ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೮೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅನಂತಕವ - ಅನಂತನಾಗ್‍ ಊ ಭುತ್ತೆವಾದದ್ಭು ಭಯವಾದದ್ಭು ಜೀವದ ಎಲ್ಸ ಬಗೆಯ ಮೌಲಭ್ರಳಿಗೊ ಜೀವನದ ಅಚ್ಚುದಯೆಕ್ಕೂ ನೀಶ್ರೇಯಸ್ಕೂ ಆಶ್ರಯೆವಾದದ್ದು ಎಯ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಪೌಭಂವದಆಥೆವಾಅಷ್ಠ್ರಮತ್ತುಊ೯ಷ್ಣಜ್ಜೆನೆಂಕುರುಮೆದುಉಂ ಜಾವಾಣಿರೂ ಷ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಸೆಂದೇಮಾಧಿಗಳೊ (ಸೈಪ್ಪಿಕ್ಸ್) ಅನುಭವವಾದಿಗಳೊ (ಎಉಂಸ್ಟ್ಸ್ಸೂ) ಆದನ್ನುಅವೆಹೇಳನ ಊ ಇಝಾಊದ್ಧವಾದದ್ದೇ ನೆಂಬಲರ್ಹನಾದದ್ದು. ಅನಂತೆಮೆಬುದು ಆನುಬೊತೀತವಾದ್ದೆರಿಂದ ಅದು ನಂಬಲಹಸ್ಸೂ. ಆದು ಬುಫ್ಯಾ ಭಾವನೆ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿದೌ ಪರಸ್ಪಂ ನಿರುದ್ಧವಾದೆ ತಾಕ್ಷ್ಯಕ ಅಭಾಸಗಳು ಹುಟ್ಬಾತ್ತೆವೆ ವಿಂದು ಡೇಎಢ್ ಕ್ಕೂರಿ ವಾದಿಸಿರುಪೂ ಈ ಎಧವಾದ ಪರಸ್ಸರಎರುದ್ಧ ಭಾವನೆಗಳು ಹುಶಿಬ್ಬವುದಕ್ಕ ಇರಿದ್ರಿಯುಶ್ರಯವುಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿಯೆ ಭಾವನೆಗಳ ತೆಳಪಶಿಯದ ಮೇಲೆ. ಅರಿದರೆ ದೌತೂಚ್ಛೇನದ ಭಾವನೆಗಳಮೃ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಷಸ್ಸೂಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ನಲು ಯತಿಸ್ಸೂದೇ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಪ್ರೆತಿಭೆಟನಾರುಎಢವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಧಮ೯ಏಜಾರೆದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಸ್ಥೆರ ಎರೆಡೀಧಾಭಾಸಗಳಿಗ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎರಿದು ಇಮ್ಲಾಮ್ಯಯಲ್ ಕ್ಕಾರಿಟ್ ತೆನ್ನ ತಕ್ಷ್ಯವೆನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗುಂಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತೆವೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಭಾವಉಂವಾಗಿ ಎಣಿಸಿ ಮರಸ್ಟ್ರಿಸಿದ ತಕ್ವೇಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುಫು ಊ ಅನುಭಾವತಕ್ಷ್ಯ (ಮಿಸ್ಪಿಸಿರ್ಜು), ಈಶ್ವರಷ್ಠಟೆ (ಥೀಯಿಸಮ್) ಮರು. ಅವ್ವೈತವೃ ರೊಳಕವ್ಯವಹಾರದೆಲ್ಲಿ ಗುಂಚೆರವಾದ ವಸ್ತುಗೆಳೇ ನಿಜವಾಗಿ ಇರುವುವು ಎರಿದು ನಾವು ಥಾಏಸ್ಸೂವೆ. ಅದರೆ ವಿಚಾರಮಾಡಿದಾಗ ಇವು ಅಸ್ಥಿರ ಎರಿದು ವಾಧೂರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇರುವುದೆಂದು ಛಾಎಸುವ ಒಂಗುಂಕಿಚುತ್ವ ಹುಟ್ಟು. ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಸಾವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೆಳೆ ಥೀರ್ಘಕಾಲ ಚಾಳಿದರೂ ಆದು ಕೆವಿನೆಗಾಣಲೇಚೀಕು. ಈ ಭೂಮಿ. ಉಂಜೆಂದ್ರಾದಿಗಳು ಲಕ್ಷಾರಿಠರ ವಷೆ೯ಗಳ ಹಿರಿದೆ ಹುಟ್ಟೆರಬಹುದು. ಮುರಿದ ಲಾಸ್ಪಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವು ಇರಬಹುದು. ಇದ್ದರೆ ಅವು ಎ೦ರಾದರೂ ನಾಶವಾಗುವರಿಥವೇ. ಯುವುದಕ್ಕ ಹುಟ್ಟು ಇದೆಂರೊಳ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವೂ ಸಿದ್ಧ. ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸ್ಥಿರಚೆರವಲ್ವ ಆದ್ದೆರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸತಿ" ಎರಿದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ವ ಇವು ಉಪಾಧಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟುವಾದದ್ದರಿಂದೆ ಇವುಗಳ ಸ್ಥೆಭಾವೆಕ್ಕ ಸ್ಥಿರವಾದ ಭಾವಊಎಲ್ವ ಸ್ಥಿರನಾದ ಭಾತುಂಪವುಳ್ಳ ಹೈಂರಿದರೆ ಪರವಸ್ತು ಮಾಕ್ರೆ ಆನಂತವೆರಿದು ಹೆಸರಿಸಲು ದುಃಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಪರಮಚೇತೆನ, ಆದು ಎಲ್ಸದರ ಹುಟಿಗ್ರಂ ಬೆಳಿಎಗೂ ಕಾರಣ; ಅಗುಂದೇ ಮೊರ್ಣವಾದದ್ಯು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಆಊ೯. ಅದು ಇರಿದ್ರಿಯವೇದ್ಯವೆಲ್ಸ ಅದು ಬುದ್ಧಿಯಿರಿದ ತಿಳಿಯಲಾಗರ ವಸ್ತು. ಆಪರೂಕ್ಷ ಪ್ರತಿಭಾನದಿರಿದ ಮಾತ್ರೆ ಆದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ನಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದದ್ದು. ಆದು ಗುಣಾತೀತ. ಆದಕ್ಕೆ ಯುವುದೊರಿದು ಗುಂಯ್ಕೆ ಆದುಃಪಿಸಿಗುಂ ಅದನ್ನು ನೊಟಕು ಇದು ಆನುಭಾವ ತಕ್ಷ್ಯದ ನಿಲುವು. ಈಶ್ಚರತಕ್ಷ್ಯವಾದರೊಳಿ ಆನಂತನಾದ ಈಶ್ವರ ಆನರಿತಗುಣಪರಿಮೊಣ೯ನೆ೦ದೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೆರಿದೂ ಸವ೯ಜ್ಜಧೆಯೊ ಸವಳೆಶೆಕ್ತನೆಂದೂ ಆನಂದಮಯೆನೆಂದೊ ಭಾಏಸ್ತಾಂ. ಈ ಬಗೆಯ ಈಶ್ವರಭಾವನೆ ಪರಮಸತ್ ಆಲ್ವ ಪರವಸ್ತುಎಗೆ ಬುದ್ಧಿಕಲ್ಲಿತವಾದ ಯುವ ಗುಣವನ್ನು ಆರೊವಿಸಿದೆರೂ ಅದನ್ನು ಉಪಾಧಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರಿತಾಗುವುದು. ಗುಣಾತೀತೆವಾದುದೇ ನಿರುಷಾರ್ಧಿನಾದ ಸೆಕೆ. ಆ ಕಾರೊದಿಂದಲೇ ಅದು ಅನೆಂತೆವಾಗೆಂಬ್ಬಂ ಅನರಿತೆ ಗುಣಲಬ್ದ : ಅನಂತ ಅಮುರ್ತನಗಳ ಸಂತತ ಗುಂಯ್ದಿ (ಇನಫಿನಿಟ್ ಪೊರ). (1 +ಬೃ)(1 +ಬೃ)(1 +ಬೃ)........ ಇಮ್ಶೆಒಂದುಉದಾಹರಣೆ ಈ ಆನಂತೆ ಗುಣಲಬ್ದವನ್ನು ಥೀ" ನಿಂದು ಬರೆಯುಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ೯1 ಸಂಕೇತ 11 ಗೆ ನಿಗದಿಯುಗುವ ಬೆಲೆಗೆಳಲ್ಲಿನ ಉಕ್ಲನ್ನೆಗಳ ಸಂತೆತ ಗುಣಂಬ್ಬವನೂಲ್ಕ.. ವಿಂಬುದು (1 +ಲ್ವು) ಅನೂ೩ ಸೆಂಕೇತಿಸುವುವು. ಒರಿದು ಅನಂತ ಗುಣಂಚ್ಹಿನನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿ ಪರಿಮಿತ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಮಿತಿಯಕದ್ನ (ಲಿಉಂ) ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆ ಗುಣಲಬ್ದ ಅಭಿಸೆರಣನಾಗಿದೆಗುಂದೂ (ಕೆನ್ಫಜೆಳಿಂಟ್) ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಾಗ ಆದು ಆಪಸೆ (ಡ್ಯವರ್ಜಿರಿಟ್) ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನರಿತೆಗುಣಲಚ್ಹಿದ ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ: ೦1, ಡೈ, ಒಂದು ಸಂಚಾಪ್ರೇಧಿಯೆಶಿಗಿರಲಿ (ನಂಬರ ಸೀಕ್ಷೆನೈ) ಗಿಂ ಒಂದು ಮೊರ್ತಾಣೆವಾಗಿರಲಿ; ಮತ್ತು ಗ್ರಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೆಂ; ಮೊರ್ತಾರಿಕ 1: ) ಗಿಂ ಅಗಿದ್ದರ ಆಗ (ಅ+ಲ್ಕು)=(ಅ+ಡೈ)1*1 (1+ಅ,). ಗಿಂ ಎರಿಬ ಒರಿದು ಧನಪವಿಣಾ೯೦ಕೆವನುನ್ಸ್ ಗಿಯ್ಪುಸೆಗ್ರಿಗಿಕಿಂಸೆ ಮಿತಿ ಶೂನ್ಮವಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯುಗುರೂ ಆರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅಗ ಗ್ರಿ (ಬಂತು) ಯನ್ನು ಒಂದು ಅನಂತ ಗುಣಲಬ್ದವೆಯ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ; ಆದರ ಬೆಲೆ ಗಿಲ್ಲೀಸಗ್ರಿಗೀದೃ) ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪವರ್ತನ (1 ಲೂ) ಶೂನ್ಯೆವಾದಾಗ ಮಾಶ್ರ ಆನರಿತ ಗುಣಲಬ್ದರ ಬೆಲೆ ಶೂನ್ಮವಾಗುವುದು. ಏಶ್ರೇಷಣ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಗುಣಲಬ್ದಗಳ ಎಶ್ಯಪ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದೆ. (ರಾಎಸ್ವಿಂದೃ) ಅನರಿತೆನಾಗ್ : ಫ್ಟ್ಸಿದ್ದೆ ಚಲನಚೆತ್ತೆ ನಟ. ನಿಮರ್ಶಪಕೆ. ಕನಾ೯ಟಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ. ತರಿವೆ ಸದಾನರಿದ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ತಾಯಿ ಆನಯೆ. ತೆರಿದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭೂ ಶಿರಾಲಿಯವರು. ಇವರು ಕಾಉಂಡಿನ ಆನಂದಾಕ್ಸ್ಮದಲ್ಲಿ ಫ್ಟ್ಬರಿರ್ಧೆರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತಘ್ರಕ್ಷ್ಯಳ್ಫು ಲ್ಲೆಕ್ಷಾಷ್ಣರ ಮತ್ತು ಶಿರಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ೬ ಆನಂತರ ಮುಯಿಯಿಯ ಸೇರಿಟ್ ಜೇನಿಯದ್ ಶಾಲೆ ಸೇರಿ (1961) ಎಸ್.ಎಷ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಊ ಮಾಡಿದರು (1964.65). ಸಂಕಲ್ಪ ಚಿತದ ತುಂಲಕ ಇವರು ಕನ್ನೆಡ ಗಿಸ್ಸೂ ಚಿತ್ತರಂಗ ಫ್ಟ್ವೇಶಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೊ ಸೈ " ಷಾ ಮುನ್ನಐಪುಂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಿಉಂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ತಂದೆ. 1 ತಾಯಿ ಬೆರಿಗಳೊರಿಗೆ ಬರಿದಾಗ (1969) ಇವರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ನಿಂತರು. ಸತೊದರ ಶಂಕರ ಸ ನಾಗ (ಗುಂಡಿ) ಆವರೊರಿದಿಗೆ ಸಂಕೇತ್ ಊಛನದಡಿ ಎಉಚಿನ ಓಟ ಚಿತ್ರ ನಿತಿರ್ಬಸಿದರು (198೦), ಆನಂತರ ಜನ್ಮಜಹ್ಮದ ಆನುಬರಿಧ (19೫). ನೆವಿಳೆಡಿ ಸಿತ್ವಎರಿ ನಾಎರೊಳೆದೇ ಹೀಗೆ 0983). ಆಕ್ಷಿಡೆರಿಟ್ (1984) ಮೆಎದಲಾದ ಯಶಸ್ಥಿ ಜಿಕ್ಸ್ಗಳ ನಿಮಾಣಹೆರಾದರು. ಕನಾ೯ಟಕದಲ್ಲಿ ಜನತಾಪ್ಪುದ ರಂವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಫ್ಟ್ಚಾರ ಕೈಗೊ೦ಡರು. "ಬರ' ಚಿತದ ಹಿರಿದಿ ಡಬ್ಬಿರಿಗಿಗೆ ಮುರಿಬಯಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ರೆಕಾರ್ದಿರೂ ವ್ಯವಸ್ಥಗಂಕ್ಷ ಮಾರುಹೂಆಗಿ ಸಹೊಪರ ಶಂಕರನಾಗಂವರೂಯಗೆ ಜೆಂಗಳೆಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿ" ಎಪುಂ ಸ್ಪುಡಿಠೋ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು 0985). ಎ೦.ಎಸ್ಸತ್ಯು ನಿದೆಳೀಶಿದ. ಸ್ಥೆತಃ ಅಭಿನಬೂದ "ಬರ" ಚಿಕ್ತವನುಲ್ಕ ಎತರಿಸಿದರು. ಹಾಸ್ವ ಲೇಕುಂರುವ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಅನಂತೆನಾಗ್ ಜನಷ್ಠ್ರಯತ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬನಿ ಕರಗಿತು. ಮುದುಡಿದ ತಾವರೆ ಆರಳಿತು, ಹಂಸಗೀತೆ. ನಾರದಎಜಯ. ಚೆಳದಿರಿಗಳ ಬಾರೆ. ತೆನಾಲಿರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಬಯೆಲುದಾರಿ. ಕಾಮನಬಿಲ್ವು ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ. ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ಳಳಿಡಿ. ಸುಖ ಸೆರಿಸಾರಕ್ಕೆ