ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


34

ಅಂಗಾಂಶಕೃಷಿ

ಅಂಗ¼ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ£್ನÀ ದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯಾಲಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. À ಸgಕಿನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿಯೂ ವ್ಯªಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾಮಪv್ರÀ ಶುಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು À À ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ£. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕgೂ ಅವ£ು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. É À À ಸಲ್ಪ ನµವಾಗುವಂತಿದ್ದgೂ ಜಾಗgೂಕvಯಿಂದ ಅದ£್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳುತ್ತಾ£.É ಬೆ¯U¼ಲ್ಲಿ ್ವ ್ಟÀ À À É À ್ಳ É À À ಅಲ್ಪ¸್ವÀಲ್ಪ ಬದಲಾವuUಳಾದgೂ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯªಹಾರ ನq¸ುವುದರಿಂದಲೂ É À À À É À ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಮಾರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವ£ು ತ£್ನÀ ಈ ಉದ್ದೇಶª£್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳುª£ು. À À À ್ಳ À À ಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಮಾರುವ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೂ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಆತ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸುವನು. ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಸುವ ಆದೇಶUಳ ಸೂಚ£U¼£್ನÀ ನುಸರಿಸಿ ಬಹು ಎಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯªºರಿಸಿ, ಕೈ ಖಾಲಿಮಾಡಿ À É À À ್ಚ À À ಕೊಂಡು, ಪೇಟೆ ಮುಚ್ಚುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರqುತ್ತಾ£. À É ಅಂಗ¼ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೇಟೆಯು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ನqಯುವುದP್ಕೂ À É À ಸವಾಲು ಬೆ¯Uೂ ಕೊಡ¯ೂಪ್ಪಿದ ಬೆ¯Uೂ ನqುವಣ ಅಂತgª£್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ É À É É À À À À À ಮೂಲಕ ದಿನದಿನದ ವ್ಯಾಪಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗೂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿgUೂಳಿಸುವುದP್ಕೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್¨ಗ¼ಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ À É À Às À ವ್ಯವಹಾರUಳಿಂದ ಏರಿಳಿತU¼ು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಿgತೆ ಏರ್ಪಡುವ ಬದಲು ಅವುಗಳ À À À À ಅಂತgU¼ು ಹೆZಬಹುದು. À À À ್ಚÀ ಆದರೆ ಇವನು ಬಹುಕಾಲ ತೇಜಿ ಅಥವಾ ಮಂದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನ ವ್ಯವಹಾರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೇಟೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಭಾರವೂ ಅಷ್ಟೇನೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪೇಟೆಯ ಪªೃÀ ತ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದಿಕ್ಕಿ£ಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರ£ಯ ಒಂದು ಭಾಗzµ್ಟು ್ರ À É À À ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯªºರಿಸುತ್ತಾ£.É ಏನಾದರಾಗಲಿ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೇಗ¨ೀಗ À À É ಪೂರೈಸುವುದರಿಂದ ಉದ್ದಿµ್ಟÀ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತದೆ (ನೋಡಿ - ಷೇರುಪೇಟೆ). ್ತ

ಮೊಲಿಯಾರ್ಡ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ¸್ಯÀ ¨sೂಣದ ಸಂವರ್zನೆಯ ಪಯೋಗU¼ಲಿಯೂ À ್ರ Às ್ರ À À ್ಲ ಕೊಟೆ ಮತ್ತು ರಾಬಿನ್ಸ್ ಎಂಬುವರು ಬೇರುತುದಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪಯೋಗU¼ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿUಳಾದgು. ್ರ À À ್ಲ À À

(ಎನ್.ವಿ.)

ಅಂಗಾಂಶPೃÀ ಷಿ : ಸ¸್ಯÀ zೀಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕೋಶU¼£್ನು ಮತ್ತು É À À À

ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ಕ್ರಿಮಿ ಶುದ್ಧಸ್ಥಿತಿಗ¼ಲಿ(ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆU¼ಲಿ), ಕೃತPªರ್zನªiÁzs್ಯÀ ªುಗಳ À À À À ್ಲ À À ್ಲ À À Às À À ಮೇಲೆ ಬೆ¼¸ುವ ಪಯೋಗUಳಿಗೆ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ/ವ್ಯªಸಾಯ (ಟಿಶ್ಯೂPಲರ್) É À ್ರ À À À ್ಚ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಶ್ಲೀಡನ್ ಮತ್ತು ಶ್ವಾನ್ ಎಂಬುವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಜೀವಕೋಶ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಕಾರ (ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ) ಸ¸್ಯÀ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ದೇಹU¼ು ಜೀವPೂೀಶUಳಿಂದ ್ರ À À É À ಮಾಡಲಟಿgುವುದಲದೆ ಪತಿಜೀವPೂೀಶªÇ ಸ್ವvಂತವಾಗಿ ತುಂಬುಜೀವನ ನq¸ಬಲ್ಲ ್ಪ ್ಟ À ್ಲ ್ರ É À À ್ರ É À ಸಾಮಥ್ರ್ಯವಿರುವ ಸ್ವಂತ ಅಸ್ತಿv್ವªÅÀ ಳ್ಳ ವ¸ುU¼ಂದು ಪರಿಗಣ¸ಲ್ಪಟ್ಟಿª. À À್ತ À É Â À É ಜೀವPೂೀಶಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ 1. ಸ¸್ಯÀ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣzೀಹU¼ು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ É Â É À À ಗುಣವಿಶೇಷU¼£್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಶUಳಿಂದಾದ ಸªುೂಹ. 2. ಸvಂತPೂೀಶU¼ು À À À À À ್ವ À ್ರ É À À ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿದೇಹಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಸಾಮಥ್ರ್ಯವ£್ನು ಕ¼zುಕೊಂಡªುೀಲೆ ಪುನಃ ಆ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವ£್ನು ಪqಯಲು À É À É À É ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸತ್ಯಾಂಶU¼£್ನು ತಿಳಿದರೆ ಸ¸್ಯÀ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣzೀಹUಳ ರೂಪgZನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗ¼ಲ್ಲಿ À À À Â É À À À À ಕೋಶಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಮತ. ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣU¼£್ನು ಅವುಗಳ ಕೋಶ ಸ್ಥಿತಿಗ¼ಲ್ಲಿ ಅ¨s್ಯÀ ಸಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲರZನೆ  À À À À À ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗ¼£್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು À À À À À ಅವುಗಳ ನಿಯಮಿತ ಪರಿಸರಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣಸಾಮಥ್ರ್ಯಗ¼£್ನು ತಿಳಿಯುವ ಅಭ್ಯಾ¸U¼ಲ್ಲಿ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ವ್ಯªಸಾಯ À À À À À À ಪಯೋಗU¼ು ಉತ್ತªು ತಂತU¼ನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ್ರ À À À ್ರ À É ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವೋಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೆಲವು ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಪಯೋಗU¼£್ನು ನqಸಿ ಜೀವಿಯ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕಿಯೆಗ¼ು ರೂಪ ಪ¨ೀದನ ಶಕಿಯಿಂದ ್ರ À À À É ್ರ À ್ರ És ್ತ (ಮಾರ್ಪೊಜೆ£ಟಿಕ್) ರೂಪಿಸಲಟಿgುತವೆ ಎಂದು ಪತಿಪಾದಿಸಿದ. ó É ್ಪ ್ಟ À ್ತ ್ರ 1902 ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಸ¸್ಯÀ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಬರ್‍ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಂಬಾತ ಕೋಶದ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪತಿಪಾದ£U¼£್ನು ಪರೀಕ್ಷಿ¸ಲು ಅನೇಕ ಪಯೋಗU¼£್ನು ್ರ É À À À À ್ರ À À À ನqಸಿದ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವ ಕೋಶ, ¨sೂಣದ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ವಿಶೇಷU¼£್ನು É À ್ರ À À À ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿಯಮಿತ ವಾತಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣಸಾಮಥ್ರ್ಯವನ್ನು ತೋರಬಹುದು ಎಂದು ಪತಿಪಾದಿಸಿದ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿ¸ಲಾಗದಿದ್ದgೂ ಈ ್ರ À À ತv್ವ ಕೋಶ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಾಗೂ ಜೀವಶಾಸ್ರ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರೋಕ್ತಿU¼ಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ್ತÀ À À ಹಿಲ್ಡಬ್ರಾಂಟ್ ತ£್ನÀ ಪಯೋಗU¼ಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗªಹಿಸುವ ್ರ À À ್ಲ À ಕೋಶUಳ ಸಂವರ್zನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ. ಅವುಗ¼ು ಪೂರ್ಣ ಪ¨ೀದ£ºೂಂದಿದ À Às À ್ರ És À É ಕೋಶUಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪಯೋಗU¼ಲ್ಲಿ ಆತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 1921ರಲ್ಲಿ À ್ರ À À

1. 2. 3. 4. 5.

ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಪೆಲರ್‍ಗೋನಿಯಂ ಹಾರ್ಟೋರಂ ಸಸ್ಯದ ಕಾಂಡದ ಉರುಳೆಗಳನ್ನು 0.1 ಮಿಗ್ರಾಂ. ಎನ್.ಎ.ಎ. ಮತ್ತು 2 ಮಿಗ್ರಾಂ. ಕೈನೆಟಿನ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಟ್ ಸಾರಗಳಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಕೃತಕವರ್ಧನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸಿರುವುದು. ವಯಸ್ಸು 18 ದಿನಗಳು. ಕಾಂಡದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವರ್ಧನಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸಿರುವುದು. ವಯಸ್ಸು 33 ದಿನಗಳು. ಪೆ¯ರ್‍ಗೋನಿಯಂ ಹಾರ್ಟೋರಂ ಸ¸್ಯÀ ದ ಅಪ¨ೀದನ ಅಂಗಾಂಶªiÁzs್ಯÀ ಮ ಸಂಯೋಜನೆ; 1 ಮಿಗ್ರಾಂ, É ್ರ És À ಎನ್.ಎ.ಎ. ಮತ್ತು 2 ಮಿಗ್ರಾಂ. ಕೈನೆಟಿನ್ - ಒಂದು ಲೀಟರಿನಲ್ಲಿ. ಪೆ ¯ É g ïಗೆ ೂ ೀನಿಂiÀ ು ಂ ಹಾರೆ ೂ ್ಟ ೀ ರ ಂ ಸ ¸ À ್ಯ ದ ಅಪ ್ರ ¨ s É ೀ ದ £ À ಅಂಗಾಂಶ ಬೆ ೀ ರ ು ಗ ¼ À ು ವ ು ತ ು ್ತ ಬೇರುರೋಮಗಳಾಗಿ ಪ್ರಭೇದನ ಹೊಂದಿರುವುದು. ಹಲಸಂದೆ ಸ¸್ಯÀ ದ ಮೂಲಕಾಂಡª£್ನು ಕೃತಕ ಮಾzs್ಯÀ ಮದ ಮೇಲೆ ಬೆ¼ಸಿದಾಗ, ಪ¨ೀದನ ಹೊಂದಿರುವ À À É ್ರ És ಸಸ್ಯ.

ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯ ಪಯೋಗU¼ು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾgಂ¨sವಾದz್ದು 1934ರ ್ರ À À À À À ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ. 1939ರಲ್ಲಿ ವ್ಹೈಟ್, ಗಾತರೆ ಮತ್ತು ನೋಬೆPೂರ್ಟ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು É À ಗಜ್ಜರಿ, (ಕ್ಯಾgಟ್) ಹೊಗೆ¸ೂಪು, ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ¸್ಯÀ Uಳ ವಿವಿಧ ಭಾಗU¼£್ನು À É ್ಪ À À À À ಇಂಡೋಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮª£್ನು ಒಳUೂಂಡ ಕೃತPªರ್zನªiÁzs್ಯÀ ªುಗಳ ಮೇಲೆ, ್ಲ À À É À À Às À À ಕ್ರಿಮಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಗ¼ಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್µಗಳಿಂದ ಸvvವಾಗಿ ಯಶಸಿಯಾಗಿ ಬೆ¼ಸಿರುತ್ತಾg.É À À À À ್ವ É ಈ ಪಯೋಗUಳಿಂದ ಅಂಗಾಂಶPೃÀ ಷಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳPಗೆ ಬರುವಂತಾಯಿತು. ್ರ À É ಅನಂತರ ನqದ ಪಯೋಗU¼ಲ್ಲಿ ಗಜ್ಜರಿ, ಹೊಗೆ¸ೂಪು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಆಲೂಗೆq,É್ಡ É ್ರ À À É ್ಪ ಆರ್ಟಿಚೋಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲz, ಸ¸್ಯÀ ªಣಗಂಥಿಗ¼ು (ಪ್ಲಾಂಟ್‍ಗಾಲ್ಸ್) ಕೀಟವಣ À À ್ಲ É ್ರÀ ್ರ À ್ರ ಗ್ರಂಥಿಗಳು (ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್‍ಗಾಲ್ಸ್) ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಸ್ಯ ದೇಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಕೋಶವ್ಯೂಹಗಳು,ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳ ಅಂಗಾಂಶ, ಅಂಗಾಂಶ ¨sೂಣ (ಕೇಂಬಿಯಲ್ ಟಿಷ್ಯೂಸ್) ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಗU¼£್ನು ಕೃತPರೀತಿಯಲ್ಲಿ À ್ರ À À À À ಬಳ¸ಲಾಗಿದೆ. À ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವ¸್ತುU¼ು : ಅಂಗಾಂಶಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ À À À ಸಸ್ಯದ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಕೋಶಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು ಬೆಳೆಯುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ¨ೀಕು. ಇಂಥ ಕೋಶU¼ು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆ¼zು ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿ É À À É À ಅಂಗಾಂಶUಳಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಳುªÅÀ ವು. À ್ಳ 1. ಮೂಲವರ್zನ ಅಂಗಾಂಶU¼ು(ಮೆರಿಸೆªiï) : ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ತುದಿಗ¼ು Às À À ್ಟ À À ಪಾಶ್ರ್ವಸಂವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್) ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹುಲ್ಲು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೂಲಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗಗಳು. 2. ಆನುಷಂಗಿಕ; ಪ್ಯಾರೆಂಕಿಮ, ¥s¯್ಲೂೀಜನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಗಾಂಶU¼ು ಅವಿರvವಾಗಿ É É À À À