ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


28

ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ತುಲನಾತ್ಮಕ

ಮಾಂಸಸಿರಾಸ್ನಾಯಸ್ಥಿಜಾಲಗ¼ು 4 : ಮಣಿಬಂಧ ಗುಲ್ಫU¼ಲ್ಲಿ ಪg¸ರ ಗವಾಕ್ಷಿUಳ ್ವ À À À À ್ಪÀ À ಹಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸೀಮಂತU¼ು 15: ಇವು ಅಸ್ಥಿ¸ಂಘಾತU¼ು. À À À À À zsªುನಿಗ¼ು 24: ಹೊಕ್ಕುಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ 10, ಕೆ¼P್ಕÉ 10, ಅಡq್ಡÀ 4. ಮೇಲಿನ 10 À À À À ್ಡ zsªುನಿಗ¼ು 30 ಶಾಖೆU¼£್ನು ಕೊಡುತª.É ವಾತP್ಕÉ 2, ಪಿತP್ಕÉ 2, ಕ¥P್ಕÉ 2, ಶೋಣಿvP್ಕÉ À À À À À À ್ತ ್ತ Às À 2, ರುಚಿಗೆ 2, ಶಬ್ದP್ಕÉ 2, ರೂಪP್ಕÉ 2, ರ¸P್ಕÉ 2, ವಾಸ£ಗೆ 2, ಮಾತಿನ ಅಂಗUಳಿಗೆ 2, À É À ಕೂಗುವುದP್ಕÉ 2, ನಿದ್ದೆಗೆ 2, ಎಚgP್ಕÉ 2, ಕಣೀರಿಗೆ 2, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗೆ 2, ್ಚ À ್ಣ ಪುರುಷgಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಕ್ಕೆ 2. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಕ zsªುನಿಗ¼ು. ಇವು ಈಗಿನ ಜ್ಞಾ£zೂಡನೆ À À À À À É ಹೊಂದಿಕೊಳುªÅÀ ದಿಲ್ಲ. ್ಳ ಸಿರU¼ು 700: ಮೂಲದಲಿgುವುವು 40, ವಾತP್ಕÉ 10, ಪಿತP್ಕÉ 10, ಕ¥P್ಕÉ 10, ರPP್ಕÉ À À ್ಲ À ್ತ Às ್ತÀ 10, ಇವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಪತಿ ಹv್ತೂ 175 ಶಾಖೆUಳಾಗುತª.É 175 ವಾತಸಿರU¼ಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು À ್ರ À À ್ತ À À ಕಾಲಲ್ಲಿ 25, ತೋಳಲ್ಲಿ 25, ಕೋಷzಲ್ಲಿ 34, ತ¯PvುU¼ಲ್ಲಿ 41. ಇದೇ ರೀತಿ ಪಿತ, ಕ¥,Às ್ಟ À É À À್ತ À À ್ತ ರPಸಿರU¼ು. ್ತÀ À À ಸೋತU¼ು 22: ಇವು ಹೃದಯದಿಂದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗUಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ(ಉಸಿರು) ್ರ À À À ಆಹಾರ, ನೀರು, ರ¸,À ರP,್ತÀ ಪೇಶಿ, ಕೊಬ್ಬು, ಮೂತ,್ರ ಮಲ, ವೀರ್ಯ ಮತ್ತು ರಜಸುU¼£್ನು ್ಸ À À À ಒಯ್ಯುvª.É ್ತÀ zsªುನಿ, ಸಿರ ಮತ್ತು ಸೋತUಳ ಸªುಸ್ಯೆಯು ಒಂದು ಒಗಟೆ ಎಂದು ಬಿ.ಸೀಲ್ À À ್ರ À À ಬರೆದಿದ್ದಾg.É ಇವು ಕೊಳªU¼ು, ಈಗಿನ ಶರೀರವಿಜ್ಞಾ£zಲ್ಲಿ ಇವP್ಕÉ ಸ್ಥಾ£ವಿಲ್ಲ. ವಾತ, É À À À À À ಪಿತ, ಕ¥U¼ಂಬ ತ್ರಿzೂೀಷUಳ ಸಿದ್ಧಾಂತP್ಕÉ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವ£್ನು ವರ್ಣಸಲಾಗಿದೆ. ್ತ Às À É É À À  ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಥರ್ªವೇದzಲ್ಲಿ ಹೀರ, ಸ್ನಾವ ಮತ್ತು ನಾಡಿಗ¼ೂ ಇವೆ. ದೊಡ್ಡ À À À ನಾಡಿಗ¼ು zsªುನಿಗ¼ು, ಸಣಗಿರುವªÅÀ ಸಿರU¼ು, ಅತಿ ಸಣಗಿರುವªÅÀ ಸ್ನಾವU¼ು À À À À ್ಣ À À ್ಣ À À ಇರಬಹುದೆಂದು ದಾಸUುಪ್ತ ಅವgು ಬರೆದಿದ್ದಾg.É À À ಹೃzಯ (ಗುಂಡಿಗೆ): ಅಥರ್ªವೇದzಲ್ಲಿ ಹೃದಯವ£್ನು 9 ಬಾಗಿಲುಗಳಿರುವ ಕªುಲಕ್ಕೆ À À À À À ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕªುಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಆಯುರ್ವೇದ ಗಂಥU¼ಲ್ಲಿ À ್ರ À À ಸಾಮಾನ್ಯ, ಸುಶುvಶಾರೀರದ 4ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆ¼ªುುಖವಾಗಿ ಕªುಲದಂತಿರುವ ್ರ À À À À ಹೃದಯ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ವಿಕಸಿತವಾಗುತದೆ ಎಂದಿದೆ. ್ತ ಯಕೃತ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೀಹU¼£್ನು ಪªೀಶಿಸಿ ರಸ ಕೆಂಪಾಗುತz.É ದೇಹಿಗಳ ಶರೀರzಲಿgುವ À À À ್ರ É ್ತ À ್ಲ À ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಪುUಳಿಂದ ರಂಜಿತವಾಗಿ ಪ¸£್ನÀ ಗೊಂಡುದು ರP.À್ತ ್ಪ À ್ರ À ಒಳ ಅಂಗU¼ು : ಅಥರ್ªವೇದzಲ್ಲಿ ಹೃದಯ, ಶ್ವಾ¸Pೂೀಶ, ಪಿತPೂೀಶ, À À À À À É ್ತ É ವೃಕ್ಕ(ಮೂತಜನಕಾಂಗ), ಯಕೃತ್, ಪ್ಲೀಹ, ಜಠg,À ಕುದ್ರಾಂತ್ರ (ಸಣ್ಣ ಕgುಳು), ಸ್ಥೂಲಾಂತ್ರ ್ರ ್ಷ À (ದೊಡ್ಡ ಕgುಳು), ಗುದ, ಉದg, ಹೊಕ್ಕು¼ು ಇವುಗಳ ವಿಚಾರUಳಿವೆ. ಕೋಮ ಎಂದರೆ À À À À ್ಲ ಬಲಶ್ವಾ¸Pೂೀಶ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್, ಪುಪುಸ ಎಂದರೆ ಎಡಶ್ವಾ¸Pೂೀಶ ಮತ್ತು ಪ್ಲೀಹ. À É ್ಪ À É ಕgುಳು ಪುರುಷgಲ್ಲಿ 3ಳಿ ಮೊಳ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ 3 ಮೊಳ. À À ದೊಡ್ಡ ಕgುಳಿನ ಕೊನೆಯ 5'’ ಭಾಗ ಗುದ. ಅದgಲ್ಲಿ ಳಿ’’ ಬಿಟ್ಟು 3 ವಲಯಾಕಾರದ À À ಮಡಿಕೆUಳಿವೆ. ಇವು ಪವಾಹಣೀ ವಿಸರ್ಜನೀ ಮತ್ತು ಸಂವgಣೀ. ಗುದದ ಕೆಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ À ್ರ  À  ಗುದೋಷ್ಠ (ತುಟಿ)ವಿದೆ. ಈ ವಿವರ ಸªುಂಜಸವಾಗಿದೆ. À ಆಮಾಶಯ ಎಂದರೆ ಜಠg.À ಪಕ್ವಾ±ಯ ಎಂದರೆ ಕgುಳು. ಬಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಾ±ಯವಿದೆ. À À À ಗರ್ಬಾಶಯ ರೋಹಿತ ಮೀನಿನ ಮೂತಿಯಂತಿದೆ. ಮಿಕ್ಕ ಆಶಯಗ¼£್ನು (ವಾತ, ಪಿತ್ತ s À À ಇತ್ಯಾದಿ)ಆzsುನಿಕ ಜ್ಞಾ£ದ ಪಕಾರ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಕµ.್ಟÀ . ಕೊಳೆತ ದೇಹದ ಪರೀಕೆಯಿಂದ À À ್ರ ್ಷ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಳ ಅಂಗUಳ ವರ್ಣನೆಯೇ ಇಲ್ಲzಂತಾಗಿದೆ. ಇರುವ ವರ್ಣನೆ ವಾತ ಪಿತ್ತ À À ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಸೂತUಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು. ್ರ À ಮರ್ಮಗ¼ು 107: ಇವುಗಳ ವರ್ಣನೆ ಶಲ್ಯvಂತದ ಅzರ್sದಷಿz.É ಇವು ಸ್ನಾಯು, À À ್ರ À ್ಟ ಸಿರ, ಪೇಶಿ, ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಲುಗ¼ು ಸೇರುವ ಸ್ಥ¼U¼ು. ಶ¸್ರ್ತÀ ಚಿಕಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ À À À À ್ಸ ಮುಂತಾದ ಶಲ್ಯU¼ು ಇವ£್ನು ಸೋಕಿದರೆ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. À À À ಸುಶುತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯvಂತzಲ್ಲಿ ಪಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ£ು. ಅದP್ಕೂೀಸ್ಕgªೀ ಅವ£ು ್ರ À ್ರ À ್ರ À É À É À ಶಾರೀರP್ಕÉ ಹೆZ್ಚು ಪ್ರಾದಾನ್ಯª£್ನು ಕೊಟ್ಟಿz್ದÀಂತೆ ಕಾಣುತz.É ಅವನ ತgುವಾಯ ಶಲ್ಯvಂತzಲ್ಲಿ À s À À ್ತ À À ್ರ À ಅವ£µ್ಟು ಯಾರೂ ಪವೀಣರಾಗಿದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ಶಲ್ಯದಿಂದ ಮಾಡುವುದ£್ನು ಔಷzvಂತದಿಂದ¯ೀ À À ್ರ À Às À ್ರ É ಸಾಧಿ¸ಬಹುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿz್ದು ಇದP್ಕÉ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಶಲ್ಯvಂತP್ಕÉ ಪ್ರಾ±¸À್ತ ್ಯ À À À ್ರ À ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಶಾರೀರದ ಆವ±್ಯÀPvಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅದು ಮುಂದP್ಕÉ ಬೆ¼ದಿಲ್ಲªಂದು À É É É ಕಾಣುತz.É ್ತ ನgªುಂಡಲದ ವಿಚಾರ ಸುಶುv¸ಂಹಿತೆಯಲ್ಲೂ ಇತರ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಂಥU¼ಲ್ಲೂ À À ್ರ À À ್ರ À À ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮಿದುಳಿನ ಆಕಾರ, ಗಾತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗ¼ೂ ಇಲ್ಲ. ಕ¼ದ 50 ವರ್µಗಳಿಂದ À É À ಮಿದುಳು ಬೆ£್ನುಹುರಿ ನgUಳ ವಿಚಾರU¼ೀ ಬೃಹತ್‍ವಿಜ್ಞಾ£ವಾಗಿ ಬೆ¼ಯುತ್ತಿz.É À À À À É À É (ಎಂ.ಡಿ.)

ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ತುಲನಾತ್ಮಕ : ಇದು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ವಿವಿಧ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಾಣUಳ ಅಂಗgZ£ಯನ್ನು ಅzs್ಯÀ ಯನªiÁಡಿ ಅವುಗ¼ಲ್ಲಿ  À À À É À À ಪg¸ರ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ತgುವುದೇ ಈ ವಿಜ್ಞಾ£ದ ಪದಾನ ಉದ್ದೇಶ. ಪ್ರಾಣವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು À ್ಪÀ À À ್ರ s  À ಪ್ರಾಣU¼£್ನು ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷಲಕಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹತಿರ ಸಂಬಂzsವಿರುವುದ£್ನು  À À À ್ಟ ್ಷ ್ತ À À ಗುಂಪುಗೂಡಿಸಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿಲ್ಲದ (ಅಕ±ೀರುಕ) ಪ್ರಾಣU¼ಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವೈಷª್ಯುU¼ೀ ಹೆZು.್ಚ ಆದgೂ ಒಂದು ವಂಶದ É Â À À À À É À À ಪ್ರಾಣU¼ಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾಮ್ಯಗ¼£್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದಾಹguಗೆ ಸಂಧಿ¥ದಿಗ¼ಲ್ಲಿ  À À À À À É À À ಸಖಂಡzೀಹ, ಕೈಟಿನ್ನಿನ ಕªZ,À ಪತಿ ಖಂಡzಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆ ಕೀಲುಗಳಿಂದ É À ್ರ À ಕೂಡಿದ ಉಪಾಂಗU¼ು, ಅzsgದ ಜೋಡಿ ನgºುರಿ - ಮೊದಲಾದ ಗುಣಲಕಣಗ¼ು À À À À À À ್ಷ À ಸªiÁನವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎರೆºುಳು, ಜಿಗuU¼£್ನೂಳUೂಂಡ ವಲಯವಂತ ಪ್ರಾಣU¼ಲಿ,್ಲ À À É À À É É Â À À

ಕಶೇರುಕಗಳ ಎಲುಬುಗಳ ಹೋಲಿಕೆ

I. ಹಲ್ಲಿ, II. ಕಪ್ಪೆ (ನಡೆಯಲು), III. ಪಕ್ಷಿ, Iಗಿ. ಬಾವಲಿ (ಹಾರಲು), ಗಿ. ಮನುಷ್ಯ (ಹಿಡಿಯಲು), ಗಿI. ಕುರಿ, ಗಿII. ಕುದುರೆ (ಓಡಲು), ಗಿIII. ಮೋಲ್ (ಅಗೆಯಲು), Iಘಿ. ತಿಮಿಂಗಿಲ (ಈಜಲು).

ಕೆಲವು ಮೃದಂಗಿಗ¼ಲ್ಲಿ ಅzsgದ ಜೋಡಿ ನgºುರಿಗ¼ಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯª£್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ್ವ À À À À À À À À ಆದರೆ ಮೀನು,ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದ್ವಿಚರಿಗಳಾದ ಆಮೆ, ಹಲ್ಲಿ, ಹಾವು, ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸರೀಸೃಪ, ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗ ª À ು ಂಡ ಲ ದ ಲಿ ್ಲ ಂ iÀ ು ೂ ವಿಚಾರ ¸ À ª À ು ್ಮ v À ª Áದ ಸಾವ ು ್ಯವ £ À ು ್ನ ಕಾಣುತೆ ್ತ ೀ ವೆ ; ಅಂಗªುಂಡಲದಲ್ಲುಂಟಾಗಿರುವ ವಿಕಾಸUತಿಯನ್ನು ನೋಡುತೇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ¯ೀ À À ್ತ É ವಿಕಾಸವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಂಗರಚನಾತ್ಮಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾದಾರU¼£್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಾg. s À À À É ಆಂದ್ರೆ ವೆ¸ೀಲಿಯಸ£ು 1543ರಲ್ಲಿ ಮಾನªನ ದೇಹª£್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿ, ಅಂಗgZ£ಯ É ್ಸ À À À À À À É ಬಗ್ಗೆ ವಿವguU¼£್ನು ನೀಡಿದ ಹ£್ನÉ ರqು ವರ್µಗ¼ªುೀಲೆ, ಫಾನಿನ ಪಿಯೇರ್ ಬೆ¯ೂೀನ್ À É À À À À À À É ್ರ ್ಸ É (1517-64) ಎಂಬ ಪ್ರಾಣವಿಜ್ಞಾನ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಮಾನªನ ಅಸ್ಥಿ¥ಂಜರದ ಎಲುಬುಗ¼£್ನು À À À À ಒಂದರ ಪP್ಕÀzಲ್ಲಿ ಮತೊಂದನ್ನಿಟ್ಟು ಅzs್ಯÀ ಯನªiÁಡಿ, ವಿವಿಧ ಎಲುಬುಗ¼ು ಒಂದೇ À ್ತ À À ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ. ಅವನ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಾgಂ¨sವಾದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರª£್ನು ಗೊಯೆತೆ, ಓಕೆನ್ ಮೊದಲಾದªgು ತಾತ್ವಿಕ ಹಾಗೂ À À À À À À ವಿವgಣಾತ್ಮPವಾಗಿ 19ನೆಯ ಶvªiÁನzªgUೂ ಬೆ¼ಸಿಕೊಂಡು ಬಂದgು. ಈ ಶಾಸ್ರ್ತªÅÀ À À À À À À É À É À