ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೮೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


                  ಅನಂತಮೂರ್ತಿ. ಯು. ಅರ್.

ಹೋದ, ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಗೌರಿ ಗಣೇಶ, ಕನೆಸೆಶ್ವರ ರಾಮ,ಮತದಾನ ಮೆಂತಾದೆವು ಈವರು ಆಭಿನಯಿಸಿದೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಚೆತ್ರಗಳು. ಷಿಂಚೆನಒಟ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಸ್ಳಷ್ಣ ನಟಿ ರಾಜಫ್ಟ್ಶಸ್ತಿ ಕಂದುಟೂತ್ರೆ.

ಹಿಂದಿಯ ಹೋಸ ಅಲೆಯ ಚಿತ್ರಗಳ್ಲಲೇ ಇವರು ಆಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆಯದ್, ನಿಕಾಂತ ಇವರು ಆಭಿನಯಿಸಿಹವ ಚಿತ್ರಗಳು. ಇವರು ಅನೇಕ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೇ ಆಭಿನಯಿಸಿದ್ಧಾರ.ಭಾರಿಸ್ಟೆರ್ ನಾಟಕದ ಇವರ ಅಭಿನಯ ಸ್ಮರಣಿಳಯೆ.ಇವರು ಅಭಿನಯಿಸಿರ "ನೋಡಿ ನಾಎರೊದೆಳಿ ಹಿನಿಗೆ" ನೂರೆಕಶ್ಚಾ ಹೆಡ್ಡು ಫ್ಟ್ಯೊಪಗಗಳನಕ್ಸ್ನ ಕೆಂಡ ಜನೆಲ್ಸ್ಯೆ ನಾಟಕ. ರೆಂಕರನಾಗ್ ನಿದಗೇಶಿಸಿದ. ಅದ್ಕೆ ನಾರಿವೇಮಣರ ಕಾದರಿಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಮಾಲ್ಲುಡಿದೆಳಸ್ ಕಿರುತೆರೆಯ ಹಿರಿದಿ ರಾರಾವಾಹಿಯೆಲ್ಲೂ ಇವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ಧಾರೆ. 1988ರೆಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಕ್ಸ್ಛ೯ಸಿ ಶಾಡಂನಗ ಆ ಸಚಿವೆರಾಗಿಯೂ ಸೇನೆ ಸಲ್ಲಿಂದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿಮುನಿ 4ಜೆಎಚ್ಷೆಕೀಲರ ಆಪ್ತವೆಲಂದಿದಲ್ಲಿ ಇವೆರಗಾ ಒಬ್ಬರಿವುಗಿದ್ದರು ರಾಂಕೀಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೆ ಚಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹೆಕ್ತಿ. ಓದಷ ಹೆತ್ಯೋ" ಬೆಳೆಸಿಕೆವಿರಿಡಿರುವ ಇವೆರೆಬಬ್ಬ ಎಚಾರವೆರಿತೆ ನಟ. ಕೆಲವು ವರ್ದಗಳ ರಾದಕೀಯೆ ಜೀವನದ ಬಳಿಕ ಇವರು ವೋ ಚಿತ್ರಸ್ತೂ ಹಾಗೂ ಕಿರುತರಯ್ಪು ನಟೆಸಲಾರಂಛಸಿದ್ಧಾಂ. ಲರಿಕೇಶ್ಪತಿಕೆ. ಪೀತಿ .ಸೇಡು ಷೇಠಿಯೆ . ಇವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತೆಗಳು (2೦೦3), ಈ ಚಿತಗಳು ಇತರ ತಭಿನಷ ವೃತ್ತಿಸಹೊಸ ಆಯೇಜ ನೀಡಿನೆ ಇಶೆಕ್ರೈತಮ್ಸ್ಸೆಹೆಧೀರರ ಶಹೆರನಾಉಂರ ಜೀವನ ರಥಮುನ್ನು ಉಂದ್ದು "ನನ್ನ ಯ್ಲ್ಶಂಷೆರೆ ತಿಂಬ ಹೆಸೆಂನಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಸ್ತೆಟವಾಗರೆ (2001), ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕಾಡೆಮಿ ಕ್ಸ್ಶೆಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದ. ಹೆಸರಾಂತನಟಿ ಗಿಂರೆಶಿತಿ ಇವರ ಪತ್ನಿ.

ಅನಂತಮೂರ್ತಿ. ಯು. ಆರ್,:1932 - ಚ್ಛೇನಪೀಠ ಷಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಷೆಸಿದ್ಧ ಲೆಆಖಂ'. ಬಮರ್ಶಕ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಚೆರಿತೆಕೆರು. ಉಡುಪಿ ರಾಜಷಾಬಾಎರಾಚಾಕೂ ಆನಂತೆಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಪೊಣು: ಹೆಸರು, ಶಿವನೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಮೇಳಿಗೆಯೆಲ್ಲಿ 1932 ಡಿಸೆಂಬಲ್ 21ರಂದು ಜನಿಸಿದರು, ಇವರ ಪೊವಿಷರು ಉಡುಎಯ ಶಿವಳ್ಳಿಯೆವೆರು. ತರಿವೆ ರಾಜಗೊಟೆಪಾಲಾಚಾರ್ಯ. ತಾಯಿ ಸತಭಾಮಾ. ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಐವರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನೆಂತೆಮೆಣುತಿಳ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಇವರ ಟಾಲ್ಕದೆ ಜೀವನ ಕಡಜುಡತನದೆಲ್ಲಿ ಕರೆಯಿತು. ಕ್ತಾಥಎಹೆ ಏಓಕ್ಯಾಭಿಸ್ಟ್ಸ ಮುಳು: ಬೇಗಮೃ ಠೋಣರಿದಐರು ತೀರ್ಧೆಕುಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಲುಚು. ಆಗ ಯೊಬಾಎನರಸಿರಿದೆ ಎಣು ಮುಮ್ಮೊರಪಾಧ್ಯಯರೊ ನಿದೃಠಿರಿಗೆರಾದ ಕಮೆಕೊಳೆಡಶಿ ನರಸಿಂಹೆಕಾಸಿಯೆವೆರೊ ಇವರಿಗೆ ಶುರಿಬ ನೀಡಿದರು.

ಸಂಸ್ಕ್ರತ್ ಕಲಿಸಿದ ಸದಾಶಿವ ಧಟ್ಟರು ಇದರ ದಾಲ್ಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದುಃಸ್ಸೂ ಸ್ಟ್ಧಾವೆ ಬೀರಿದ ತ್ರುಗಳನ್ಸೂಬ್ಬರು. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾವೆಶಿನುಷೋಹೆರ ಲೋಹಿಯಾ. ಶಾಂತವೇರಿ ಗೂಳಡಾಂಗೌಡ. ಗುಂಳೆಷಾಲಿಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಆತ್ವರಿತೆ ಷ್ಠ್ರಧಾವೆ ಬೀರಿದ ದ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಲೋಯೆಥ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಎಸ.ವೃ.ಸೆಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೆಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಂ ಆನಂತರ ಶಿವೆಮೊಗ್ಗದೆ ರ್ಮಾರಿ ಕಾಲೂನಲ್ಲಿ ಷಿಂಟದ್ :ವೀಡಿಯೋ ಓದಿರರು. ಆಗ ಕೆನಿಸತಿಟ್ಸ್ಣ್ಣ ಇವರೆ ಸಿಆನಿಯೆರ್. ಹಾವರಾನಾಯಾರು ಇವರ ಜುಎನಿಯೆದ್ ಆಗಿದ್ದೆರು. ಆನಂತರ ಮೈಸೇಎರಿನ ಮಡೆತಿರಿತಜ ಕಿವಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ. ಲೆನೆಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿ (1950) ಕ್ಸ್ಥೆನು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಶಿವೆಮೆಎಗಗಿರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಪುಷ ಉಪನ್ಯಾಸೆಂರಾದರು ೦95ಒಂ5) ಮ್ಶೆಸಗಿಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟುನ್ನು ಮುಂದುಮಸಿ ಚಿನ್ನರ ಪರಕದೊಂರಿಗೆ ಇರಿಗ್ರಿಷ್ ವಿಲಾಸ. ಪೆರಎ ಪಡೆದರು. ಇವೆರು ಎಣ್ಯಾಥಿ೯ ರೆಸೆಯೆಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೆಎಜವಾದಿ ಚೆಟುವೆಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವೆಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿನನೊಗ್ಗೆದೆಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮೈಸೊರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮೆಂರುನಂದಿಡ್ಡವು. ಹಾಸನದ ಸರ್ಕಾದಿ ಕಾಲೆಳಜಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಷ ಆಧ್ಯಾವಂರಾಗದ್ದ ಘೋಡೇ; ಇವರು ಕೆಮ್ಮೆಮಿಕ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಷ್ಟ್ರಸು" ಎಊವೆರನತ್ನಿಪ್ಲೇಬೂ ಎವಾಹಎನದರು. ಮತ್ತೆ ರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಗ್ಯಾಂಕರಾಗಿ ಬಲದರು (1957=63). ಅನರಿತೆರ ಕಾಮನನೆಲ್ಕ್ ಫೆಲೊದಿಶಿಷ್ ಪಡೆದು ಇರಿಗ್ರೆರಿಡಿನ ಬರ್ಮಿರಿಗ್ಹೆಮ್ ಏಶ್ವಎದ್ಯಾಲಯವಿರಿದ ಎಖುದೃರಾ ಪಡೆದರು (1961೪66) '1930ರ ದಶಕದ ರಾಜಕೀಯ ಮೆತ್ತು ಶಿವದರಿಬರಿ' ಇವರ ಸರಿಕ್ಸ್ಬರಿಧದ ವಿಷಯ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೈಳೊಂನ ದೀಜನಲ್ ಕಾಲೇಜ' ಆಗಾ ಎಜುಕೇಶನನಲ್ಲಿ ದೀಡೆದ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು 096740). ಆನಂತರ ಮ್ಶೆಸುಎರು ಎತ್ಲಂದ್ಧಾಂಲಯೆದ ಇರಿಗ್ರಿಷ" ಎಧಾಗನನತ್ನಿ ಸೇರಿ. ರೀಡರ" ಲಗಿ (1970.80). ಪಾಧ್ಯಾಪೌರಾಗಿ (1980437) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸೆ೦ದರ್ಶಕ ಸ್ಲಾಧಿತ್ಮಪಕರಾಗಿ ಆಕ್ರೈರಿಕರ ಆಯೋಷೆ ನಿಶ್ವೇದ್ಯಾಲಯೆ (1975 ಮತ್ತು 1985). ಕೊಲಾತ್ರರೆದೆ ಶಿವಾಜಿ ನಿಶ್ವಎದ್ಯಾಲಯೆ (1982) ಗೆಳೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅಯೋವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನೆಲಯದ ಎಪೈಸ್ ಭಾಷೆಗಳ ಎಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ದೆ ಪ್ಲೊಫೆಸಥ್ ಆಗದ್ದರು (1986=87). ಆನರಿತೆರ ಕೇರಳದ ಕುಮ್ಯಾಯರಿನ ಗಾರಿಧಿ ಏತ್ವಎದ್ಯಾಲಯೆರ ಕುಂಪೌಯಾಯು ಲಳಾರ್ಗೆಲ್ಪಿ). ಅಗ ಅನೇಕ ಶ್ವಕ್ನಣೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲಿ ಆಳವಡಿಸಿದರು.

ಇವರು ಆನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸರಿಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿದ ಉನ್ನತ ಡುದ್ದೆಗಳಮ್ನ ಆಲರಿಕರಿಸಿದರು. ಸ್ಯಾಂಮೇ ಚುಪ" ಟಕ್ಸ್ನ ಆಕ್ಷುರಾಗಿ (1992-93). ದೆಹಲಿಯ ಜವಾಹೆರಲಠಲ್ ನೆಹರೂ ನಿಶ್ವವಿಣ್ಯಾಲ ಸರಿದಶಣಿ > ರಾಗಿ (1993) ದುಡಿದರು. ನವದೆಹಲಿಯ ಕೇರಿದೆ :ರಾಹಿತೈ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಧರು (1993-98). ಎಶಿಕ್ಷ್ಯಗೊಣಾಕರ ಆನಂತರ ಚಂದ ಸಾಹಿತ್ಮ ಆಕಾಡೆಮಿಯ ಆ ಎರಡನೆಯ ಕನ್ನಡರ ವೈಕ್ತಿ ಇವರು. ಆಗ ಸಾಳಷ್ಟು ಹೊಸತನವನ್ನು ಆಕಾಡೆಮಿಯ ಚಿಟುಮುಕೇಂಲ್ಲಿ ಕೊಂದರು ಕೆಲಕಾಲ ಇವರು ಮಣಿಪಾಲದೆ ಮಾಹ ಎನ್ಸ್ನಿಲ್ಲೊಂಯೆದ ಮಾನಎಕ ಎಛಾಗದ ಗೌರವ ನಿರ್ದಆಶಕರೂ ಅಗಿದ್ನರು (1995-98)

ಕನ್ನಡದ ಸೃಜನಶೀಲ ಬರೆಹೆಗಾರರಾಗಿ ಆನೆಂತಮರ್ದುಯವರ ಸಾಧನೆ ಕಎಯೊಗಿ. ಕಾರಂಬರಿಕಾರರಾಗಿ. ಸಣ್ಣಕತೆಗಾರರಾಂ. ಏಮಶಷ್ರಾಗಿ. ಚಿರಿತಕರಾಗಿ. ಉತ್ತನು ವಾಗ್ನಿಯಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡೆ ಸಾಹಿತ್ನ ಸರಿದಧೆಳದಲ್ಲಿ ಅಥೆ೯ಷಂಣ೯ ಚಂರ್ಕೆ. ಸಂವಾದ. ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎವಾದಗಂಗೂ ಕಿಠರಣರಾದರು. ರೈಶಿಕಾರಿಕತೆ ಹಾದೂ) ಸಾಮೆವಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇವರ ಒಟು ಜನ ಹಾಗೂ ಸೃಜವೇತೆರ ಸಾಹಿಕ್ಕದೆ ಷ್ಠ್ರಧಾನ ಎಳೆಗಳಾಗಿವೆ ಸೆಮಾಜವಾದೆ. ಗಾಂಧಿಆವಾರ. ಮಾಕ್ಸ್೯ವಾದಗಕೆ ಒಂತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಅನಂತೆವೆಶಿಣುರ್ಕಿ ಯವರ ಎಚಾರಗರಪ್ರೆ ಷ್ಠ್ರನುಟುದಾಗ ಕರಿಡೂರುತದೆಕ್ಷ್ಯ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ. ಠೋವಾಕ್ಯತ್ಲಂದಿಗೆ ಪೇಯ. ಕುವೆಂಪು ಇವರ ಸಾಹಿಕ್ಕೆದೆ ಮೆಹು ಹೆಚ್ಛೇ ಫ್ಟ್ಧಾನೆ ದಿಳೆರಿದವೆರು. ಸಾಹಿತ್ಮದಲ್ಲಿ ದಾಹ್ಟಠಿ ಮತ್ತು ಶೊದ್ರ್ಹ (1967)ವಾಕಿತು. ಇರಿಗ್ರಿಷ್ ಲ್ಲಾಹ್ಮರ್ಭಾ ಕನ್ನಡ ಶೇಎಕ್ಸ್. ದಲಿತೆರಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಸ್ತೂಆಟಿ. ಬೂಪು ರ್ಪರೆಣ (1974), ಕುವೆಂಪು ಆವರ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಟೀಕೆಗೆ ಪ್ರಾತೆಕ್ರೆಯ 1986), ಪೇಜಾವರ ಶೀಗಳ ಹರಿಜನ ಟೋನಿ ಪಾದಯಎತೆ (1970). ತುರ್ತ ಷೆರಿಸ್ಥಿಶಿ (1975-77) ಮೋಧಳಾದ ಸಂಧರ್ಭಧಲ್ಳಿ ಇವರ ವೆಚಾರಗಳ್ಲಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಎವಾದಗಯ್ಕ ಸೈಷ್ಟಿಸಿದ್ದೂ ಉರಿಟು.

1955-95ರ ವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದೆಶೆಕಗೆಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಸೂಟ್ಟಾಂ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆಂದ್ಧಾರೆ ಎ೦ದೆಂರಉ ಮುಗಿಯದೆ ಜ ೦955). ಪಶ್ನೆ (1962), ಮೌನಿ (1967), ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಷೆಕ್ಷು (1983), ಸೂರ್ಟನ ಕುದುರೆ (1995), ಇವು ಕಥಾಸರಿರಲನೆಗಳು. ಸೆರಿಸಕ್ಷಿರ (1995), ಧಾದುಃಫುರ (1974) ಆನಸ್ಥೆ (1978), ಭವ (1994, ಧಿವ್ಯ (2000)-ಇವು ಕಾದಂಬರಿಗಳು. ಹದಿನೈದು ಪದೈಗಳು (1967), ಅಜ್ಜನ ಹೆಗಲ ಸುಕ್ಕುಗಳತಿ (1989).ಮಿಥುನ (1992)- ಇವು ಕವನ ಸಂಕಲನೆಗಳು, ಷ್ಠ್ರಜ್ಞೆಮತ್ತು ಸಂಸದ (1974) ಮಿಂಸ್ಸೂಮ (1982)ವೂವಾ೯ಪರ (1990), ಸೆoಸ್ಕೃತಿ ಮೆತ್ತು ಅಡಿಗೆ (1996). ಬೆಥೆಲೆ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಕೂಡದು (1996), ನವ್ಯಲೋಕ (ಮುನ್ನುಡಿಗಳು, 1997)- ಮೋಧಳಾದವು ವಿಮರ್ಶಾ ಕೃತಿಗಳು. ಅವಾಹೆನೆ (1968) ಇವರ ಒಂದು ನಾಂರಿಕೆ, ಧಾರ್ವಡ್ ಜೆಂಕೆ (1994) ಲಾವೊಸ್ಸೂತೆದುತಿ ಕವನಗಳ ಛಾಕಾಂಹ. ಮೂರು ದಶಕದ ಕತೆಗಳು (1989) ಇವರ ಸಮಗ್ರೆ ಕತೆಗಳ ಸಂಕಲನ.

ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ವಿಧ್ಯರ್ತಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಚನೆಗೆ ತೊಡಗಿದರು. ಇರಿಟಲ್ ನಿ ಳಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಶಿವ ದ "ಮಿಶ" ಎರಿಬ ಪತ್ವಕೆಯೆಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೆಲವು ಕವನಗಳು. ಕತೆಗಳು ಪಕಆವಾಗದ್ದೆವು ಆನಂತರ ಮ್ಶೆಸುಎರಿಗ ಬರಿದಮೇಲೆ ಚೆತಗುವ್ವ ಜಮ್ಮುಗತಿ ಪತಿಕೆಗಳಫಠಲವು ಕತೆಗಳಮ್ನ ಕ್ಸ್ಕಟಿಸಿದರು. ಇನಂಗ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಾಕರೆಂಬ ಹೆಸರು ಟಸ್ಸೂಕತೆ "ಎರಿರೆರಿದೊ ತುಂಯದೆ ಕತೆ: ಇದು ಮೂಲೆಗೆ "ನೂಲು ಟೆಧ್ಪು' ಪಶಿಕೆಯೆಲ್ಲಿ ಪೆಕಟವಾಯಿಕು "ಎರಿರೆಯೂ ಮುಗಿಯದೆ ಕತೆ" ಇವರ ಮೊದಲ ಕಧೂಷಆನ ಆನಂಚುರ್ಗಾ ಷ್ಠ್ರಮಜುವಾಗಿ ಕತೆಗಾರರಾಗಿ ಒದುಗರಿಗ ಕ್ಕೂ ಆಥಕ್ಪೊರ್ಣವಾಗುನಗ್ರೆ. ಇವರ ಕಾರರಿಬರಿಗಂಗಿರಿತೆ ಕತೆಗಂಲ್ಲಿ ವೈಜಾರಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಗಳು ಒರಿರಕ್ಕೊಲದು ಪೊರಕೆವಾಗಿವೆ, ಘಟಶ್ರದ, ಕಾರ್ತೀಕ, ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೌನಿ.