ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗಸ್ಥಲಗಳು - ಅಂಗಳದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅರ್ಹತೆ ಅಖಂಡವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದೈಹಿಕ ದೃಢತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿgv,É ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರ¸್ಯÀ , ಗರಿಷ್ಠ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸೃಜನ ಶೀಲತೆU¼£್ನು À À À À ಒಳUೂಂಡಿರುತz. É ್ತ É ದೈಹಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಒಬ್ಬನ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಹತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಸಂಗತಿಗ¼ಂದg-ಬಲ, ಕµ್ಟÀ ಸಹಿಷುv, ಮೈಮೃದv್ವ, ಚ¥ಲತೆ, ವೇಗ, ಸ್ಫೋಟಕ ಶಕಿ, É É ್ಣ É À À ್ತ ಖಚಿತತೆ ಹಾಗೂ ಪತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮPv.É ಇವೆಲªÅÀ ಗ¼£್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಂದ ್ರ À ್ಲ À À ಮಾತ್ರ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾzs್ಯÀ .

ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಕುಸ್ತಿಪಟು

ಇಂದಿನ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಹಳವಲ್ಲದೆ, ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವgಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆU¼ು ನೂರೆಂಟು. ಮನುಷ್ಯ ಔಷದಿUಳ ಬಲದಿಂದ¯ೀ À À À ü À É ಜೀವಿಸ¨ೀಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯªÇ É À ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದg, ದೇಹP್ಕÉ ಸºಜವಾಗಿ ಸಿಗ¨ೀಕಾದµ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕqUೂ É À É À É À ಗªುನ ಕೊಡಲಾರzµ್ಟು ಜಂಜಾಟದಲಿದ್ದಾ£.É ಸಾಕµ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ದೈಹಿಕ À À À ್ಲ À ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಸಾಧ್ಯ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಕಲ್ಪ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಕೃಷ್ಟ ಪx, ಏಕಾಗತೆ ಅವ±್ಯÀ . ಮಾನವ ಸ್ವಸಾಮಥ್ರ್ಯದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯª£್ನು ಪqಯ À ್ರ À À É ಬೇಕಾಗುತz.É ಆರೋಗ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವ£ದ ಸುಖ-ಲಾ¨sª£್ನು ಅನು¨sವಿಸಬಹುದು. ್ತ À À À À À ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂದರ್¨ಗ¼ು ತಾವಾಗಿಯೇ ಒದಗಿ ಬರುತª.É ಆಗ ಜೀವನ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದ Às À ್ತ ವಿಶಾಲ ನದಿಯಂತೆ ಶಾಂತªÇ, ಆನಂದದಾಯಿಯೂ ಆಗಬಲ್ಲzು. À À ಮಾನªನ ಕಾರ್ಯಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಅವನ ಆಮಜನPದ ಬಳPಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. À ್ಲ À É ಇದರ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಬಳಕೆ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿ£ಲ್ಲಿ. ನಂತರ ವಯಸ್ಸಾzಂತೆ ಕªುೀಣ À À ್ರ É ಇದರ ಮಟ್ಟªÇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತz.É ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಈ ಆಮಜನPದ À ್ತ ್ಲ À ಹೀರುವಿಕೆಯ ಪಮಾಣವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 20-30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ್ರ

33

ಸು. 35 ವರ್µ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನಂತರ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಕªುೀಣ À ್ರ É ಕುಗ್ಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಅಂಗ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ತqUಟಬಹುದು. 45ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನಂತರ ಮೂಳೆU¼ು ಪೆqಸಾಗುತ್ತ É À ್ಟ À À À ಹೋಗುತª.É ಕೀಲು ಹಾಗೂ ಸಂದುಗಳ ತೊಂದರೆ ಪ್ರಾgಂ¨s.À ಮಣಿಶಿರ (ಬೆ£್ನುಮೂಳೆ) ್ತ À À ಮೃದುತ್ವ ಕ¼zುಕೊಳುv್ತÀ ಹೋಗುವುದೇ ವೃದ್ಧಾ¥್ಯÀ . ವ್ಯಕ್ತಿ ಸvvವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ É À ್ಳ À À ಇಂಥ ನ್ಯೂ£vU¼£್ನು ಮೀರಬಲ್ಲ. À É À À À ಇನ್ನು ಮzsುಮೇಹ (ಸP್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ) ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವವಾಗಿ ಬೆ¼ಯುತ್ತಿz.É À À ್ರ É ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಲಿವೆ. ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ವಾಯುಪ್ರಕೋಪ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮವ£್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಂಥ À ಎಲ್ಲ ರೋಗUಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ವೈದ್ಯgು ಔಷzದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮವ£್ನು À À Às À ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತಲಿದ್ದಾg. ್ತ É ಕೆಲವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಂದರ್¨ಗ¼ಲ್ಲಿ ಶರೀರzಲಿನ ಅಗ್ನಿಶಕಿದಾಯಿಗಳಾದ ಗಂಥಿಸಾರU¼ು Às À À ್ಲ ್ತ ್ರ À À ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ¯ೂೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ, ಅಪgೂಪವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ವಾತ¥PೃÀ ತಿಯ É ್ತ À ್ರÀ ಮನುಷ್ಯನೂ ತೀರ ಕಪs ಪPೃÀ ತಿಯವನಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾ£. ಬೊಜ್ಜು ಬೆ¼ಯುತ್ತz. ಇವನ ್ರ É É É ಜೀವನದ್ರವ ಪರಿವರ್ತನ ಶಕ್ತಿ (ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್) ಸಾಧಾರಣ 55 ಇದ್ದz್ದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದು ಹೀಗಾಗುತz.É ಮನುಷ್ಯ ಏನೇನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡzೀ À ್ತ É ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದgೂ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿದ್ದgೂ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅವ£ು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ À À À 55 ಕ್ಯಾಲರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ£. ಇದು 50 ಆದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. É 60 ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ¥ೂರ್ಣವಾಗಿರಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಯಾಮವೇ ಮದ್ದು. À ಬೇಗ ಮಲಗಿ ಬೇಗ ಏಳುವುದು ನª್ಮು ಸಂಸ್ಕøತಿ. ಬೆ¼ಗಾಗೆz್ದು ಐಹಿಕ ಕಾರ್ಯPªು À À À ್ರÀ À ಮುಗಿದ ಅನಂತರ ಧ್ಯಾ£,À ಯೋಗಾಸ£,À ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ವಾಯುವಿಹಾರ, ಓಡುವುದು, ನಡೆದಾಡುವುದು, ಆಟ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ವ್ಯಾಯಾಮವೇ. ಇದೇ ಅಂಗಸಾzsನೆ ಕೂಡ. À (ಎನ್.ಎಸ್.ಪಿ) ಅಂಗ¸್ಥÀ ಲಗ¼ು : ವೀರ±ೈÉ ವ zsರ್ªುದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷª£್ನು ಬಯಸುವ ಜೀವ£ು À À À À À À ಅಥವಾ ಅಂಗ£ು ನೂರೊಂದು ಸ್ಥ¼Uಳ ಆಚguU¼£್ನು ನq¸¨ೀಕಾಗುತz.É ಇದ£್ನು À À À À É À À À É À É ್ತ À ಏಕೋತg±v¸್ಥÀ ಲ ಎಂದು ಕgಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವ£್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿ, ್ತ À À À É À ಗಣಭಾಷ್ಯರತ್ನಮಾಲೆ, ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗಸ್ಥಲಗಳು 44, ಲಿಂಗ¸್ಥÀಲಗ¼ು 57. ಅಂಗ¸್ಥÀಲಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ _ ಪಿಂಡ; ಪಿಂಡಜ್ಞಾ£;À ಸಂಸಾರºೀಯ; À É ಗುರುಕಾರುಣ್ಯ; ಲಿಂಗದಾರಣ; ವಿ¨sೂತಿ; ರುದ್ರಾP;À್ಷ ಮಂತ:್ರ ¨sPªiÁರ್ಗಕ್ರಿಯಾ; ಉ¨sಯ; s À À ್ತÀ À À ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ (ತ್ರಿವಿಧ ಸಂಪತ್ತಿ);ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ ಪ್ರಸಾದ (ಚತುರ್ವಿಧ ಸಾರಾಯ); ಉಪಾಧಿªiÁಟ; ನಿರುಪಾಧಿªiÁಟ; ಸºಜಮಾಟ; ಮಾಹೇಶg; ಲಿಂಗನಿಷೆ; À À À ್ವ À ್ಠ ಪೂರ್ವಾಶಯನಿರ¸£; ವಾಗzೈತ ನಿರ¸£; ಆಹ್ವಾ£ನಿರ¸£:À ಅಷv£ುಮೂರ್ತಿ ನಿರ¸£; ್ರ À À ್ವÉ À À À À ್ಟ À À À À ಸರ್ವಗತ ನಿರಸನ; ಶಿವಜಗನ್ಮಯ; ಭಕ್ತದೇಹಿಕಲಿಂಗ; ಪ್ರಸಾದಿ; ಗುರುಮಹಾತ್ಮೆ; ಪಸಾದಮಹಾತ್ಮೆ; ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ; ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ; ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ; ಅಂಗ್ರ ಲಿಂಗ; ಲಿಂಗನಿಜ; ಶgಣ; ತಾಮಸ; ನಿರ¸£; ನಿರ್ದೇಶ; ಶೀಲಸಂಪಾದ£; ಐಕ್ಯ¸್ಥÀ ಲ; À À À É ಏಕಬಾಜನ; ಸº¨ೂೀಜನ; ಸರ್ವಾಚಾರ¸ಂಪತಿ. s À És À ್ತ (ಬಿ.ಎಸ್.) ಅಂಗ¼zಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ : ಸ್ಥ¼zಲಿಯೆ ಖರೀದಿಮಾಡುವªನಿಗೇ ನೇರವಾಗಿ À À ್ಲ À À ್ಲ À ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥ¼ª್ಯÀ ªಹಾರU¼ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನqಯುತz.É ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ¸ುವಿನ À À À À É ್ತ À್ತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪªiÁಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಗಾವuಯ ಒಪ್ಪಂದU¼£್ನು ಮಾಡಿಕೊಳಲಾಗುತz. ್ರ À É À À À ್ಳ ್ತ É ಇದು ಉತ್ಪಾzPರ ಮತ್ತು ಸgPು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಆ ಕಣದ ಅಗv್ಯÀ U¼£್ನು ಪೂರೈಸುತz.É À À À À ್ಷ À À À ್ತ ಇಂಥ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಥಳಪೇಟೆಯ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂಮಾರಿಕೆ ಪೇಟೆಯ ಪUತಿಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ್ರ À (ಸಿ.ಸಿ.ಪಿ.) À À À À ್ಲ À ಅಂಗ¼ದ ವ್ಯಾಪಾರ : ಷೇರು ಪೇಟೆU¼ಲ್ಲಿ ವ್ಯªಹಾರzಲಿgುವ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರ À ವಿಧಾನU¼ಲ್ಲಿ ಒಂದು (¥sೂೀರ್ ಟೇಡ್) À À É ್ಲ ್ರ ಅಂಗ¼ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ (ಕೊಠಡಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ) ತ£್ನÀ ಲೆP್ಕzಲಿಯೇ ಲಾ¨sದಾಸೆಯಿಂದ À À À ್ಲ À ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ; ಮಾರುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ಇತರ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಲಿ, ಸz¸್ಯÉ ೀತgರಿಗಾಗಲಿ, ವ್ಯªಹಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನ ವ್ಯªಹಾರ ಲಂಡನ್ ಷೇರು À À À À ವಿನಿಮಯಕೇಂದ್ರದ ಸ್ವಂತವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ತgªಣವಾಲನ ರೀತಿಯದು. ಆದರೆ ಅವgಂತೆ ಇವ£ು ಯಾವ ಒಂದೇ ಬಂಡವಾಳ¥vದ À À  À À À ್ರÀ ವ್ಯಾಪಾರzಲ್ಲಿ ನಿರvನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪvU¼ಲ್ಲಿ ಚುರುಕು ವ್ಯªಹಾರUಳಾಗಬಹುದೆಂಬ À À ್ರÀ À À À À ಸೂಚನೆ ಕಂಡುಬರುವುದೋ ಅವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಮಾತªೀ ವ್ಯªºರಿಸುತ್ತಾ£. À ್ರ É À À É