ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಕೊನೆಗೆ ಚಾಲ್ಸ್ರ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ನನ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್(1859) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಜೀವವಿಕಾಸಾಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.ಈ ಕೇತzಲ್ಲಿ ರೋಬೆರ್ಟ್ ವೀಡರ್‍ಷೀಮ್ ಎಂಬುವನ ಕೊಡುಗೆ ಕ¼±ಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ್ಷ ್ರ À À À ಕಶೇರುಕದ ಯಾವ ಅಂಗಮಂಡಲವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೂಲ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಂಗದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ನಶಿಸಿಹೋಗಿರಬಹುದು. ಬಾವಲಿ, ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಗತಕಾಲದ ಟೆರೋಡಾಕ್ಟೈಲ ಎಂಬ ಹಾರುವ ಸರೀಸೃಪಗಳ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ರೆಕ್ಕೆಯ ಎಲುಬುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಸಾಮ್ಯವಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಭೂಚರ ಕಶೇರುಕದ ಮುಂದೋಳಿನ ಎಲುಬುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಾರ್ಪಾಟೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೀಟದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಹಾರಲು ನೆgವಾಗುತ್ತªಯೇ ವಿನಾ ರೆP್ಕÉ ಯ ರZ£ಯಲ್ಲಿ ಅಣುಮಾತªÇ ಹೋಲಿಕೆ À É À É ್ರ À ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವ£ದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆUಳಿಗೆ ತP್ಕÀಂತೆ ನಡಿಗೆಗೆ ್ಟ À À (ಕ¥,É್ಪ ಹಲಿ, ಮೊಸಳೆ ಇತ್ಯಾದಿ), ಓಡುವುದP್ಕÉ (ನಾಯಿ, ಕುದುರೆ ಇತ್ಯಾದಿ), ಹಾರುವುದP್ಕÉ ್ಲ (ಪಕಿ,ಬಾವಲಿ), ಈಜುವುದP್ಕÉ (ತಿಮಿಂಗಿಲ ಮೊದಲಾದುವು), ಅಗೆಯುವುದP್ಕÉ (ಪೋಲ್ ್ಷ ಇತ್ಯಾದಿ), ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ (ನರವಾನರ, ಮಂಗ ಮೊದಲಾದುವು), ನೆರವಾಗುವ ಎಲುಬುಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿದ್ದರೂ ಮೂಲಭೂತ ಎಲುಬುಗಳ ವಿನ್ಯಾ¸zಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. À À ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಮಾನªನ ಮುಂದೋಳು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಯ ಮುಂಗಾಲುಗಳ À ಎಲುಬುಗ¼ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಮ್ಯUಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಎಲುಬುಗ¼ು ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿವೆಯಲ್ಲದೆ À À À ಹಲವು ಮೂಳೆಗಳು ಲೋಪವಾಗಿವೆ. ಇಂಥ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮತ್ತು ಲೋಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ¨ೀಕಾದರೆ ಇಂದಿನ ಕುದುರೆUಳ ಪೂರ್ವೇತಿಹಾಸª£್ನು ಅzs್ಯÀ ಯನ ್ಳ É À À À ಮಾಡ¨ೀಕು. ಲುಪಜೀವಿ ಕುದುರೆU¼ಲ್ಲಿ ಕªುಕªುವಾಗಿ ಮುಂಗಾಲು ಹಿಂಗಾಲುಗಳ É ್ತ À À ್ರ À ್ರ À ಬೆರಳುಗಳ ಎಲುಬುಗಳು ನಶಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇ ಬೆರಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿgುವುದ£್ನು ಕಾಣಬಹುದು. À À ಪ¼ಯುಳಿಕೆUಳ ಅzs್ಯÀ ಯನದಿಂದ ಕಠಿಣಾಂಗUಳ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಅzs್ಯÀ ಯನ É À À ಮಾಡಬಹುದೇ ವಿನಾ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳ ರಚನೆಯ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದ ಕ್ಕಾUುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಾಮ್ಯª£್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ¨sೂಣಗಳ ಅzs್ಯÀ ಯನ ಮಾಡ¨ೀಕು. À À À À ್ರ É ¨sೂಣವಿಜ್ಞಾ£ದ ಅzs್ಯÀ ಯನದಿಂದ ಅಂಗgZ£Uಳ ಸಾಮ್ಯª£್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಸಾಮ್ಯ À ್ರ À À À É À À À ಮತ್ತು ವಿಕಾಸU¼£್ನು ಕಾಣಬಹುದು; ಹೃದಯ, ಮಿದುಳು ಮೊದಲಾದ ಮೃದ್ವಂಗUಳ À À À À ವಿಕಾಸª£್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೀನು, ಕ¥್ಪÉ, ಸರೀಸೃಪ, ಪಕ್ಷಿU¼ಲ್ಲಿ ಕಪಾಲ À À À À ಮತ್ತು ದªqU¼£್ನು ಕೂಡಿಸಲು ಎರqು ಕೀಲು ಎಲುಬುಗ¼ು ತª್ಮು ಮೂಲ ಕರ್vವ್ಯª£್ನು À É À À À À À À À À À ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಸ್ತನಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಹೇಗೆ ಧ್ವನಿತರಂಗಗಳನ್ನು ಕಿವಿ ತಮಟೆಯಿಂದ ಒಳಕಿವಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಎಲುಬು ಸರಪಳಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಬೇರೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು. ್ತ (ಬಿ.ಎನ್.ಬಿ.) ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£, ಸೂಕ್ಷ್ಮzರ್±ಕದ : ಈ ಭಾಗzಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದgೂ À À À À À À À ತೆgನ ಮಸೂರ (ಲೆನ್ಸ್) ವಿನ್ಯಾ¸ದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪqಯಬಹುದಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿದೆ. À À É ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಜೀವವಿಜ್ಞಾ£ದ ಮಿತಿಯೊಳಗಿದೆ. ಅಂಗU¼,À ಜೀವಿಗಳ ಭಾಗUಳ ನªÅÀ ರಾದ À À À ರZ£ಯನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಷಯಗ¼£್ನು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಮರುಜೋಡಿಸುವುದೇ À É À À ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ. ಒಂದಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಜೀವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಳgZ£ಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕದ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಕಲ£ಯನ್ನು À À É ್ಷ À À À À À ್ಪ É ಹಿಗ್ಗಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಏನು, ಶಿಲಾಶಾಸ್ತ್ರ (ಪೆಟ್ರಾಲಜಿ), ಲೋಹವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಎಷೋ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಲ್ಲುU¼,À ಲೋಹUಳ ಸಂಯೋಗ, ಜೋಡuU¼£್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ್ಟ À À É À À À ತಿಳಿಯಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಈ ಹಲತೆರನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶನದಲ್ಲಿ (ಮೈಕ್ರೊಸ್ಕೊಪಿ) ಕಾಣಬಹುದು. ದೂಳು, ಒಂಟಿ ಜೀವPಣದ ಪ್ರಾಣU¼ು, ಬೀಜಕಣಗ¼ು (ಸೋರ್ಸ್), À  À À À ್ಪ ಪರಾಗ ಕಣಗ¼ು. ಇಂಥªಲzರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕz¯ೀ ಸೇರುವುದgಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. À É ್ಲ À ್ಷ À À À ್ಲÉ À ಈ ಕೆಲಸ ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕದ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದಿಂದ ಸz್ಯÀ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯಬೇಕು. ್ಷ À À À À À ಏಕೆಂದರೆ ಭಾಗಾಂಶ ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ತೋರುವ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕ್ರಮ ಇದgಲ್ಲಿ ಪರೀಕೆಗೀಡಾಗುತz.É ನಿಜವಾಗಿ, ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕದ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದP್ಕÉ À ್ಷ ್ತ ್ಷ À À À À ಎರqು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳPಯಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗUಳಾದ ಜೀವPಣವಿಜ್ಞಾನ À É À À (ಜೀವPಣ ರZ£), ಅಂಗಾಂಶವಿಜ್ಞಾನ (ಅಂಗಾಂಶ ರZ£), ಅಂಗವಿಜ್ಞಾನ (ಅಂಗUಳ À À É À É À ಜೋಡu)ಗ¼ಂಥ, ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗU¼ು ಒಂದುಗೂಡಿವೆ; ಆದರೆ ಅಂಗವಿಜ್ಞಾನ É À À À ಎನ್ನುವುದP್ಕÉ ಸªುನಾಗಿಯೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮzರ್±ಕದ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£ದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. À À À À À À

29

ಇಡೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಲು ಚೂರಿ ಚಿಮುಟಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ, ಅಂಗವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಅಂಗಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಕೋಟಿ, ಸ¸್ಯÀ Pೂೀಟಿ ಎರqgಲ್ಲೂ ಜೀವPಣವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ. ಅವುಗಳ ಅಂಗಾಂಶ ವಿಜ್ಞಾ£ªÇ É À À À À À ಅಂಗವಿಜ್ಞಾ£ªÇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದgೂ ಒಂದP್ಕೂಂದು ಸªiÁನಾಂತgzಲಿª.É ಇವೆgqು À À À É À À À ್ಲ À À ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಗಿಡಮರಗಳ ರಚನೆಯೇ ಸರಳ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£P್ಕÉ ಎದುರಾದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಣU¼£್ನು ಅದgಲ್ಲೂ À À À  À À À À ಬಹುವಾಗಿ ಮಾನª,À ಸ¸ನಿಗ¼£್ನು ಕುರಿತ ವಿಜ್ಞಾ£ªೀ ಮಿಣಿzರ್±ಕದ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£,À ್ತÀ À À À É À À À À ಆಕಾರ ರಚನೆಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರುವುದು ಪಿಂಡಶಾಸ್ತ್ರ; ಬೆಳೆದಿರುವವರ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತೆ, ಆಕೃತಿರZನಾವಿಜ್ಞಾನ (ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ) ವಿಜ್ಞಾ£ದ À À À À ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗU¼ಲ್ಲಿ ಒಂದು. À À ಸೂಕ್ಷ್ಮzರ್±ನ ವಿಜ್ಞಾ£ದ ಹುಟ್ಟು : ಸg¼ವಾದ ಮಸೂರ ಬಿಂಬಗ¼£್ನು ದೊಡದಾಗಿ À À À À À À À ್ಡ ತೋರುವುದ£್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದುದು ತೀರ ಪುರಾತನ ಕx.É ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟುU¼, ಬೀಜದ À À À ರೂಪದ, ತಿಳಿಯಾದ ಹಳುಕುಗಳ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಪುರಾತನರು ಕಂಡಿರಬಹುದು. ಸgಳ ಮಸೂರದ ಪಬಾವª£್ನು ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಗುರುತಿಸಿದª£ು ಸೆ£ಕ (ಪ.್ರ ಶ.ಪೂ. À ್ರ s À À À À É 4-ಪ.್ರ ಶ.65) ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಲಕguಯಿಂದ ಕಂಡ ಕಿರುಜೀವಿಗ¼ನ್ನಾಗಲೀ, À É À ನಿಸರ್Uದ ಇತರ ಸೋಜಿಗU¼ನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವ ಪುರಾತನ ಬರೆºU¼ಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. À À À À À À 17ನೆಯ ಶತಮಾನದ ನಡುಗಾಲದ ತನಕ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಯಾರೂ ಕಂಡಿರದಿದ್ದ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಲಕಣಗ¼£್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೆಚಿ¸ುವುದgಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕದ ್ಷ À À ್ಚ À À ್ಷ À À ಪಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಶvªiÁನದ ಕೊನೆಯzರ್sದಲ್ಲಿ ಸgಳ ಮಸೂರU¼£್ನು ಇಟ್ಟುPೂಂಡು À À À À À À À É ಮೂವgು ಮೊದಲಿಗ ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕU¼ು ಕಂಡಿದ್ದ£್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಖಚಿತವಾಗಿ À ್ಷ À À À À À ವರ್ಣಸುವುದgಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾg.É ಶರೀರಕಿಯಾವಿಜ್ಞಾನ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾ£Uಳಿಗೆ  À ್ರ À À À À ಹಿರಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗನೆಂದರೆ ಮಾರ್ಸೆಲ್ಲೊ ಮಾಲ್ಫಿಘಿ. ಅವ£ು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಾzs£U¼ು ಹಲವಾರು: ಗಾಳಿಗೂಡುಗ¼ು ರPದಿಂದ ಒಂದು À À É À À À ್ತÀ ತೆಳುಪೊರೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪುಪ್ಪುಸಗಳ ರಚನೆ; ಲೋಮನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು; ಮೇಲ್ಚರ್ಮದ (ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್) ಮೊಳೆಯುವ (ಮಾಲ್ಫಿಘಿಯ) ಪದರ; ಮೂತಪಿಂಡದ (ಮಾಲ್ಫಿಘಿಯ) ಗೋಲಕU¼ು (ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್); ತೊರ¼ಯ (ಮಾಲ್ಫಿಘಿಯ) ್ರ À À É ಕಿಗ್ಗಂಟುಗಳು (ಸ್ಪ್ಲೆನಿಕ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್) ನಾಲಗೆಯ ಚೂಚುಕಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜಾನ್ ಸ್ಟಾªುರ್ಡಾಮ್ ಅಂತೂ ತ£್ನÀ ವಿಪರೀತ ಕೆಲಸzಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬಲಿಯಾದ. ಈ ಮೂವgಲ್ಲಿ À À À ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ವಿವgವಾಗಿ ನೋಡಿದª£ಂದರೆ ಇವ£ೀ. ಇವನ ಕೆಲಸªಲ್ಲ ಬಹುವಾಗಿ À À É É É ಕೀಟಗಳ ಜೀವ£ದ ಕಿರಿಯ ರZ£U¼£್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಾಗಿದ್ದgೂ ರPPಣಗ¼£್ನು ಕಂಡು À À É À À À À ್ತÀ À À À ವಿವರಿಸಿದªgಲ್ಲಿ ಇವ£ೀ ಮೊದಲಿಗ. ಅಂಟಾನ್ ವ್ಯಾನ್‍ಲ್ಯೂªನ್‍ಹಾಕ್ ಕೊನೆಯ ಪP್ಷÀ À À É É 270 ಅಡ¼vಯಷ್ಟಾzgೂ ದೊಡದಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಸgಳ ಮಸೂರU¼£್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿz್ದÀ . ್ಡ À É À À ್ಡ À À À À ಕಿರಿಧಮನಿಗಳಿಗೂ (ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್ಸ್), ಕಿರಿಸಿರಗಳಿಗೂ (ವೆನ್ಯೂಲ್ಸ್) ನಡುವೆ ಲೋಮನಾಳUಳ ಜೋಡuಯ ರZ£ಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟªೂದಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೂ À É À É É ಅವನ ಇತರ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮzರ್±ಕ ಕಣರಿಕೆU¼ಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಹೀಗೆ ರP್ತÀದ ಸುತ್ತಾಟದ À À ್ಣ À À ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೆಗೇ ತೋರಲು ಕೈಲಾಗದಿದ್ದುದನ್ನು ಇವನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿನ ಸ್ವಾಮರ್ಡಾಮಿನ ಕಣರಿಕೆU¼£್ನು ಮುಂದುವgಸಿ, ಉರUUಳ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆ£್ನÉ ಲುಬಿ ತಂಡUಳಿಗೂ ್ಣ À À À É À À À ಅನಯಿಸಿದ. ಎಲುಗಟಿನ (ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್) ಸ್ನಾಯುಗ¼ಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಪmUಳಿರುವುದು; ಹೃದಯದ ್ವ ್ಟ À ್ಟÉ À ಸ್ನಾಯುವಿನ ಕವಲೊಡೆದ ಲಕ್ಷಣ; ಹರಳಿನಂತಿರುವ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ರಚನೆ, ಬಾಸೆಗಳು(ಸಿಲಿಯ) ಇರುವೆಡೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ, ಸಸ್ತನಿಗಳ ರೇತುಕಣಗಳ (ಸ್ಪರ್ಮೆಟೊಜೊóೀವ) ರೂಪ-ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಗರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವನ ಇತರ ಶೋzs£U¼ು. À É À À 16ನೆಯ ಶvªiÁನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕದ ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗಿ À À ್ಷ À À ತ್ತಾzgೂ ಲ್ಯೂªನ್‍ಹಾಕ್‍ನಂಥª£ು ಬಳ¸ುತ್ತಿz್ದÀಂಥ ಸgಳ ಸಾzs£Uಳಿಗಿಂತಲೂ ಎಷೋ À À É À À À À À À À ್ಟ ಕಾಲ ಕೀಳಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ತಯಾರಾಗಲು ವಸ್ತು (ಆಬ್ಜಕ್ಟಿವ್) ಮಸೂರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ತುಸು ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಎರqು ಶvªiÁನU¼ೀ ಹಿಡಿದªÅÀ . ಆದರೆ 1830 ರಿಂದಾಚೆ À À À À É ಸುಧಾರಣೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಆಗುತ್ತ ಬಂದು, 1886ರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವೊಡೆಯದ (ಆ್ಯPೂªiÁ್ಯಟಿಕ್) ವ¸ುªುಸೂರª£್ನೂ ಕೊರೆ ತುಂಬುವ ಕಣªುಸೂರª£್ನೂ ತಯಾರಿಸಿದ É ್ರ À À್ತ À À À ್ಣ À À À ಮೇಲೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಅದರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜೀವಕಣದ ರಚನೆಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳಲಾಗುತ್ತಿz. ್ಳ É