ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೨೯೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ - ಅನಿಲ ತಯಾರಿಕೆ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೆಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆಯಮ್ನ ಹೊರಚೇಕಾಯು. ಇಲ್ಸ್ಗೆಂಢ್ದೇಶ ಪುಂಮವಾಗಿ ಔದ್ದೆಬುಕಕ್ರಾಂಶಿಯೆನ್ನು ಅನುಭಎಸೊಣಾಗಿ ಬಂದೆದ್ದೆರಿಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೇಸೇ ವೇದ" ಇಲ್ಲವೆ ವೈಕ್ತಿವಾದದ ತೀವ್ರಪಭಂ ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಫೋಕ್ಕ ಅನೇಕ ವರ್ಪಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ವೆಡ್ ಮಾರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಫ್ಯಾಂ ಎಛಂರಿಸಿದೆಂತೆ. ಅನಿಬಳಂಧಿತ ಆರ್ಥಿಕನೀತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೊಳಿಡಿದಾಗ ಆದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಸಂಬದ್ಧತೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೆದ್ಯಂ ಗ್ರಾಹಕವಸ್ತುಎಗೆ ಕೊಡುವ ಬೆಲೆ ಆವನ ವರಮಾನದ ಭಂವೆಮೈ ಅಮುಯೆಸಿಉಂ ಆದರ ಉಉಂಲ್ವ ಆದ್ದೆರಿಂದ ಅವನ ವರಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೆಲಿಕ್ಕೂ ಆಥಿಗ ಅಸಮಾನತಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸೆಲಿಕ್ಕೊ ಸೆಕಾ೯ರ ತಕ್ಕ ಘುಗಳಮೈ ಕೆಪಖಳ್ಳಬೆಣಾಗುವುದು. ಅದೇ ಪ್ರೇವರ. ಈ ತಿಕೊದಲೇ ಕಾಣಿಸಿದರಿತೆ ಸೆಕಿರ್ನರ ಎಕಪ್ಪೂಸೆಯೊಳಗ ಮ್ಮಿತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕ ಸಾಕಷ್ಟುಸುಂಳನ್ನು ಕೈಗೊಚ್ಛೇಕಿಕಾಂ ತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿರಿದ ನೊಳಡಿದಾಗ ಅನಿಬ೯೦೦ತೆ ಅರ್ಥಿಕಪದ್ಧತಿ ವಾಸ್ತಎಕತೆಗೆ ಎರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎರಿದು ಹೇಳಬಹುದು ಸಾಕೆಷ್ಟು ಲಾಭೆಕ್ಷೆ ಅಮಾಶೆಎತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆನುಕಖುವಾದ ನಾತಾವದೇಠಿವನುಶ್ನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಶ್ರ ಕೆಲಮಟ್ಟೆಗೆ ಈ ನೀತಿಯ ಉಷೆಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು19ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಉಂಪ್ಪಾ, ಪ್ರೊ ಉಂಟಾಗಿ ಬೂಗೀ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯೆಲ್ಲಿ (ಪೋ ಎರಿಟರಪ್ರೈಸ್) ವಿಶೇಷ ಬಮಾವಣೆಗಳಾದುವು. ಹ್ಮವೆಹಾರನ್ಮನಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೆಮಾಣಗಳು ಬೆಳೆದದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ತಾಹಕನ ಆರ್ಧಿರಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿತು; ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯೆಡ್ಪು ಫೋಊದ ಪೋವದಿರಿದಾಗಿ. ಅವನ ರಾಂಕೀಯೆ ಬಲ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಕಾಜ್ಜೆನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ತಾಂರಿಟ್ ಮುರಿತಾದ ಅಥೆ೯ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ವರು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯೆಮ್ನ ಆಥಿಣಿಬಲದ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೊಳೆಗಿಸಟೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾದವುಗಳೆಂದು (ಪಾಸಿಟಿವ್) ತಿಳಿಯದೆ ನಿಷೇಧವಾದೆವು ಗಳಿಂದು (ನೆಗೆಟಷ್) ಅಭಿಪುಂಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಆಥಿಳಕಬಲ ಸುಸೆಂಘಟೆತವಾಗಿ ಬೆಳೆದರಿತೆ ಇರಿಥ ಯಾವುದೇ ನಿಬರಿಧವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಅಶೆಕ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ. ಆಧುನಿಕ ರಾದ್ವೀಸೆಳಲ್ಲಿ ಅನಿಬಳಂಧತೆ ತಾಕ್ಷ್ಯಕವಾಗಿ ಆಸೆಮ್ಮತವೂ ನೈಶಿಕವಾಗಿ ಆನುಪಯುಕ್ತವೊ ಆಗಿದೆ. ತಾತ್ತಿದೆಕೆವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೊಳಗಿಸಿಕೆಪಿಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಶಾಷ್ಠ್ರಸೆಳ ಎಯುಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಈ ತಕ್ಷ್ಮ. ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾವರಾನ್ಯೆವಾಗಿ ಉಪರೊಗಿಸೂ ಅಧುನಿಕಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಥ೯ಹೀನವಾಗಿದೆ. ಹ್ಟ ಊ ಹಾಗೂ ಆನಿಬಸುರ್ಥ್ಯ ಈ ತೆಕ್ಷ್ಯಕ್ಷೆ ತುಂವಾಗಿದ್ಭು ಬರಿಡವಾಳ ಪ್ರೆಧಾನ ಆಥಿಣಿಹ್ಮವಸ್ಥೆನ್ಸೂ ಆದಕ್ಷೆ ಸ್ಥಾನಎಲ್ಲದರಿತಾಗಿರೆ. ಅನಿಲ್ಕುಲಬ್ಳೆ : 1970 - ಫ್ಟ್ಸಿದ್ಧ ಕ್ತಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ. 1970 ಅಕ್ಕೊಣುರ್ 17ರಂದು ಬೆರಿಗಳೊರಿನೆಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬೆರಿಗಳೊರಿನ ಆಲ್ಎಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಿಇ. ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಎತ್ತರದ ನಿಲಪ್ರೆಳ್ಳ ಇವರು ಸಾರಾಕ್ವಾದಾಯಿಕ ಶ್ಯಲಿಯ್ಪು ಸ್ಪಿನ್. ಗೂಗ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲಲ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಿತರು. ಬ್ಯಾಟರಿಗ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ವಮವುಳ್ಳವರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಪ್ಪಂನ್ ಆಗಿಯೇ ಭರವಷ ವಬಾಟೊದ್ದರು. 19 ವರ್ಪದ ಒಳಗಿನ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ಟ್ತಿನಿಧಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನೌ ನಿರುದ್ಭ1990ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಿದ್ಯವೊರಿದರಲ್ಲಿ 113 ರನ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವರ್ಪ ಆಸ್ತ್ರಆಲಿಯೆ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಷಾರ್ಜದಲ್ಲೆ ನಡೆದ ಶ್ಲೀಲರಿಕೆ ಏರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅಡಿದರು. ಇದು ಇವರು ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಒರಿದು ದಿನದ ಆರಿತಾರಾಶ್ಚಿರಿಯೆ ಪರಿದ್ಯ ಇವರು ಭಾರತ ತರಿಡದೆ ಉಪನಾಯಕೆರಾಗಿಯೊ ಕಾಯ೯ನಿವ೯ಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1999 ಫೆಬ ವರಿ 4ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎರುದ್ಧ ದೆಹಲಿಯ ಫಿರೆಭೀಚ್ ಷಾ ಕೆಣಂಜ್ಞಾ ಮೈದಾನರೆ'ಲ್ಪಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಬ 2ನೆಯ ಇನ್ನಿರಿಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 23.3 ನಿರ್ನಿಸಿದರು. ಎತ್ವ ಕ್ರಿಕೇತ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಾಧೆನೆಮಾಡಿದ ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯುಗಿ ವಿಷ್ಣ ಪರಿಚಯಗುಂಡರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ರಂಡ್ ತಂಡದ ಆಫ್ ಸ್ಥಿವ್ಯಂ ಜಿಮ್ಲೇಕಲ್ ಇಂಥ ಸಾಧನೆಮಾಡಿದೆ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯುಗಿದ್ದೆರು (1956) ಕುಂಚ್ಚೆಯವರು ಈ ದಾಖೆಲೆಯಮ್ನ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಏಕೈಕ ಭೂತೀಯೆ. ಭೂತೆದಲ್ಲಿ 200 ವಿಕೆಟ್ ಪದೆದವರಲ್ಲಿ ಕಉಟ್ಟೆ ಎರಡನೆಯವೆರು. ಕ್ತಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಒರಿದು ದಿನದ ಅರಿತಾಡ್ವಾಳೆಯೆ ಪಂದ್ಯಂಳು ಸೇರಿದರಿತೆ 300 ದಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ತ್ವಳಷಏರಲ್ಲಿ ಕುಂಚ್ಚೆಯೊ ಒಬ್ಬರು. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಕೆರ್ಯೊನಿಸ್ ಹಾಗೂ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ಸ್ಮ್. ಕೆಕಾಂಲ್ಮತ್ತದಲಿ 1993-94ರಲ್ಲಿ ಒರಿದು ದಿನದ ಆಚಾಡ್ವಾಳೆಯ ಪರಿದೈದಲ್ಲಿ 12 ರನ" ನೀಡಿ 6 ಎಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದಶ್ಚಿ ಇವರ ಇನೊಲ್ಕರಿದು ಸಾಧನೆ. ಇವರು ಹಲವಾರು ಅರಿತಾ ಡ್ವಾಳೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗವಿ ಒರಿದು ದಿನ ಪಂದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾರಿತಿಕೆ ಬೌಲಿರಿಗ್ ತುಂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕ ಅನೇಕ ಸಂದಭೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂರಿಲ್ಹಾರೆ. ಅತ್ಯಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆವಧಿಯೆಲ್ಲಿ (21 ಟೆಸ್ನ) 100 ಎಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಕೆಲವೇ ಬೌಲದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಅನೇಕ ಸರಿರಧ೯ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿರಿಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆ ಅನೊಳೆಘ ಕೈಚಳೆಕವನ್ನು ಫ್ಟ್ದರ್ಶಿಸಿದ್ಧಾರೆ. 1994 ಹೀರೊಳಿ ಕಫ್ ಅರಿತಾ ರಾಷ್ಟ್ರಆಲು'ಶಿ ಪರಿದೈವೊರಿದರಲ್ಲಿ ಆದ್ದಿತೀಯ ಸಾಧನೆಗೃದದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ದಾಖಲೆದುಃ. ತ್ರೆ'ಗ ನ್ನೂಜಿಲಿಂಓ" ತಂಡಕ್ಕೆ 10 ಓವದ್ಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ" ನೀಡಿ 5 ಎಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಎಲ್ಸ್ಸೂವಲ್ವೇ ಕೆಪ್ನಲ್ಲಿನ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಇಯೆಗೂ ಕಿಕೆಟ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಪೆಗೌರವೆ. ಫ್ಟ್ಶಸ್ತಿಗಳು ಅನೇಕ. ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಫ್ಟ್ಶಸ್ತಿಯನ್ನಿತ್ತು ಗೌರಎಸಿದೆ. 1995ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆಂರ್ಬನ ಫ್ಟ್ಶೆಸ್ತಿಯೆನ್ನಿತ್ತು ಇವರನ್ನು ಗೌರಎಸಿದೆ. ಅನಿಲ : ಅಷ್ಣ ವಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಗಾಳಿ. ವಾಯು. ಅನಿಲದೇವತೆ. ಆವಹೆ. ನಿವಹ. ಉದ್ದೆಹ. ಸಂವಹ. ಎವಹ. ಪುಂವ. ಪರಿವಾಹ ಒಂದು ಎಳು ಬಗೆಗಳುಳ್ಳದ್ದು. ಶಿವೆಯೆರಿಬುವಳನ್ನು ಮುದುವೆಯೊಗಿ ಮೆನೊಳೆಜ. ಅನಿದ್ಧಾಂಗೌ ಎರಿಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ನಳಮ್ನ ಪಡೆದನೆಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭೂ ಕುಮಾರ. ತಂದೆ ವೃಷಾದೇರ್ಶಿ. ತಾನು ಮಾಡಿದ ಯಜ್ವಧಲ್ಲಿ ಯತ್ತಿಜರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದಕ್ಷಣೆಗ ಬದಲಾಗಿ ಆನಿಲದ ಹೆಣವೆನ್ನುಕೊಟ್ಟ ಯತ್ತಿಜರಾಗಿದ್ದ ಪೋ ಶೆವವನ್ನೇ ತಿಂದರು ವಿಂದು ಭಾರತದಿಂದ ತಿಂದುಬರುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಎನ ಊ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅನಿಲಗ್ರಸೆನ : ಷ್ಠಾಟಿನಂ. ಪೆಲೇಡಿಯು ಮೊದಲಾದ ರೊಹಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ಪಂರಾಣದಲ್ಲಿ ಜಲಜನಕವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಈ ಬಗೆಯ ಹೀರುಎಕೆಯಿರಿದ ಷೆಲೇಡಿಯರಿ ಲೊಆಹದ ಗಾತ್ತ ಹೆಪ್ಪೂದೆ. ಅದರೆ ಉಂಕಿವಾಗಿ ಅದರ ಹೊರ ಲ್ಹಾಣವಾಗಲಿ ಗುಣಗಳಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ತಾಡಾಗುವೂಲ್ವೆ ಇರಿಥ ಕ್ರಿಯೆ ಅನಿಲಗ್ರಂನ (ಅತ್ತೂಪನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್). ಸಾಧಾರಣ ಉಷ್ಣತೆಯೆಲ್ಲಿ ಪೆಲೇಡಿಯೊ ಲೆರಾಂಹ ತೆನ್ನೆ ಗಾತ್ತಂ 276ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 60೦-800 ಸೆಂ. ಉಷ್ಣತೆಯೆಲ್ಲಿ. 35ರಷ್ಟು ಜಲಜನಕವನ್ನು ಹೀರಿಕೆವಿಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೀರಿಗೊರಿಡ ಆನಿಲಭೂ ಲೊರಿಹದ ಬೌತಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲರಿಬಿಸಿರುತ್ತೆದೆ. ಈ ರೂಹವಮ್ನ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಜಲಜನಕ ಉಂಯುಊ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೊ ಗ್ರೇಕ್ಯಾರಿ ಅದ್ದಯನ ಮಾಡಿದ ಜಲಜನುವೆನ್ನು ಶುದ್ಧಿಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ತುಂಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪೆಲೇಡಿಯರಿ ಲೆಊಹದ ಈ ಗುಣ ಅಧಾರವಾಗಿದೆ. ಜಲಜನಕಖೆನ್ಪುಜರ್ನೆಗಳ ಉಂಗ ತುಂವೆನ್ನುಡಯ್ಯನಿರ್ಣ ವೇಟ್) ಕೆಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯೊರಿಗದಲ್ಲಿ ವರಾಲೆ೯ ಎರಿಬಾತೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೆಷಿಂಡ. ರೂಪದ ಹರಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಜಲಜರ್ನ ಷ್ಠಾಪಿಸುವುದೇ ಹೈಂನ ಗಾತ್ರದ ಹೆಚುವಜರಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಭಂಗಗಳನ್ನು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದುವರಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಲಜನಕ ಮಾತ್ರೆ ಹೊರಿದಿರುವ ಎಶಿಭೂವಲ್ಲ. ಸ್ತೂಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಅನಿಲಗೊ ಇರಿಥ ಗುಣವನ್ನು ವೊರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಅನಿಲ ತಯಾರಿಕೆ : ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ತಂಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ಬವೆನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಧನಾನಿಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರಾತ್ರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಪೆಟೆಪ್ರೀಲಿಯರಿ ನೊಲಗಳಿಂದ ತಯುರಿಸುಂ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಈ ದೆಹಾಕಿನಿಲಗಳನ್ನು ಹಿರಿರೆ ದೀಪಗಳನ್ನುರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಉಪಡೂಳೆಗಿಸುತ್ತಿದ್ಧರು. ಎಮ್ಯದ್ದೀಪಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೆಚಾರಕ್ನ ಬರಿದೆ ಮೇಲೆ ಈ ಅನಿಲಗಳ ಉಊಗ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಷಿಗೆ ತಿರುಗಿಸು. ಪ್ಲೇವೆಂಸೋದೈಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಕೂಉಂಲ್ಲಿಉಂ ತ್ನತ್ಯಕಾರಕೆಗೆಂನ್ನು ನೆಡೆಸುಪುದೆಕ್ಕ. ನಾಯಿ ನಿಯರಿತ್ತೇಠಿಕ್ಕ