ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೨೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಣೂವ್ರತ - ಅಣುಶಕ್ತಿಎಭಾಗ, ಭಾರತದ ಆಣುರಚನೆನ್ನು ತಿಳಿಯುಹುದು ಅಉಂಹಿತೆರಿಊ ದ್ಧಿಪರಮಾಣು (ಅರಿದರೆ ಎರಡು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಕವಿಡಿದ) ಅಣುವಿನ ಗಾತ್ತೇನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಆದರ ರೊಹಿತೆದಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೆವರೆಗೊ ಬಹುವೆಂಮಾಣು ಆಣುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ದಲ್ಲಿ ಆಕೇಂರಾಮವ್ ಮತ್ತುಣ್ಣುಕುಂಗ ಊತಗುಂ ಅತ್ಮರಿತ ಚೂರಿಯುಗಿನೆ. ಬಹುಪರವರಾಣು ಆಣುಗಳ ಎಣ್ಣಾನಿಕ್ ರೊಹಿತಗಳು ಸಾವರಾನ್ಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಷ್ಟವಾಗಿನೆ. ಅಣುವಿನ ಸೆಮಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ಮಾಸೆ ಮತ್ತು ಕರಿಪನದ ಘುವೆನುಲ್ಕ ಸರಳ ಸರಿದಭೆ೯ಗಳಲ್ಲಿ ರೆತಾಂಹಿತ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಣುವ್ರತ : ಜೈನಧರ್ಮರಂತೆ ಗೃಹೆಸ್ಥೆನಾದೆವನು ತನಗಿರುವ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಉಂಗಿ ಮಣ್ಯವರಿತೆನಾಗಿ ಬಾಳು ಆಚೆರಿಸಬೆಣಾದ ಸಣ್ಣ ವೊಗಂಗೆ ಈ ಹೆಸರಿದೆ. ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ. ಆಸೆಯಿರಿದ ಅವನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಪಚಾರಗಳಮ್ನ ತೆಡಗೆಟ್ಟೆ ಆವೆನನ್ನು ಶೀಲವೆರಿತೆನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಈ ವ್ರತೆ ಐದು ತೆರನಾಗಿದ್ದು ಪರಿಜಾಣುವ್ರತಗಳೆರಿದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 1. ಅಹಿಂಸೆ: ಮುವೆನ್ನು ಆಫೇಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಧೂರಿದಾಗಂ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾ ಗಲಿ ಶರೀರದಿಂದ ಅತ್ಮವನ್ನು ಪ್ಲೊರಿಕಿಸುವುಹೈ ಹಿಂಸೆ ಎಯ ಹೆಸರು. ಅರಿಥ ಹಿಂಸೆಯೆನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುಹೈ ಅಹಿಂಸೆ ಎರಿದು ಹೆಮಾ. ಆರಂಭಹಿರಿಸೆ. ಉದ್ದೂಗಿಗಹಿರಿಸೆ. ಎಸೋಧಿ ಹಿರಿಸೆ. ಸಂಕಲ್ಪಹಿರಿಸೆ ಎಯ ಹಿರಿಸೆ ನಾಲ್ಪು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಛಹಿರಿಸೆ. ಉದ್ದೂಳಿಗಹಿಯೆಗಯ್ಕೆ ಗೃಹೆಸ್ಥನಾದವನು ಮಾಡದೆ ಜೀಏಸ್ಸೂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬರಿದವಊನೆ ಹೊಳೆರಾಡಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಠೋಧಿಹಿರಿಸೆ; ಸಚಲ್ಲಮಾಡಿ ಪುಂಗಳನ್ನು ಕೆಂಎಲ್ಪುವುದು ಸೆಚಲ್ಡಹಿರಿಸೆ. ಹಿರಿಸೆಯಿರಿದ ಪೊಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದುಬುವಾಗುಫುದೆರಿಂದ ಅಹಿರಿಸೆಕ್ಕೊ ವ್ರತೆವೆರಿಬಚೆ ಆಚರಿಸೆಟೇಕು. 2. ಸೆತ್ಯ: ಸುಳ್ಳನತ್ನಿ ಎ೦ದ ಹೇಳಬಾರದು; ಆದೆರಿರಿದ ಅನೇಕ ಆನೆಥೆ೯ಗಳು ಸಂಭಎಸ್ತಾಂ. ಸೌಘ್ನಾ ಹೇಳುವುದೆರಿಂದೆ ಇಹೆಂಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಬೊ ಪಂದಲ್ಲಿ ಸುಖವೂ ಪ್ಪೂವಾಝ. 3. ಅತ್ತೇಯ: ತನಗೆ ಸೇರದುದನ್ನು ನೊಆಸದಿಂದಾಗಲಿ ಬಲತ್ಸಾರವಾಗಿಯುಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಎಳ್ಳುವುದೆಕ್ಕ ಕಳ್ಳತನವೆರಿದು ಹೆಸರು. ಪರದೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣೆನ ಹೆ೦ಟೆಗೆ ಸಮಾನೆವಾಗಿ ತಿಂದು ಅವುಗಳಮ್ನ ತೆಗೆದುಕೆಏಳ್ಳದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತೆ6ಯವೆ೦ದು ಹೆಸರು. 4. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಚ : ಪರಸ್ತ್ರಳೆಯರನುಲ್ಕ ಮನಸ್ಪು ವಚನ ಕಾಯೆಗಳಿಂದ ಅಷೇಕ್ರಿಸೆದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಚೆರ್ದುವೆರಿದು ಹೆಸರು. 5. ಅಪರಿಗ್ರದ : ರೊಳಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಭೂರಿಠೋಪಭೂರಿಗಗಳಮ್ನ ನೊಆಡಿ ಜೀವನು ಮೊಳಹಿಸ್ಸಾಂ. ಮೊರಿಹ ಆಸೆಗೆ ಆಗ ದಾನವಾಗಿಯೊಳೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಾವ ಎಧದಕ್ಕೊ ಮನುಪೈ ಅನೇಕಾನೆಳೆಕ ವೆಪೊಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಸಾಂ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ತನಗೆ ಅಗತ್ಯಂದ್ದನ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗ್ರೇಸಿ ನಿಯೆಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುಧ್ರದು ಈ ವ್ರತದ ಕಟ್ನಳೆ. ಸರಿಮೊಣ೯ವಾಗಿ ಸಂಸಾರ, ಶಾರೀರಕೆ ಭೆಏಲಿಗೊರಿಪಧೆತಾಂಗಗಳನ್ನು ತ್ಯೆಜಿಸಿದ ಮುನಿಗ'ಳೂ ಪರಿಚಮಹಾವೆತ್ತೇಳನ್ನು ಆಚೆರಿಸುವರು. ಅಣುಶಕ್ತಿಎಛಾಗ. ಭಾರತದ : ರಾಷ್ಠ್ರದ ಕಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೆಮೌನಿಕದೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಟೊಳ್ಳುವೆ ಸಉಂಗಿ 1948ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಣುಶೆಕ್ತಿಮರಿಡಲಿ (ವಾಸ್ತವದೆಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಮುರಲಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯೆಲ್ಲಿರುವುದು ಅಣುಶೆಕ್ತಿ ಎಯ ಮು. ಹೀಗಾಗಿ ಊ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ಸೂ ಅಣು ಎರಿದು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ) ರಚಿತವಾಊ. ಪರವರಾಣುಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೈವಸಾಯ. ಜೀವಎಜ್ಞಾನದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಯಕೀಯೆ ಕ್ಷೇತ್ತೇಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೆಂಎಳ್ಳಲು ಐಉಂಪ್ಗಳೆರಿಬ ಉಪವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಎಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬರಿಧಿಸಿದ ಯೊಳೆಜನೆ ಗಳನತ್ನಿ ಈ ನೊಡಳಿ ರೂಷಿಸ್ತೂದೆ. ಎಲ್ಲ ರೊಜನೆಗಳುಎ ಅಣುಶಕ್ತಿ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಣುಶೆಕ್ತಿವಿಭಾಗವನತ್ನಿ 1954 ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸೆಲಾರುಶಿತು, ಈ ವಿಭಾಗದ ಅರಿಗವಾದ ಅಣುಶೆಕ್ತಿಮುಡಲಿ 1955ರಲ್ಲಿ ಮುರಿಬಯಿ ಹತ್ತಿರಎರುವ ಬ್ಬಂಬೆ ಎ೦ಬಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಣು ರಿಯುಕ್ವೇ ಒರಿದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿಬ್ಬರಿದಿಗೆ ತರಟೇತಿಯೆನುತ್ನಿ ಪ್ರತಿಭಾವರಿತ ಯರಿವೆಂರಿಗೆ ಬೌತಎಬಶ್ಚಿಂ. ಎರಿಜಿನಿಯರಿಂದ್ ಹಾಗುಎ ಜೀವಏಜಾಇಧದಲ್ಲಿ ತುಂಲಭೂತ ಸರಿತೊಆಧನೆಯನುಲ್ಸ್ ನಡೆಸಲು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಆವಕಾಶಗಳನೂಲ್ಕ ಒದಗಿಸಿಕೆಯೆತ್ತಿದೆ. ಆಣುಶಕ್ತಿಎಭಾಗದ ವೃಬ್ಬಂನಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾಂತ್ತೀ ಕೆಲಸೊರ್ಚಗಳು ಉಂ ಎನಜಿ೯ ಎಣ್ಣೀಮೆರಿಟ್ ಎಯಿ ಸೆಂಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ವೆಪುಂ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಐಲಭುಎತ ಸಂರೊಳೆಧನೆಗಳನೊಲ್ಮಳಗೊರಿಡರಿತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸೆರಿಸ್ಥೆಯೆ ಹೆಸರನ್ನು1966ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿ೦ದ ಭಾಭಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ರಿಸಚ್೯ ಸೆಂಟದ್ ಎ೦ದು ಅದರ ನಿದೆಳೀಶಕ ರಾಗಿದ್ದ ಹೊಆಮಿ ಜೆ ಭಾಭಾರವರ ಬ್ಬಂಪಕಾಥೇ" ನಾಮಕರಣಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾರಿಬೆ ಪರಮಾಣುಶಕ್ತಿ ಖನಿಜಗಳ ಎಭಾಗವೊ ಈಚೆಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಣುಶೆಕ್ತಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾಯ೯ಚೆಟುವಟಿಕೆಗಳು "ಇಂಡಿಯನ ರೇದ್ ಅಕ್ಸ್೯ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆರಿಕಯ್ ಮಿನರಲ್ವೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತುಂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಣುಶಕ್ತಿಮರಿಡಲಿಯ ಆದೇಶದ ಮೆಆಲೆ ಭಾರತದ ಆಣುಶೆಕ್ತಿಎಭಾಗ ಕೈಕೆಮಿಡಿ ರುವ ಇತರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕಾಯಕ'ಕ್ರಮಗಳನುವೈ ಈ ಕೆಳಕಂಡರಿತೆ ಎಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ 1. ಪರಮಾಣು ಇಂಝ ತೆಯಶಿರಿಕೆ: ಎಕಿರಊಳೊ ಹೈಂಳೂ ಯುರೇನಿಯೆಮ್ ಮತ್ತು ಡೊಆರಿಯೆಮ" ವಸ್ತಾಂಳ ತಯಾರಿಕೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. 2. ಪರಮಾಣು ಎಕಿರಣಗಳ ಅಧ್ಯೆಯೆನಕ್ಕ ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ. 3. ರೇಡಿಬೆಣಂ ಐಸೆಏಟೆಏಳೆಪ್ಗಳು : ಪರಮಾಣುರಿರೆರಾಗದ ಅತ್ಯೆರಿತ ಉಪಯೊಆಗಕಾರಿಗಳಾದ ಈ ವಸ್ತುಗಳನುಲ್ಮ ಟ್ರಾರಿಬೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4. ಎಕಿರಣ ವೈದ್ಯಕಿಯು ಸಂಸ್ಥೆ: ತುಂಬಯಿಯೆಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಯಿಲೆಗಳನುಲ್ಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ರೇಡಿದುಃ ಐಊಐಆಪ್ಗಳನುಲ್ಕ ಉಪಯೊಳಗಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ತೆ ನಡೆಸ್ಸೂದು'ಇತ್ಮಾದಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯೆ ಕೆಲಸಗಳು. 5. "ಇಂಡಿಯನ" ರೇರ್ ಅಕ್ಸ್೯ ಲಿಮಿಟೆಢ್ ಮತ್ತು ಟಗ್ರೆಶಿನೆರಿಕಯ್ ಮಿನರಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. 6. ಪರಮಾಣುಎದ್ಯುತ್ಕೇಪೊಳು: ಮುಯಿಯಿಗೆ 9೦ ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತಾರಾಪಯ್ ಪರಮಾಣು ಎದುರೆತ್ಕೆಲುದ್ರೆ 400 ಮೆಗಾ ವಾಟ್ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾನುಗ್ರಿಯನುದೈ ಹೊರಿದಿದ. ಯ್ಕರಿದು ಪರಮಾಣು ಎದ್ದುತ್ಕೇರಿದ್ರ ರಾಂಸ್ತಾನದ ಊ ಜಿತ್ರೆಯ ಉಂಸಾಗದ್ ಎರಚಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ. ಯ್ಕರಿದು ಪರಮಾಣುಎದ್ಯುತ್ಕೇರಿದ್ರೆವನುಲ್ಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೆಹಾಬಲಿಷಂರರಿ ಹತ್ತಿರಎರುವ ಕದ್ಧಾಂರಿ ಎರಿಬಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸೆಲಾಗಿದೆ. 7. ಆಂತೆರಿಕ್ಸ್ನ ಸಂರೇಂಧೆವೆ : ಅರಿತರಿಕ್ಷ ಸೆಂಶೂಳಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವೊ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಿ ಗಮನಾಹ೯ ಪ್ರೇತಿ ಸಾಧಿಸಿದ. ರಾಕೆಟ್ಟುಸೆಳನುಲ್ಕ ವಾತಾವರಣದ ಬಹು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆಲ್ಲಿನ ಏದ್ಯವರಾನಗಳನುಲ್ಮ ಆದೈಯನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇರಡಿಯೆನ್ ನ್ಮಾಷನಲೆಕಮಿಟಿ ಆನಸ್ತೆಳೆಸ್ ರೀಸುರ್ಕ ಎರಿಬ ಒಂದುಮರಿಡಲಿಯೆಧ್ಪುಆಣುಶೆಕ್ವಿಂಭಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. 1963 ನವೆರಿಬದ್ 21ರಿಂದ ಕೇರಳದ ತುರಿಟಾ ಈಕ್ವಿಂಣಂರಿಯೆಲ್ ಸೆಂಟದ್ ಊ ಸ್ಥಳದಿರದ ಸ್ಫೋ ರಾಜಂಳನ್ನು ಹಾಉಂ. ಅರಿತೆರಿಕ್ಷೆದ ಆಉಂ ಈ ಮರಿಡಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರೇತಿ ಗಮನಾಹ೯ವಾಗಿದಶ್ಚಿ ಬಾಣ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೂಆಧನೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ ತನ್ನದೇ ಅದ ಕೃತಕ ಭೂ ಉಪಗ್ರಹೆಗಳೆನುಲ್ಕ ಹಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 8. ಸೆಯುಧೆನಾವೇತೆನ ಹಾಗೂ ಅಥಿಣಿ ನೆಂವು : ಉಂಷ್ಣಾನೆ ಎಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಷ್ಟು ಸಂತೊಳಿಧನೆಗಳು ನಡೆಯುವರಿತೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಭಾವರಿತೆ ಯುವಕರನುಲ್ಮ ಬಳಸಿಕೊರಿಡು ಅಗತ್ಯೆವಾದ ತರಟೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅಣುಶೆಕ್ತಿ