ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


30

ಅಂಗರಚನಾವಿಜ್ಞಾನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ

ಜೀವg¸ದ ನೆ¯ಗಾಣ್ಕೆ: ಜೀವPಣಗ¼ು, ಅಂಗಾಂಶU¼ು ಪರಿಶೀಲಿಸ¨ೀಕಾದgೂ À À É À À À À É À ಜೀವಿಯ ಭೌತಿಕ ತಳಪಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪಾಕದಂತಿರುವ (ಜೆಲ್ಲಿ) ಸಜೀವ ಪದಾರ್ಥವೇ ಜೀವg¸(ಪೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್) ಎಂಬ ಕಲನೆ ಆಧಾರ¨ೂತ. ಹಿಂದೆಯೇ À À ್ರ ್ಪ Às ಅಮೀಬ (ಚಲ್ಕಣ) ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲವಾದ ಗಿಡಮರಗಳ ಜೀವPಣಗ¼ಲ್ಲೂ ಜೀವg¸ª£್ನು ಕಂಡಿದ್ದgೂ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವPಣಗಳ ಪುರಾತನ ಜಿಬ್ಬ£್ನು À À À À À À À À À (ಸೈಮ್) ಶೋzsನೆ ಮಾಡಿ, ವಿವರಿಸಿದª£ು ¥sಲಿಕ್ಸ್ ಡುಜಾರ್ಡಿನ್. ಕೋಳೆ(ಆಲ್ಬುಮಿನ್) ್ಲ À À À É ಯಂಥ ಇತರ ಜಿಗುಟಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಲು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಂಸP(ಸಾರ್ಕೋಡ್) ಎಂದು ಹೆ¸ರಿಟ್ಟ. ಹಲವಾರು ವರ್µಗಳ ಅನಂತರ ಗಿಡUಳ À À À À ಜೀವಕಣಗಳಲ್ಲಿನ ಇನ್ನೂ ಜಿಗುಟಾದ ಪಾಕದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಇನ್ನೂ ಒಳಗಿರುವ ನೀರಿನಂತಿರುವ ಜೀವಕಣದ ಗಿಡರಸದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಜೊಹಾನ್ನಿಸ್ ಪುರ್ಕಿನೆ (1787-1869) ಮೊದ¯ೀ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಜೀವg¸(ಪೋಟೊಪ್ಲಾಸ್ಮ್) ಪzª£್ನು É À À ್ರ À À À ಹ್ಯೂUೂ ಫಾನ್ ಮೊಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳPಗೆ ತಂದ. ಪ್ರಾಣವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾಂಸPªÇ É É Â À À ಸ¸್ಯÀ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೀವg¸ªÇ ಒಂದೇ ವ¸್ತು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಾರgು ತಿಳಿಯುತ್ತ À À À À À ಬಂದರು. ಆದರೂ ಕೀಳು ರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಉನ್ನತ ರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಗಿಡªುರU¼ಲ್ಲೂ ಇರುವ ಜೀವg¸ªಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವುದ£್ನು ಯಾವ ಅನುಮಾನªÇ À À À À À É À À ಇಲ್ಲzಂತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊಹಾನ್ ಷೂಲ್ಜ್ ತೋರಿಸ¨ೀಕಾಯಿತು. ಹೀಗೆ 1840ರ ಎರqು À É À ದ±PU¼ಂತೂ ಜೀವವಿಜ್ಞಾ£ದ ಭಾವೀ ಬೆ¼ªಣUಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಲು ಮುಖ್ಯ. À À À À À É À Â É ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವರಸದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನರಿಯುವುದೇ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದ ತಿಳಿವಿಗೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು. ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು. ಜೀವಿಸಿರುವ ಜೀವಾಣುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುವೇ ಜೀವg¸ªಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಇದgಲ್ಲಿ ಜೀವಾಳದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗ¼ೂ ತೋರಿಬರುತª.É À À É À À ್ತ ಇದರಿಂದಲೇ ಒಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಗುಣಸ್ಥಾನವಿದು. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಈ ಜೋಲಂಟಿನ ಸಮ್ಮಿ±್ರ À (ಕಲಾಯಿಡಲ್ ಕಾಂಪೆಕ್ಸ್) ಬಣ್ಣವಿರz,À ಆಚೆಗಾಣದ, ್ಲ ಜಿಗುಟಿನ, ಮೆತ£ಯ, ನೀರಿನಂಥ, ಪಾಕzಂಥ ಅರೆzª. ್ತ É À ್ರÀ À ಜೀವಿಯ ಏಕಮಾನವಾಗಿ (ಯೂನಿಟ್) ಜೀವಕಣದ ನೆಲೆಗಾಣ್ಕೆ : ಬದುಕಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ರZ£ಯ ಬಿಡಿ ಪರೀಕೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿªಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ À É ್ಷ À ಅರ್ಥ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವೇ ಜೀವg¸ದ ಏಕªiÁನದ ತುಂಡುಗ¼ು: ಅಲ್ಲದೆ ಇವ£್ನು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಶU¼ೂ À À À À À À À ಅಂಗUಳ ರZ£Uೂ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಗಣ¸ುವ ಕಲ£ಯಿದು. ಪ್ರಾಣU¼ು ಗಿಡªುರU¼ು À À É À  À ್ಪ É Â À À À À À ಎರqP್ಕೂ ಮೂಲಸv್ಯÀ ವಾಗಿ ಗಟಿಯಾಗಿ ನೆ¯UೂಳುªÅÀ ದರ ಮುಂಚೆ ಸz್ಯÀ ಕಣರಿಕೆಯಿಂದ À À ್ಟ É É ್ಳ ್ಣ ಪqzು ಬಂದ ಜೀವPೂೀಶದ ಈ ಯೋಜನೆ ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಶvªiÁನUಳ ಕಾಲ É À É À À À ಇನ್ನೂ ಊಹೆಯಮಟ್ಟz¯ೀ ಇತು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕPgು ಅವುಗಳ À ್ಲÉ ್ತ ್ಷ À À ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇ ಗೊತ್ತಿgದೆ ಜೀವPೂೀಶU¼£್ನು ನೋಡಿ ಚಿತU¼ಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದgು. À É À À À ್ರ À À À 2000 ವರ್µಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕೇವಲ ತರ್Pದಿಂದ¯ೀ ಇಂಥ ಕಾಲ್ಪನಿಕ À À É ಸಿದ್ಧಾಂತª£್ನÉ ೀ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದ. 17ನೆಯ ಶvªiÁನzಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಹೂಕ್ ನಿರ್ಜೀವ À À À À (ಬೆಂಡು) ತೆಳು ಬಿರಡೆ ಚೂರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅಷ್ಟು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜೇನುಗೂಡಿನಂತೆ ಇದ್ದು ಸಣ್ಣ ಪೆಟಿUU¼ು ಇಲ್ಲªೀ ಕೋಣೆU¼ು (ಸೆಲ್ಸ್), ಇವೆಯೆಂದು ್ಟ É À À É À À ವರ್ಣಿಸಿದ. ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ತೋರಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವನವೇ. ಆದರೆ ಅವನು ಕಂಡು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿದ ಜೀವಕೋಶ ಗೋಡೆU¼ು. ಗೋಡೆUಳಿರುವ ಬರಿದಾದ ಕೋಣೆಯ ಕಲ್ಪ£ಯಿಂದ¯ೀ ಜೀವPೂೀಶ À À À É É É (ಸೆಲ್) ಪದ ಹುಟ್ಟಿz್ದು. ಕೆಲವೇ ವರ್µಗ¼ಲ್ಲಿ ಹಲವgು ಜೀವPೂೀಶವಾದ ಅಡಿಪಾಯ À À À À É ಆಗ¯ೀ ನೆ¯Uೂಂಡಿತು ಎನ್ನುವµರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸªುಕಾಲೀನgು ಗಿಡªುರUಳ ಜೀವPೂೀಶ É É É ್ಟÀ À À À À É ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತU¼ಲ್ಲ ಕೇವಲ ಗಿಡUಳ ನೆಯ್ಗೆಯ ಖಚಿತವಾದ ದಾಖಲೆU¼ಂತೆ ಇದ್ದುªÅÀ . ತಾನು ್ರ À É À À À ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಪೆಟಿUU¼ು ಬಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಚರ್ªುಚೀಲಗ¼ು (ಯೂಟ್ರಿPಲ್ಸ್) ಒಂದುಗೂಡಿ ್ಟ É À À À À À ಗಿಡದ ಅಂಗಾಂಶವಾಗಿ ಇರುವುದು ಎಂದು ಮಾಲ್ಫಿಘಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಿಜಾಂಶಕ್ಕೆ ತೀರ ಹತಿgವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಸರಿಜೋಡಿಸಿರುವ ರZ£ಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಲ್ಲೂ ಇಂಥªೀ ್ತ À À É ್ಲ É ಇವೆಯೆಂಬ ಸªುಗ್ರ ಕಲನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿಲ. ಕೊನೆU, ಶvªiÁನದ ಅನಂತg, À ್ಪ ್ಲ É À À À ಎಲ್ಲವೂ ಮೊದಲೇ ರೂಪಿತವಾಗೇ ಹುಟ್ಟುವುವೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿದ ಸಿ.ಎಫ್.ವುಲ್ಫ್ (1733-94) ಒಂದೊಂದು ಅಂಗªÇ ಮೊದಲು, ಅವ್ಯªಸ್ಥಿತ ಜಿಗುಟಿನ À À ದ್ರವ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ರವದಿಂದಲೇ ಆಮೇಲೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗುವ ಪೊಳ್ಳುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತªಯೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ. ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಇಲ್ಲವೆ ಗಿಡದ ಮೊದªೂದಲು ್ತ É É ಬೆಳೆವ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮಗತಿ ಒಂದೇ ತೆರನೆಂದೂ ಹೇಳಿದ.

ವುಲ್ಫ್‍ನ ಅನಂತರ ಸರಿಸುಮಾರು ಶತಮಾನಕಾಲ ಜೀವಿಗಳೂ ಗಿಡಗಳೂ ಗೋಳPUಳಿಂದಲೂ (ಗೋಬ್ಯೂಲ್) ರೂಪವಿಲ್ಲದ ವ¸ುವಿನಿಂದಲೂ ಆಗಿವೆಯೆಂಬ À À ್ಲ À್ತ ಜನಪಿಯ ಕಲನೆ ಉಳಿದಿತು.್ತ ಆಗ ವರ್ಣಸಿದ್ದ ಗೋಳPU¼£್ನು ಅನಂತgದ ಬರೆºಗಾರgು ್ರ ್ಪ  À À À À À À À ವಿವರಿಸಿದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಜೀವPೂೀಶU¼ಂದು ಈಗ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಗಿಡUಳ É À É À ಜೀವPೂೀಶU¼ಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್(1773-1858) ನ್ಯೂಕಿಯಸ£್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದುದು É À À ್ಲ ್ಸ À ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಕರ ಜೀವಕೋಶ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನುಡಿವಳಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. 1838ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ದುಡಿದು ಒಂದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದುದಂತೂ ಸೋಜಿಗವೇ. ಎಂ.ಜೆ.ಷ್ಲೀಡೆನ್ (1804-81) ಒಬ್ಬ ಸ¸್ಯÀವಿಜ್ಞಾನಿ, ಥಿಯೊಡಾರ್ ಷ್ವಾನ್ ಅಂಗgZನಾವಿಜ್ಞಾನಿ. ತಾವಿಬ್ಬgೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವುದು À À À ಒಂದೇ ತೆgನಾಗಿ ಇರುವುದ£್ನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡgು. ಆದgೂ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರU¼ೂ À À À À À À ಸೇರಿದ ಜೀವPೂೀಶ ಸಿದ್ಧಾಂತª£್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಷ್ವಾ££zೀ ಹಿರಿಯ ಪಾತವಾಗಿತ್ತು. É À À À À É ್ರ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಗಿಡಗಳ, ಜೀವಿಗಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀಕೋಶಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೋಶದ ಹುಟ್ಟುಗುಣವೇ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವಿಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮೂಲಾಂಶವೆಂದು ಯಾರೂ ಗಣಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಎದುರಾಗಿ ಷ್ವಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಶU¼ಲ್ಲೂ  À À ಮೂಲಾಂಶUಳಾಗಿ ಜೀವPೂೀಶUಳಿವೆ ಎಂದಿತು. ಹೀಗೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಜೀವPೂೀಶದ À É À ್ತ É ಸೂತª£್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಸªುರ್ಪಕವಾಗಿರಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಜಸಂಗತಿಗ¼¯ೀ ತ¥ುUಳಿದ್ದುªÅÀ . ್ರ À À À À ್ಲÉ À್ಪ À ಬರಿದಾದ ಪೊಳ್ಳಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಜೀವPೂೀಶದ ಗೋಡೆಯೇ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯªಲªಂದೂ É À ್ಲ É ನ್ಯೂಕಿಯಸ್ ಇರುವ ಜೀವg¸ದ ಒಳಗಿನ ಮುದ್ದೆ ಜೀವPೂೀಶದ ಮೂಲಭಾಗªಂದೂ ್ಲ À À É É ಅದರ ಜೀವಾಳದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆU¼ೂ ಒಳUqಯೇ ಆಗುವುದರಿಂದ ಜೀವPೂೀಶ À À À É É ರZ£ಯ ಘಟಕªೀ ಅಲ್ಲz, ನಿಜಗೆಲಸದ ಘಟಕªÇ ಅದೇ ಎಂದೂ ಹೆvªರ ಅಂಗ À É É É À ್ತÀ À ಜೀಕೋಶಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿದ ಮೇಲೆ, ಹುಟ್ಟು ಗುಣಿತವಾಗಿ, ಹೊಸ ಜೀವಿಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದೆಂದೂ ಹಿಂದೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಎರಡೆರಡಾಗುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೆಂದೂ ತಲೆಮಾರಿನ ಗುಣಗಳು ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿವುದgಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕಿಯಸಿನ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದೆಂದೂ ಇತರ ಕೆಲವು ಶೋzsPgು À ್ಲ À À À ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟgು. ಹೀಗೆ ತಿದ್ದಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜೀವವಿಜ್ಞಾ£ದ ಮೂಲ ಸv್ಯÀ ವಾಗಿ À À ಈಗ ಬಲವಾಗಿ ನೆ¯Uೂಂಡಿದೆ. ಇದರ ಕಲ£ಯನ್ನು ಈಗ ಜೀವPೂೀಶದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ É É ್ಪ É É ಗಣಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರವಾದಮೇಲೆ ಜೀವಕೋಶದ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಪೊರೆಯೊಳಗಿರುವ, ಜೀವg¸ದ ಬಿಡಿಯಾದ ಪುಟಾಣಿ ರಾಸಿಯದು; ಜೀವPೂೀಶದ À À É ಅಂಗUಳಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಬದುಕಿರುವ ತಂತಾನಾಗಿ ಶಾಶ್ವvUೂಳಿಸುವ ವಿಶೇಷPU¼ೀ À À É À À É ಅಲ್ಲz, ಜೀವPೂೀಶªೀ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಇಲ್ಲªೀ ನುಂಗಿಹಿಡಿದ ಬದುಕಿರದ ಪದಾರ್ಥಗ¼ೂ É É É É À ಇದರ ಜೀವg¸zಲ್ಲಿ ಇರುತª; ತ¯ªiÁರಿನಿಂದ ಬರುವ ಗುಣ ವಿಶೇಷUಳ ಸಾಗuಯ À À À ್ತ É É À À É ಯಾಂತ್ರಿPvಗೆ ಕಾರಣವಾದ, ಗೊತ್ತಾದ ಜಾಗzµ್ಟು ದೂರzಲಿgುವ ಜೀನ್‍ಗ¼ು ಇರುವ À É À À À ್ಲ À À ದಾರzಂಥ ಕೋಮೋಸೋಮ್ಸ್U¼ು ಇದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತª. À ್ರ À À É ಅಂಗಾಂಶವಿಜ್ಞಾ£ದ ಹುಟ್ಟು: ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕª£್ನÉ ೀ ಬಳ¸ದಿದ್ದgೂ À ್ಷ À À À À À ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೇರಿ ಎಫ್.ಎಕ್ಸ್.ಬಿಷಾಟ್ (1771-1802) ನ£್ನು ಅಂಗಾಂಶUಳ ಕಿರೀಕಿರಿಯ ಅಂಗgZ£ಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾ£ದ ಸ್ಥಾ¥ಕ À À À À É À À ಎನ್ನಬಹುದು. ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗUಳಾಗಲು ಬೇರೆ¨ೀರೆ ಜೋಡuU¼ಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳುವ À É É À À ್ಳ 21 ಬಗೆಯ ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ಇವ£ು ಗುರುತಿಸಿದ. ಇದP್ಕೂ ಹೆZ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದ À À À À À À ಇವ£ು ಕಲಿಸಿದ ವಿಚಾರuಯ ವಿಧಾನ. ಅಲ್ಲದೆ ಶರೀರಕಿಯಾವಿಜ್ಞಾನ ರೋಗವಿಜ್ಞಾನ À ್ಪ É ್ರ ಎರqgೂಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂಗಾಂಶವಿಜ್ಞಾನ ಅzs್ಯÀ ಯನP್ಕÉ ಅವನಿತ್ತ ಕªುಬದ್ಧ À É ್ರ À ದುಡಿಮೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಅಂಗಗಳ ಕಿರುಗಾತ್ರದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಶೋzs£Uಳಿಗೆ ಅಪಾರ ನೆgªÇ ಉತೇಜನªÇ ದೊರಕಿದುವು. À É À À À ್ತ À ಅಂಗಾಂಶವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಷಾಟ್ ಅನಂತರ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಬಲು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಎ.ಫಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿPರ್ (1817-1905). ಪಿಂqವಿಜ್ಞಾ£zಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆ¸gು ಪqದಿದ್ದ. À À À À À É ನgªುಂಡಲ, ಅರಿವಿನ ಅಂಗUಳ ವಿಭಾಗU¼ಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಜ್ಞನಾಗಿದ್ದ. ಸ್ಯಾಂಷಿಯಾಗೊ À À À À À ರೇಮನ್ ವೈ ಕಹಾಲ್‍ನ (Sಚಿಟಿಣiಚಿgo ಖಚಿmoಟಿ ಥಿ ಅಚಿರಿಚಿಟ) ಸªುಕ್ಕೆ ಬಂದªರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ À À ಪ್ರಾಣªರ್Uಗಳ ಜೀವPೂೀಶU¼ಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶU¼ಲ್ಲಿ ರZ£ಯ ಹೋಲಿಕೆU¼ು ಅನೇಕ  À À É À À À À À É À À ಇವೆ. ಜೀವಕೋಶಗಳ, ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಕಿರೀಕಿರಿಯ ಅಂಗರಚನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಜೀವಕಣವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶವಿಜ್ಞಾನದ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಗಗಳ, ಅಂಗವಿನ್ಯಾಸಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಭಾಗಗಳ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೀಗೇ, ಬೆಳೆವಣಿಗೆ, ಲಿಂಗನಿರ್ಧಾರ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕರಚನೆಗೂ ಇರುವ