ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಡುವದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕಾಲ- ವೆಸೇಲಿಯಸ್ ಪಡುವ ಬಿಟ್ಟ ಅನಂತರ (ಸು.1546) ಅವನ ಪೀಠP್ಕÉ ಒಬ್ಬರಾದªುೀಲೊಬ್ಬgಂತೆ 1625ರ ವgಗೆ ಐವgು ಮಾನ್ಯ É À É À ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರಜgು ವೆ¸ೀಲಿಯಸನ ನೆgವಿಗಾಗಿ ಬಂದgು. ಅವ£¯ೀ ತ¥್ಪು ಕಾಣುತ್ತಿz್ದÀ À À ್ತ ್ಞ À É ್ಸ À À À ್ಲÉ À ರಿಯಾಲ್ಡೊ ಕೊಲೊಂಬೊ (1516-59) ಇವgಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವ£ು. ಆದರೆ ಇವ£ು À À À ವೆಸೇಲಿಯಸ್ಸನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಸಿಕೆಯ ಪೊರೆಗಳು, ಕಣ್ಣು, ಪುಪ್ಫುಸಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚಿಸಿದ. ್ಚ ಮೊಡೀನಾದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಗೇಬ್ರಿಯೆಲ್ಲೊ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯಸ್ (152362) ಆಮೇಲೆ ಬಂದª£ು. ಇವ£ೂ ವೆ¸ೀಲಿಯಸನ ನೆgವಿಗಾಗಿದ್ದª£ೀ. ವೆ¸ೀಲಿಯಸ£ಲ್ಲಿ À À À É ್ಸ À À É É ್ಸ À ಅವನು ನಿಷ್ಠೆ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದ. ಅವನ ಶಿಷ್ಯರೂ ಸಂಗಾತಿಗಳೂ ಅವ£ಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿz್ದÀ gು. ಈತ 39ರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸvgೂ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ À À ್ತÀ À À À À ನಮ್ಮ ತಿಳಿವಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಮತ್ತಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ. ಖಚಿತತೆಯೇ ಇವನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಿದ್ದ ಗುಣ. ಗರ್¨ಕೋಶದ ನಾಳU¼ೂ ಕಪಾಲದgªುೂಳೆಯ ಮೂಲಕ Às À À É À ಮೊಗದ ನರವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಕಾಲುವೆಯೂ ಇನ್ನೂ ಇವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊತ್ತಿವೆ. ಇವನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಾದ ವೋಲ್ಚರ್ ಕಾಯ್ಟರ್, ಫೆಬ್ರಿಸಿಯಸ್ ಹಿರಿಯ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತ ಜ್ಞರಾದgು. ಅವನ ಜಾಗP್ಕÉ ಎರq£ಯವ£ು ಬಂದ. À À À À É À ಹೈರಾನಿಮಸ್ ¥sಬಿಸಿಯಸ್ (ಸು.1533-1619) ವೆ¸ೀಲಿಯಸನ ಸ್ಥಾ£P್ಕÉ ಬಂದªgಲ್ಲಿ É ್ರ É ್ಸ À À À ಮೂರ£ಯವ. ಗೌರª¸್ಥÀ ಸಾಹುಕಾರ ಮನೆv£zª. 50 ವರ್µಗಳ ಕಾಲ (1562É À À À À À À 1613) ಪqುವzಲ್ಲಿ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾದ್ಯಾ¥Pನಾಗಿದ್ದ, ಅವನ ಅನೇಕ ಪಕಾಶ£U¼ಲ್ಲಿ À À À À s ÀÀ ್ರ À À À ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£,À ಪಿಂಡವಿಜ್ಞಾ£,À ಶರೀರಕಿಯಾವಿಜ್ಞಾ£U¼ೂ ಸೇರಿವೆ. ಕೆತಿದ ತಾಮದ À À ್ರ À À À ್ತ ್ರ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವನು ಉನ್ನತ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತಜರ ಸgಣಗೆ ಸೇರಿದ್ದ£್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತª.É ಅವನ ಅಪೆರ ಆಮ್ನಿಯ À À ್ಞ À  À ್ತ ಪುಸPª£್ನು ಲೆqನ್ನಿನ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಬಿ£ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುದ್ರಿಸಿದ (1738). ್ತ À À À É À ತ£್ನÀ ದೀರ್ಘ ಜೀವªiÁನzಲ್ಲಿ ಆತ ಅತಿ ಹೆಚಿನ ಪಸಿದ್ಧಿ ಪqz.À ಅದು ಇಂದಿಗೂ À À ್ಚ ್ರ É ಕುಗ್ಗಿಲ. ಗೆಲಿಲಿಯೊ ಅವ££್ನು ತ£್ನÀ ವೈದ್ಯ£ನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ. ರಾಜಮಾನ್ಯvಯೂ ್ಲ À À À É (1608) ಸಂದಿತು. ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆ ಅವನ ಮನೆಯಲೇ ಇದ್ದುPೂಂಡು, ಅವ£ೂಂದಿಗೆ ್ಲ É É ರP್ತÀ ಪರಿಚಲನೆ, ಪಿಂಡಶಾಸ್ರ್ತ U¼£್ನು ಅ¨s್ಯÀ ಸಿಸಿದ. À À À ಜೂಲಿಂiÀ ು ಸ್ ಕೆ ಸಿ ೀರಿಂiÉ ೂ ನ £ À ು ್ನ (ಕೆ ಸಿ ೀರಿಂiÀ ು ಸ್, 1552-1616) ತ £ À ್ನ ಉತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ¥sಬಿಸಿಯಸ್ ನೇಮಿಸಿದ್ದ. ¥sಬಿಸಿಯಸನ ಹತಿರ ಅವ£ು ಮನೆಯ ್ತ É ್ರ É ್ರ ್ಸ ್ತ À ಆಳಾಗಿ, ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ನೆರವಿಗನಾಗಿದ್ದು, ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವನ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದ. ತಗಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ಅವನ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವ£ು ಸvªುೀಲೆ ಅವನ ಉತರಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಟೈಗೀಲಿಯಸ್ ಪPಟಿಸಿದ. ಈ ಚಿತU¼ಲ್ಲಿ À ್ತÀ É ್ತ ್ರ À ್ರ À À 22 ದನಿಯ ಅಂಗಗಳವೂ 12 ಕಿವಿಯವೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 98 ಇದ್ದುವು. ಏಡ್ರಿಯನ್ ವ್ಯಾನ್ ಡರ್ ಸ್ಪೀಗೆಲ್ (1578-1625)-ಪqುವzಲ್ಲಿ ವೆ¸ೀಲಿಯಸ್ À À É ಮೊದಲಾದ ಆರು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯವನು. ಕೆಸೀರಿಯಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇವ£ು 1618ರಲ್ಲಿ ಬಂದ. ವೆ¸ೀಲಿಯಸ್, ಕಲ್ಕಾggಂತೆ ಇವ£ೂ ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್ಮಿ£ª£ೀ. À É À À À À À É 1627ರಲ್ಲಿ ಪPಟವಾದ ಅವನ ಪುಸPzಲ್ಲಿ ಕೆಸೀರಿಯಸ್ ಬರೆದ ಸೊಗಸಾದ ಚಿತUಳಿವೆ. ್ರ À ್ತ À À ್ರ À ಅವನ ಸಂಶೋzs£U¼ಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುವು ಬೆ£್ನುಗಂಬದ, ಒಳಾಂಗUಳ ಸ್ನಾಯುಗ¼ು. À É À À À À À ಈಲಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲಗೆಯಂತಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಸ್ಟೈಗೀಲಿಯನ್ನನ ಹಾಲೆ ಎಂದಿದೆ. ಈತ ಅಂಗUಳ ಹ¼ಯ ಹೆ¸gುಗ¼£್ನು ತಿದ್ದಿz.À ಹೆಣಗ¼ು ಕೊಳೆಯದಂತೆ À É À À À À À ಮಾಡಲು ಆಗ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿgದಿದ್ದುzರಿಂದ, ಅವ£್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷಿ¸ುತ್ತಿgುವಾಗ, À À À À À ರPzಲ್ಲಿ ವಿಷಕಿಮಿಗ¼ು ಸೇರಿ ನಂಜಾಗಿ, 47ರ ವಯಸ್ಸಿUೀ ಸv.್ತÀ ಹೆಣ ಕೊಯ್ಯುªªgಲ್ಲಿ ್ತÀ À ್ರ À É À À À ಅನೇಕರು ಹೀಗೆ ಸಾಯುವುದು ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಕಾಲದ ತನಕ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 1537ರಿಂದ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾನ ಶೋzs£ಯಲ್ಲಿ 88 ವರ್µಗಳ ಕಾಲ ಪqುವ ಪqದಿದ್ದ ಅಗಸ್ಥಾನ À À À É À À É ್ರ ಸೈಗೀಲಿಯಸನ ಅನಂತರ ಹೋಯಿತು. ಪqುವದ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ª£್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ್ಟ ್ಸ À À À À À À ಆಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಇತರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು-ಬೊಲೊನದಲ್ಲಿ ಜಕೊಪೊ ಬೆgಂಗಾರಿಯೊ ಡ ಕಾರ್ಪಿ (1530),ಹುಳುತೆರ ಕgುಳವಾಳ (ವರ್ಮಿಫಾರ್ಮ್ É À ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್), ಓಮೊಗ್ಗು (ತೈಮಸ್) ಗಂಥಿಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚಿಸಿದ. ಗಿಯುಲಿಯೊ ್ರ ್ಚ ಅರಾಂಜಿಯೊ (ಅರಾಂಟಿಯಸ್, 1520-89) ಹೃದಯವ£್ನು ಕೊಯ್ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿದ; À ಮಹಾzsªುನಿ ಕವಾಟಗಳ ಅಂಚುಗಳ ನqುವೆ ಇರುವ ಕಿರಿಗಂಟುಗಳಿಗೆ ಅವನ ಹೆ¸gು À À À À À ಉಳಿದಿದೆ (ಅರಾಂಟಿಯಸ್ಸನ ಗಂಟುಗಳು). ಕಾಸ್ಪಾಂಜೊ ವೆರೊಲಿ (1543-75) ಮಿದುಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ವೆರೋಲಿಯ ನರಸೇತು (ಪಾನ್ಸ್) ಎನ್ನುವ ಹೆ¸gು ಇನ್ನೂ ಇದೆ. À À

19

ರೋಮಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ತಲೊಮಿಯೊ ಯುಸ್ಟೇಷಿಯೊ (ಯುಸ್ಟೇಷಿಯಸ್, 152474) ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಮರಣಾನಂತರ ಅವನ ಅಂಗರಚನೆಯ ಪುಸ್ತಕದ (ಟೇಬುಲೆ ಅನಟಾಮಿಕೆ) ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವ£ೀ ಪPಟಿಸಿದ್ದು ಎಂಟು ಮಾತ. ಇನ್ನೂ ಮೊದ¯ೀ ಮುಗಿಸಿದ್ದgೂ ಅವ£ು ಸv್ತು É ್ರ À ್ರ É À À À 140 ವರ್µಗಳ ತ£ಕ (1714) ಇತರ 38 ಚಿತU¼ು ಬೆ¼Pು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆ ಚಿತU¼£್ನÉ ಲ್ಲ À À ್ರ À À À À ್ರ À À ಅವನೇ ಬರೆದಿದ್ದ. ಚಿತ್ರಗಳ ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಮರದ ಬದಲು ತಾಮ್ರದ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗರಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ. ವಿವರಗಳ ಖಚಿತತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಚಿತ್ರಗಳು ವೆ¸ೀಲಿಯಸ£ª£್ನು ಮೀರಿಸಿವೆ. ಅವ£ು ಮೊಟ್ಟªೂದಲು ಕೊಟ್ಟ ಖಚಿತ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ É ್ಸ À À À À É ರಚನಾಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದೇ. ಗಂಟಲು ಕಿವಿಗಳ ನಡುವಣ ಆಲಿಕೆಯ ಕೊಳವೆಗೆ (ಯುಸೇಷಿಯನ್ ಸಾಗುನಾಳ) ಈಗಲೂ ಅವನ ಹೆ¸ರಿದೆ. ಅನುವೇದನ (ಸಿಂಪvಟಿಕ್) ್ಟ À É ನgªುಂಡಲದ ಚಿತU¼ು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆZ್ಚು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಬೇರೆ¨ೀರೆ À À ್ರ À À À É ಮೈಗ¼ಲಿನ ರZನಾವೈವಿzs್ಯÀ ª£್ನು ಅವ£ೀ ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿದ. À ್ಲ À À À É ಅವನ ಚಿತU¼ು ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ¯ೀ ಪPಟವಾಗಿದ್ದಿz್ದÀ ರೆ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತದ ಮುನ್ನಡೆ ್ರ À À É ್ರÀ À À ಒಂದು ಶvªiÁನದ ಮುಂಚೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿvು.್ತ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಇಬ್ಬgು ಜನPgಲ್ಲಿ À À À À À À À À À ಒಬ್ಬನಾಗಿ ವೆ¸ೀಲಿಯಸನ ಪP್ಕÀzಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗೇ ಇವ£ೂ ಇರುತ್ತಿz್ದÀ £ೀನೋ! É ್ಸ À À É ಫಾನಿ£ಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬಸ್ ಸಿಲ್ವಿಯಸ್ (ಜಾಕ್ವಿ ಡುಬಾಯ್, 1478-1555) ವೈದ್ಯಶಾಸ್ರದ ್ರ ್ಸ À ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದ. ಕೆಲಕಾಲ ವೆಸೇಲಿಯಸ್ಸನ ಗುರುವಾಗಿದ್ದ. ಈತ ತಲೆಮೂಳೆಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ. ಅಂಗರಚನೆಯ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದವೃಂದವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ. 1543ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ವೆಸೇಲಿಯಸ್ಸನ ಫಾಬ್ರಿಕದ ಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶರಹಿತ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಗ್ಯಾಲೆನ್ ಭಕ್ತನಾದ ಅವನು, ಗ್ಯಾಲೆನ್ನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಗರಚನೆ ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದ. ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಬಾಗಿದ್ದ ತೊಡೆ ಮೂಳೆ ತನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಗಿ ಷರಾಯಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನೆಟ್ಟಗಾಯಿತೆಂದು ಗ್ಯಾಲೆನ್ ವರ್ಣಸಿದ ಪುರಾತನ ವೀರರ ಕೆZzಯಲ್ಲಿ 8 ಮೂಳೆU¼ು ಇದ್ದುªÅÀ . ಆದರೆ 1543ರ  ್ಚÉ É À À ಹೀನಕಾಲದ ಸೊಣಕಲ ಎದೆಗೆ ಒಂದೇ ಮೂಳೆ ಸಾಕಾಗಿದೆಯೆಂದ. ವೆಸೇಲಿಯಸ್ಸನ ಹೆ¸g£್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ತಿರುಚಿ ವೆಸಾನಸ್ (ಹುಚ) ಅಂದ. À À À ್ಚ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಸೆಲ್ ನಗರದ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟರ್ (1536-1614) ಈಗಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ತ¼ಪಾಯದಂತಿರುವ, ಕಣನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತªು ಪಬಂಧ ಬರೆz. À Â್ಣ À ್ರ À ಸೇನ್ ದೇಶದ ಅರಗಾನ್ ನUgದ ಮೈಕೇಲ್ ಸರ್ವಿಟಸ್ (1511-53) ತಿಳಿದª£ು, ್ಪ À À À À ಶಕ್ತ, ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೆಸೇಲಿಯಸ್ಸನ ಗೆಳೆಯನಾಗಿದ್ದ. ಪುಪ್ಫುಸದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟªೂದಲಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತ£್ನÀ ಪುಸPzಲ್ಲಿ (1553) ವಿವರಿಸಿದ. É ್ತ À À ಹೆZುಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದಿz್ದÀ ರೆ ಹಾರ್ವೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದP್ಕÉ 70 ವರ್µಗಳ ಮೊದ¯ೀ À್ಚ À É ಮೈಯಲ್ಲಿನ ರಕ್ತ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಈತ ತೋರುತ್ತಿz್ದÀ ಎನ್ನಿಸುತz.É ಅನ£್ಯÀ ಕ್ರಿ¸¨Pನಾಗಿ ತ£್ನÀ ದೇ ಆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ¥ಂಚªÇಂದ£್ನು ್ತ ್ತÀ Às ್ತÀ ್ರ À É À ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದgೂ ಕ್ರಿ¸್ತÀ ತ್ರಿªುೂರ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂzsದ ಕೆಲವು ತv್ವU¼£್ನು ಒಪz್ದÀ ರಿಂದ ್ಪ À À À À À À À ್ಪ ಮಠಾಧಿಕಾರಿಗ¼ೂಂದಿಗೆ ವೈಮನ¸್ಯÀ ಬೆ¼zು ಕಾಲ್ಚಿನ್ ಮತªನ ಸಂಗಾತಿಗ¼ು ಅವ££್ನು É É À ್ತ À À À À ಸಜೀವವಾಗಿ ಸುಟ್ಟgು. À ಇಂಗೆಂಡಿನ ತಾಮಸ್ ವಿಕರಿ (1548) ಮಾನªನ ಮೈಯ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತ ದ ್ಲ À À À ಪುಸ್ತಿPಯನ್ನು ಪPಟಿಸಿದ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರದ ಮೇಲಿನ ಮೊಟ್ಟªೂದಲ É ್ರÀ À À ್ತ É ಪುಸ್ತPವಿರಬಹುದು. ವೈದ್ಯರ ಕಾಲೇಜಿನªgು ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ತ್ರzಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳುವ À À À À À À ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ (1651). ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಿನ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಸಬಾಮಂದಿರ ಕಟಿzgು. ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಿ À À À s ್ಟ À À ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕನಾದವ ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆ. ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆ (1578-1657) 4 ವರ್µ ಪqುವzಲ್ಲಿ ¥sಬಿಸಿಯಸ£ೂಂದಿಗೆ À À À É ್ರ ್ಸ É ಇದ್ದು ಇಂಗೆಂಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ¯ೀ ತ£್ನÀ ಜೀವªiÁನದ ಎರqು ಸªುಸ್ಯೆUಳಾದ ್ಲ É À À À À ರP್ತÀ ಪರಿಚಲನೆ, ಪಿಂಡ ವಿಕಾಸU¼ಲ್ಲಿ ಆಸPನಾಗಿದ್ದ. À À ್ತÀ ಗ್ಯಾ¯ನ್, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲರ£್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿz್ದÀgೂ ಅವ£ು ಅವg£್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿgಲಿಲ್ಲ. É À À À À À À ಅಂದು ಪಚಾರzಲಿz್ದÀ ಹೃದಯದ ವಿಚಾರª£್ನÉ ಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾ¸ªiÁಡಿ, ಮೊಟ್ಟªೂದಲಾಗಿ ್ರ À ್ಲ À À À É ತಾನೇ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಕಲೆಹಾಕಿದ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನಾರಿಂದಲೂ ಆಗಿರzµ್ಟು ನಿಜಸಂಗತಿಗ¼£್ನು ಕೂಡಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ À À À À ಹೃದಯದ ಬಡಿತ, ನಾಡಿ, ರಕ್ತಸುರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥವಾಗದ ಬಿಡಿ ವಿಷಯಗಳ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡ. ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಒತ್ತಳ್ಳಿದ ರಕ್ತ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಮರಳುವುದೆಂಬ ಈ ಮೂಲಸೂತ್ರ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಶರೀರಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಶೋಧನೆಗೂ ಆಮೇಲಿನ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೂ ಅಡಿಗಲ್ಲಾಯಿತು.