ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


24

ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಒಟ್ಟಾರೆ

ಹಾರ್ವೆ, ತಾಮಸ್, ವಿಲ್ಲಸ್, ತಾಮಸ್ ಸಿಡೆನ್‍ಹ್ಯಾಂ ಎಲ್ಲgೂ ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಿನ¯ೀ ಬರೆzgು. À ್ಲÉ À À ಆದರೆ 1770ರಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಹಂಟರ್ ಅಚ್ಚುಮಾಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರಪಟಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರಸೆಗಳು ಎರಡೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದುವು. ಸುಮಾರು 1800ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯೂರೋಪಿನ ದೇಸೀ ಭಾಷೆUಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಜಾಗಬಿಟ್ಟುPೂಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. À É ವಿಯನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 1859ರ ವgUೂ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯ ಪಾಠU¼ು ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಿನ¯ೀ ನqಯುತ್ತಿz್ದುªÅÀ . É À À À ್ಲÉ É À ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ನಾಮಾನುಕªುದ ಸುಧಾರಣೆ : 19ನೆಯ ಶvPದ ಕೊನೆPೂನೆಗೆ À À À ್ರ À ÀÀ É ಅಗಾಧ ಪªiÁಣದಲ್ಲಿ ಬೆ¼ದ ಹೆ¸gುಗಳಿಂದಾದ ಗಲಿಬಿಲಿ ತqಯಲಾರzಂತಾಯಿತು. ್ರ À É À À É À ಕೆಲವೇಳೆ ವೈದ್ಯಶಬ್ದಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ 20 ಸಮಪದಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದುವು. ಬೇರೆ¨ೀರೆ ದೇಶU¼ಲ್ಲಿ ಶಾಲೆU¼ಲ್ಲಿ ಬೇರೆ¨ೀರೆ ಅರ್ಥವಿರುವ 50,000ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ É À À À À É ಹೆಸರುಗಳು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಇದ್ದುವು. ಕಲಿವವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾಯಿತು, ಮುದಣಕ್ಕೂ ತೊಡಕಾಯಿತು. ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£z¯ೀ ಅಲ್ಲದೆ ್ರ À À À À ್ಲÉ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾ£U¼ಲ್ಲೂ ಶೋzs£Uಳ ¥sಲಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹgqಲು ಅಡ್ಡಿ ಆಯಿತು. À À À À É À À À À ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರುಗಳು ವಾಕ್ಯದಷ್ಟು ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಿuಡಿmಜಿoಡಿಣsಚಿಣzeಟಿಣzuಟಿಜuಟಿg ಹ ು ಳ ು ವಿನ ಂ ತಿರ ು ವ ಅಂಗ z À ಉರಿತ (ಚಿಠಿಠಿeಟಿಜiಛಿiಣes- ಕgುಳವಾಳುರಿತ); zತಿoಟಜಿಜಿiಟಿgeಡಿಜಚಿಡಿmgesಛಿhತಿuಡಿ ಹ£್ನÉ ರqು À À ಬೆg¼ುಗಳ ಉದ್ದವಿರುವ ಕgುಳಿನ ಹುಣ್ಣು (ಜuoಜeಟಿಚಿಟ uಟಛಿeಡಿ ದುರಾರ್ಗರುಳ ಹುಣ್ಣು). À À À 1887 ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಸಂಘ ಇಂಥ ಹೆ¸gುಗ¼£್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ À À À À À À À ಕೆಲಸಕ್ಕಿಳಿಯಿತು. 1889ರಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾದ ನಿಯೋಗ 6 ವರ್µಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ À ದುಡಿಯಿತು. ಇತರ ದೇಶUಳ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾನ ಪಟುಗಳ ನೆgª£್ನೂ ಕೋರಿತು. À À À À À À ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಯಾರಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಳಕೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಲು, ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಘ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಿಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಿಸಿತು (1893). ಅಮೆರಿಕದ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತ ಜ್ಞರ ಇದೇ ತೆgನ ಒಂದು ಸಮಿತಿ À À À ಇದ£್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿತು (1890). À ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಂಗಗಳ ರಚನಾಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇಡುವುದರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಚರಿತ್ರೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಎಡೆಯಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಶಂಕೆಯಿದೆ. ಹೀಗೇ ಇಬ್ಬರು ಸಿಲ್ವಿಯಸ್‍ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟುವ ಎಷ್ಟೋ ಮೊದಲೇ ಸಿಲ್ವಿಯಸ್‍ನ ನೀರ್ನಾಳದ (ಚಿquಚಿಜuಛಿಣ oಜಿ sಥಿಟvius) ಹೆಸರಿತ್ತು; ವಿಲ್ಲಿಸ್ಸನ ಸುತ್ತನ್ನು (ಛಿiಡಿಛಿಟe oಜಿ Wiಟಟis) ಕೆಸೀರಿಯಸ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದ; ಅದೇ ತಾಮಸ್ ವಿಲ್ಲಿಸಿಗಾಗಿ ಎಡ್ಮಂಡ್ ್ಸ ್ಸ ಕಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ಬಿಡಿಸಿದ್ದ; ವಿಶ್ವಾಸ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿರುವಂಥ 103 ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ 146 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು. ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನದ ಹೆಸರುಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಿಂಡಶಾಸ್ರದ ಕೆಲವು ಹೆ¸gುಗ¼£್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ನಿಸರ್Uದಲಿgುವಂತೆ ್ತ À À À À À ್ಲ À ವರ್ಣಿಸುವಾಗ, ಇರಬೇಕಾದ ಮೈಭಂಗಿಯ (ಚಿಟಿಚಿಣomiಛಿಚಿಟ ಠಿosiಣioಟಿ) ಮೇಲೆ ಹೆZ್ಚು ಚರ್Z ಆಯಿತು. ನಿಂತಿರುವಾಗ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಭಾಗU¼ೀ ಅಂಗಾತನಾಗಿ À É À É ಮಲಗಿದಾಗ ತ¼Uಡೆ ಆಗುವುವು. ಬೋರಲಾದಾಗ ಮೇಲಾಗುವುವು. ಹಿಂದೆ, ಮುಂದೆ, À À ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎನ್ನಲು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಮೈಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ನಿಲುವನ್ನು ನಿzರ್sರಿಸ¨ೀಕಾಯಿತು. ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ತP್ಕನಾದ ಸಂಬಂzs¸ೂಚಕ À É À À À À À À ಅವ್ಯಯಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆZ್ಚು, ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಮೈ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತು, ಅಂಗೈಗ¼ು ಮುಂದೆ À À ತೋರುವಂತೆ, ತೋಳುಗಳು ಮೈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಮೂಲ ನಿಲುವು ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಯಿತು. ಮುಂದೋಳು, ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಎನ್ನುವ ಬದಲಾಗಿ ಅಂಗೈಯ (voಟಚಿಡಿ) ಬೆಂಗಡೆಯ, (ಜoಡಿsಚಿಟ) ಎಂದು, ಹೀಗೇ ಪಾದದಲ್ಲೂ ಮೇಲೆ ಕೆ¼ಗೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬದಲು ಅಂಗಾಲಿನ (ಠಿಟಚಿಟಿಣಚಿಡಿ), ಬೆಂಗqಯ (ಜoಡಿsಚಿಟ) ಎಂದಾದªÅÀ . À É ಸ್ವಿಟರ್¯ಂಡಿನ ಬಾಸೆಲ್ ನUgzಲ್ಲಿ ನqದ (1895) ಜರ್ಮನ್ ಸಂಘದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ್ಜ É À À À É ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಪಟ್ಟಿ ಒಪ್ಪಿUಯಾಗಿ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಬಾಸೆಲ್ ನಾಮಾನುಕªು É À À À ್ರ À ಪPಟವಾಯಿತು. 50,000 ಹೆ¸gುಗಳಿದ್ದುz್ದÀ £್ನು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿz್ದÀ ªÅÀ ಗ¼ಲ್ಲಿ ಉತªುವಾದ ್ರ À À À À À ್ತ À ಯೋಗ್ಯವಾದ 5,528 ಹೆ¸gುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿತು. ಗೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಅಮೆರಿಕU¼ಲಿ,್ಲ À À ್ರ À À ಜಪಾನೀ ಜರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡುವ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಜರ್ಮನರ ಪಟ್ಟಿಯೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಯುರೋಪ್ ದೇಶU¼ªgು ತª್ಮು ಭಾಷೆUಳ ಹೆ¸gುಗ¼£್ನು ಬದಲು ಸೇರಿಸಲು À À À À À À À À À À ಯತ್ನಿಸಿದgು. ಆದರೆ ಜರ್ಮನ್ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಸಂಘ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ್ದಾಗಿತೇ À À À À À À À ್ತ ಹೊರvು ಕೇವಲ ಜರ್ಮನgದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸಂಘದ ಸz¸್ಯÀ ರಾಗಿ 1895ರ¯ೀ À À À ್ಲÉ 145 ಜರ್ಮನರೂ ಇತರ ಹತ್ತು ದೇಶಗಳ 129 ಜರ್ಮನೇತರರೂ ಇದ್ದರು.

40 ವರ್ಷಗಳ ಅನಂತರ ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ತಿದ್ದ¨ೀಕಾಯಿತು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲವು ಭಾಗU¼ು ಬೆ¼zು ಕೆಲವಂತೂ É À À É À ರೂಪಾಂತರಿಸಿದ್ದುವು. ಬಾಸೆಲ್ ನಾಮಾನುಕ್ರಮ ಸಾಲದೆ ಬೀಳುವಷ್ಟು ನರಶಾಸ್ತ್ರ (ನ್ಯೂರಾಲಜಿ) ಬಹಳ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಘ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ (1933) ಆಂಗ್ಲೀಕgಣ ಮಾಡಿದ ಹೆ¸gುಗ¼£್ನೂಳUೂಂಡ À À À À É É ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಒಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿತು. ಮಿಲಾನಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ (1936) ಅಂತಾರಾಷ್ಟಿ ್ರ ೀ ಂiÀ ು ಅಂಗ g À Z À £ Áಶಾಸ ್ತ ್ರ ಕ ೂ ಟವೆ Ç ಂದ ು ಅಂತಾರಾಷ್ಟಿ ್ರ ೀ ಂiÀ ು ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನದ ನಾಮಾನುಕ್ರಮ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಮತ್ತೆ 1939ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಿರುವ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದರ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಅಮೆರಿಕದ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಘವೂ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿತು; ಆ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಕ¼ುಹಿಸಿದ 57 ಪುಟಗಳ ವgದಿ, ಸೂಚ£U¼ು À À É À À ಪPಟವಾಗ¯ೀ ಇಲ್ಲ; ಬಹುಶಃ ಎರq£ಯ ಮಹಾಯುದ್ಧzಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಳಾಗಿರ¨ೀಕು. ್ರ À É À É À É 1936-37ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲP್ಕೂ ಮೂಲವಾದ ಜರ್ಮನ್ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರಜರ ಸಂಘ ಜೀನzಲ್ಲಿ À À À ್ತ ್ಞ À ಸೇರಿ ಜೀನ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ನಾಮಾನುಕªು ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು À À À ್ರ À ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಯುದ್ಧUಳ ಬಿಕ್ಕಟಿನಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತದ ನಾಮಾನುಕªುದ À ್ಟ À À ್ರ À ಸಮಿತಿಯ ವgದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, 1936ರ ಅನಂತರ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತ ಜ್ಞgು À À À À ಕೂಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ, ಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಮಾನುಕªು ಹಾಗೂ ತ£್ಮೂಲಕ ಸಂಶೋzsನಾರಂಗzಲ್ಲಿ ಒದUಬಹುದಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ್ರ À À À À À ಸºಕಾರU¼ು ದP್ಕÀ ಲಿಲ್ಲ. À À À ಆಕ್ರ್ಸ್‍ಫರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ (1950)5ನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ನಾಮಾನುಕªು ಸಮಿತಿ ನೇಮಕವಾಯಿತು. À À À ್ರ À ಅನೇಕ ದೇಶUಳ ಪತಿನಿಧಿUಳಿದ್ದ ಈ ಸಮಿತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ À ್ರ À À À À ನಾಮಾನುಕªು ತಯಾರಿಸಲು ಮೂಲ ಸೂತUಳಾಗಿ ಈ ಕೆ¼ಗಿನ ಏಳು ನಿಯಮಗ¼£್ನು ್ರ À ್ರ À À À À ಒಪ್ಪಿvು: À 1. ಅಪgೂಪವಾದುವ£್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದೊಂದು ರZ£Uೂ ಸರಿಯಾದ ಒಂದೇ À À À É À ಪzವಿರ¨ೀಕು. À É 2. ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಪಾಠ ಹೇಳಲು ಆಯಾ ದೇಶಗಳವರು ಅಧಿಕೃತ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಸೀನುಡಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅನುವಾದಿಸಿಕೊಳಬಹುದು. ್ಳ 3. ಪzU¼ು ಸಾzs್ಯÀ ವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟ್ಟವಾಗಿ ಸg¼ವಾಗಿರ¨ೀಕು. À À À À À É 4. ಮೊದಲಾಗಿ ಪzU¼ು ಗುಣಲಕಣಗ¼£್ನು ನೆ£ಪಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರ¨ೀಕು; À À À ್ಷ À À À É ಆದgೂ ತಿಳಿವು, ವಿವರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. À 5. ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಚನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತೆರನ ಹೆ¸ರಿರ¨ೀಕು; ಗಜ್ಜಲಿನ zsªುನಿ, ಗಜ್ಜಲಿನ ಸಿರ, ಗಜ್ಜಲಿನ ತಂತುಗಟ್ಟು-ಹೀಗೆ. À É À À 6. ವ್ಯತ್ಯಾಸದೋರುವ ಗುಣವಾಚಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರುಬದುರು ಪದಗಳಾಗಿರಬೇಕು; ದೊಡ್ಡ, ಸಣ್ಣ; ಮೇಲ್ಮೈಯ, ಆಳದ; ಹೊರ, ಒಳ; ಮೇಲಿನ, ಕೆ¼ಗಿನ-ಹೀಗೆ. À 7. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಮಿಣಿzರ್±ಕದ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಅಧಿPೃÀ ತ ನಾಮಾನುಕªುದಲ್ಲಿ À À À À À ್ರ À ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೆ¸gುಗ¼£್ನು ಕೈಬಿಡ¨ೀಕು. À À À À É ಈ ಸಮಿತಿ 1955ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿ£ಲ್ಲಿ 6ನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತದ À À À ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಾಸೆಲ್ ನಾಮಾನುಕಮದ ಒಂದು ಪರಿಷ್ಕರಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರಿಷ್ಕgಣವೂ ಜೀóನ ಪಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನೇಕ ಪzU¼£್ನು ಸೇರಿಸಿತು.್ತ ಕೂಟದಿಂದ À ್ಟ À À À À ಈ ಪರಿಷ್ಕgಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆvು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿನ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ನಾಮಾನುಕªುವೆಂದು À À À À À ್ರ À ಹೆಸರು ಪಡೆಯಿತು. 1960ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ ಕೂಟ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಳೆಯವನ್ನು ತಿದ್ದಿತು. ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£zಲ್ಲಿ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳ ಬಳಕೆ À À À À ರೋಗಿಯ ಚಿಕಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕ-ಕಿರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದgೂ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತzಲ್ಲಿ ್ಸ ್ಷ À À À À ಹೆಣದ ಕೊಯ್ಬಿಡಿಕೆಯೇ ಈಗಲೂ ಮುಂದೂ ಇರುವ, ಇರಲೇಬಹುದಾದ, ದಾರಿ, ಸೂಸುಮಿರುದರ್ಶನವೂ (ಫ್ಲೂರೊಸ್ಕೊಪಿ) ವಿಕಿರಣ ಚಿತ್ರಣವೂ (ರೇಡಿಯೊಗ್ರಫಿ) ಎರq£ಯವಾದgೂ ಬೆ¯ಯುಳ್ಳ ಕgಣಗ¼ು. À É À É À À ಹೆಣಗಳಿಂದ ತೆUದ ವ¸ುUಳ ಕ-ಕಿರಣಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲªೀ ವಿಕಿರಣಚಿತ್ರ (ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಪ್) É À್ತ À ್ಷ É s ಗಳಿಂದ ಇತರ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ತಿಳಿವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬದುಕಿರುವವರ (ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಾಣ) ಅಂಗgZನೆ ತಿಳಿಯುವುದg¯ೀ ಕ-ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹೆZ್ಚು ಪಯೋಜನ. Â À À À ್ಲÉ ್ಷ À ್ರ