ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೮೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


                     ಅಚರಗಳು ಸಹಕರಗಳ   
                                                                                    ದಪ್ಪಗಿನ ಅಕ್ಷರಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಹೊಂದದೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯಗಲಣನ್ನು ನಿರಿಕ್ಶಿಶಬಹುದು. ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಗುಣಗಳೀಗೆ ಇವು ಅನ್ವಯಿಸುತವೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯಗಳೀ ಅಚರಗಳು(ಇನ್ ವೀರಿಯಂಟ್ಶ್) 
  
              ಅಕ್ಶರೀಖೆಗಲಳ ನದುವಣ ಕೊನ ಆಗಿದು ಇವುಗಲನು ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಬೀಂಡದುವಿನ ನಿರ್ದೆಶ್ಕಗಲು ಆಗಿರಲಿ ಮೊಬೆಲ್ಂಬಿ ಬದಲಾಯಿಸದೆ,ಬೇರೊಂದು ಜೊತೆ ಅಕ್ಷರಗಳಾದ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೆಶಕಗಳ ಆಗಿರಲ 
          ಸಹಜವಗಿಯೆ ಇದು ಅಕ್ಶ್ರಗಲನು ಬದಲಾ‍ಯಿಸುವುದರಿ೦ದ ಮಾರ್ಪಡಣನು ಹೊನ್ದುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಶ