ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೧೯೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


                  ಅಟಾಟಕ್೯, ಕೆಮಾಲ್ - ಅಟಿಲ

ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯೆಂರೊಳೆಷ್ ಖರಿಡದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ದೇಎರೆತೆ ಅತ್ಯರಿತ ಪಾಗ್ರೆತೀನ ಮಶಿನವೆನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ. 1997ರಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಈ ಪಗ್ರೆದಾರದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಸಎ.8 'ಲಕ್ಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿರಿದಿನದಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೋಮೊ ಅರಿಟೆಸೆಸಲ್ ಅಥವಾ ಪಯೋನಿಳೆಲ್ ಮಾನವ ಎರೆದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಂಟಾರಿಡರ್ತಾಲ್ಮತ್ತು ಹೂಅಮೊಸೆಪಿಯನ್ ಮಾನವರ ಮೂಲ ಎರಿಬ ಅಭಿಲುನ್ಸ್ಯೂತ್ತು ಇದರ ನೆಲೆಯ ಇನೊಸ್ಸೂರಿದಶಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತಸ್ತ್ರ ಇಟಲಿಯ ಸೆಪ್ರೆನೊ ಎಉಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾನವನ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ವಳೆಯೆಚೇ' ರೊಳಿದವಾಗಿತ್ತು ಅದ್ದೆರಿರಿದ ಈಗ ದೊರೆತ ಪಳೆಯತಿಳಿಕೆ ಹೋಮೊ ಅರಿಟಿಸೆಸರಿನ ಪುಣವಳೀಕೆ ಹಂತರಕ್ಲರಿದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೆಆ ಅಲ್ಲ 1983ರಲ್ಲಿ ಕಾಕಸ್ಟ್ ಪ್ಪಂರಿಶದ ನೊಂಯ್ಪು (ಜಾಜಿ೯ಯ ಗಣರಾಜ್ಯ) ಸು.18 ಲಕ್ಷ ವರ್ಪದ ಹಿರಿದಿನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನುತ್ಸೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಲುತ್ತೆವೆ. ಈ ಮೂರು ಪೌಯುಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಯುಠೋಷ್ ತಿರಿಂಡದಲಿಸ್ಸೂ ಆದಿಮಾನವನ ಏಕಾಸೆದ ಹೆಜ್ಜಿ ಗುರುತುಗಳನುಸ್ಸೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧಕಿವಾಗಿದೆ. (ಎಎಸ್)

ಅಟಠಿಟಕ್ಪ'. ಕೆಮಾಲ್ : 1880-1938. ಆಧುನಿಕ ತುರ್ಕಿಯ ನಿವರ್ಕಾಪಕ. ಮೊದಲನೆಂರೆಶಿ 1934ರ ಮೊದಲಿಗೆ ಈತನನ್ನು ಮುಸ್ವಂ ಕೆಮಾಲ್, ಕೆಮಾಲ್ ಪಾಷ ಎರಿದು ಕರೆಕ್ರೈತ್ತಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಕಯುರಿಬವೊರಿದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ. ಸ್ಯನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ 1908ರ ತುರ್ಕಿ ಯುವಕ ಕ್ತಾರಿತಿಯೆಲ್ಪಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ. 1914-18ರ ಒರಿದನೆಯ ವರಿಹಾಯರಿದ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಭಾಗವಹಿಸಿ ಗ್ಯಾಲಿಷೇಎಲಿ. ಮೆಸ ಲ್ಡ್ಗ್ಸ್ ನೊಂಆಮಿಯ ಮುರಿತಾದ ಕಡೌಸೆಳಲ್ಲಿ ಹೊರಿರಾಡಿ ಸಮಥ೯ ಸೆಳಿನಾಧಿಪತಿ " 8 ಯೆಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ. ತುರ್ಕಿ೦ಯದ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಣಂತ ಅನಲತರ ರಾಷ್ಟ್ರಳೆಯ ಪಕ್ಷೆವೊರಿದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ತುರ್ಕಿಯೆ ಸ್ಪಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಧನಗಾಗಿ ಪಣತೊಟ್ಟು ನಿರಿತು. 1921೨2 ರಲಿಸ್ಸೂ ನ;ಅನಟೊಆಲಿಯವನ್ನು ನಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಗ್ರೀಕರನ್ನು ಹೊಡ ದೊಆಡಿಸಿ, ಮೇಂತ್ವನನ ಅಕ್ಷೀರುಶಿನ್ನೇ ರದ್ದುಮಾಡಿ. ಘ ಷ್ಟೆ 2 1923ರ ಲಾಸೇನ" ಸಮ್ಮರಳನ ೬ . ' ಇಸ್ಸೂ' ದಲ್ಲಿತ್ವಮ್ರಾತುರ್ಕಿರಾಜ್ಯಕ್ಕೆಮನಸ್ಸೂಣೆ ಸಯಾದಿಸಿದ. 1923ರಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಲಿತೆಜ್ವಥೆಯಿರಿದ ಆವನನ್ನೇ ರಾವದ ಅಧಕಿಕ್ನನನಾಪು ಅರಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಮೆಂಣದವದೇಟಾ ಕೆಮಾಲ್ ಆಚ್ಚೆನಾಗಿಯೆಡಿ ಮುರಿಷ್ಠ್ರವರಿದ. ಜೀವನದ ಎಲಸ್ಸೂ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ತುರ್ಕಿಯೆ ಜನತೆ ಆಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಮರಂತಾಗಬೆಆಕೆರಿದು ನಿರ್ಣಯಿಂ ನಾನಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುಸ್ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ. ಸರಿಪ್ರದಾಯಬದ್ದರಾದ ತುರ್ಕಿ ಜನರು ಅಷ್ಟೊಂದು ನತೆಶೀನ ರೀತಿನೀತಿಗಳನುಸ್ಸೂ ಅ೦ಗೀಕರಿಸಿದ್ದು ಸೊಆಜಿಗವಠದ ಷೋತಿಯಾದರಹು ಅದರಿಂದ ಅತ್ಯೆಲ್ಪಕಿವಲದಲ್ಲೆಳೆ ದೇಶ ಮುರಿದುವರಿದರಿತಾರುತಿತು. (ಎಷಿಂ)

ಅಟಾರ್ನಿ : ಏಜೆರಿಟ್ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸೆದಲ್ಲಿ ಸ್ತಾಂನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಎಜೆರಿಟ್ ಎನತ್ನಿವ ಶೆಚ್ಹಿ ಎಶೇವವಾಗಿದ್ದರೊ "ಪವರೆ" ಅಫ್ ಅಟಾನಿಳ್ (ವವಿಖೆಸ್ಕೃರುನಾಮೆ) ಧಾರಕ ಎ೦ಬ ಅಥ೯ದಲ್ಲಿ ಅಟನಕರ್ಶಿ ಶಬ್ದ ಈಗಲೂ ರೂಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಟಾನಿ೯ ವಕೀಲಿವೃತ್ತಿ ವಬಂಬಯಿ. ಚೆನೈಶೆ ಕೆಣಂಲ್ಮತ್ತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಗ್ರಿಷ್ ಕಾಯಿದದುಃಠಿಡನ ನಮ್ಮೆ ದೇಶವನುಸ್ಸೂ ಪಸ್ಸೂವಳಿಶಿಸಿತು. ಆಂಕಾನಿ೯ಗೆ ರ್ಪುಲಿತಏದ್ದ ಇನೊಲ್ಮರಿದು ಹೊರು ರಾಂಸಿಟರ್. ಇರಿಗೆಸ್ಸೂರಿಡಿನಲ್ಲಿಟೆಔರವರೆಗೆ ರಾಮನ" ಲಾ ಕೆಣಂಟು೯ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಮುಂಡುವವರಿಗೆ ಅಟಾರ್ನಿ ಅನ್ನುನ್ಸ್ದ್ದರು ಜಾಸ್ಸೂನರಿ ಕೊಲುರ್ಬಗಳ ಸೆಮನ್ವಯವಶಿದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಲಿಸಿಟಲ್ ಎರಿಬ ಮುವನ್ನೇ ಉಮೇಂಆಗಿಸುವರಿತೆ ಕಾರಾದದೆಯಾರುಶಿತು. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ಮುಂಬಯಿ ಮತ್ತು ಠೋಲ್ಮತ್ತ ಹ್ಯಕೋರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ದಾವಾ ಎಜಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರುಎಢವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯರಿತೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿದರಿ ಕೇಸಿನ ಎಟಾಮೌ ಹಾಗೂ ನಾತ್ರೆಮೆ ಪ್ರತಿಪಾದನಗಿರಿತೆ "ವಗುವಳದ ಕೆಲಹೊಂಲ್ಕ ಸಾಂಸಿಟದ್ಮಾ ಡುತಾತ್ರೆ ಕಾಗದಪತ್ತಗಳನ್ನು ತಂಟಾರಿಸೋಗ್ರದು. ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದು, ಅವುಗಳ ಮೆಳಿಲೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರಿವುದು. ಸಾಕ್ಷೀಮೇಂವಗಳ ಸಂಗ್ರೆಹ. ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ಕಳುಹಿಸುವುದು. ಹಕೀಕತ್ ಮತ್ತು ಕಾರಾಎದೆಗಳ ಕ್ಯೂಲ ಟೆಪ್ತಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದು.ಯೊಆಗ್ಯವೆನಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಾಲಿಸಿಟದ್ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡುಕತೆ ನಡೆಸಎವುದುಃ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಾಲಿಸಿಟರ ಈಶ ಕಂಬ್ಬು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮೆರಿಲೆ ಕೆಕಾಂಶಿರ್ಕಿನ ವಬರಿದೆ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮರಿಡಿಸೆಎವುದು ಅದ್ಯೋಯ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರನ ಕಾಯ೯. ಇದರಿಂದ ಕೇಸುಗಳ ನಿವ೯ಹಣ ಕೌಶಲ್ಕ ಹೆಚುವುವ್ವೈದೆರಿದು ಕೆಲವು ತಜ್ವರ ವಾದ. ಈ ದ್ಧಿಏಧ ಪದತಿ ಖಚಿ೯ಗೆ ಕಿವುರಣವೆರಿದಶಿ ತೆದ್ಧಿರೆಕಾಂಧಿಗಳ ವಾದ.ವಕೀಲರೊಳಗಿನ ಈ ಶ್ರಮ ಎತಿಕ್ರೆಜನೆ ಇರಿಗೆಸ್ಸೂರಿಡ್. ಕ್ರಾಂಸ್ಸೂ, ಇಟಲಿ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ದೆಳಿಶಗಳಲ್ಲಿ ರೊಥಿಯೆಲ್ಲಿದ. ಅಡೆಷ್ಟಿಕೆಳಟ್ ಅಸ್ಸೂಕಿನ ಸೆಕ್ಷನ" 31 ಮುಂಬಯಿ. ಕೆರಾಆಲ್ಕತ್ತ ಹ್ಯಕೊಆರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಅಟಾಕರ್ಶಿಗಳ ಅರ್ಹತ, ಪೊರಕೆ, ಶಿಸ್ತಿನ:ಮವೇಎದಲಾದುವುಗಳ ಬಗ್ಗಿ ಕಾಯಿದೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೆವಿಟ್ಟು ಈ ಪದ್ದತಿಯನುಲ್ಕ ಉಳಿಸಿದ. ಸಾಲಿಸಿಟದ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮೇ (ಬಾಗೇಗಾಂ) ಮಾಡಿಕೊರಿಡು ಕೆಲಸೆಮಾಡುವರು.ಸಾಂಸಿಟದ್ ಅಗುವೆವೆನು ಅಟೆಗಲ್ಲೆ ಕ್ಷಾಕ್೯ ಅಗಿ ಕೆಲವು ವೆರ್ಷ ಸಾಲಿಸಿಟದ್ ಕೈಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸವಕಾಡಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದ ಅನರಿತರ ನಿದಿ೯ಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಬೆರಿಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗ ಬೇಕಾಗುವುದು.

ಅಟಿಲ : 434-53. ಸು. 20೦5) ವಷ೯ಗಳ ಕಾಲ ಯುರೊ೦ಮ ಖರಿಡದಲ್ಗೆಲ್ಲ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅನೇಕ ಚಕ್ರೆನತಿಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿರಿಹಂಕ್ರೈಪಸ್ಸೂವಠಿಗಿದ್ದ ಹೇರೂರ ಮುಖಿರಿಡ. ಇವನ ಸಾವಕ್ರಾಂವ್ರಐ ಶಾಸನವೂ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸ್ಸೂಸ್ಸೂ ಪತಿರ್ಕೆತಪ್ರದೆಳೆಶ ಮತ್ತು ಅಟ್ಟಾಂಟಿಕ್ಸಾ ಗರದಿರಿದ ಹಿಡಿದು ಮೊವ೯ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಥಿಯೆನ್ ಸೆವೆರುದ್ರೆದವೆರೆಗೊ ಹರಡಿತ್ತು. ಈತ ಚೀನ ದೇಶದ ಚತ್ತಂರ್ತಿಯೊಡನೆಯೂ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರಿತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈತನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದೇ ಒರಿದು ಪಟಗ್ರೆಠಿವಾಗಿರಲಿಲ್ವ ಈ ಮೆಎಡ್ಡ ಸಾಮಾಗ್ರೇರೆದ ಅಡಳಿತ ಡ್ವಾನ್ನೊಬ್ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲಿನ ಅನೇಕೆ ಪಚ್ಛಿಣಗಳಿರಿದ ಅನೇಕೆ ವೇಳೆ ಒರಿದು ರಾಜ್ಯಭಾರಕಾಯಸಲಾಪಗಳ ವೆಬಾಲಸ್ಥಾನವಾಗುಂಗೃತ್ತು,ಇಪ್ಪು ವ್ವಭವದಿರಿದಲರಾ ಬಿಗಿಂಬುಧೇರಾ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಇವನ ವೈಷ್ಟೊಂ ಮಹಿಮೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಅಳು ಕುಳ್ಳ ಶರೀರ ದಪ್ತ. ತಲೆ ದೆಖುಡ್ಡದು. ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಳಗೆ ಆಡಗಿದ್ದು ಮುಎಗು ದಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ. ಜನರನಾಕ್ರಎರ್ಸಿಸಿ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಳೆ ಅಪಾರ. ಈತ ಅಪಜಯವೆಲಬುದನೆಸ್ಸೂಳೆ ಕೆಂಡರಿಯದ ಏಆರಯೊಆಧ. ಇವನ ಮುಖ್ಯವಾದ ದರಿಡೆಯಾತ್ಸೆಗಳು ಠೋಮ್ ಸಾವಪ್ಯೂದ ಅನೇಕ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದುವು. 434ರಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಒರಿದು ದೊದ್ದೆ ಜಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರೊಆಮ್ ಚೆಕ್ತನರ್ತಿ ವೆಷೆಹೈ 700 ಪೌರಿಡುಗಳತ್ಪು ಬರಿಗಾರವೆಮೈ ಈತನಿಗೆ ಕೆಷ್ಣವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಒಪಸ್ಸೂರಿದ ಮಾಡಿಕೊರಿಡ. ಈ ವ್ರಘಾರ ನಡೆದಶಿಕೆಖುಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೆರಿದು ಕೆಖಳಿಪ ಗೊಂಡು ಅಟಿಲ 441ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೊಆನು" ಸಾವತ್ರಾನಿತ್ಯದ ಮೆಳೆಲೆ ದರಿಡೆತ್ತಿಹೂಆಗಿ.ಡಾಚ್ರಂಶ್ಚಿಬ್ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಮಿ ನೇಸಿಯಂ. ಮಾರ್ಗಸ್. ಸಿಂಗಿಡುನಂ (ಈಗಿನ ಬೆಲ್ಗ್ರೇಡ್) ಮತ್ತಿತೆರ ಪಟ್ಟಣಗಳನುಸ್ಸೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊರಿಡ. ಮರುವಷಂ' ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೌಲಿನೆ ಪ್ರಫಾರ ಸ್ಥಲ್ಡ ಕಾಲ ಮಾತ್ತ ಶಾರಿತಿ ನೆಲಸಿತು. ಆದರೆ 443ರಲ್ಲಿ ಇನೊಸ್ಸೂ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಸೂಣಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಇವನ ಸೆಲೆನೈಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಪಾರಿಟಿನೋಪಲ್ಮೇಲ ಬಿದ್ದುವು. ಠೋಮನ್ ಸೈನ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ ಮಾಂಗಳಲಿಸ್ಸೂ ಸೋತುವು. ಹಿರಿದಿನಿಂದ ಕೆವಿಡಬೆಳಕಾದ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಬಾಕಿಯೆಂದು 6,000 ಪೌರಿಡುಗಳ ತೊಂದಷ್ಟು ಚಿನ್ವವೆನುಸ್ಸೂ ತೆಗೆದುತೊರಿಡುದಲ್ಸದೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿವಷ೯ವೊ 700 ಪೌರಿಡಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಬಾರರಷ್ಟು ಆರಿದರೆ 2,100 ಪೌರಿಡಶಿಗಳಷ್ಟು ಬರಿಗಾರವನುಸ್ಸೆ ರೊಆಮನರು ತರಬೇಕೆಂದು ಎಧಿಸಿದನು. ರೊಳೆಮನರು ತಲೆಬಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊರಿಡರು. ಇಪ್ಲೇ ಸ್ಮಧನಪದೆದ 447ರಲ್ಲಿ ಠೋಮೆ ಸಾವೆಪ್ಲೊದ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನುತ್ನ ಹಿಡಿದು ಅಟೆಲನು ತೆನ್ನ ಅತುಲ ಪರಾಧಶಿವಮೃ ಫುದರ್ಶಿಸ್ಕೂ ಸೆಲೆನ್ಯವಮೈ ಬಾಲಕಿನ ಪರ್ಯಾಯೆದ್ಧಿಳೆಕ್ಕೂ ನುಗ್ಗಿಸಿ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಥಮರ್ಶಪಿಲೆ ನಗರದ ಬಾಗಿಲವರೆಗೆ ಬರಿದೆನು. 449ರಲ್ಲಿ ಠೋಮ್ ಸಿವಮೆಗ್ರಿಜಕ್ರೆಆ ಬಹಳ ಅಮೇಂವೆಂರವಾದ ಷ್ಟೊಂ ಇದು. ಇನುತ್ನಿ ಅನೇಕ ರಾದ್ಯಂಳು ಹೊಣರ ವಶೆವಾದುವು. ನ್ಲೋ ಯುರೋಪಿನ ಜನರು ಆಟೆಲ ತೆವಷ್ಟ್ರನತ್ರ್ಯ ಆಡಗಿಸೆಲಿಂದೇ ಜನಿಸಿದ ಡೈವದರಿಡ (ಸ್ಕಾಚ್೯ ಆಫ ಗಾಢ್) ಎರಿದು ಭಾಎಸೆತೊಡಗಿದರು. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಂಸಗೊಂಸೆಲೊಆ ಎರಿಬರಿತೆ ಅಟಿಲ 451ರಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ದೆಆಶೆದ (ಸ್ತಾಂಕ್ಷ್ಮ) ಮೇಲೆ ತೆನೃ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿದ. ಉತ್ತರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ದಕ್ಷಿಣ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಅಲಿ೯ಯನ್ವೆಸ್ಸೂರೆಗೆ ಬರಿದನು. ಆದರೆ ಫಾಸ್ಸುನ ಯೊಆಧರು ರೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟಿಸ್ಸೂನಿರಿದ ಕಾದಿದರು. ಅಟೆಲನ ಸೆಸ್ಸೂನ್ಯಗಳು ಹಿಮೈಟ್ಟಬೆಆಕಾಯಿತು.ಅವನ ಜಿಆವನದಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸೆಣಂಲು ಇದು ಒರಿದೇ.ಅದರೆ ಮಾಂನೆಯೆ ರ್ಮೇವೇ 452ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಟಲಿಯೆನುಟ್ಸ್ಮ ಪ್ರೇಳಿಶಿಸಿ ಅಕ್ಷಿಲಿಯ.ಮೇಂ ಟ್ರೋನ್ನು ಸುಟುಸ್ಸೂಬೂದಿಮುಡಿದಠಮೇ ಮಿಲಾನ್ ನಗುವೇ ಮೈಐತ್ವರರ್ಶಿವನುಸ್ಸೂ ಈತನಿಗೆ ಒಸ್ಲಿಸಿತು. ಹೊರಿಪನೊಂರಿಗೆ ಒಪ್ತರಿದವಾದುದರ ಫಲವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಿರಿತು ಶಾರಿತಿ ಸ್ಥಾಪೆನೆಯಾಯಿತು.