ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಯಾಡ್ವಾಲಾಡರ್ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ತೆgz.À À À À ್ಞ ಅವ£ು ಚೆ¸¯£್ನÀ ನ ಶಿಷ್ಯ. 1750ರ ದ±Pzಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಿತು. À ್ಞ ್ಡ್ಞ À À À ್ತ ಲಂಡನ್ನಿನಲಿz್ದÀ ಸ್ಕಾmಂಡಿನ ಸೋದgರಾದ ಹಂಟರುಗಳ ಮನೆv£ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಲಿಯಂ ್ಲ ್ಲ್ಞ À À À ಹಂಟರ್ ನ್ಯೂಪೋರ್ಟ್ ನUgzಲ್ಲಿ ಹೆಣಗ¼£್ನು ಕೊಯ್ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ. À À À À À ವಿಲಿಯಂ ಪಿಪ್ಪೆನ್, ಜಾನ್ ಮೋರ್ಗನ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ತರುಣರು (1765) ಕೆಲ ಕಾಲದ ಅನಂತರ ಅದೇ ವಿಶವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾದ ಪೆನಿ¯ೀನಿಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ್ವ ್ಸ ್ವ್ಞ ಒಂದು ವೈದ್ಯಶಾಲೆ ಹೊಂದಿಸಿದgು., ಇವgು ಮೊದಲ ಮನೊ, ಹಂಟರುಗಳ ಶಿಷ್ಯgು. À À ್ರ À ಷಿಪೆನ್ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£, ಶ¸್ರ್ತÀª್ಞೈ ದ್ಯ, ಹೆರಿಗೆ ಶಾಸ್ರ್ತUಳ ಪ್ರಾದ್ಯಾ¥Pನಾಗಿದ್ದ. ಹೆಣದ ್ಪ À À À À s À À ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೆಡದಂತಿಡುವ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪಬಂಧವನ್ನು ಮೋರ್ಗನ್ ಬರೆದ. ್ರ ಹೀಗೆ ಪೆನಿ¯್ವ್ಞೀನಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಿಂದ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯ ್ಸ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವೈದ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾದ್ಯಾ¥Pನಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟಾರ್ ವಿಸ್ಟಾರ್ (1808-18) ಒಂದು ಪo್ಯÀ ¥ುಸPª£್ನು ಬರೆzು, s À À À ್ತ À À À À ಒಂದು ಪzರ್±ನಾಲಯವ£್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ. ಮುಂಗಾಲಿನ ಬಿಗುಪ (ಟೆನ್ಸಾರ್ ಟಾರ್ಸಿ) ್ರ À À À ಸ್ನಾಯುವ£್ನು ವರ್ಣಸಿ, ಮಾದರಿ ಪo್ಯÀ ¥ುಸಕ ಒಂದ£್ನು ಬರೆದ ಪ್ರಾದ್ಯಾ¥ಕ ವಿಲಿಯಂ À  À ್ತ À s À ಹಾರ್ನರ್ (1831-53) ಆ ಆಲಯವ£್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ. À ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ (ಆಮೇಲೆ ಕೊಲಂಬಿಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ) ಸೇರಿದಂತೆ 2 ನೆಯ ವೈದ್ಯಶಾಲೆ ಆಯಿತು. ಬ್ರಿಟನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತೆ ಈ ಎರqು ಶಾಲೆUಳ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತ ವಿಭಾಗU¼ಲ್ಲೂ ಹೆಣಗ¼ು ಸಿಗುವುದು ಕµವಾಯಿತು. À À À À À À À ್ಟÀ ಸ್ಮಶಾನU¼ಲ್ಲಾದ ಕ¼ªÅÀ ಗಳಿಂದ ರೊಚ್ಚಿUz್ದÀ ಜನ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯದಲ್ಲಿ ಷಿಪ್ಪೆ£್ನÀ ನ ಮನೆಗೆ À À À ್ಞ ನುಗ್ಗಿ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಳಿಯಿಟ್ಟgು. À ಮಸಾಚುಸೆಟಿನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್£ಲಿನ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾನ ್ಸ À ್ಲ À À ವಿಭಾಗ ಬಂದಿತು (1782). ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತ, ಶ¸್ರ್ತÀª್ಞೈ ದ್ಯUಳ ಪ್ರಾದ್ಯಾ¥Pನಾಗಿದ್ದ À À À s À À ಜಾನ್ ವಾರೆನ್ ಬಳಿ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದgು. ಅವgಲರಿಗೂ ಕೊಯ್ಬಿಡಿಸಲು ಒಂದು À ್ಞ ್ಲ ಅzs್ಯÀ ಯನP್ಕ್ಞ ಒಂದೇ ಹೆಣ ಸಿಗುತ್ತಿvು.್ತ ಹಿರಿಯ ಆಲಿವರ್ ವೆಂಡೆಲ್ ಹೋಮ್ಸ್ (1847) À ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾದ. ಇವನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಗುರುಗ¼ಲ್ಲಿ ಗಟಿUನಾಗಿ ಶಿಷ್ಯಪಿಯನಾದ. ಇವ£ೂಬ್ಬ ಕವಿ. ಬಾಣಂತಿನಂಜಿನ ಕಾರಣವ£್ನು À ್ಟ À ್ರ ್ಞ À ತೋರಿದ ಐ.ಪಿ.ಸೆª್ಮುಲ್‍ವಿಸ್‍ನ ಅಮೆರಿಕದ ದೂತನಾಗಿದ್ದ. ಅಮೆರಿಕದ ಡಾರ್ಟ್‍ಮತ್, ್ಞ ವರ್ಜಿನಿಯ ವಿಶವಿದ್ಯಾಲಯಗ¼ಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತ ವಿಭಾಗU¼ು ಹುಟ್ಟಿzುವು. ್ವ À À À À À À ಫಿಲಡೆಲಿಯದಲ್ಲಿ ಜೆ¥ರ್¸ನ್ ವೈದ್ಯ ಕಾಲೇಜಾಯಿತು (1825). ಲಂಡನ್ನಿನ ಜಿ.ಎಸ್.ಪ್ಯಾಟಿಸನ್ ್ಫ Às À ಅದg¯ೂಬ್ಬ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಪ್ರಾದ್ಯಾ¥P.À ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯದ ಮೂರ£ಯ ಕಾಲೇಜು À ್ಞ ್ಲ À À À s À ್ಞ ಹುಟ್ಟಿ (1839), ಎಸ್.ಜಿ.ಮಾರ್ಟನ್ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಪ್ರಾದ್ಯಾ¥Pನಾದ. ಅಮೆರಿಕದ À À À s ÀÀ ಬೇರೆ¨ೀರೆ ಜನಾಂಗUಳ ತ¯ಬುರುಡೆU¼£್ನು ಬಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೋzsನೆ ಮಾಡಿ ‘ಅಮೆರಿಕದ ್ಞ À ್ಞ À À À À ತ¯ಬುರುಡೆU¼ು’ ಎಂಬ ಪಬಂzsª£್ನು 1839ರ¯್ಲ್ಞೀ ಬರೆz. ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ್ಞ À À ್ರ À À À À À À À ಸಚಿತ್ರ ಪುಸPª£್ನೂ ಪPಟಿಸಿದ (1849). ್ತ À À À ್ರ À ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾಠಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಹೆಣ ಕೊಯ್ಬಿಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ಸ್ವಲªೀ ಹೆಚಿvು. ಪಯೋಗಶಾಲೆಯ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾªುುಖ್ಯ ಇತರ ವಿಷಯಗ¼ಲ್ಲಿ ್ಪ ್ಞ ್ಚ À ್ರ À À ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. 4 (ಡಾರ್ವಿನ್ ಅನಂತg)- ಜೀವಿಗಳ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಕಾಲ: ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ À À À À ಇದ್ದ ಜೀವಿಯಿಂದ¯ೀ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗ¼ೂ ಬಂದುವು ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದ ್ಞ À ಪ್ರಾಣಜಾತಿಪ¨ೀದUಳಿಂದ¯ೀ ಇಂದಿನ ಪ್ರಾಣಜಾತಿಪ¨ೀದU¼ು ಹುಟ್ಟಿzುವೆಂದು ಡಾರ್ವಿನ್  ್ರ ್ಞs À ್ಞ  ್ರ ್ಞs À À À (1859) ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಏಕತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವನ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ (ಜೀವಿಪ¨ೀದUಳ ಉಗªು) ಪುಸPದ ಮುಖ್ಯಾಂಶ. ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ್ರ ್ಞs À À ್ತ À ಅದರ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದರ ಹೋಲಿಕೆU¼£್ನು ಪqದಿವೆ. ಮಾನªೀತರ ಪ್ರಾಣUಳ ಆಕಾರ, ರZ£, ವಿಕಾಸ ಸುತಣ À À À ್ಞ ್ಞ  À À ್ಞ ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶUಳ ಬದಲಾವuUಳಿಗೆ ಆಗುವ ಪತಿಕ್ರಿಯೆಗ¼£್ನು ಪಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರಿತರೆ À ್ಞ À ್ರ À À ್ರ ಅದೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಜೀವಶಾಸ್ರ್ತದ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕgಣ (ಜನg¯್ಞೈ ಸೇಷನ್); ್ರ À À ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲತv್ವÀ ತಿಳಿಯಲು ನೆgವಾಗುವ ಘಟನೆ. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗU¼ಲ್ಲೂ À À À ಎಲೆಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ಹಿಂದೆಯೇ, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ತೋರಿದ ಜೀವ£¸ೂೀಪಾನªÇ ್ಲ À ್ಞ À ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳೂ ಅಂಡಾಣುವಿನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತವೆಂಬ ಹಾರ್ವೆ ಸೂತ್ರವೂ ಇದೇ ವ ು ೂಲತ v À ್ವ ª À £ À ು ್ನ ವ ು ುನ ೂ ್ಸ ಚಿ ಸಿದ ು ್ದವ Å . ಪ್ರಾ ಣ  U À ¼ À ಸಾದ ೃ ಶ ್ಯ ನೆ ೂ ೀಡ ು ವ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರಜgೂ ನµªಂಶಜೀವಿ ಶಾಸ್ರಜgೂ ಇದ£್ನ್ಞ ೀ ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಗತಿಗ¼£್ನು À À ್ತ ್ಞ À ್ಟÀ À ್ತ ್ಞ À À À ಕ¯ಹಾಕಿದ್ದgೂ ಇವ£್ನ್ಞ ಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಮೂಲತv್ವÀ, ಪ್ರಾಣಿUಳ ಒಳ ್ಞ À À ಸಂಬಂಧ-ಇವನ್ನು ಕಾಣಲು ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ

21

ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಕಲ್ಪನೆ, ನಿದರ್ಶನಗಳು ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆzsರಿಸಿದ್ದುªÅÀ . ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ರZ£ಯ ಏಕvಯನ್ನು ಜನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿದgಲದೆ À À ್ಞ ್ಞ À ್ಲ ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಯಿತು.‘ವಿಕಾಸ’ ಪದವನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಬಳಸಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 19ನೆಯ ಶತಮಾನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇದ ರಿ ಂದ ವ i ್ಞನ ª À £ À ಅಂಗ g À Z À £ ್ಞವಿಜ್ಞಾ £ À , ಪ್ರಾ ಣ  ಗಿಡ ª À ು ರ U À ¼ À ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£U¼ೂಂದಿಗೆ ಕೂಡಿತು. ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, À À À À ್ಞ À À À ಎಲ್ಲ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶೋಧನಾರಂಗ ಹರಡಿತು. ಮಾನವನ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ದೆಸೆ ಸಿಕ್ಕಿvು. ಮಾನªºಣಗಳಿಗೇ ಮಿತಿಗೊಳದೆ ಪಯೋಗU¼ು À À ್ಞ ್ಳ ್ರ À À ಸಾzs್ಯÀ ವಿಲ್ಲz್ದÀ ರಿಂದ, ಒಂದಿಗೇ ಬಾಳುವ ಅಂಥzೀ ಜೀವನ ನq¸ುವ ಪ್ರಾಣUಳ ಮೇಲೆ ್ಞ ್ಞ À  À ಪಯೋಗ ನq¸ಲಾಯಿತು. ಸgಳ ರZ£ಯ ಜೀವಿಗ¼ು ಕೂಡ ಮಾನªನ ವಿಚಾರU¼£್ನು ್ರ ್ಞ À À À ್ಞ À À À À À ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿª.್ಞ ಉದಾಹguU, ಹಣ್ಣು£ೂಣಗಳ ಕೋಮೊಸೋಮ್‍ಗಳ ಅzs್ಯÀ ಯನªÇ À ್ಞ ್ಞ ್ಞ ್ರ À ಬಟಾಣಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಕೆ ಜಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯೋಹಾನಿಸ್ ಗ್ರಿಗೊರ್ ಮೆಂಡೆಲ್ ನqಸಿದ ಪಯೋಗU¼ೂ ಪೀಳಿಗೆU¼ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಣಗ¼ು ಸಾಗಿ ಬರುವುದ£್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ್ಞ ್ರ À À À À À À ತೋರಿಸಿದುವು. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ರೋಗದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುವ ಜೀವgº¸್ಯÀU¼£್ನು ತಿಳಿಯಲು ಹಿಂದುಳಿದ ಗುಂಪಿನ ಸ¸ನಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅನುಕೂಲಿಸಿತು. À À À À À ್ತÀ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ಬದುಕಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ, ಪ್ರಾಣಯ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲವಾದ, ಇನ್ನೂ ¥sಲ¨sರಿತ ಕೇತUಳಿಗೆ,  À À À À À ್ಷ ್ರ À ಆಕಾರ ರZ£,್ಞ ಬೆ¼ªಣU,್ಞ ವಿಕಾಸUಳ ಅಂಗgZ£ಯಲ್ಲಿನ ಶೋzs£U¼ು ಕಾಲಿಡುತ್ತಿz್ದÀgೂ À ್ಞ À  À À À ್ಞ À ್ಞ À À À ವೈದ್ಯಶಾಲೆU¼ಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಶಾಸ್ರ್ತ, ಜೀವªi್ಞಪ£ಶಾಸ್ರ್ತ ಮತ್ತಿvರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸ್ರ್ತUಳ À À  À À À À ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾನವನ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನದ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಕೊಯ್ಬಿಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಶvªi್ಞನUಳಿಂದಲೂ ಕೊಯ್ಬಿಡಿಕೆ ಅಪಾಯಕgವಾಗಿತು; ಈಗ ಇದು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲz, À À À À ್ತ ್ಞ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕುಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಲೂಯಿ ಪಾಶ್ಚರ್ ತೋರಿದ ಮೇಲೆ, 1869ರಲ್ಲಿ ಆರಂ¨sವಾದ ಜೋಸೆಪ್ ಲಿಸgನ ನಂಜುರೋzsಕ (ಆಂಟಿಸೆಪಿಕ್) À s ್ಟ À À ್ಟ ಚಳವಳಿಯ ಅನಂತರ, ನಿರಪಾಯಕರವಾಗಿ, ಕೊಳೆಯದೆ ಇರುವಂತೆ, ಹೆಣಗಳ ರಕ್ತನಾಳಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಬಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಇಲ್ಲವೇ ಫಾರ್ಮಲಿನ್ನಿನ ದ್ರಾವಣಗಳಂಥ ನಂಜುರೋಧಕಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಹೊಗಿಸುವುದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಮಿಣಿzರ್±ಕದ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ತಿಳಿವಿನ ಆರ್ಜನೆ ಅಗv್ಯÀ ವಾಗಿ (ದುರzೃÀ ಷªಶಾತ್) À À À À À ್ಟ À ಇತರ ಪಯೋಗಾಲಯಗ¼ಲ್ಲಿ ನqಯುತ್ತಿvµ್ಟ. ಅದ£್ನು ಹೆಣಗಳ ಕೊಯ್ಬಿಡಿಕೆಯಿಂದ ್ರ À ್ಞ ್ತÀ ್ಞ À ತಿಳಿದ ು ಬಂದ ವಿಚಾರ U À ¼ ್ಞ ೂ ಡ £ ್ಞ ಂ iÀ ು ೂ ಪಾಠ ಕೆ ೂ ೀಣೆ ಂ i್ಞ ೂ ಳ ಗಿ ನ ವಿಶೆ ೀ ಷ ತಯಾರಿಕೆಯವುಗಳೊಂದಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಯಿತು. ನೀರ್ಗಲ್ಲಾಗಿಸುವುದು, ಅಡ್ಡ ಕೊಯU¼ೂಂದಿಗೆ ಫಾರ್ಮಲಿನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಗqುಸುಗಟಿ¸ುವುದರಿಂದ ಕೊಯ್ಬಿಡಿಸಿದgೂ ್ತ À ್ಞ À ್ಟ À À ಭಾಗUಳ ಆಕಾರ, ಒಂದP್ಕೂಂದರ ಸಂಬಂzsU¼ು ಕೆqದಿದ್ದುªÅÀ . ಹೆಣ ಕೊಯ್ಯುªÅÀ ದರಿಂದ À ್ಞ À À À À ಮಿದುಳು ಮತ್ತಿತರೆಲ್ಲ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಮೈಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೆಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇವೆಲzರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಕೈಗೂಡದೆ ಉಳಿಯಿತು. ್ಲ À ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತದ ಉದ್ದೇಶ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳ ಅಂಗUಳ ನಕಾಸೆU¼£್ನು ಕ¼ೀಬರದ À À À À À À ್ಞ ಮೈಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸುವುದµೀ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಿರುವ ಜೀವಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ್ಟ್ಞ ಅದೊಂದು ಹೆe್ಜ್ಞ ಮಾತ. 20ನೆಯ ಶvªi್ಞನzಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಜೀವಿಯ ್ರ À À À ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಯಿತು. ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ, ಮಿಣಿದರ್ಶಕದ ತಯಾರಿಕೆಗಳ, ಸಂಶೋzsನೆ ಹೆಣಗಳ ಪರೀಕೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬದುಕಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ಪರೀಕೆಯಲ್ಲಿ À ್ಷ ್ಷ ರZ£ಯ ಜೊತೆಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದgಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಅಂಶªÇ ಸೇರುವುದು. À ್ಞ À À ಸೂಸುಮಿರುದರ್±ನದಿಂದ (¥sೂgೂೀಸ್ಕೋಪಿ) ಒಳಗಿನ ಅಂಗU¼£್ನು ಕಾಣಬಹುದು. À À ್ಲ ್ಞ À À À ಕಂಡಿದ್ದ£್ನು ಚಲನಚಿತU¼ು ಗುರುತಿಸುತª.್ಞ ರೇಡಿಯೊ ಚಿತUಳಿಂದ (ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಪ್) À ್ರ À À ್ತ ್ರ À s ಆರೋಗ್ಯ, ಅನಾರೋಗ್ಯU¼ಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾ¸U¼£್ನೂ ತಿಳಿಯಬಹುದು. À À À À À À ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹಂಚಿ ಬಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾಲ 20ನೆಯ ಶvªi್ಞನzಲ್ಲಿ ಬರುಬರುತ್ತ (ನ್ಯಾಯವಾಗೇ) À À À ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕೇಬೇಕಿರುವ ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಬೆ¼zುವು. ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯವಿದ್ಯೆಯ ವ್ಯಾ¸ಂಗzಲ್ಲಿ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರದ ಪಾಠU¼ಲ್ಲಿ ್ಞ À À À À À ್ತ À À ಒಂದು ತೊಡಕು ಎದ್ದಿತು. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಯತ್ನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ದಿಸೆU¼ಲ್ಲಿ ನqದಿವೆ. ಮೊದಲಾಗಿ, ರೋಗ ಚಿಕಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇಕೇಬೇಕು ಎಂದಿರುವª£್ನು À À ್ಞ ್ಸ À À ಅಗತ್ಯ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ವ್ಯಾಸಂಗದ ಇತರ