ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅನುಬೊಅಗ ೩೧೩ ಆರ್ಥಿಕಪದ್ಧತಿ ಸರಿಂಮೀ ಅಥವಾ ಅನುಭೂಳೆಗವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಯರಿಸ್ಸೂ ಜನ ಬಯಸುವ ಆಹಾರ. ಬಟ್ಟೆ ನಸತಿಸೌಕೆಯೊ. ವಿಹಾರ. ಎದ್ಯಾತ್ಯಾಸ ಒಳಪಡಿಘುದು ಊ? ಹಾಗಾದರೆ ಆನುಛೇಫೀಗಿಗಳಿಗ ಆತ್ಯುನ್ನೇ ಸಂತುಷ್ಟಿ ದೊರಕಿಸುಂ ಇಶ್ಯಾರಿಗಳೆಲ್ಪವೊ ಅಯು ಜನಾಂಗದ ವಾಡಿಕೆ. ಆರ್ಧಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು. ಆರ್ಥಿಕೆವ್ಯವೆಸ್ಥಯ ಸ್ಟರೂಪವೇನು? ಇವು ಆನುವೋಗಗಳಮ್ನ ಕುರಿತ ಆಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಾತಾವರಣ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳು ಇರಿಥ ಆನೇಕೆ ಲಂಶಗಳಮ್ನ ಏಳುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಅವಲರಿಬಿಸಿವೆ ಆನುಬೊಳೆಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಿದ್ದಾರಿತೆಗಳು ಮೆತ್ತು ಸೆಮಸ್ನೇಳೆಳನ್ನು ಆನುಭೂಕಿಗಕ್ಕ ಬೇಕಾದ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಯಾವುವೂ ಎಪ್ಪೂ ಬೇಕು? ದೇಶದ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಬಯಕೆಗಳ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅವೇ ಎಎಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇವುಗಳ ಹರಿಚೆಕೆ ವ್ವವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು? ಇವು ಕೆಲವು ತುಂಗೆ ಬಯೊಗಳು ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಬತ್ತೂರುವುವಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಯೆಕೆಗಳೂ ಊ ತ್ಸೆಗಳಾಗಿವೆ ಊ ಪೋಝ ಅಥಿಗ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಊವೊ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವರಾನವನ ಬರಿರೆಂಕೆಗಳು ಅವಿಶಿತ ಹಾಗವಿ ಭೇಡಿಕೆ ನೀಡಿಕೆಗಳ ಪರಸೆರ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಸೇರಿ ಈ ಪ್ರರೈಗಳನೊತ್ನಿ ನಾನಾಗಿಯೆ? ವೈಏಭೂನಾದುವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಯುಗಳ ತುಂಅಕೆಗೆ ಅವಶ್ವಕೆವಾದ ಬಿಡಿಸ್ತೂ ಹೆಕಾಂಗುವುವು, "ಈ ಪದ್ಭಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರಕು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಳ್ಳಲು, ಸಾದನೆಗಳ ಆಭಾವ ಕೆಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸೈಯ ಮುಎಲಭೂತ ಆನುಭೂಆಗಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಪ್ಪಂತ್ರ್ಯಉ೦ಟು. ಅವರು ಬಯಸುವ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳಿಗ ಅರಿಶೆರ್ಚಿರೊಯುವುದರಫ್ಟ್ಶ್ಚತೆಬಟೂಯೊ೦ಕ್ಲನುನೈ ಕ್ರಲಿಪ್ತಿಗೆಶ್ಚಿಕ್ಸಗ ಅವರು ಬೆಲೆಳೊಡಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಎಎಧಸರಕುಗಳಿಗಿರುವ ವಾಗಿ ಆ ಆ ಇಲ್ಲಷಾಗುವು ರಿಂ ಒಂ ಬ ಬೇಡಿಕೆಯನು ಊಸ್ಸೂವು. ಒಂದೊಯ ಮಿತಿಯುಯಯಎ ಹೇಳಬಹುದು. ಅನುಭೂಖಾ ಸರಕೊರಿದನ್ನು ಒಂದುಕ್ಕಿವ್ವೈಷ್ಟಿಯಿರಿದ ಅನುಭೆಭೀಗಿಗಳ ಭೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥದ ಬೆಲೆಗಳು ಅನುಬೊಳೆಗಿಸುಂ ಬರಬರುತ್ತಾ ಆದರ ಬಯಕೆಯ ಆಳ ಕಡಿಮೆರ್ಚುರಿತ್ತೆ ಬಂದು ಇವು ಎಎಧ ಸರಕುಗಳ ಎಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬಯಕೆಯ ತೀವೊಯನ್ನು ಶ್ಯಪ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದಾಗ ಆ ಸರಕಿನ ಬಯಕೆ ನಿಲ್ಪುವುದಂ ಈ ಅನುಭವದ ಪ್ರೆತಿಬಿಯಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಶ್ಚಾದಕರು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ನೀಡಿಕೆಯ ಟೊಲ್ವೇಸೆಪೊಟೆಂತ್ರೆ ಕಾಂ ಮತ್ತುಸಾಢಮ್ಳು ಬೂಯುಳ್ಳವಾದ ಕಾರಣ ಆಉಂಗಿಯ ಮನಸ್ಪಿನಲ್ಲಿಯು ಉತ್ಪಾರ್ದರು ಅದ್ಯತೆ ನೀಡುವರು. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಮುಎಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಬಯೆಕೆಗಳು ಪಂಸ್ತರ ಸ್ಪಂ೯ಸುವುವು" ಈ ಘನೊಕ ಫಸಧೆ೯ಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಯಕೆಗಳ ಆನುಧಿ'ವಿಳಗಿಗಳ ಚೇಡಿಕೆಯೆ ತೀವ್ರತೆಂರೆಶೀ ಮಶಿಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಾದೆನೆಯೆನುಸ್ಸೂ ಕ್ಷೆಚ್ಛೇಲ್ಡ್ಒಂಜ್ಜೆಕ್ಷೆಣೆಷ್ಣಾ ಅಚ್ಚುಏರ್ಣಡೂ. ಕ್ತರುವುಕ್ಸ್ಕ್ತಕ್ತಕ್ಷ್ಯಆಗಭೂಅನುಬೊಅಗ ೩೧೩ ಆರ್ಥಿಕಪದ್ಧತಿ ಸರಿಂಮೀ ಅಥವಾ ಅನುಭೂಳೆಗವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಯರಿಸ್ಸೂ ಜನ ಬಯಸುವ ಆಹಾರ. ಬಟ್ಟೆ ನಸತಿಸೌಕೆಯೊ. ವಿಹಾರ. ಎದ್ಯಾತ್ಯಾಸ ಒಳಪಡಿಘುದು ಊ? ಹಾಗಾದರೆ ಆನುಛೇಫೀಗಿಗಳಿಗ ಆತ್ಯುನ್ನೇ ಸಂತುಷ್ಟಿ ದೊರಕಿಸುಂ ಇಶ್ಯಾರಿಗಳೆಲ್ಪವೊ ಅಯು ಜನಾಂಗದ ವಾಡಿಕೆ. ಆರ್ಧಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು. ಆರ್ಥಿಕೆವ್ಯವೆಸ್ಥಯ ಸ್ಟರೂಪವೇನು? ಇವು ಆನುವೋಗಗಳಮ್ನ ಕುರಿತ ಆಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಾತಾವರಣ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳು ಇರಿಥ ಆನೇಕೆ ಲಂಶಗಳಮ್ನ ಏಳುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಅವಲರಿಬಿಸಿವೆ ಆನುಬೊಳೆಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಿದ್ದಾರಿತೆಗಳು ಮೆತ್ತು ಸೆಮಸ್ನೇಳೆಳನ್ನು ಆನುಭೂಕಿಗಕ್ಕ ಬೇಕಾದ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಯಾವುವೂ ಎಪ್ಪೂ ಬೇಕು? ದೇಶದ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಬಯಕೆಗಳ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅವೇ ಎಎಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇವುಗಳ ಹರಿಚೆಕೆ ವ್ವವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು? ಇವು ಕೆಲವು ತುಂಗೆ ಬಯೊಗಳು ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಬತ್ತೂರುವುವಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಯೆಕೆಗಳೂ ಊ ತ್ಸೆಗಳಾಗಿವೆ ಊ ಪೋಝ ಅಥಿಗ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಊವೊ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವರಾನವನ ಬರಿರೆಂಕೆಗಳು ಅವಿಶಿತ ಹಾಗವಿ ಭೇಡಿಕೆ ನೀಡಿಕೆಗಳ ಪರಸೆರ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಸೇರಿ ಈ ಪ್ರರೈಗಳನೊತ್ನಿ ನಾನಾಗಿಯೆ? ವೈಏಭೂನಾದುವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಯುಗಳ ತುಂಅಕೆಗೆ ಅವಶ್ವಕೆವಾದ ಬಿಡಿಸ್ತೂ ಹೆಕಾಂಗುವುವು, "ಈ ಪದ್ಭಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರಕು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಳ್ಳಲು, ಸಾದನೆಗಳ ಆಭಾವ ಕೆಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸೈಯ ಮುಎಲಭೂತ ಆನುಭೂಆಗಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಪ್ಪಂತ್ರ್ಯಉ೦ಟು. ಅವರು ಬಯಸುವ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳಿಗ ಅರಿಶೆರ್ಚಿರೊಯುವುದರಫ್ಟ್ಶ್ಚತೆಬಟೂಯೊ೦ಕ್ಲನುನೈ ಕ್ರಲಿಪ್ತಿಗೆಶ್ಚಿಕ್ಸಗ ಅವರು ಬೆಲೆಳೊಡಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಎಎಧಸರಕುಗಳಿಗಿರುವ ವಾಗಿ ಆ ಆ ಇಲ್ಲಷಾಗುವು ರಿಂ ಒಂ ಬ ಬೇಡಿಕೆಯನು ಊಸ್ಸೂವು. ಒಂದೊಯ ಮಿತಿಯುಯಯಎ ಹೇಳಬಹುದು. ಅನುಭೂಖಾ ಸರಕೊರಿದನ್ನು ಒಂದುಕ್ಕಿವ್ವೈಷ್ಟಿಯಿರಿದ ಅನುಭೆಭೀಗಿಗಳ ಭೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥದ ಬೆಲೆಗಳು ಅನುಬೊಳೆಗಿಸುಂ ಬರಬರುತ್ತಾ ಆದರ ಬಯಕೆಯ ಆಳ ಕಡಿಮೆರ್ಚುರಿತ್ತೆ ಬಂದು ಇವು ಎಎಧ ಸರಕುಗಳ ಎಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬಯಕೆಯ ತೀವೊಯನ್ನು ಶ್ಯಪ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದಾಗ ಆ ಸರಕಿನ ಬಯಕೆ ನಿಲ್ಪುವುದಂ ಈ ಅನುಭವದ ಪ್ರೆತಿಬಿಯಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಶ್ಚಾದಕರು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ನೀಡಿಕೆಯ ಟೊಲ್ವೇಸೆಪೊಟೆಂತ್ರೆ ಕಾಂ ಮತ್ತುಸಾಢಮ್ಳು ಬೂಯುಳ್ಳವಾದ ಕಾರಣ ಆಉಂಗಿಯ ಮನಸ್ಪಿನಲ್ಲಿಯು ಉತ್ಪಾರ್ದರು ಅದ್ಯತೆ ನೀಡುವರು. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಮುಎಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಬಯೆಕೆಗಳು ಪಂಸ್ತರ ಸ್ಪಂ೯ಸುವುವು" ಈ ಘನೊಕ ಫಸಧೆ೯ಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಯಕೆಗಳ ಆನುಧಿ'ವಿಳಗಿಗಳ ಚೇಡಿಕೆಯೆ ತೀವ್ರತೆಂರೆಶೀ ಮಶಿಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಾದೆನೆಯೆನುಸ್ಸೂ ಕ್ಷೆಚ್ಛೇಲ್ಡ್ಒಂಜ್ಜೆಕ್ಷೆಣೆಷ್ಣಾ ಅಚ್ಚುಏರ್ಣಡೂ. ಕ್ತರುವುಕ್ಸ್ಕ್ತಕ್ತಕ್ಷ್ಯಆಗಭೂಅನುಬೊಅಗ ೩೧೩ ಆರ್ಥಿಕಪದ್ಧತಿ ಸರಿಂಮೀ ಅಥವಾ ಅನುಭೂಳೆಗವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಯರಿಸ್ಸೂ ಜನ ಬಯಸುವ ಆಹಾರ. ಬಟ್ಟೆ ನಸತಿಸೌಕೆಯೊ. ವಿಹಾರ. ಎದ್ಯಾತ್ಯಾಸ ಒಳಪಡಿಘುದು ಊ? ಹಾಗಾದರೆ ಆನುಛೇಫೀಗಿಗಳಿಗ ಆತ್ಯುನ್ನೇ ಸಂತುಷ್ಟಿ ದೊರಕಿಸುಂ ಇಶ್ಯಾರಿಗಳೆಲ್ಪವೊ ಅಯು ಜನಾಂಗದ ವಾಡಿಕೆ. ಆರ್ಧಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು. ಆರ್ಥಿಕೆವ್ಯವೆಸ್ಥಯ ಸ್ಟರೂಪವೇನು? ಇವು ಆನುವೋಗಗಳಮ್ನ ಕುರಿತ ಆಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಾತಾವರಣ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳು ಇರಿಥ ಆನೇಕೆ ಲಂಶಗಳಮ್ನ ಏಳುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಅವಲರಿಬಿಸಿವೆ ಆನುಬೊಳೆಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಿದ್ದಾರಿತೆಗಳು ಮೆತ್ತು ಸೆಮಸ್ನೇಳೆಳನ್ನು ಆನುಭೂಕಿಗಕ್ಕ ಬೇಕಾದ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಯಾವುವೂ ಎಪ್ಪೂ ಬೇಕು? ದೇಶದ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಬಯಕೆಗಳ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅವೇ ಎಎಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇವುಗಳ ಹರಿಚೆಕೆ ವ್ವವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು? ಇವು ಕೆಲವು ತುಂಗೆ ಬಯೊಗಳು ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಬತ್ತೂರುವುವಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಯೆಕೆಗಳೂ ಊ ತ್ಸೆಗಳಾಗಿವೆ ಊ ಪೋಝ ಅಥಿಗ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಊವೊ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವರಾನವನ ಬರಿರೆಂಕೆಗಳು ಅವಿಶಿತ ಹಾಗವಿ ಭೇಡಿಕೆ ನೀಡಿಕೆಗಳ ಪರಸೆರ ಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ಸೇರಿ ಈ ಪ್ರರೈಗಳನೊತ್ನಿ ನಾನಾಗಿಯೆ? ವೈಏಭೂನಾದುವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಯುಗಳ ತುಂಅಕೆಗೆ ಅವಶ್ವಕೆವಾದ ಬಿಡಿಸ್ತೂ ಹೆಕಾಂಗುವುವು, "ಈ ಪದ್ಭಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರಕು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಳ್ಳಲು, ಸಾದನೆಗಳ ಆಭಾವ ಕೆಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸೈಯ ಮುಎಲಭೂತ ಆನುಭೂಆಗಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಪ್ಪಂತ್ರ್ಯಉ೦ಟು. ಅವರು ಬಯಸುವ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳಿಗ ಅರಿಶೆರ್ಚಿರೊಯುವುದರಫ್ಟ್ಶ್ಚತೆಬಟೂಯೊ೦ಕ್ಲನುನೈ ಕ್ರಲಿಪ್ತಿಗೆಶ್ಚಿಕ್ಸಗ ಅವರು ಬೆಲೆಳೊಡಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಎಎಧಸರಕುಗಳಿಗಿರುವ ವಾಗಿ ಆ ಆ ಇಲ್ಲಷಾಗುವು ರಿಂ ಒಂ ಬ ಬೇಡಿಕೆಯನು ಊಸ್ಸೂವು. ಒಂದೊಯ ಮಿತಿಯುಯಯಎ ಹೇಳಬಹುದು. ಅನುಭೂಖಾ ಸರಕೊರಿದನ್ನು ಒಂದುಕ್ಕಿವ್ವೈಷ್ಟಿಯಿರಿದ ಅನುಭೆಭೀಗಿಗಳ ಭೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥದ ಬೆಲೆಗಳು ಅನುಬೊಳೆಗಿಸುಂ ಬರಬರುತ್ತಾ ಆದರ ಬಯಕೆಯ ಆಳ ಕಡಿಮೆರ್ಚುರಿತ್ತೆ ಬಂದು ಇವು ಎಎಧ ಸರಕುಗಳ ಎಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬಯಕೆಯ ತೀವೊಯನ್ನು ಶ್ಯಪ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದಾಗ ಆ ಸರಕಿನ ಬಯಕೆ ನಿಲ್ಪುವುದಂ ಈ ಅನುಭವದ ಪ್ರೆತಿಬಿಯಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಶ್ಚಾದಕರು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ನೀಡಿಕೆಯ ಟೊಲ್ವೇಸೆಪೊಟೆಂತ್ರೆ ಕಾಂ ಮತ್ತುಸಾಢಮ್ಳು ಬೂಯುಳ್ಳವಾದ ಕಾರಣ ಆಉಂಗಿಯ ಮನಸ್ಪಿನಲ್ಲಿಯು ಉತ್ಪಾರ್ದರು ಅದ್ಯತೆ ನೀಡುವರು. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಮುಎಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಬಯೆಕೆಗಳು ಪಂಸ್ತರ ಸ್ಪಂ೯ಸುವುವು" ಈ ಘನೊಕ ಫಸಧೆ೯ಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಯಕೆಗಳ ಆನುಧಿ'ವಿಳಗಿಗಳ ಚೇಡಿಕೆಯೆ ತೀವ್ರತೆಂರೆಶೀ ಮಶಿಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಾದೆನೆಯೆನುಸ್ಸೂ ಕ್ಷೆಚ್ಛೇಲ್ಡ್ಒಂಜ್ಜೆಕ್ಷೆಣೆಷ್ಣಾ ಅಚ್ಚುಏರ್ಣಡೂ. ಕ್ತರುವುಕ್ಸ್ಕ್ತಕ್ತಕ್ಷ್ಯಆಗಭೂ