ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೫೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


254

ಅದಿತಿ - ಅದಿರು

ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು ಅಥೆನ್ಸಿನ ಪತಿಭಾವಂತರು. ಅನುಪªುವಾದ ಪಾರ್ಥೆನಾನ್ ್ರ À À ್ಸ ್ರ À À ನಿರ್ಮಿತವಾದz್ದೂ ಈ ಕಾಲದ¯ೀ. ಪೆರಿಕ್ಲಿಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸುಧಾರuU¼ು, ಅವನ À ್ಲÉ É À À ಕಾಲದಲ್ಲಾದ ಜನಪ್ರಗತಿ, ಇವಾವುದೂ ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಾರ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ವೈಮನ¸್ಯÀ ಬೆ¼ಯಿತು. ಪ.್ರ ಶ.ಪೂ.431ರಲ್ಲಿ ಅವೆgqು ರಾಜ್ಯUಳ ನqುವೆ ಪೆಲಪೊನೀಸಿ É À À À À ಯನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾgಂ¨sವಾಗಿ 404ರªgUೂ ನqಯಿತು. ಎರqೂ À À À É À É À ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಅಪಾರ ನµ್ಟÀವಾಯಿತು. ಎರqೂ ಸೋತªÅÀ . ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ À ಮಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಂದೋ ಅಥೆನ್ಸಿನ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದವು. ಪ.ಶ.ಪೂ.338ರಲ್ಲಿ ್ರ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾದ ದೊರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪ£ು ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶª£್ನು ಗೆz್ದು ವ±¥ಡಿಸಿಕೊಂಡ. À À À À À À ಅವನ ಮಗ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೀಸಿನ ಮೇಲಣ ಹvೂೀಟಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸಿದ. É ಅಥೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ನUgವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. À À ಈ ದುರ್ದಶೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಥೆನಿನ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆU¼ು, ಸಾzs£U¼ು ್ಸ À À À É À À ಮುಂದುವgzªÅÀ . ಅರಿಸೋ¥sನೀಸ್ ತ£್ನÀ ಹರ್µನಾಟಕU¼ಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಜನಜೀವ£ª£್ನು É À ್ಟ É À À À À À À ವಿಡಂಬನಾತ್ಮPವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ. ಪೇಟೋ ತ£್ನÀ ಅಕೆqಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ರº¸್ಯÀ U¼£್ನು À ್ಲ À À À À À ಹೊರUqವಿದ; ಅವನ ಗುರು ಸಾಕಟೀಸ್, ಜನಸಾಮಾನ್ಯgಲ್ಲಿ e್ಞÁನ¥ಸಾರªiÁಡುತಲಿದ್ದ, É À ್ರ À ್ರÀ À ್ತ ಪೇಟೋವಿನ ಶಿಷ್ಯ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ e್ಞÁನ¨ಂಡಾರª£್ನÉ ೀ ಸೂರೆUೂಳ¯ತ್ನಿಸಿದ. ್ಲ Às À É ್ಳ É ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮೇಲೆ ಅಥೆನ್ಸ್ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಹೋಯಿತು. ಅಥೆನ್ಸಿನ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾಕಡೆ ಹರಡಿತು. ಪ್ರ.ಶ 5ನೆಯ ಶvªiÁನದ ಅನಂತರ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೊನೆUೂಂಡ ಮೇಲೆ, ಯುರೋಪಿನ ಆಗ್ನೇಯ À À É ಏಷ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕ್ಷೋಭೆಗೊಂಡ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ಅಥೆನ್ಸ್ ಬಹುಕಾಲ ಯಾವುದಾದgೂಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜ್ಯದ ಅಧೀನzಲ್ಲುಳಿಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ತುರ್ಕಿಯ É À ಸುಲ್ತಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾನ್‍ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಮೇಲೆ, ಅನೇಕ ಸಲ ಅಥೆನ್ಸ್ ಅವರ ಧಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ಅಲ್ಲಿನ ¨sª್ಯÀ ªುಂದಿರU¼ು ದೇವಾಲಯಗ¼ು, ಅನುಪªು À À À À À À ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಮೂರ್ತಿಗಳು ನಾಶ ಹೊಂದಿದವು. 1834ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಅಥೆನ್ಸ್ ಅದರ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಈಗಿನ ಅಥೆನ್ಸ್ ನUರ ನಿರ್ಮಿತವಾಯಿತು. À ಎರq£ಯ ಮಹಾಯುದ್ಧzಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್µ ಕಾಲ (1941-44) ಅಥೆ££್ನು ಜರ್ಮನgು À É À À ್ಸÀ À À ಆಕಮಿಸಿದ್ದgು. ಆಗ ಪeU¼ು ನಾನಾ ಕµUಳಿಗೆ ಈಡಾದgೂ ಊರು ನಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ. ್ರ À ್ರ É À À ್ಟÀ À À ಅಥೆನಿನ ಹಿರಿಮೆಯ ಹೆU್ಗುgುತಾಗಿ ಹತಿgz¯ೀ ಆಕೋಪೋಲಿಸ್ ಎಂಬ ಗುಡವಿದೆ. ್ಸ À À ್ತ À À ್ಲÉ ್ರ ್ಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಥೀನ ದೇವvಗಾಗಿ ಕಟಿz್ದÀ ಪಾರ್ಥೆನಾನ್ ಎಂಬ ಕಲಾ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು É ್ಟ ಮೆರೆ¸ುವ ಸುಂದರ ದೇವಾಲಯ, ಪೊಪೀಲಿಯ ಎಂಬ ¨sª್ಯÀ ವಾದ ಮುಖಮಂಟಪ, À ್ರ À ಅಥೀನ ದೇವvಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಪಾರ್ಥೆನಾನ್‍ಗಿಂತಲೂ ಹೆZ್ಚು ಪುರಾತ£ವಾದ É À À ಎರೆಕಿಯಂ ದೇವಾಲಯ- ಇವುಗಳ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಟqUಳ ಅವ±ೀಷU¼ು, ಅಥೆನಿನ ್ತ ್ಟ À À É À À ್ಸ ನಾಗರಿಕರು ಬೆಳೆಸಿದ ಉಚ್ಚತಮ ಸಂಸ್ಕøತಿಯ ಕುರುಹಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ನಿಂತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ£ದ ಅಲಬಾಮ, ಜಾರ್ಜಿಯ, ಓಹಿಯೊ, ಪೆನಿ¯ೀನಿಯ, À ್ಸ ್ವÉ ಟೆ£ಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ರಾಜ್ಯU¼ಲ್ಲೂ ಅಥೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿವೆ. É À À (ಎ.ಎಂ.) ಅದಿತಿ : ಪ್ರಚೇತಸಪುತ್ರ ದಕ್ಷನ ಮಗಳು, ಕಶ್ಯಪನ ಹೆಂಡತಿ. ದೇವತೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀದೇವತೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಿತಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವಿದ್ದರೂ (ನಿರುಕ್ತ 11.22) ಋಕಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ¼£್ನÉ ೀ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪv್ಯÉ ೀಕ ಸೂಕವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿರೂಪರಾದ ್ಸ À ್ರ ್ತ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತೆ ಎಂಬ ಪ±ಂಸೆ ಈ ದೇವvಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವ£್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತz. ್ರ À É À É ಅದಿತಿ ಎಂಬ ಪzP್ಕÉ ಅನಂತ, ಅಲಂಘ್ಯ, ಅಳೆಯಲು ಸಾzs್ಯÀ ವಿಲ್ಲz್ದು ಮುಂತಾದ À À ಅರ್ಥಗ¼ು ಸºಜವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಕೆ ಅನಂತvª£್ನೂ ಪತಿಬಿಂಬಿಸುವ ದೇವತಾ À À ್ವÀ À À ್ರ ವಿಶೇಷª£್ನÀ ಬಹುದು. ಲೌಕಿಕ ಗೋಚgP್ಕÉ ನಿಲುಕದ ನಿತ್ಯvv್ವª£್ನು ಪತಿಬಿಂಬಿಸುವುದ É À À ್ತÀ À À ್ರ ರಿಂದಲೇ ಈ ದೇವತೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟರೂಪಾದಿಗಳು ವರ್ಣಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯರಿಂದ¯ೀ zsರಿಸಲqvP್ಕÀದ್ದಾದ ಈ ನಿತ್ಯvv್ವ ಎಲ್ಲ ಲೋಕU¼£್ನೂ ಒಳUೂಂಡು É À ್ಪ À À À ್ತÀ À À À É ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ. ಒಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಳ ವರ್ಣನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ: `ಅಖಂಡಳಾದ ಅದಿತಿ ಸಕಲ ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಜನನಿ. ಅವಳೆ ಜನಕ. ಅವಳೆ ಸಕಲ ದೇವvU¼ು. ಪಕಾಶªiÁನವಾದ ಸರ್U ಮತ್ತು ಅಂತರಿಕ್ಷಾದಿಗ¼ೂ ಅವ¼.É ಉತ£್ನÀ ವಾದ É À À ್ರ À ್ವ À À ್ಪ ಸPಲ ವಿಶ್ವªÇ ವಿಶ್ವನಿಯಾಮಕ¼ೂ ಎಲ್ಲªÇ ಅದಿತಿ’ (ಋ.1.89.10). À À À À ಅದಿತಿ ಶಬ್ದP್ಕÉ ಪಾಪರಾಹಿತ್ಯ ಬಂzs£ರಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಉಂಟು. ಪಾಪದಿಂದ À À ಬಿಡಿಸುವಂತೆ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದಿತಿಯನ್ನು ಪಾಪU¼£್ನು ನಾಶUೂಳಿಸುವ ನಾಶPಳಾಗ¨ೀಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ಬಂzs£gಹಿತರಾದ, À À À É À É À À À ಪಕಾಶªiÁನರಾದ, ಆದಿತ್ಯgೂಪರಾದ ಪುತg£್ನೂ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವ¼£್ನು ್ರ À À ್ರ À À À À ರಾಜಪುತ್ರಾ, ಸುಪುತ್ರಾ ಎಂದು ಕgದಿದೆ. ಋಗೇದzಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅದಿತಿ ದPನಾಮಕ É ್ವ À ್ಷÀ

ನಾದ ಆದಿತ್ಯನ ತಾಯಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಋಕಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ¸ೃÀ ಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗಿ ್ಸ ್ವ ಒಂದೇ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲೇ ದಕ್ಷನಿಂದ ಅದಿತಿ ಉತ್ಪನ್ನಳಾದಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಅದಿತಿಯಿಂದ ದP£ು ಉತ£್ನÀ ನಾದ£ು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.(ನೋಡಿ- ಆದಿತ್ಯ) ್ಷÀ À ್ಪ À (ಜಿ.ಎನ್.ಸಿ.) ಅದಿರಾಟ : ಚಲನಾತ್ಮಕ ವ¸ುವಿನ ಜಡvzಲ್ಲಿ (ಇನರ್ಷಿಯ) ಸªುತೋಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ À್ತ ್ವÀ À À ಅದು ಮಾಡುವ ಕಂಪ£P್ಕÉ ಅಥವಾ ಸಂದ£P್ಕÉ ಈ ಹೆ¸gು ಇದೆ. ಕಂಪಿಸುವ ವ¸್ತು ತ£್ನÀ À ್ಪ À À À À ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಾಯಿಯಿಂದ ಎಡಕ್ಕೂ ಬಲಕ್ಕೂ ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಅಲುಗಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅದಿರಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಆವೃತ್ತಿಸಂಖ್ಯೆ (ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ) ಎಂದು ಹೆಸರು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ವ¸ುU¼ಲಿಯೂ ಅದಿರಾಟದ ಸ್ವಾಬಾವಿಕ ಸಂದನ (ನ್ಯಾZುರಲ್ ಫೀಕೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೈಬೇಷನ್) À್ತ À À ್ಲ s ್ಪ À ್ರ ್ವ ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಂಪಿಸುವ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಿರವಸ್ತುವೊಂದಕ್ಕೆ ತಗಲುವಂತೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ಥಿgª¸ುವಿನಲಿಯೂ ಕಂಪ£ªÅÀ ಂಟಾಗುತz.É ಕಂಪಿಸುವ ವ¸ುವಿನ ಸಂದ£ªೀನಾದgೂ À À À್ತ ್ಲ À ್ತ À್ತ ್ಪ À É À ಆ ಸ್ಥಿgª¸ುವಿನ ಸ್ವಾಬಾವಿಕ ಸಂದ£zµೀ ಇದ್ದg,É ಸ್ಥಿgª¸ುವಿನ ಕಂಪನ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತz.É À À À್ತ s ್ಪ À À ್ಟÉ À À À್ತ ್ತ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಮಕಾಲಿಕ ಕಂಪನ (ಸಿನ್‍ಕ್ರೋನಿಸಮ್) ಎಂದು ಹೆಸರು. ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಪಂದನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕಂಪನ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಿರಾಟವ£್ನು ಅಳೆಯುವ ಅತಿ ಸೂಕ್ಮಯಂತP್ಕÉ ಕಂಪ£ªiÁಪಕ (ಸಿಸ್ಮೊಮೀಟರ್) À ್ಷ ್ರ À À ಎಂದು ಹೆ¸gು. ಕಂಪ£ದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತgಂಗUಳ ವೈಶಾಲ್ಯª£್ನೂ (ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್) À À À À À À À ಮತ್ತು ಸಂದ£ª£್ನೂ ಈ ಯಂತ್ರ ಅಳೆಯುತz.É ಚಲನª¸ುU¼£್ನೂ ಸ್ಥಿgª¸ುU¼£್ನೂ ್ಪ À À À ್ತ À À್ತ À À À À À À್ತ À À À ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿgª¸ುU¼ಲ್ಲಿ ಕಂಪನ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. À À À್ತ À À ಯಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪಾಯಗಳಿಗೂ (ಫೌಂಡೇಷನ್) ಮಧ್ಯೆ, ಕಂಪನ ತqಯುವ ಪದಾರ್ಥಗ¼£್ನು (ವೈಬೇಷನ್ ಡ್ಯಾಂಪರ್ಸ್) ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಾಯಗ¼£್ನು É À À ್ರ À À ಸಂರಕಿ¸ಬಹುದು. ಉಣೆಯಂತಿರುವ ¥sಲ್ಟ್ ಎಂಬ ಬಟೆ, ಬಿರಡೆ ತೊಗಟೆ (ಕಾರ್ಕ್)್ಷ À ್ಣ É ್ಟ ಮುಂತಾದವುಗಳೇ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು. (ಕೆ.ಎಸ್.ಕೆ.) ಅದಿರು: ಲಾ¨sದಾಯಕವಾಗಿ ಪqಯಬಹುದಾದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ À É ಹೆಚ್ಚು ಖನಿಜಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಶಿಲೆ(ಓರ್). ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಲೋಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಖನಿಜ ವ¸್ತುUಳಿಗೆ ಈ ಹೆ¸gು ಅನ್ವಯ. ಉದಾ: ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, ಚಿನ್ನದ ಅದಿರು, À À À À ತಾಮದ ಅದಿರು. ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿgುವ ಲೋಹ / ಖನಿಜ ಲಾ¨sದಾಯಕªಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ್ರ À À À ್ಲ ಅದಿರು ಎನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಸರ್Uದಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗ¼ು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದು ವಿರ¼. ಯಾವುದೇ À À À ಅದಿರಿನ ಫಟಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖನಿಜಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಹಾಗೂ ನಿರುಪಯುಕವಾದ ಖನಿಜಗ¼ು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಖನಿಜಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಅದಿರು ್ತ À ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಗಣಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಖನಿಜ ಸಂಸ್ಕguಯಿಂದ ಪqಯಲು ಸಾzs್ಯÀ ವಿರ¨ೀಕು.  À É É É ಅದಿರು ಅನೇಕ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ¨sೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರvUzು, ಖನಿಜ ಸಂಸ್ಕguಯಿಂದ ಲಾ¨sದಾಯಕ ಘಟಕU¼£್ನು À É É À À É À À À À ಖನಿಜ ಸಂಸ್ಕguಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದಿರು ಬಳಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದು À É ಹೋಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸ್ಥ¼zಲ್ಲಿ ಅದಿರು ಉತತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಣಗಾರಿಕೆಯನ್ನು À À ್ಪ ್ತ  ಸುಲಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯೆಂದು ವರ್ಣಸಿರುವgು. ಖನಿಜ / ಅದಿರು ಸಂಗºª£್ನು ನವೀಕರಿಸಲು  À ್ರ À À À ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ಕ್ಷೀಣಿ¸ುವ ಸಂಪ£್ಮೂಲ. À À ¨sೂವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾ¨sª£್ನು ತgುವ ಖನಿಜಗ¼£್ನು ಎರqು ಭಾಗUಳಾಗಿ À À À À À À À À À À ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. (1) ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಅದಿರು ಖನಿಜಗ¼ು. (2) ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆZ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕೆU¼ಲ್ಲಿ ಬಳ¸ಬಹುದಾದ À À À À À ಕೈಗಾರಿಕಾ ಖನಿಜಗಳು. ಅದಿರು ಖನಿಜಗಳಿಗೆ, ಚಾಲ್ಕೋಪೈರೈಟ್ ಮತ್ತು ಗೆಲೀನ ಉದಾಹgu. ಇವುಗಳಿಂದ ಕªುವಾಗಿ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸೀಸU¼£್ನು ಪv್ಯÉ ೀಕಿಸಬಹುದು. À É ್ರ À À À À ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ, ಬ್ಯgೈÉ ಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ನಾರು (ಆ್ಯಸ್‍ಬೆಸ್ಟಾಸ್) ಉದಾಹgu. ಈ À É ಖನಿಜಗ¼£್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದಿರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಸಿ, ನಿಕೇಪªಂದು ಗಣನೆಗೆ ತೆUzು À À  ್ಷ É É À ಕೊಳುªÅÀ ದುಂಟು. ಅದಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಶಿಲಾ ಮಿಶಣಗ¼ೂ ಇದ್ದು, ಅವುಗ¼£್ನು ್ಳ ್ರ À À À ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಂದು ಕgಯುತ್ತಾg.É ಇದ£್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು É À ಖನಿಜ ಸಂಸ್ಕgಣ ತಂತಜರ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಂಬ ಗಟ್ಟಿ ತ್ಯಾಜ್ಯª£್ನು À ್ರ ್ಞ À À ಪರಿಸgP್ಕÉ ಹಾನಿ ಬಾರzಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತಿ ಅಗv್ಯÀ . ಗಣಗಾರಿಕೆ ಪzೀಶU¼ಲ್ಲಿ À À  ್ರ É À À ಆಗುತ್ತಿgುವ ಪರಿಸgªiÁಲಿನ್ಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸªುಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. À À À À