ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅನುವoಶೀಯತೆ ಕಲಿಉಂ ಊರ ಇಲಿಗಳಮ್ನ ಇದೇ ಗುಂಪಿನ ಅಸ್ಲಂರಿಗದ ಇಲಿಗಳೊಡನೆ ಒಟ್ಟುಟಾಡಿಸ್ಸೂದೆಂರಿರ ಇನ್ನೊಯ ಏಧನಾದ ಮೆರಿಗಳು ಆಮಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರನಿಯ೦ವೊಂನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟಾಥ್ರಿ ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಆಯ್ದಛಂರಿದ ಮರಿಮಾಡಿಸುವ ವಿಧಾನ 18 ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಮುರಿದುವರಿಯಿತು. ಟ್ರಿಯುನ" ವುಕ್ಯಹೆಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಮಧ್ಯೆ೯ದ ಪ್ರಥಮಾರೀಕ್ಷೆ ಮೆತ್ತು ಎರಿಟು ಅನುಕ್ರನುವಾದ ವರಿಶಾವಳಿಯ ಪದೀಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೂಸಿ ಇದರಿಂದ ಬರಿದೆ ಫೆಲಿಕಾಂಶೆಗಳನ್ನು ಪೋಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಚುರುಕುಮೆರಿಗಳೊ ಹಿರಿದುಳಿದಿದ್ದ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿದುಳಿದ ಮರಿಯೊ ಇದೆನ್ನು ಮನೆ: ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ 8.18 ತೆಲೆಮಯಗಳ ವರೆಗೂ ಗಮನಿಸೆಲಾಯಿತು. ವೂಶೆಹಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಮಧೈ೯ ವರಿಶಾಜಿ೯ತವೆನುಲ್ಕವುದನುಲ್ಮ ಈ ಪ್ರೆಬೊಳಗ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತೆಡ್ತಿಬ್ಬ ಸೆರಿರೊಳಧಕ ಭಾವುಶೀದ್ರೆರಿಕತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವೆ ಒರಿದು ವರಿಶದ ಇಲಿಗಳನೂಲ್ಕನುತ್ತು ಅಲ್ಪ ಭಾವೊಳಪ್ರೇಕತೆಯುಳ್ಳ ಮತೆತ್ತಂದು ವರಿಶದ ಇಲಿಗಳನೊದೈ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಥಿಯುರ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸೆರಿರೊಆಧೆಕರು ಪೋಳ ಕಪ್ರಿರತ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಾಧುಸ್ಟಭಾವದರಿಥ ಚೆತ್ತಪ್ರಕ್ರೈತಿಗಳ ಲಕ್ಷೆಣಗಳನ್ನು ಎಎಧ ವರಿಶಗಳ ಅಧ್ಯಯೆನಗಳ ಸುಂಕ ಕಂಉಂದ್ದಾರೆ ತ್ತೊಧ ಅಥವಾ ಉಂಡೆ ಪೊಗಳು ಆಯಾ ಸ್ವಭಾವೆದ ಮೆರಿಗಳನುಲ್ಮ ಹಾಕುತ್ತನೆ ಎರಿಬುದು ಇಲಿಗಳ ಮೆರಿಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರದುಃಗಗೆಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬ೦ರಿದೆ. ಒರಿದು ಪ್ರದುಃಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ನಾವೆ೯ ಜಾತಿಯ ಬೂದುಬಣ್ಣದ ಕಾಡಿಲಿಗಳನುಲ್ಮ ಮತ್ತು ಪಳಗಿಸಿದ ಆಲಿರ್ಕ್ಳೆ ಜಾತಿಯ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳನ್ನು ಒರಿದು ಬೊಳನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ಅನರಿತೆರ ನಾವೆ೯ ಜಾತಿಯ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕಾಡಿಲಿಗಳ ಮರಿಗಳು ಪ್ಪಂವಾಗಿಯೊ ಪಳಗಿಸಿದ ಆಲ್ಬನೆಡೀ ಇಲಿಗಳ ಮರಿಗಳು ಸಾಧುವಾಗಿಯೊ ಇದ್ದುದು ಕಂಡುಬಯೆತು. ಈ ವ್ವತ್ಮಾಸೆ ತೆಳಿಶಾಸ್ತ್ರದ ತೆಕ್ಷ್ಯವನ್ನನುಸೆರಿಸಿದೆ. ಜಿಸ್ಬಗ್೯ ಮತ್ತು ಆಲಿ ಎರಿಬುವರ ಆಧ್ಯೆಯನದಿರಿದ ಪೂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆಭೂದ ಪ್ಪಂಲಿತ್ತಿಗೆ ತೆಂಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರಎದಯೆರಿದು ತಿಂಉಂದೆ ಇಮು ನೂರು ವಂಶೆಗಳ ಸುರಿಡಿಲಿಗಳ ಕೊರಾಡುವ ವರ್ತೆನೆರಿರುನತ್ನಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಇವರ ಸಂಶೂಳೆಧನೆ ಕಸ್ಪು ಅಬೂರಿ ಮತ್ತುಆಲ್ಪಿನೆವೀ ಜಾತಿಯ ಇಲಿಗಳ ಮಯ ಬಉಂತ್ತು ಕಡ್ಡು ಇಲಿ ಮೇರಾಟದೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನೆವನ್ನೂ ಅಗುಎಟೇ ಇಲಿ ದ್ಧಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಆಲ್ಪಿನೊಆ ಇಲಿ ಆರಾಮ ಸ್ಥಾನೆವನೊಲ್ಕ ಗಳಿಸಿದುವು. ಹೊಳೆರಾಡುವ ಸಾಮಧೈ೯ವನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಫೋಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೆನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು. ಕಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಪಿನೊ ಇಲಿಗಳ ಮರಿಗಳಮೈ ಕೊಉಂ ತಾಯಿ ಇಲಿಯ ಜೊತೆ ಬೆಳೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆಲ್ಪಿನುಪೀ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಷೆಣಂಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕಪ್ಪು ಇಲಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೆಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಯತೆವಾದ ಮರಿಗಳಮ್ನ ಪದೀಕ್ಷಿಸೆಲಾಗಿ. ರೂರಾಡುವ ಸಾಮಧೈ೯ದಲ್ಲಿ ಕಪಶ್ಚಿ ಇಲಿಗಳು ಆಲ್ಲಿನೊರಿ ಇಲಿಗಳಿಗಿರಿತೆ ಉತ್ತಮವೆರಿದು ಕಂಡುಬಯೆತು. ಇವುಗಳು ಬೆಳೆದ ಪರಿಸರದಿ೦ದ ಇವುಗಳ ವ್ವಕ್ತಿಕ್ಷ್ಯದ ರಚೆನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಬದಲಾವಣೆಯೊ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪೋಳ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಉಂರಿದ ಬುದ್ಧಿಉಂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಮೃ ಆಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಪ್ರೆಬೊಳಿಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ವ್ವಕ್ತಿಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಭಾವವನ್ನು ಬೀರುಕ್ತದೆ ಎರಿಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟರುವ ವಶಿನಶ್ಯಾಸ್ತಜ್ವರು ಅನುಪರಿಶೀಯತೆಯಿರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚಶ್ಚಿ ಬದಲಾಮಕಗುಂಗುಫುಣ್ಣುವೆಯ ಹೇಳುಪ್ಪಂ. ಆರೇಂಗೃನಾಗಿರುವ ಯುವುದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ತೂ ತೆರಚೇತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೆಂರಿದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ವಿಂರುಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಘಂಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದೆರಿದು ಇವರು ವಾದಿಸ್ಸಾಂ. ಮಕುತ್ತಂದು ಕುಂದಿದ್ದುದೂ ಕಂಡುಬರಿರಿತು. ಒಪ್ಪಂ ಬೆಳೆಸಿದ ಎಕಲಿಂಗದ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಚೇರೆಯುಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಆನನ್ಯೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಪಿ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯತ್ಮಾಷಂ ಆನುವರಿಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಿರಿದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೆಳೆಲಾಗುವ ಫೋವವಮ್ನ ಎತ್ತಿ ತೊಳೆರಿಸುತ್ತದೆ. ಆನನ್ಯ ಆವಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾವಶ್ಚಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೀವನದುದ್ದಕಶ್ಚಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಬ್ರಾತ್ತೀಯ ವಿಕಲಿರಿಗದ ಆವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಕೊಳದರಗಳು ವಿವಿಧ ಆನುವರಿಶೀಯೆತೆಯಮ್ನ ಹೊರಿದಿರುತ್ತಂ. ಅದರೆ ಇವು ಒಂದೇ ಪರಿಸೆರದೆಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೆಲ್ಡಡುತತ್ರೆ ಇವುಗಳುಕ್ರನುವಾಗಿ 0.64 ಮತ್ತು 0.50 ಅಂಶಗಳ ಪರಸ್ಪಂ ಸಂಬರಿಧೆಗಳನ್ನು ಊಝ. ಒರಿದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರೂ ಅವು ತಮ್ಮಬುದ್ಧಿಕ್ತಾಯಲ್ಲಿ ವ್ವೈಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸೆಗಳನ್ನು ಸ್ನೋ ಉಂಸುತ್ತಂ. ಒರಿದು ನಿಧವಾದ ಪರಿಸರವೆನುತ್ಸೆ ಪ್ಪೂಳೆಯ ಏಕಲಿರಿಗದ ಆವಳಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಕೆತಾಂದರಗಳಿಗೂ ಒದಗಿಸಿಕೆವಿಟ್ಸ್ರೂ ಇದರಿಂದ ಒರಿದೇ ಸಮನಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೆಂಡುಬರುವುರಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ಆನುವರಂಳೆಯತೆಯೆ ಕೇವಲ ಒರಿದು ಸಹಸೆಂಬರಿಧಿ. ಇದು ಯಾವ ಪ್ರೆಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆನುವರಿಶೀಜೊಯ ಗುಣಂಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೆಬಹುದು ಎರಿಬುದಮ್ನ ನಿಧಳರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುವರಿಶೀಯತೆ ಎರಿಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಒರಿದು ಶಾಶ್ಚತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆರಿಶವೊ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಎರಿಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಅರಿಶವೂ ಇವೆ ಒಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಪ್ಪೂಗಿರುವ ಪರಿಸೆರವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸ್ಸೂದೆರಿರಿದ ಅನುವರಿಶೀಯೆ ಶಕ್ತಿವೃಶಿಷ್ಣರಗಳು ಯಾವ ಸಂದೇಹೆವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳುತೆವೆಬ ಮನುಷ್ಕ ಅನುವರಿಶೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ= ಈ ಎರಡರಿ೦ದಲೂ ಬರಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷೆಣ ಮತ್ತುಆದುವೆರಿಶಿಯುಕೆ: ಒಬ್ಬ ತ್ತೂಯ ಬೆಳೆವೆಣಿಗೆಯೆಲ್ಲಿ ಆನುವರಿಶೀಯೆತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇವೆರಡರ ವೋ ಎಷ್ಣರ ಮಪ್ಟೆಂದೆ ವಿಂಬ ಎಷಯೆದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏರುದ್ಧ ಉಂಡೆ ಮಗುವಿನ ಭಂಷ್ಠಚೇವನೆವನ್ನು ಅನುವೆಂಶೀಯತೆದುಃ ನಿರ್ಧೆರಿಸುವುದು ಎರಬುದಮೃ ಗಾಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯುಯಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ಸ್ನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅನುವರಿಶೀಯತೆ ಏನೇ ಇರಲಿ. ವೈಕ್ತಿಯೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವನ ಭನಿವ್ಯಜೀವನದ ಸ್ಟಊ=ಇನನ್ನೆಲ್ಲ ರೊಪಿಸುವುದು ಅವನು ವಾಸಿಸುಂ ಪರಿಸರವೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾದಗಳನ್ನುಸಿದ್ಧಷೆಡಿಸುಂ ಅನೇಕ ದ್ಯಜ್ಞಾಕ್ಷೆಹ ಉಂಉಂನ್ನೂ ಉಂಡೆ. 1 ಮನೆತೆನಗಳ ಚೆರಿತ್ತೆಯೆ ಅಭ್ಯಾಸೆ ಗಾಲ್ಡನ್ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಣ ಮನೆತನಗಳ ಚೆಂತ್ತಂವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕಶಕ್ತಿಯೆ ಕಾರಣ ಅನುವಂಶೀಯೆತೆಯೆರಿದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಲ್ಡನ್, ವೆಡ್ಡುವುಡ. ಡಾರ್ನಿನ್ ಮನೆತನದ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಚೆಂತ್ತಂದಿನ್ನು ಕಾರ್ಲಪಿಯೆದ್ದೆನ್ ಶೂಆಧಿಸಿ ಆ ಮನೆತನದವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಭಾರಾಲಿಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯಸಾಥಿನವನುಲ್ಕ ಗಳಿಸಿದ್ದುದಖು ಆಲ್ಪದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಐದು ನೇರವಾದ ತಲೆಮಾರಿನವರು ರಾಯೆಲ್ ಸ್ಸೂಟೆಯ ಉಂಸಂಪಾದಿಉಂ ಹೇಯ್ಯನೆ (ಷಾ) ಅಮೆರಿಕದ ಎಡ್ಡಡಕ್ರೈ೯ ಮನೆತನದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಡಾಕ್ಸ್ದ್ಮೆನ್ಪಿಪ್ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಥರಕ್ಕ ಬ೦ದಿದ್ದಾನೆ. ಡಗ್ಡೇಲ್ ಎರಿಬುವ ಮೆಳಿಕ್ಸ್ಜಣ್ಯಕ್ ಎರಿಬ ಊ ಉಂ ಚೆಹ್ಪಯೆನುತ್ನಿ ಡಪ್ಪದ್ ಉಂ೯ ಕಾಲಿಕಾಕ್ ಮಿಟ ಪ್ಪಂತಿಕಾರಕ ಮನೆತನದ ಚರಿತ್ತೇಭುನೊಲ್ಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಆ ವತಿನೆತೆನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೆದವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುದಿ ತುಂಲ ಪುರುಷನ ಅಧಮ (ಕೀಳು) ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ರೀಯೆನ್ನೇ ಹೆಮಿದಿದ್ಧರು ವಿಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾನೆ. 2. ಉಂಡೆ ಅಭ್ಯಾಸೆ (ಕೆಪೀರಿಲೇಮ್ ಸ್ಪಂಲುಲೈ: ಈ ಸಂಠೋಧನೆಗಂರಿದ ವೈಕ್ತವಾಗುವುದೇನೆಂದರೆ. ಸೆಹೊಳದರ ಸಸೊದರಿಯೆರಲ್ಲಿ ಆರಿದೆರೆ ಎಕೆಣಂದರದಲ್ಲಿ (ಸೀತ್ತಿರಿಗ್) ಕರಿಡುಬರುವ ಮಾನಸಿಕಶಕ್ತಿಯೆ ಸಾದೃಶ್ಯ'ಕೆಳಿಗಿರಿತ ಆವಳಿ ವಶಿಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾದೃಶ್ಯಏರುವುದು. ರಕ್ತಸೆರಿಬರಿಧದ ಗಾಢತೆ ಹೆಚ್ಚಿದರತೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲಿ