ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ (ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ) ವರ್ಣದªgು ಶ¸್ರ್ತÀಚಿಕಿತೆಯ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಶ¸್ರ್ತÀªೈÉ ದ್ಯª£್ನು ಮಾಡುತ್ತಿz್ದÀ ªgು À À ್ಸ À À À À ಕೀಳು ಜಾತಿಯವರಾದgು. ವೈದ್ಯ ಗಟ್ಟಿUನಾದರೆ ತ£್ನÀ ಬುದ್ಧಿ±ಕ್ತಿಯಿಂದ¯ೀ ರೋಗದ À À À É ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಔಷದs ಕೊಡುವುದರಿಂದ ರೋಗ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ¸್ತ್ರÀ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ ಬೇಡ. ಶª¥ರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದgೂ ಅದgಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವುದೇನಿದೆ ಎಂಬ À À À À ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿvು. ಪಾತª£್ನÀ ರಿತು ಗಟಿUನಾದªನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ¨ೀಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ À ್ರ À ್ಟ À À É ಜನರಿಗೆ ಕೆqುಕಾಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಸೂತದಿಂದ ಹಲವು ವಿದ್ವಾಂಸgು ಸುಗುಣಿU¼ೂ À ್ರ À À À ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿವಂತರೂ ಆದ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಾಣದೆ, ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ವೈದ್ಯgº¸್ಯÀ U¼ು ಹಾಳಾದಂತಿವೆ. ಸನಾತನ ಪz್ಧÀತಿಯಲ್ಲಿ À À À À ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಬಲಿ ಮುಂತಾದುವು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದುವು. ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ ಮತUಳಿಂದ ಸನಾತ£zರ್ªು ಅಳಿದುಹೋಗುವಂತಾಗಿ ಪ್ರಾಣಬಲಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ À À Às À  ಶª¥ರೀಕ್ಷೆಯೂ ನಿಂತಿರಬಹುದು. À À ಸುಶ್ರುತನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಹೆಣದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೊಳೆvು ನೀರಾಗುತ್ತಿz್ದÀ ಒಳಾಂಗUಳ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. À À ಸುಶುv¸ಂಹಿತೆಯ ಶಾರೀರಸ್ಥಾ£zಲ್ಲಿgುವ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಅಂಶU¼ು ್ರ À À À À À À À À À À ಹೀಗಿವೆ: ಪಂಚ¨ೂತU¼ು - ವಾಯು, ತೇಜಸು, ಅಪು, ಪೃಥಿವೀ, ಆಕಾಶ, (ಇವುಗಳಿಂದ Às À À ್ಸ ್ಪ ದೇಹವಾಗಿದೆ) ಷqಂಗU¼ು - 4 ಶಾಖೆಗಳಾದ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು, 1 ಮಧ್ಯ(ಮುಂಡ ಅಥವಾ À À À ಕೋಷ್ಠ), 1 ತಲೆ. ಪv್ಯÀ ಂಗU¼ು - ಮಸP, ಉದg, ಪೃಷ(ಬೆ£್ನು), ನಾಭಿ, ಲಲಾಟ, ಮೂಗು, ಗq, ್ರ À À ್ತ À À ್ಠ À ್ಡÀ (ಚಿಬುಕ), ಬಸ್ತಿ (ಮೂತ್ರಾ±ಯ), ಕv್ತು - ಇವು ಒಂದೊಂದು. ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಹುಬ್ಬು, À À ನಿತಂಬ, ಮೊಣಕಾಲು, ಮೊಳPೈÉ , ತೋಳು, ತೊಡೆ - ಇವು ಎರqgqು, ಬೆg¼ುಗ¼ು É À À À À À 20, ಸ್ರೋತಗಳು 22. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು - ಚರ್ಮಗಳು 7, ಕಲೆಗಳು 7, ಆಶಯಗಳು 7, ಧಾತುಗಳು 7, ಸಿರಗಳು 700, ಪೇಶಿಗಳು 500, ಸ್ನಾಯುಗಳು 900, ಮೂಳೆಗಳು 300, ಸಂಧಿ(ಕೀಲು)ಗಳು 210, ಮರ್ಮಗಳು 107, ಧಮನಿಗಳು 24, ದೋಷಗಳು 3, ಮಲಗಳು 3, ಸ್ರೋತಗಳು 9, ಕಂಡರಗಳು 16, ಜಾಲಗಳು 16, ಕೂರ್ಚಗಳು 6, ರಜ್ಜುU¼ು 6, ಸೇವನಿಗ¼ು 7, ಸಂಘಾತU¼ು 14, ಸೀಮಂತU¼ು 14, ಯೋಗವಾಹ À À À À À À À ಸ್ರೋತಗಳು 22, ಅಂತ್ರ (ಕರುಳು) ಗಳು 2. ಆಶಯಗ¼ು - ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಶ್ಲೇಷ್ಮ, ರಕ್ತ, ಆಮ, ಪಕ್ವ, ಗರ್ಭ. À ಕgುಳುಗ¼ು - ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ 3 1/2 ಮೊಳ (ವ್ಯಾಮ) ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ 3 ಮೊಳ. À À ಮೂಳೆಗಳು - ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ಮೂಳೆಗಳ ವಿಚಾರ ಹೆZ್ಚು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂಳೆU¼ು ಕೊಳೆvು ಹಾಳಾಗzೀ ಇರುವುದೇ ಇದP್ಕÉ À À À À É ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಮೂಳೆಗಳು 360 ಎಂದು ವೇದವಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಲ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದು ಮುನ್ನೂರೇ. ಅವು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 120, ಮುಂಡದಲ್ಲಿ 117, ತಲೆಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 63 ಇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಬೆರಳಲ್ಲಿ 3 ರಂತೆ 15, ಹರಡಿನಲ್ಲಿ 10, ಪಾಷ್ರ್ಣಿ (ಹಿಮ್ಮಡಿ)ಯಲ್ಲಿ 1, ಜಂಘ (ಮುಂಗಾಲು)ದಲ್ಲಿ 2 (ಟಿಬಿಯ, ಫಿಬುಲ), ಮಂಡಿ(ಜಾನು)ಯಲ್ಲಿ 1 (ಪmಲ), ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ 1(ಫೀಮರ್)- ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ 30ರಂತೆ 4ರಲ್ಲಿ É ್ಲ 120: ಶೋಣಿ(ಪೆಲಿಸ್)ಯಲ್ಲಿ 5, ಗುದ 1((ಕಾಕ್ಸಿಕ್ಸ್), ¨sಗ 1(ಪ್ಯೂಬಿಸ್) ನಿತಂಬ 1, ತ್ರಿಕ ್ರ ್ವ À 1(ಸ್ಯಾPªiï); ಒಂದು ಪಾರ್ಶದಲ್ಲಿ 36ರಂತೆ(12 ರಿಬ್ಬುU¼ು, 12 ಕಾರ್ಟಿಲೇಜುಗ¼ು, 12 ್ರÀ À ್ವ À À À ಟ್ರಾನ್ಸ್ªರ್ಸ್ ಪೋಸೆ¸್ಸುU¼ು) ಎರqೂ ಕಡೆ 72, ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ 30, ಉರಸ್ಸಿ£ಲ್ಲಿ (ಎದೆ) À ್ರ À À À À À 8, ಅಂಸ¥ಲಕ (¨sುಜ)ಗ¼ಲ್ಲಿ 2, ಕತಿ£ಲ್ಲಿ 9, ಕಂಠನಾಡಿ (ಶ್ವಾ¸ನಾಳ)ಯಲ್ಲಿ 4, ಹ£ು Às À À ್ತ À À À (ಕೆಳದವಡೆ)ವಿನಲ್ಲಿ 2, ದಂತಗಳು 32, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ 3, ಅಂಗುಳ (ತಾಲು)ದಲ್ಲಿ 1, ಗಂಡಕರ್ಣ ಶಂಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಎರಡು ಕಡೆ 6, ತಲೆಯಲ್ಲಿ 6. ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 300 ಮೂಳೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ: ದಂತ 32, ದಂತೋಲೂಖಲ (ಹಲ್ಲುಗೂಡುಗಳು) 32, ನಖ 20, ಬೆರಳುಮೂಳೆ 60, ಪಾಣಿಪಾದ±ಲಾಕಾ (ಅಂಗಾಲು ಅಂಗೈ ಮೂಳೆU¼ು)20, ಪಾಣಿಪಾದ±ಲಾಕಾಧಿಷ್ಠಾನ À À À À 4, ಪಾಷ್ರ್ಣಿ 2, ಪಾದUುಲ್ಫ 4, ಮಣಿP(ಕೈಮಣಿ) 2, ಅರತ್ನಿ 4(ಮುಂಗೈ ಮೂಳೆU¼ು), À À À À ಜಂಘ 4, ಜಾನುಕಾಪಾಲಿಕ(ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪು) 2, ಊರುನಲಕ (ತೊಡೆಮೂಳೆ) 2, ಬಾಹುನಲಕ (ತೋಳುಮೂಳೆ) 2, ಅಂಸ(ಭುಜ) 2, ಅಂಸಫಲಕ (ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲ) 2, ಅಕಕ (ಕ್ಲ್ಯಾವಿಕಲ್) 2, ಜತ್ರು (ಶ್ವಾ¸ನಾಳ) 1, ಅಂಗುಳ(ತಾಲು) 2, ನಿತಂಬ 2, ¨sಗಾಸ್ಥಿ ್ಷ À À 1, ಬೆನ್ನು 45, ಕತ್ತು 15, ಉರಸ್ಸು 14, ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು (ಪರ್ಶುಕ) 24, ಸ್ಥಾಲಕಾ

27

(ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಕತ್ತುಗಳು ?) 24, ಸ್ಥಾಲಕಾರ್ಬುದ (ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಗಂಟುಗಳು?) 24, ಹನ್ವಸ್ಥಿ (ಕೆಳದವಡೆ ಎಲುಬು) 1, ಹನುಮೂಲಬಂಧನ (?)2, ನಾಸಿಕ 1, ಗಂಡಕೂಟ 1, ಲಲಾಟ 1, ಶೃಂಗ (ಕಣತಲೆ) 2, ಶಿರಃಕಾಲ 4. ಕೊಳೆತ ದೇಹದ ಮೂಳೆU¼ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದP್ಕೂಂದು ಅಂಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ À À É ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಕೆಲವರು ದಂತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಹಲ್ಲುಗೂಡು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಮೂಳೆಗಳ ಅಂಕಿಗಳು ಒಂದೇ ಸªುನಾಗಿಲ್ಲ. ಇವ£್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿ£ಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದg, ಹಿಂದಿನ ಹಿಂದೂ À À À É ವೈದ್ಯರ ಸಂಖ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಹೆZ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈಗಿನzµ್ಟೀ ಇದ್ದಿvಂದು ಹಾರ್ನಲ್ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾ£. À À É É É ಈಗಿನ ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳು ಒಟ್ಟು 206 : ಮೇಲಿನ ಅವಯವzಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 32- ಒಂದೊಂದು ಬೆg¼ಲ್ಲಿ 3 ರಂತೆ (ಹೆ¨್ಬg¼ಲ್ಲಿ 2) À À À É À À 14, ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ 5, ಮಣಿಕಟ್ಟು 8, ಮುಂಗೈಯಲ್ಲಿ 2, ತೋಳಿನಲ್ಲಿ 1, ಅಕ್ಷಕ (ಕಾಲರ್‍ಬೋನ್) 1, ಅಂಸಫಲಕ 1, ಕೆಳಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 31- ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ 14, ಅಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿ 5, ಹgಡಿನಲ್ಲಿ 7, ಮುಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿ 2, ಮಂಡಿಚಿಪ್ಪು 1, ತೊಡೆªುೂಳೆ 1, À À ಶ್ರೋಣಿ ಫಲಕ 1 , ಹೀಗೆ 4 ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 126, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ 24, ತ್ರಿಕಾಸ್ಥಿ 1, ಗುದಾಸ್ಥಿ 1, ಪಕ್ಕೆಲುಬು 24, ಎದೆಚಕ್ಕೆ (ಸ್ಟೆರ್ನಮ್) 1, ಹೀಗೆ ಮುಂಡದಲ್ಲಿ 51, ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ 29 ಮೂಳೆಗಳು. ಸುಶುತ ಮೂಳೆU¼ಲ್ಲಿ ಐದು ವಿzsU¼ಂದಿದ್ದಾನೆ : ಕಪಾಲ (ಚಪ್ಪಟೆ), ರುಚಕ ್ರ À À À À É (ಹಲಿ£ಂತೆ ಚೂಪಾದ), ತgುಣ (ಮೆತು ಉಸಿರ್ನಾಳzಲಿgುವ ಮೆಲೆಲುಬುಗ¼ಂಥ), ್ಲ À À À ್ಲ À ್ಲ À ವಲಯ(ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನಂತೆ ಬಾಗಿರುವ), ನಲಕ (ತೋಳು ತೊಡೆ ಮೂಳೆಗಳಂತೆ ಕೊಳªಯಂತಿರುವ), ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೆZ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈಗಿನzgೂಡನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳುvz.É É À À É ್ಳ ್ತÀ ಸಂಧಿ (ಕೀಲು)ಗ¼ು : ಮೈಯಲ್ಲಿ 200 ಕೀಲುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಚgಕ ಹೇಳಿದ್ದಾ£. À À É ಸುಶ್ರುತನ ಪ್ರಕಾರ 210 ಕೀಲುಗಳು. ಅವನು ಬರೆದಿರುವುದು ಈಗಿನ ತಿಳಿವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 68, ಮುಂಡದಲ್ಲಿ 59, ತಲೆ ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 83, ಕೀಲುಗ¼ಲ್ಲಿ ಆಕಾರದ ಪಕಾರ 8 ವಿzsUಳಿವೆ: i.ಕೋರ (ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿನಂತೆ) ಉದಾ À ್ರ À À

ಬೆರಳು, ಮೊಳಕೈ, ಮಂಡಿ. ii.ಉಲೂಖಲ (ಒರಳು ರುಬ್ಬುಗುಂಡಿನಂತೆ), ಉದಾ:

ಕಂಕುಳು, ಸೊಂಟ, ಹಲ್ಲು. iii ಸಾಮುದ್ಗ (ಬಟ್ಟಲಿನಂತೆ). ಉದಾ : ಅಂಸಪೀಠ, ಗುದಾಸ್ಥಿ, ಭಗಾಸ್ಥಿ, iv. ಪ್ರತರ (ತೊಲೆಯಂಥ) ಉದಾ :ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ, v ತುನ್ನಸೇವನಿ(ಹೊಲಿಗೆಯಂಥ). ಉದಾ : ತ¯ªುೂಳೆUಳ ನqುವಿರುವ ಕೀಲುಗ¼ು. vi É À À À À ವಾಯಸತುಂಡ (ಕಾಗೆ ಮೂತಿಯಂತಿರುವ) ಉದಾ: ದವಡೆ. vii ಮಂಡಲ (ಗುಂಡಗಿರುವ). ಉದಾ: ಶ್ವಾ¸ನಾಳ. viii ಶಂಖಾವರ್v (ಶಂಖದ ಸುರುಳಿಯಂತಿರುವ) À À ಉದಾ : ಕಿವಿ, ಮೂಗು., (ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸುಶ್ರುತನವು). ಈ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಒಪಬಹುದಾದz್ದು. ್ಪ À ಅಸ್ಥಿ ಸಂಘಾತU¼ು 14- ಎರqಕ್ಕಿಂತ ಹೆZ್ಚು ಮೂಳೆU¼ು ಸಂಧಿಯಾಗಿರುವುದು, À À À À À À ಈ ವರ್ಣನೆಯೂ ಸªುಂಜಸವಾಗಿದೆ. À ಪೇಶಿಗ¼ು (ಮಾಂಸಖಂಡU¼ು) 500: ಆದರೆ ಅವ£್ನು ಎಣಿ¸ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು À À À À À ಚgP£ು ಬರೆದಿದ್ದಾ£. ಸುಶುv£ು ಹೆZ್ಚು ವಿವgU¼£್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾ£. ಪೇಶಿಗ¼ು 500, À À À É ್ರ À À À À À À À É À ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 400, ಮುಂಡದಲ್ಲಿ 64, ತಲೆ ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 34. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೊಳೆತ ಹೆಣಗ¼£್ನÉ ೀ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿz್ದುzರಿಂದ ಇರುವ ಪೇಶಿಗ¼ು ಎಣಿPಗೆ ಸಿಗz, À À À À É É ಇಲ್ಲಿ ಪೇಶಿಗಳ ಎಣಿಕೆ ಕೇವಲ ಊಹೆಯದೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಪೇಶಿಗಳು 513, ಕೆಳಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 114, ಮೇಲುಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 112, ಮುಂಡದಲ್ಲಿ 81 ಮತ್ತು ತಲೆ ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 176. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಣ್ಣವೂ ಸೇರಿವೆ. ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೇಶಿಯೆಂದು ಹಿಂದಿನªgು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಈಗಿನ ಪಕಾರ À À ್ರ 17. ಸ್ನಾಯುಗಳು (ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್?) 900: 4 ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 600, ಮುಂಡದಲ್ಲಿ 230, ಕv್ತು ತ¯U¼ಲ್ಲಿ 70, ಸ್ನಾಯೂಶvುರ್ವಿಧಾ-ಪತಾನªತ್ (ಶಾಖೆUಳಿರುವ ಮೊಳPಯ À É À À ್ಚ À ್ರ À À É ಹಾಗೆ), ವೃತ್ತ (ಚPದ ಹಾಗೆ), ಪೃqs(ಅಗಲ), ಷಿಶುರಾ (ತೂತುಗಳಿರುವ), ಹಲಗೆUಳಿಂದಾದ ್ರÀ ್ವÀ À ದೋಣಿಯು ಹೇಗೆ ಬಹು ಬಂzsನ (ಹU್ಗÀ ಇತ್ಯಾದಿ)ಗಳಿಂದ ಭಾರª£್ನು ತqಯಬಲ್ಲುzೂೀ À À À É É ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ£ಲ್ಲೂ ಸ್ನಾಯುಗ¼ು ಸೇರಿ ದೇಹP್ಕÉ ಇಂಥ ಬಿಗಿ ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದು À À 33 ನೆಯ ಶೋಕದ ಅರ್ಥ. ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಈಗಿನ ಶಾಸ್ರ್ತಜ್ಞಾ£P್ಕÉ ಸರಿದೊರೆಯಾಗದಿದ್ದgೂ ್ಲ À À ಒಪುªಂಥಾದ್ದಾಗಿದೆ. ್ಪ À ಕಂಡgU¼ು (ಟೆಂಡನ್ಸ್) 16: ಪಾದU¼ಲ್ಲಿ 4, ಹ¸U¼ಲ್ಲಿ 4, ಕತಿ£ಲ್ಲಿ 4, ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ À À À À À ್ತÀ À À ್ತ À 4. ಇವು ಹ¸ಪಾದU¼ಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗ¼ªgಗೆ ಹೋಗುತªಂಬುದ£್ನು ಒಪಬಹುದು. ್ತÀ À À À À É ್ತ É À ್ಪ ಕತಿ£ಲಿgುವುವು ಹೃದಯವ£್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮೇqszªgUೂ ಹೋಗುತವೆ ಎಂಬುದ£್ನು ್ತ À ್ಲ À À ್ರÀ À À É À ್ತ À ಒಪುªಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ನgU¼£್ನೂ ಕಂಡgU¼ಂದು ಕgಯಲಾಗಿದೆ. ್ಪ À À À À À À À É É