ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೯೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಜಗರೆ (ಹೆಚ್ಚಾವು) - ಅಜಾತಶತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ "ಬೆಲ್ಲ ರೊಡುತ್ತೇವೆ ನಿನೃ ಇಷ್ಟಲಿರಿಗವೆನುಲ್ಕ ರೆಂಎಡು' ಎರಿದು ಪೀಡಿಸಿದರು. ಅಗ ಅಜಗಣ್ಣ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿರಿಗವನುಲ್ಕ ಆರಿಗೈರಿಬೂಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು. ದೃಷ್ಟಿ ನುಸುಳಿಸಿ, ನಟ್ಟು ಗುಂಡಿ. ಟಾಯೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊರಿಡು ಓರಿ ನವರಾಶಿವಾಯ ಎನುಲ್ಕತ್ತ ನೊಗಿಬಿಟ್ಟ ಆಗ ಆದು ಅವನ ಹೃದಯಕಮಲಕಣಿರ್ಲಕಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಕೂಆತಿಲಿಳಂಗವಾಗಿ ಥಳಥಳಿಸಿತೆಂತೆ. ಆದರೇನು ಅವನು ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವರಾಶ್ರ ಆರೆಮರುಳನ೦ತೆ ಏಪರೀತವಾಗಿ ಕಂಡ. ತಂಗಿಯುದ ಮುಕ್ತಾಯಿ ಷೇಚೆನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಜಗಣ್ಣನನುಷ್ಕ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಳು. ಅದರೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಲಿ೦ಗಏಲ್ಲದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಅಚಾರವರಿತರೆನಿಸಿ ಕೆವಿರಿಡಿಡ್ಡ ಅವನ ಕಂದೆತಾಯಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಚ್ಚುಕೆಖಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ಮೇಲಾಗಿ ಆವನನೈಳೆಕೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದುದೆರಿದು ಕುಂಭಂ ಹೊರನೊಕಿದರು. ಅಣ್ಣ ತೆಂಗಿಯೆರಿಬ್ಬರೂ ಆದಕ ಎಣು ಊರಿಗೆ ಹೆಣಂಗಿ ಆಲ್ಲಿದ್ಧ ಸೊಳದರವಕಾವನ ಮನೆ ಸೇರಿದರು. ಸೋದರಮಾವ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಜಗಣ್ಣನಿಗೆ ಕೆಖುಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ. ಆ ಮಾವನ ಮಗಳು ತನೃನತ್ನಿ ಆನಾಚಾರಿಯಾದೆಎಬ್ಬನಿಗೆ ಕೆವಿಟ್ಟರೆಂದು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವೆಚ್ಚಾಳು. ಸುಂಸೊರಿದ ಒಗೌನವರಾಡದೆ ಗೆಂಡನೊಡನೆ ಉದಾಸೀನದಿರಿದ ವರ್ತಿಸಿದಳು. ತನಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಬಾದರೂ ತನ್ನ ಹೆರಿಡತಿಯೆ ಶಿವಾಚಾರನಿಷ್ಟೆಯ್ಪು ಕಂಡು ಒ೦ದು ಏಧವಾದ ಸಮಾಧಾನ, ಅಜಗಣ್ಣನಿಗೆ. ತನ್ನನ್ನು ಅವಳು ಮರಸ್ಕರಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನಾಚಾರಿಯುದವನು ಗಂಡನಾದನಲ್ದಾ ಎ೦ಬ ಒಳಗೂ ಕಾರಣವೇ ಹೆವಿರತು ಅನ್ಯೆಥಾ ಆಲ್ಲವೆರಿಬ ಸಹಾನುಭೂತಿಂಮೀ ಆವನ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿತ್ತು ತನ್ನ ಭೆಕ್ತಿ ತಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹೆರಿಡತಿಗೂ ತಿಳಿಯೆಬಾರದೆ೦ಬುದೇ ಅವನ ಮಹದಾಕಾಂಕ್ಷೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುಂಲ್ಲಿ ಮನೆಂರೊಳಗೆ ಹೆರಿಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದಾಗಲಿ, ಮನೆಯಿರಿದ ತುಂಗೆ ಜನಜರಿಗುಳಿಯಿರಿದಾಗಲಿ ಏನೇ ಅವಜ್ಞೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಬರಿದರೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿತ್ತರಿಸಿ ನಿರಾಡರಿಬರದ ಸ್ಸೂಕ ಜೀವನದ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಬಯಸಿದ ಅಜಗಣ್ಣನೊಬ್ಬ ಅಮೊವ೯ ಮಹನೀಯ. ಷ್ಣಾಡೆಉಂಮದುವೆಯಾಬೂಆವಳುಗಂಡನಮನೆಗೆದುಃಗುವಾಗ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಅಗಲಲಾರದೆ ಆಣ್ಣನ ಸಾವಿನ ಸಎಚನೆಯೆಆನೆಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಆದಕ್ಕೆ ಅಜಗಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಪ್ತಾಲಲ್ಲಿ ಒರಿದು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಗಿಡವನ್ನು ನಡು, ನೆಟ್ಟು ಆರೈಕೆ ನೊಡುತ್ತಿರು. ಆದು ಒಣಗಿದರೆ ನಾನು ಸತ್ತೆನೆಂದು ತಿಳಿ' ಎ೦ದ. ತಂಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೊಳೆದಳು. ಪರಪೀಡಕಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸುಂಡರು ಕೆಲವರು ಒರಿದು ದಿನ ಭಾರವಾದ ಒ೦ದು ಗೆವೀದಿಯ ವಬಾಟೆಯನುಲ್ಮ ಆಜಗಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಹೇರಿ ತಮ೬ ಮನೆಗೆ ಆಟ್ಟಿಕೆಣಂಡು ದುಂದರು. ಆ ರಉಂ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೆವೀಗುವಾಗ ಅಜಗಣ್ಣನ ತಲೆ ಬಾಗಿಲುವಾಡಕ್ಕೆ ಘಟ್ಟಿಸಿ ಒಡೆದು ರೂಯಿತು; ಸ್ತಾಂಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೆಣಂಗಿ ಶಿವನ ಗೂಡು ಸೇರಿತು. ಅಣ್ಣನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ತಂಗಿ ಮುಕಾಸ್ಪಂ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಕಂಗಾಲಾದಳು. ಅವೆಳಿರಿದ ನೊಳೆಕಲ್ಲಿಂಬ ಊರಿಗೆ ಆಕೆಸ್ಮಕವಾಗಿ ಬರಿದೆ ಪುಂಆವ ಆವೆಳನ್ನು ಕ್ಕೊಸಿ, ಅಜಉಂ ಸಾಯುವವರ ಸೂಗೆ ಊ ಆಮೆ ದಿಪ್ಯಾತ್ಯೇಳು ಮಾನವರ ಮನೊಆಮರಿದಿರದಲ್ಲಿ ಮಸುಕಾಗದೆ ಎ೦ದೆ೦ದಿಗೂ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವ ಅಮರದೀಎಗೆಗಳಿಂಬುದನೊಲ್ಮ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಚೆನ್ನೆಬಸವಣ್ಣ ಅಜಗಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ಧಾನೆ; "ಆದ್ಯರ ಅರುವೆತ್ತು ವಚೆನಕ್ಕೆ ಪೋದೇವರ ಹತ್ತುವಚೆನ. ಛಂಳೆವರ ಹತ್ತು ವಚನಕೈ ಅಜಗಣ್ಣನ ಐದು ವಚನ. ಅಜಗಣ್ಣನ ಐದು ವಚನಕ್ನ (ಕವಿಡಲ ಚೆನ್ನಸಂಗಯರೆನಲ್ಲಿ) ಮಹಾದೇನಿಯೆಕ್ಕಗಳ ಒಂದು ವಚನ ನಿವ೯ಚೆಂ. ಮಹಾದೇಏಯಕ್ಕನನುಲ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನವೇ ಅಜಗಣ್ಣನದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೆಚನಕಾರರಾದ ಪ್ರಭುದೇವೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊವ೯ದವರಾದ ಟೇಟೆಯನುಟ್ಸ್ ಬಲವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೆಎರಿಡು ಉಸಿರಪೆಟ್ಟಿ ಸಾಯಿಸುಕ್ತವೆ. ಅನರಿತರ ಆದೆನ್ನು ನೊಗಿ ಮಹೈ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸ್ತೂಕೆವಿರಿಡು ಬೇಟೆಯೆ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಮಡಿಮಡಿ ಯುಗುವರಿತೆ ಮಾಡುಕ್ತವೆ. ಭೇಟೆಯನ್ನು ನೊಗಿದ ಅನಂತರ ಅದು ಮೊರ್ಣವಾಗಿ ಜಿಊ೯ವಾಗುವೆವರೆಗೂ ಚೆಲಿಸದೆ ಸತ್ತರಿತೆ ಬಿಡ್ಡಿರುತ್ತದೆ. ಶಧೀರವು ಸಗುಂವಾಗಿದ್ದು ದಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಾಲ ತೀರ ಮೊರಿಡಾಗಿರೆ. ಮೈಮೇಲೆ ಚಿತ್ತಾಕಾರೆದ ಕಲೆಗಳಿದ್ದು. ಆಲಿಯುಕಾರದ ಮುಭೂದ ಮತ್ತು ನಯವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಶೆಲ್ಕಗಳಿಂದ ಅಕಷಳಾ'ವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಶಾಚರಿ. ಕಾಲುಗಂಲ್ವ ಅದರೆ ಇವು ಹಲ್ಲಿಯೆ ಊರ ಸೆದೀಸ್ಯೆಪಗಳಿ೦ದ ವಿಕಾಸ ಹೆಣಂದಿರಬಹುದೆರಿಬ ಊಹೆಗೆ ಕುರುಡು ನೀಡಬಲ್ಪ ಸ್ತೆರ್ ಎಯಿ ಕ್ಷೀಣಾರಿಗವನ್ನು ಹೊರಿದಿ. ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಉಪವಾಸಎರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂದಿದ. ಒಮ್ಮೆಗೆ ಸು. 100 ವೆಖುಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಬಲ್ಲದು. ಹೆಣ್ಣು ಹೆಟ್ಬಾವು ಸು. 80 ದಿನಗಳು ಮೊಚ್ಛೇಳೆಳಿಗೆ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೊಟ್ಟೆಗಳನುಲ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತೆ ಸ್ಥೆಳದೆಲ್ಲೇವ್ವ ಅದರ ಸ್ತೂ ಸುದೆಂ ಭೂ ಮೈ ಸಾಛಂಗಳೆ ಎರಿಳಿತದ ಸೆಂಕೆವೀಚೆರ್ಥ ಎಕಸನಗಳಿಂದ ಶಾಖವೆನ್ನು ನಿಯಪೊದಲ್ಲಿಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ತೊರಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೆದಲ್ಲಿ ಳಾಣುಬರುವ ಆಜಗರ ಮಾಲ್ವುರಸ್. ಷಂಎವ೯ ಭಾರತ. ಬಮರ್ಕ. ಮಲೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಧ್ಯೆರೆಂಢ್ಗೆಳಲ್ಲಿ ಪ್ಪಥಾನ್ ಝಕ್ಯುಲಾರಿಸ್ಪೋದ ಕಾಣಬರುತ್ತೇ ಅಪ್ರೀದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪೊಳೆರಎದೆ. ಇದರ ಹತ್ತಿರ ಸರಿಬ೦ಧಿಯಾದೆ ಜಲವಾಸಿ ಹೆಚ್ಚಾವು ದೈಕ್ಲಿಣ ಆಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉಂಬರುವ ಅನುಬಂಧ ಯೊನೆಕ್ಷೀ (ಎನ್ಪಿಂದೃಎಲ್ಬಿ) ಅಜಗರೆ: : ಹೆಚ್ಚಾವು. ಆಡನ್ನು ನೊಗುವುದೆರಿಂದ ಈ ಹೆಸುಂ ಬರಿದಿದೆ. ನಡೊ ಪೊರ್ತಿ ಬ್ರಿಹ್ಮನಿಂರ ಇರಿತ್ತಂದೆಎಗೆ ನಿಯ್ಲ್ಣೆನಾಗಿದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಚಿಯನ್ನುಕಾಡಭೇಕೆಂಬ ದುರಭಿಲಾಷೆ ತಲೆದೊಳಿರಿ ಸಪ್ತಷಿ೯ಗಳನ್ನು ವಾಹನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊರಿಡು ಆವಳಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೆಪ೯ ಸೆಪ೯ ಎರಿದು ಹೇಳುತ್ತ ಪಲ್ಡಕ್ಕಕ್ಕೂ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಆಗಸ್ತೆರನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯಲು ಕೊಳಊಡ ಅಗವ್ವೈ ಸಪೆರ್ಣಳಿಭವ ಎರಿದು ಶಾಪಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನಹುಷ ಒರಿದು ಅಜಗರೊದ. ಒಮ್ಶೆಬೇಟೆಯುಡಲು ಬರಿದಿದ್ದ ಭೀಮಸೆಚು ಆಜಗರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಬಿಡಿಸಿಕೆಂಎಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಸ ಭೀಮನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊರಿಡು ಬರಿದೆ ಧಮ೯ರಾಜನೆನುಷ್ಕ ಆಜಗರ ಕೆಲವು ಪ್ರಶೆಕ್ರೆ'ಕೆಳನುದೈ ಕೇಳಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಗುಂವವಾದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಚ್ಛಿ ಬಳಿಕ ಸೂ೯ ಭೀಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕೊಟ್ಟೆತು ಕೂಡಲೇ ಶಾಪವಿಮೇಚೆನೆಯುಗಿ ನೆಹುಷ ಸಪ೯ದೇಹವನುಲ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಂ೯ಲೊರಿಕೆಕ್ಕೆ ಹೊಆದ. ಅಜಲಧಾವನ : ನೀರನ್ನು ಬಳಸದೆ ರುಚಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ (ಒಣಚಲುಧೇ ದ್ರೆಲೀಕೀನಿಂಗ್). ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡಿನ ಕಲೆಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಹೊಳಿಗಲಾರವು, ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ರೇಹ್ಮ ಮೆತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನುಲ್ಕ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಅವುಗಳ ಜೊಳಮ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ಪ ನಾಶವಾಗಬಹುದು, ಇರಿಥ ಸೆಂದೆಭ೯ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಲಿಯು ಈಥಲ್ ಅಥವಾ ಬೆರಿಜೀನೆ ದ್ರೆವ್ಯಗಳನುಲ್ಮ ಉಪಯೊಣೀಸಿ ಜಿಡ್ಡನೊಲ್ಕ ಕೊಳೆಯನೊತ್ಸ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಯರಿತ್ರದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡಮೈ ಮತ್ತು ರೊಳಹದ ಕಣಗಳಮೃ (ಮೆಟ್ನಾಲಿಜ್ ದಸ) ತೆಗೆಯಲು. ಕ್ರೀಣಾತೀತ ಶಬ್ದದ (ಆಲ್ವಾಸಾನಿಕ್) ಅಲೆಗಳನ್ನು ಉಪದುಃಗಿಸೊ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಿದಿದೆ. ಇವೆನುಲ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ರುಚಿ ಮಾಡಲೂ ಉಪಯೊರಗಿಸಬಹುದು.  ಅಜಾತೆಶೆತ್ರು : ಪ್ರೆಶೆ.ಹೂ. 500-470. ಬಿಂಬಸಾರನ ಮಗ. ಪ್ರಶ.ಮೊ. 6ನೆಯ ಶೆತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಗಧ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿದ ಶಿಶುನಾಗನ ವಂಶಃಕೆವನು. ಇವನ ಚ್ಛೇಯೆ ಊಗಳನ್ನುತಿಂಯುಮರಾಣಗುಂ ಚ್ಚೆನ ಹಾಗೊಬೌದ್ಧರ್ದುಗ್ರಂಥಗಳೊ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.