ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


22

ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಒಟ್ಟಾರೆ

ಪo್ಯÀ ಬಾಗU¼ೂಡನೆ ಇದ£್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದು. ಈಗಿನ ಪo್ಯÀ ¥ುಸPU¼ು ಗಾತದಿಂದಲೂ s À É À À ್ತÀ À À ್ರ ಮಹಾಗಂಥU¼ು. ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಗ್ರಾಂಟ್, ಮೆಯ್ನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತಿvggು ಆದµ್ಟೂ ಅಡPವಾದ ್ರ À À À À À À À ಚಿಕ್ಕ ಪುಸPU¼£್ನು ವೈದ್ಯ ಕಲಿವªರಿಗಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾg. ್ತ À À À À À É ಹೆಣದ ಕೊಯ್ಬಿಡಿಕೆ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲವೂ ಬಲು ಮುಖ್ಯªÇ ಆಗಿರ¨ೀಕಿದ್ದgೂ À É À ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಕೆಲಸzಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ತೀರ ಕಿರಿದು. ಪರಿಸgದ ಪಬಾವUಳಿಗೆ À À À À À ್ರ s À ಜೀವಿಗ¼ಲ್ಲಾUುವ ಪತಿಕ್ರಿಯೆ, ರZ£, ಆಕಾರU¼ೀ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾ¸ಂಗ. ಜೀವಿಯ À À ್ರ À É À É À ಮೇಲಣ ಪಬಾವU¼£್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಜ್ಞಾ£U¼ು ತೋರುತª.É ್ರ s À À À À À À ್ತ ಈ ವಿಜ್ಞಾ£U¼ು 20ನೆಯ ಶvªiÁನದ ನqುವೆ ಎಷೊಂದು ಬೆ¼ದಿವೆಯೆಂದg,É ಜೀವಿಯ À À À À À À ್ಟ É ಹುಟ್ಟುUುಣವ£್ನೂ ನª್ಮು ವಿಶP್ಕೂ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂzsª£್ನೂ ತಿಳಿಯಲು À À À ್ವ À À À À ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿgುವ ಪಯತ್ನ ಕೇವಲ ಪxªು ಪಾಠದ್ದಾಗಿ ತೋರುತz.É À ್ರ ್ರ À À ್ತ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಮನೋಧರ್ಮ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾನವ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£zಲಿನ ಶೋzsನೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿದಂತಿದೆ. ಹಿಪೊPಟೀಸನಿಂದ À À À À ್ಲ À ್ಪ ್ರÉ ಹಿಡಿದು ಎಡಿನ್‍ಬರೊ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾದ್ಯಾ¥ಕ ಡಿ.ಜೆ.ಕನಿಂಗ್‍ಹ್ಯಾªiïನ (19ನೆಯ À À s À À ಶvªiÁನzಲ್ಲಿ ಈತ ರಚಿಸಿದ ಕೈಪಿಡಿ ಇನ್ನೂ ಬಳPಯಲ್ಲಿz) ತ£ಕ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ À À À É É À ನಿಜಸಂಗತಿಗ¼ಲ್ಲ ಆಧಾರUಂಥU¼ಲಿª.É ಈಗ ನªುಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿz.É ಇಲ್ಲವೆ ಪೂರ್ತಿ É ್ರÀ À À ್ಲ À ತಿಳಿಯುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆªÅÀ ಎಂಬ zsೂೀರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದgೂ ಇದು ವಿಜ್ಞಾ£ದ É À À ಎಲ್ಲ ಯುಗU¼ಲ್ಲೂ ಕೆqುಕಿನzೀ ಆಗಿದೆ. ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪU¼ು À À À É À À À À À ಈಗ ಹೊಸ ದಾರಿಗ¼ಲ್ಲಿ ನqಯುತ್ತಿª.É ಹ¼ಯ ವಿಧಾನU¼ೂ ಹ¼ಯ ಸgಳ ಸಲಕguU¼ೂ À É É À À É À À É À À ಈಗ ಏನೇನೂ ಸಾಲವು. ಹ¼ಯ ಕಾಲದ ಹೆಣ ಕೊಯ್ಬಿಡಿಸುವ ಕೊಠಡಿಗ¼, ಪಾಠ É À ಹೇಳುವ ಕೋಣೆUಳ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಪಯೋಗಾಲಯಗ¼ೂ À ್ರ À ಸೇರಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣUಳ ಮೇಲೂ ಅನೇಕ ತಂತUಳಿಂದ ಅzs್ಯÀ ಯನ  À ್ರ À ನqಯುತ್ತಿz.É ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗU¼ಲ್ಲಿ ಶೋzs£ಗಾಗಿ ಜಾಗª£್ನೂ ಸಲಕguU¼£್ನೂ É À À À É À À À É À À À ಇನ್ನೂ ಹಿರಿಯ ವಿಶವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇಲಾಖೆU¼ೂ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆU¼ೂ ್ವ À À À À À À ಒದಗಿಸುತ್ತಿª;É ಮಿಣಿzರ್±ಕದ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರzಲಿ,್ಲ ವಿದ್ಯುzಂಶಮಿಣಿzರ್±ಕ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ À À À À ್ತ À À À À ಮೈಕೊ¸್ಕೂೀಪ್); ಜೀವPಣಶಾಸ್ರP್ಕÉ (ಸೈಟೋಲಜಿ) ಬೇಕಾಗುವ ಅತಿವೇಗದ ಗಿರಿಗಿರಿಕೆU¼ು ್ರ É À ್ತ À À (ಸೆಂಟ್ರಿ¥್ಯೂಜ್‍ಗ¼ು), ದªgೂಪದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸgP್ಕÀನೆ ನೀರ್ಗಲ್ಲಂತೆ ಗqಸಾಗಿಸಲೂ Às À ್ರ À À À À ಅಂಗಾಂಶUಳ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವPಣಗಳ ಕಿರೀಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗUಳ ವಿಕಿರಣತೆUೂ ಬೇಕಾಗುವ À À À À ಉಪPgಣಗ¼ು; ಅಂಗಾಂಶದ ಕೃಷಿ (ಟಿಷ್ಯೂ ಕಲರ್); ಪಿಂಡಶಾಸ್ರ್ತzಲಿ, ಸುಲ¨sವಾಗಿ À À À ್ಚ À ್ಲ À ದೊರೆಯದ ಬೆ¯ಯುಳ್ಳ ಬೇರೆ¨ೀರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾನವ ಪಿಂಡU¼£್ನು ಜೋಪಾನಿಸಿಡುವ É É À À À ¨sz್ರ À ಪೆಟಿUU¼ು, ಅಲ್ಲದೆ ಚೋದನಿಕU¼ು ಮತ್ತಿvರ ರಾಸಾಯನಿಕUಳಿಂದ ಪಯೋಗUಳಿಗಾಗಿ À ್ಟ É À À À À À À ್ರ À ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಕೂಲಗ¼ು, ಸೂಸುಮಿರುದರ್±ನ (ಕ-ಕಿರಣಗ¼£್ನೂ ತೀರಿದ À À ್ಷ À À ನೀಲಿಕಿರಣಗ¼£್ನೂ ಸೂಸುಮಿರುಗಿಸುವ ಸಾzs£); ನgªುಂಡಲಶಾಸ್ರ್ತ (ನ್ಯೂರಾಲಜಿ); À À À À À À ಜಲಚg, ¨sೂಚರ ಪ್ರಾಣU¼£್ನು ಪಯೋಗUಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕುವ ಕೊಳU¼ು, ಕೋಣೆU¼ು; À À  À À À ್ರ À À À À À ಕ್ರಿಮಿಗ¼ು ಒಳ¸ೀರzಂತಿರುವ ಸಲಕguUಳಿರುವ ಶ¸್ರ್ತÀಕಿಯಾಮಂದಿರU¼ು- ಇವೆಲ್ಲ À É À À É À ್ರ À À ವಿಭಾಗU¼ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆU¼ು ಆಕಾರ, ರZ£,É ವಂಶಾನುಗತ ಗುಣರೀತಿಗ¼ು, ಬೆ¼ªಣUUಳ À À ್ಲ À À À À É À Â É À ಮೇಲೆ ಬೆ¼Pು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿª. À À É ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ನಾಮಾನುಕªು ್ರ À ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಮೈಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದೇ ತೆರನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅಂಗಭಾಗಗಳ ಅಂಕಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಿರಿದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ನುಡಿಗಳೂ ಬೇರೆಬೇರೆ. 1895ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಒಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಸz್ಯÀ P್ಕÉ ಬಂದುವು. 1920 ರಿಂದ ಬೇರೆ¨ೀರೆ ದೇಶU¼ಲ್ಲಿ ಅಂಗgZನಾ ಶಾಸ್ರದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ É À À À À ್ತ ನಾಮಾನುಕªುದಲ್ಲಿ (ನಾಮೆನ್‍ಕೇಚರ್)ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತU್ಗುತಿz. ್ರ À ್ಲ À ್ತ É ಅಂಗರಚನೆಯ ಪರಿಶೋಧನೆ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಾಡುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಇವರ ಹಿಂದಿನವರು ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಪುರಾತನ ಭಾಷೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಬರೆವಣಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಬುಡPಟ್ಟಿ£ªgು ಚzರಿದgು. ಇವರ ಪ್ರಾಚೀನ ಲಿಪಿಯ ಬರೆºUಳಿಂದ À À À À À À À À ಭಾಷಾಶಾಸ್ರಜgು ಹ¼ಗಾಲದ, ಲಿಪಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ, ಆ ಮೂಲಭಾಷೆಯ ಪzU¼£್ನು ್ತ ್ಞ À É À À À À ಊಹಿಸಿ ಮರುಜೋಡಿಸಿದ್ದಾg. É ಕಾರ್ಲ್ ಡಿ ಬುಕ್ ರಚಿಸಿದ (1949) ಮುಖ್ಯ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳ ಆರಿಸಿದ ಸಮಶಬ್ದಗಳ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪದಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತ¸ಂಬಂzsದ ಕೆಲವ£್ನು ಆರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿz: eseಟಿ (ಆಸೃಕ್, ರP); À À À À À É ್ತÀ osಣ (ಅಸ್ಥಿ, ಎಲುಬು), oಞ (ಅಕ್ಷಿ, ಕಣ್ಣು); bhಡಿu (ಭ್ರೂ, ಹುಬ್ಬು); ಚಿus (ಕಿವಿ); ಟಿಚಿs (ನಾಸಿಕ, ಮೂಗು);os (ಆಸ£, ಬಾಯಿ); ಜಟಿghತಿಚಿ (ಜಿಹ್ವಾ, ನಾಲಗೆ); ಜoಟಿಣ (ದಂತ, À

ಹಲ್ಲು); geಟ (ಗಂಟಲು); geಟಿu (ಜಾನು, ಮಂಡಿ, ಗz್ದÀ ); omesos (ಅಂಸ, ಹೆUಲು, À ತೋಳ್ಮೂ¼); ಚಿಡಿmos (ತೋಳು); eಟ (ಮೊಳPೈÉ ); ಜeig (ಬೆg¼ು); ಞeಡಿಜ (ಗುಂಡಿಗೆ); É À À ಠಿeಜ (ಪಾದ, ಅಡಿ); oಟಿogh (ನಖ, ಉಗುರು)-ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನದ ನಾಮಾನುಕªುದ ಮೂಲಪzU¼ು. ್ರ À À À À ಶ¸್ತÀ್ರªೈÉ ದ್ಯರೂ ವೈದ್ಯರೂ ಹುಟ್ಟಿPೂಂಡಾಗ ಅಂಗgZ£ಯ ಹೆ¸gುಗ¼ಲ್ಲಿ ಬಲು É À À É À À À ಆಸPರಾಗಿದ್ದgು. ಹಿಪೊPಟೀಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕೋವ ಪಂಥದ (ಪ.್ರ ಶ.ಪೂ 500-400) ್ತÀ À ್ಪ ್ರÉ ಗ್ರೀಕ್ ವೈದ್ಯgು ಈಗಲೂ ಬಳPಯಲ್ಲಿgುವ ಕೆಲವು ಹೆ¸gುಗ¼ನ್ನಿತgು. ಡಿಚಿಠಿhe (ಹೊಲಿಗೆ), À É À À À À ್ತ À sಥಿmಠಿhಥಿsis (ಕೂಡೇಣು), ಚಿಡಿಣhಡಿoಟಿ (ಕೀಲು), ಜiಚಿಡಿಣhಡಿosis (ಚರಗೀಲುವೆ) sಥಿಟಿಚಿಡಿಣhಡಿosis (ಕೀಲ್ಗೂಡಿಕೆ), bಡಿಚಿಛಿhium (ತೋಳು), oಟeಛಿಡಿಚಿಟಿoಟಿ (ಮೊಣಕೊನೆ), ಛಿubiಣioಟಿ (ಮೊಣಕೈ), ಛಿoಟoಟಿ (ಹೆU್ಗÀ gುಳು), ಚಿoಡಿಣಚಿ (ಮಹಾzsªುನಿ)-ಈ ಪzU¼ು À À À À À À ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕೊಟ್ಟುªÅÀ . ಇದೇ ಚಿoಡಿಣಚಿ ಪzª£್ನು ಹಿಪೊPಟೀಸ್ ಉಸಿರ್ನಾಳP್ಕÉ ಹೇಳಿದ್ದ, À À À ್ಪ ್ರÉ ಜuoಜeಟಿum (ದುರಾರ್ಗರುಳು) ಎಂದರೆ ಹ£್ನÉ ರqು ಬೆg¼Uಲದ ಅಂಗ, ಛಿhoಡಿoiಜ À À À À (ಕಣ್ಣರಾಯು), ಛಿಚಿಟಚಿmus, sಛಿಡಿiಠಿಣoಡಿius (ಬರೆವ ಜೊನ್ನಾಳಿಕೆ)-ಈ ಪದಗಳು ಅಲೆಗ್ಜಾಂಡ್ರಿಯ ಮಠದಿಂದ (ಪ.್ರ ಶ.ಪೂ 300-250) ಬಂದªÅÀ . ಗ್ರೀಕರ ಪೂರ್ವಜರಾದ ಕ್ರೀಟನ್ (ಮಿನೋಅನ್) ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾವರೆ ಎಲೆಯಂತಿದ್ದ ಗುರಾಣಿಯ ಕಲ£ಯನ್ನು ಗ್ರೀಕgು ಣhಥಿಡಿoiಜ (ಗುರಾಣಿP) ಗಂಥಿಯ ಹೆ¸ರಿಗೆ ಅಳªಡಿಸಿಕೊಂಡgು. ್ಪ É À À ್ರ À À À ಗ್ರೀಸ್, ಈಜಿಪ್ಟ್U¼ಲ್ಲಿ ಪ.್ರ ಶ.ಪೂ.250ರ ಅನಂತರ ಯುದ್ಧU¼ೂ ರಾಜಕೀಯಗ¼ೂ À À À À À ಅಂಗgZನಾ ಶಾಸ್ರ್ತ ದ ಮುಂದಿನ ಬೆ¼ªಣUಯನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ತqzುವು. ಪ.ಶ.ವ. À À É À Â É É À ್ರ 30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೋಮ್ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಔಲಸ್ ಕಾರ್ನೀಲಿಯಸ್ ಸೆಲಸ್ ಒಂದು ವಿಶ್ವPೂೀಶ ಸಂಗಹಿಸಿದ. ಅದರ ಅಂಗgZನಾ ಶಾಸ್ರ್ತ ವಿಭಾಗ ಹಿಂದಿನ ್ಸ É ್ರ À À 3 ಶತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಷ್ಟು ಇಲ್ಲಷ್ಟು ಆದ ಕೆಲಸದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೂಡಹಾಕಿ, ಸೊಗಸಾದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತz. ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಇಂದಿನ ಹೆ¸gುಗಳಿವು: ಚಿbಜo್ತ É À À meಟಿ (ಉದg,À ಒಡಲು), ಚಿಟಿus (ಆಸ£,À ಗುದ), ಛಿಚಿಡಿಣiಟಚಿge (ಮೆಲೆಲುಬು), humeಡಿus ್ಲ (ತೋಳ್ಮೂ¼), oಛಿಛಿiಠಿuಣ (ಹಿಂದ¯), ಠಿಚಿಣeಟಟಚಿ (ಮಂಡಿಚಿಪು), ಡಿಚಿಜius (ಆರೆಲುಬು), É É ್ಪ sಛಿಡಿoಣum (ಬೀಜಚೀಲ, ತgುಡುಚೀಲ), ಣibiಚಿ (ಕಣಕಾಲೆ), uಣeಡಿus (ಗರ್¨ಕೋಶ), À Às veಟಿಣಡಿiಛಿuಟus (ಜಠg, ಅನ್ನಕೋಶ), veಡಿಣebಡಿಚಿ (ಬೆ£್ನÉ ಲುಬು)-ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಇವೆ. À ರೋಮಿನ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರಜgಲ್ಲಿ ಉತªುನಾಗಿದ್ದª,À ಚPªರ್ತಿಯ ವೈದ್ಯ ಗ್ಯಾ¯ನ್. À À ್ತ ್ಞ À ್ತ À ್ರÀ À É ಇವನು ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯದ್ವಾತದ್ವವಾಗಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಹಿಡಿಸುವಂಥವೇ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದೇ ಅಂಗಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಅನೇಕª£್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಂಕಿಗ¼£್ನು ಬಳ¸ಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಾಗ್ಗೆ À À À À À À ಇವನು ಎಚ್ಚರಗೇಡಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನಿಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಈಗಲೂ ರ ೂ ಢಿ ಂ iÀ ು ಲ್ಲಿ ª É : ಚಿಟಿಚಿsಣomosis (ಅಡ ್ಡ U À ೂ ಡ u É ) , ಛಿಚಿಡಿoಣiಜ (ತ ¯ É U É ೂ ರ ¼ À ) , eಠಿiಜiಜಥಿmus (ತgುಡ ಮೇಲ್ನಾಳ), gಟoಣಣis (ದನಿಗುಂಡಿ, ದನಿತಂತು), hಥಿಚಿಟoiಜ À (ಗಾಜಂದ), meಛಿoಟಿium (ಮೊದಲಿಸಿ), ಠಿಚಿಟಿಛಿಡಿeಚಿs (ಮಾಂಸಲಿ), ಠಿeಡಿiಣoಟಿeum (ಹೊರಬಿಗಿಪೊರೆ), ಠಿsoಚಿs (ಟೊಂಕಣ), uಡಿeಣeಡಿ (ಮೂತ್ರಕನಾಳ), zಥಿgomಚಿ (ನೂಗೆಲುಬು)-ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವು ಗ್ರೀಕ್ ಮೂಲದªÅÀ . ಗಾಲೆ£್ನÀ ನ ಸªುಕಾಲೀನ ಜೂಲಿಯಸ್ ಪೊಲಕ್ಸ್ (139-192) ಪzಲಕಣಗ¼ು, À À ್ಷ À ವಿವgu, ಅವvgಣಗಳಿರುವ ಒಂದು ಶಬ್ದPೂೀಶª£್ನು ಬರೆz. ಚಿmಟಿioಟಿ (ಉಲ್ಬ), À É À À É À À À ಚಿಟಿಣiheಟix (ಕಿವಿಯಾಲೆ), ಚಿಣಟಚಿs (ಊರೆಲು, ಎಲುಮೇರು), ಚಿxis (ಅಚೆಲುಬು), ಛಿಟiಣoಡಿis ್ಚ (ಹೆ ಂ ಬುಲ್ಲಿ ) , ಛಿಡಿiಛಿoiಜ (ಉಂಗ ು ರ ಂ ದ ) , eಠಿisಣಡಿoಠಿheus (ತಿರ ು ಗ ಣ  P À ) , gಚಿsಣಡಿoಛಿಟಿemius (ಕಾಲ್ಕಂಡ), ಣಡಿಚಿgus (ಆಡುಳ್ಳಿ), ಣಡಿoಛಿhಚಿಟಿಣeಡಿ (ತಿರುಗಾಲಿ) ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ ಪzU¼ು. À À À ಗ್ಯಾ¯£್ನÀ ನ ಅನಂತರ ಒದಗಿದ ಸಾವಿರ ವರ್µಗಳಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಕುರುಡುಗಾಲದಲ್ಲಿ É À ಅರಬ್ಬಿ, ಹೀಬ್ರೂ ಅನುವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಳೆಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಗ್ರೀಕ್ ಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗದಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಪುನರುದ್ಧಾರ ಕಾಲದ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಅವು ಸಿಗಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅಚ್ಚಾUಲೂ ಇಲ್ಲ. 13ನೆಯ ಶvPzಲ್ಲಿ ಅಚುಹಾಕುವುದು À ÀÀ À ್ಚ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದªುೀಲೆ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸPU¼ು ಹೊರಬಂದು ಜನಜಾಗೃತಿಗೆ ನೆgವಾದುವು. É ್ತ À À À À ಆ ಕಾಳಯುಗU¼ಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯವಿದ್ಯೆ, ಅಂಗgZನಾ ಶಾಸ್ರU¼ಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಪzU¼ೀ ಉಳಿದಿದ್ದುªÅÀ . À À À À ್ತ À À À À É ಯೆಹೂದಿ ಅನುವಾದPgು ಹೀಬ್ರೂ ಹೆ¸gುಗ¼£್ನು ಬಳಸಿದgು. ತ£್ನÀ ಮೊದಲನೆಯ À À À À À À À ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವೆಸೇಲಿಯಸ್ ಕೆಲವು ಅರಬ್ಬಿ, ಹೀಬ್ರೂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಹೀಬ್ರೂ ಅಕgU¼£್ನೂ ಬಳಸಿದ್ದ: ಇಂದಿನ ನಾಮಾನುಕªುದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅರಬ್ಬಿ ಪzU¼ು ಈಗಲೂ ್ಷ À À À À ್ರ À À À À ಉಳಿದಿವೆ; ಟಿuಛಿhಚಿ (ಹೆಗ್ಗತ್ತು, ಕುಂಕೆ), bಚಿsiಟiಛಿ (ತಳಾಳz), ಛಿeಠಿhಚಿಟiಛಿ (ಕಪಾಲದ, À ತಲೆಯ), ಜuಡಿಚಿmಚಿಣeಡಿ (ದರಕುಪೊರೆ), ಠಿiಚಿ mಚಿಣeಡಿ (ಎಳಸುಪೊರೆ), sಚಿಠಿheಟಿಚಿ (ಅವಿತಿಗ), ಂಣಟಚಿs (ಎಲುಮೇರು), ಚಿಟveoಟus (ಹಲ್ಗೂqು, ಗಾಳಿಗೂಡು), ಛಿhoಚಿಟಿಚಿ À