ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


26

ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ (ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ)

ಬ್ರಾº್ಮÀಣಗ¼,À ಉಪನಿಷvುUಳ ಕಾಲ ಪ.್ರ ಶ.ಪೂ. 800-600. ಗೋಪಥ ಬ್ರಾº್ಮÀಣವು À್ತ À ಅಥರ್ವದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಬ್ರಾº್ಮÀ ಣ ಉಪನಿಷv್ತುU¼ಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸರ್¥ವೇದ, ಪಿಶಾಚªೀದ, À À À À É ಅಸುರªೀದU¼ು ಮಾತ್ರ ಉಪªೀದU¼ಂದು ಗೋಪಥ ಬ್ರಾº್ಮÀಣದಲಿz.É ಅಥರ್ªದಲ್ಲಿ É À À É À É ್ಲ À ಮಂತU¼ು, ಯಂತ(ತಾಯಿತಿ)ಗ¼ು, ಕಾಯಕಲ, ರಸಾಯನ ಮತ್ತು ವಾಜೀಕgಣಗಳಿವೆ. ್ರ À À ್ರ À ್ಪ À ಹಿಂದೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪ್ರ.ಶ.ಪೂ 600ರ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರ.ಶ.ಪೂ.100ರ ವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ನ್ಯಾಯವೈಶೇಷಿಕ, ಮೀಮಾಂಸ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿತು. ಅದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಿಗಳ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಯ ಕಾಲ. ಪ್ರ.ಶ.ಪೂ. 600ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಂತ್ರಗಳ ಕಾಲ ಹೋಗಿ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಕಾಲ ಆರಂ¨sವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ರೂಪುಗೊಂಡು ಮಠUಳಿಂದ ಮತ ಬೇರೆಯಾಯಿತು. À À ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯವು ಸುಶ್ರುತ, ಚರಕ, ಭೇಲ. ಭೇಲಸಂಹಿತೆಯ ಮೂಲರೂಪ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧ ಜಾತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರ.ಶ.ಪೂ 6ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿಯೂ ತಕ್ಷಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ರೇಯ ಋಷಿಯೂ ಇದ್ದಂತೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. zs£ಂತರಿ ತ£್ನÀ ಗುರುವೆಂದು ಸುಶುತ ಮಹರ್ಷಿಯೂ ಆತೇಯ ತ£್ನÀ ಗುರುವೆಂದು À ್ವÀ ್ರ ್ರ ಚರಕನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಾಲ ಪ್ರ.ಶ.ಪೂ. 600 ರಿಂದ ಪ್ರ.ಶ. 200 ರ ಒಳಗೆ ಎಂದು ನಿಶಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚgಕ ಕಾನಿಷ್ಕನ ಕಾಲದಲಿz್ದುzP್ಕÉ ಕೆಲವು ನಿದರ್±ನUಳಿವೆ. ್ಚ À ್ಲ À À À À ಆದರೆ ಕಾನಿಷ್ಕನ ಕಾಲವೇ ನಿರ್ಧಾರವಿಲ್ಲ (ಪ್ರ.ಶ.ಪೂ. 52 ರಿಂದ ಪ್ರ.ಶ. 123). ಮೂಲ ಗಂಥU¼ು ಜೀರ್ಣಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವgು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ್ರ À À À ಬರೆದಾಗ ತಾವು ಕಲಿತುದ£್ನೂ ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಕµ. ಈಗಿರುವ À ್ಟÀ ಸುಶುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿgುವ ಉತರ ತಂತ್ರ ಮೂಲ ಸುಶುತ ಬರೆzುದಲ; ್ರ À ್ತ ್ರ À ್ಲ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಾಗ ಬೌದ್ಧ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಉತರ ತಂತª£್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾ£ಂದು ್ತ ್ರ À À É ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರvದ ಜ್ಞಾ£ªೃÀ ದ್ಧಿಯನ್ನೊಳUೂಂಡ ಅತ್ಯುvªು ಗಂಥ ಚgಕ ಸಂಹಿತೆ À À É ್ತÀ À ್ರ À ಎಂದು ಜಿಮ್ಮರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ, ವೈಶೇಷಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ತ್ವಗಳಿದ್ದು ದೇಹಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣಗ¼ಲ್ಲಿ ಬ್ರº್ಮÀ£ೀ ಆಯುರ್ವೇದP್ಕÉ ಮೂಲ ಎಂದಿದೆ. ಬ್ರº್ಮÀ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ À É ಕೊಂಬು, ಜಿಗಣೆ, ಹರಿತ ಆಯುಧಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಂತಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದª£್ನು ಪಜಾಪತಿ ದPನಿಗೆ ಬ್ರº್ಮÀ ಉಪzೀಶಿಸಿದ. ದPನಿಂದ À À ್ರ ್ಷÀ É ್ಷÀ ಅಶ್ವಿನೀ ಕುಮಾರgೂ ಇವರಿಂದ ಇಂದ£ೂ ಕಲಿತgು. ಅಥರ್ª ಮತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದU¼ಲ್ಲಿ À ್ರ À À À À À ಔಷಧ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭರದ್ವಾಜ, ಧನ್ವಂತರಿ ಮತ್ತು ಅತ್ರಿªುಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಉಪzೀಶª£್ನು ನೀಡಿದ. ಅತ್ರಿಯ ಮಗ ಅತೇಯ À É À À ್ರ ತPಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿgಬಹುದು. ಅತೇಯನಿಂದ ಕಲಿತ ಅಗ್ನಿವೇಶ£ು ಅಗ್ನಿವೇಶ¸ಂಹಿತೆಯನ್ನು ್ಷÀ À ್ರ À À ರಚಿಸಿ, ಕೆಲಕಾಲಾನಂತರ ಇದ£್ನು ಚgಕ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ£ಂದು ಪತೀತಿ. ¨sgದ್ವಾಜನಿಂದ À À É ್ರ À À zs£ಂತರಿ ಕಲಿತಿರಬಹುದು. ಅಮೃತªುಂಥ£zಲ್ಲಿ zs£ಂತರಿ ಹುಟ್ಟಿ ಲೋಕP್ಕÉ ಅಮೃತª£್ನು À ್ವÀ À À À À ್ವÀ À À ತಂದನೆಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಧನ್ವಂತರಿಯೇ ಕಾಶಿರಾಜನಾಗಿದ್ದ ದಿವೋದಾಸನೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾಶಿರಾಜೇನ ಭಗವತಾಧನ್ವಂತರಿಣೋಪದಿಷ್ಟಂ ತಚ್ಛಿಷ್ಯೇಣ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಸುತೇನ ಸುಶ್ರುತೇನ ವಿರಚಿತಂ ಎಂದು ಸುಶ್ರುತನ ಮೂಲ ಗಂಥzಲಿz.É ್ರ À ್ಲ ವೇದUಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವೈದ್ಯ ಸª್ಮುೀಳನ ನqಯಿತೆಂದು ಚgP¸ಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿz.É À É É ÀÀ À ಅಂಗೀರ¸, ಜಮದಗ್ನಿ, ವಸಿಷ, ಕ±್ಯÀ ¥, ¨sೃÀ ಗು, ಅತೇಯ, ನಾರz, ಅಗ¸್ಯ, ¨sgದ್ವಾಜ, À ್ಠ À ್ರ À ್ತÀ À À ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಚ್ಯವನ ಇತ್ಯಾದಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಋಷಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದರು. ಇಂದ್ರನಿಂದ ವೈದ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ಭರದ್ವಾಜ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಮುಂದಾಗಿ, ವೈದ್ಯಜ್ಞಾ£ª£್ನು ತಂದ. À À À ಚgP¸ಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£್ರ್ತÀ, ಶ¸್ರ್ತÀªೈÉ ದ್ಯUಳ ವಿಚಾರ ಹೆಚಿಲ. ಔಷz,sÀ À À À À À À ್ಚ ್ಲ ಶ¸್ರ,À್ತ ಶಾಸ್ರU¼gq£್ನೂ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಸುಶುv,À ಚgP¸ಂಹಿತೆU¼ಲಿz.É ್ತ À É À À À ್ರ ÀÀ À À À ್ಲ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಸುಶುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿz್ದÀ µ್ಟು ಇನ್ನಾವ ಆಯುರ್ವೇದ À À ್ರ À ಗಂಥzಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ್ರ À ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂಗಳ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಅಂಗU¼£್ನು ಎಣಿ¸ುವುದು À À À À À À ಎಂದು ಗ್ಯಾರಿಸ£್ನÀ ನೂ 5 ಮತ್ತು 7 ಅಂಕಿಗ¼£್ನು ಪzೀ ಪzೀ ಬಳ¸ುವುದು ಎಂದು À À É É À ನಾಯರ್Uರ್ ಹೇಳಿದ್ದgೂ ಪ.್ರ ಶ.ಪೂ.600ಕ್ಕೂ ಹ¼ಯದಾಗಿರಬಹುದಾದ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ್ಬ À À É ಕಾಲದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತಪಿಲದಿರುವುದು ಆಶರ್ಯಕgªಂದು ಎ.ಎಫ್.ರಡಾಲ್ಫ್ ್ಪ ್ಲ ್ಚ À É ಹಾರ್ನಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾ£. É

ಆಯುರ್ವೇದ ಗಂಥU¼£್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪಾಶ್ಚಾv್ಯÀ ಚರಿತಕಾರgಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ್ರ À À À ್ರ À ತª್ಮು ಯುರೋಪಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೆZ್ಚು ಗೊತ್ತಿz್ದುzರಿಂದ ಹಿಂದುಗ¼ು ಗ್ರೀಕರಿಂದ¯ೀ ಹೆZ್ಚು À À À À À É À ಕಲಿತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದgು. ಆದರೆ ಪುರಾತನ ಹಿಂದುಗಳ ಶª¥ರೀಕೆಯ À À À ್ಷ ವಿಧಾನ ಗ್ರೀಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿgಲಿಲ್ಲ. ಅಷೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರೀಕರ ವೈದ್ಯ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದ¯ೀ zs£ಂತರಿ À ್ಟ É À ್ವÀ ಆತೇಯರಿದ್ದgು. ಯುರೋಪಿನಲಿz್ದÀ ಶ¸್ರªೈÉ ದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೂ ಶ¸್ರªೈÉ ದ್ಯ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ್ರ À ್ಲ ್ತÀ ್ತÀ ಬಹಳ ಮುಂದುವgದಿತು. ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಚPªರ್ತಿ ಭಾರvದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಿಟ್ಟgೂ É ್ತ ್ರÀ À À À ನೆ¯ಯೂರದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ£ು. ಚಂದUುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯ ಪqU¼£್ನು É À ್ರ À É À À À ಪಂಜಾಬಿನಿಂದ ಅಟ್ಟಿz್ದÀ ರಿಂದ ಗ್ರೀಕರ ಪಬಾವªೀನಾದgೂ ಇದ್ದಿz್ದÀ ರೆ ಹೆZ್ಚು ದಿನ ್ರ s É À À ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲªಂದು ಪಸಿದ್ಧ ಚರಿತಕಾರ ವಿನೆಂಟ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬರೆದಿದ್ದಾ£. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡgನ É ್ರ ್ರ ್ಸ É À ಅನುಯಾಯಿಗ¼ು ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ವೈದ್ಯg£್ನು ಗ್ರೀಸಿಗೆ ಕgzುಕೊಂಡು À À À É À ಹೋದgಂದು ಕೆಲವgು ಬರೆದಿದ್ದಾg. ಪ.ಶ.ಪೂ.400ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಸಿಯಾಸ್‍ನೂ É À É ್ರ ್ಟ ಪ.್ರ ಶ.ಪೂ 300ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೆಗಾಸನೀಸ್‍ನೂ ಭಾರvzಲಿz್ದÀ ಯವನ ವೈದ್ಯgು. zs£ಂತರಿ ್ತ À À ್ಲ À À ್ವÀ ವೈದ್ಯzಲಿgುವ ತೂಕ, ಅಳvU¼ು ಮಗz,À s ಕಳಿಂಗ ದೇಶU¼ಲಿz್ದÀªೀ ಆದ್ದರಿಂದ zs£ಂತರಿಯ À ್ಲ À É À À À À ್ಲ É À ್ವÀ ಶಿಷ್ಯ ಪgಂಪgಯ ಮೇಲೆ ಯವ£ರ ಪಬಾವP್ಕÉ ಆಸzವಿರಲಿಲ್ಲªಂದು ವೀಬರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾ£.É À É À ್ರ s ್ಪ À É ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾ£zಲ್ಲಿ ಯವ£ರಿಂದ ಕಲಿತುದ£್ನÉ ಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು À À À À ಬರºzಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿPೂಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಯವ£ರಿಂದ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದರೆ ಅದ£್ನೂ À À É À À ಹಿಂದೂ ವೈದ್ಯgು ಒಪ್ಪಿgುತ್ತಿz್ದÀ gಂದು ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾ£. ಇನ್ನೂ À À É É ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಗ್ರೀಕ್ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾ£P್ಕೂ ಹಿಂದೂ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾ£P್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾ¸Uಳಿವೆ. À À À À À À ಭಾರvzಲ್ಲಿ ಬೆ¼ಯುವ ಏಲಕ್ಕಿ, ಮೆಣಸು ಮುಂತಾದುವು ಗ್ರೀಕ್ ವೈದ್ಯzಲ್ಲೂ ಇರುವುದಲz,É À À É À ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕøತದ ಹೆ¸gುಗಳ ಅಪ¨ಂಶU¼ೂ ಇವೆ. À À ್ರÀs À À ಚgP,À ¨sೀಲ ಸಂಹಿತೆU¼ು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಆಯುರ್ವೇದದ ಸಂಪದಾಯದಲಿª.É ಸೂತ,್ರ À É À À ್ರ ್ಲ ನಿದಾನ, ವಿಮಾನ, ಶಾರೀರ, ಇಂದ್ಯ, ಚಿಕಿತೆ,್ಸ ಕಲ,್ಪ ಸಿದ್ಧ-ಇವು ಅಷ್ಟಾಂಗU¼ು. ಆಚಾರ್ಯ ್ರ À À ವಾಗ್ಭಟ ಸುಮಾರು 650ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯವನ್ನು ಬರೆದ. ಸುಶ್ರುತಸಂಹಿತೆ, ಚgP¸ಂಹಿತೆ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯಗ¼ು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬೃಹv್ರ್ತಯಿಗ¼ಂದು ಹೆ¸ರಾಗಿವೆ. À À À À À É À ನಿದಾನೇ ಮಾಧವಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನೇ ತು ವಾಗ್ಭಟಃ| ಶಾರೀರೇ ಸುಶ್ರುತಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಚರಕಸ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಿತೇ|| ಶಾರೀರP್ಕÉ ಸುಶುv£ೀ ಶೇಷªಂದಿದೆ. ಸುಶುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಸ್ಥಾ£,À ನಿದಾನಸ್ಥಾ£,À ್ರ À É ್ರ ್ಠ É ್ರ ್ರ ಶಾರೀರಸ್ಥಾನ, ಚಿಕಿತ್ಸಸ್ಥಾನ, ಕಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ತಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಶಾರೀರಸ್ಥಾನವೇ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭೂತಚಿಂತಾಶಾರೀರ, ಶುಕ±ೂೀಣಿv±ುದ್ಧಿಶಾರೀರ, ಗರ್ಬಾವಕ್ರಾಂತಿ ಶಾರೀರ ಶರೀರ¸ಂಖ್ಯಾವ್ಯಾPgಣಶಾರೀರ ್ರ É À À s À À À ಸಿರಾವ್ಯಧ ವಿಧಿಶಾರೀರ, ದಮನೀ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾರೀರ ಗರ್ಭಿಣೀವಾಕರಣ ಶಾರೀರ, ಗರ್ಭವ್ಯಾಕರಣಶಾರೀರ, ಮುಂತಾದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೆಯದಾದ ಶರೀರ¸ಂಖ್ಯಾವ್ಯಾPgಣಶಾರೀರzಲ್ಲಿ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ವಿಚಾರU¼ು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. À À À À À À À À À ಇದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ 50 ಮತ್ತು 51ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಮವಾದುವ£್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತ¥ಸಿನ ಕಣ್ಣುUಳಿಂದಲೂ ನೋಡ¨ೀಕು. ಶರೀರವಿಜ್ಞಾ£zಲ್ಲಿ ್ಷ À À ್ಸ À É À À ಪv್ಯÀ P್ಷÀ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡª£ೀ ವಿಶಾರz; ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಸಂದೇಹ ್ರ À É À ಕ¼ಯುತz. ಶರೀರದ ಭಾಗU¼£್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಣನಿಂದ ನೋಡಲು ಗ್ರೀಕ್ ವೈದ್ಯgಲ್ಲಿ É ್ತ É À À À ್ಣ À ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಲ್ಯತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾದವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು 47ನೆಯ ಶೋಕzಲಿz. 49ನೆಯ ಸೂತ್ರ ಶªª£್ನು ಪರೀಕ್ಷಿ¸ುವ ರೀತಿಯನ್ನು ್ಲ À ್ಲ É À À À À ತಿಳಿಯಹೇಳುತz. ್ತ É ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ, ವಿಷದಿಂದ ಸಾಯದ, ಹೆZ್ಚು ಕಾಲ ವ್ಯಾದಿಪೀಡಿತನಾಗದಿದ್ದ, À ü ಮುಪ್ಪಾUz, ಕgುಳಿನಿಂದ ಮಲವ£್ನು ತೆUz, ಪುರುಷನ ದೇಹª£್ನು ತೊಗm, ಕುಶ À À À À É À À À É ಇತ್ಯಾದಿ ಹುಲ್ಲುUಳಿಂದ ಸುತ್ತಿ ¨szವಾದ ಪಂಜರzಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ನದಿಯ ಗೋಪ್ಯವಾದ À À ್ರÀ À ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಏಳು ರಾತ್ರಿಗಳು ಕೊಳೆತಮೇಲೆ ಉಶೀರ ಎಂಬ ಸುಗಂಧವಾದ ಬೇರು, ಎಳೆಯ ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಬಲ್ವಜ ಎಂಬ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂರ್ಚ(ಪೊರP)ವ£್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು É À ಮೆಲ್ಲªುಲ್ಲಗೆ ಎಬ್ಬುv್ತÀ ಚªiರ್Áದಿ ಸªುಸª£್ನೂ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಇರುವ ಅಂಗ É À À ್ತ À À ಪv್ಯÀ ಂಗ ವಿಶೇಷU¼£್ನೂ ಯಥೋಕ್ತವಾಗಿ ಕಣ್ಣುUಳಿಂದ ಲಕ್ಷಿ¸¨ೀಕು, ್ರ À À À À À É ಹೀಗೆ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶಾರzನಾಗುವ£ಂಬುದP್ಕÉ ಪ್ರಾªುುಖ್ಯವಿದ್ದಾUಲೂ ಸುಶುvನ ತgುವಾಯ ಕಾಲಕªುೀಣ À É À À ್ರ À À ್ರ É ಈ ಶª¥ರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಮೂಲೆಗೆ ಬಿತು. ಚgP¸ಂಹಿತೆಯಲೇ ಈ ವಿಧಾನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. À À ್ತ À À À ್ಲ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ತಪಿzುದP್ಕÉ ಹಲವು ಕಾರಣಗ¼£್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. zs£ಂತರಿ ಆತೇಯಾದಿಗ¼ು ್ಪ À À À À ್ವÀ ್ರ À ಹೇಳಿದುದೆಲ್ಲ ವೇದ ಸªiÁನªಂದೂ ಇನ್ನು ಹೆZ್ಚು ತಿಳಿಯಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲªಂದೂ À É À É ಪ¸P±Pದ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸgು ಅಸº್ಯÀವಾದ ಶª¥ರೀಕೆಯ ಗೊಡªಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ್ರ À ್ತÀ À À À À À ್ಷ É ಶ¸್ತÀ್ರªೈÉ ದ್ಯವೇ ಹೀನವಾದ ಕ¸ಬು ಎಂದು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹುಟ್ಟಿzುದರಿಂದ ಉತ್ತªು À À À