ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೪೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಪರಾಜಿತವಮ೯ - ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಬೌವಮ೯ : ಪಲ್ಲವರಾಜವರಿಶದ ಸಮಥ೯ನಾದ ಕೆಖನೆಯೆ ದೊರೆ. ಹೈಂ ನ್ಯಪತುಂಗವರ್ವನ ಮಗ 879ರಿ೦ದಲೆ ಆರಿದರೆ ತನ್ನೆತಂದೆಯ ಜೀಎತೊಲದಲ್ಲಿಯೆ. ರಾಜ್ಯಭಾರದಲ್ಲಿ ಪಾನ್ಸೂರಿಡು ಯುವರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ಇವನ ಶಾಸನಗಳು ಇವನ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಮೊರನೆಯೆ ವಷ೯೦೦ದ 18ನೆಯ ವಷ೯ದವರೆಗೂ ದೇಎರೆತಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವು ತಿರುವೊಟ್ಟಿಯಗುರು ಮತ್ತು ಹೈಂಳಿಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ. ಅಪರಾಜಿತವರ್ಮನ ಕಾಲದ ಮರಿಖ್ಯ ಘಟನೆಯೆರಿದರೆ ಪಾರಿಡ್ಯರ ಅಪಜಯೆ. ಅಪರಾಜಿತವವರ್ಕಿ ತನ್ನ ಸಾಮರಿತನಾದೆ ಗಂಗ ವೃದ್ಧಿಯೆತಿ ಮತ್ತು ಬೊಆಳರಾಜನಾದೆ ಆದಿತ್ಮ ಇವರ ಸಹಾಯೆದಿರಿದೆ, ಪಾರಿಡ್ಯ ರಾಜನಾದ ಎರಡನೆಯ ವರಗುಣವರ್ನೆನ ಮೇಲೆ ಕುಂಭಕೊಊದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರುವ ಶ್ರೀಮರಂಬಿಯೆರಿ ಎರಿಬಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವರಾಡಿ ಮೊಣ೯ಜಯ ಪಡದ. ಇವನ ಸಾಮರಿತನಾದ ಗಂಗವೃದ್ದೀಪತಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊರಿದಿದ. ಪಾರಿಡೈರ ಮೇಲೆ ಎಜಯ್ಪು ಸಯಾದಿಸಿದ ಅಪರಾಜಿತೆ ಅತಿಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಅ ಗೌರವವನುಲ್ಮ ಕಳೆದಬೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಸಾಮ೦ತನಾಗಿದ್ಧ ಚೊಆಳರ ರಾಜನಾದ ವೆಹುದಲನೆಯ ಆದಿತ್ಮ ಹಠಾತ್ತಂ ಆಪರಾಜಿತನ ಮೆಳೆಲೆ ದೆಂಡೆತ್ತಿಬಂದು ಅವನನ್ನುಕೊರಿದು. ತೊರಿಡೆಮಯು ವನ್ನು ವಶಮಾಡಿಕೆಊ . ಅಯನಿಂದೆ ಪ್ಲೊವೆರ ರಾಜ್ಯ ಸೂಳೆರ ವಶೆವಾಯಿತು. ಊ ಪೀಡ್ತಾನೇತ್ವರೆ ದೇವಾಲಯ ಅಉಂನಕಾಲದೆಲ್ಲಿನಿರ್ದಿತೆವಾಯಿ ರಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ತೆಮಿಳುಶಾಸನ ಅಪರಾಜಿತರ್ಮನ ರಾಜ್ಯಭಾರದ

ವೆರ್ಪದೆಲ್ಲಿ ವಾಬ್ಬಂ ದ್ಯಕ್ವಿಂರಿಉದೆ ಈ ದೇವಾಲಯ ನಯವರ್ವನ

ದೇವಾಲಯಶ್ಯಲಿಗ ಸೇರಿದುದಾಗಿದೆ. (ಎ.ಎ.ಎನ್.) ಲ್ಬರಾಧೆ : ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ನಾಧೂಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದ ಟ್ರೈಮ್). ಸಮಾಜದ ಕ್ಷೇಮೆಕ್ನ ಭಂಗತೆರುನ ಮತ್ತು ಸಾವರಾಜಿಕ ಅದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಪೈ ಉರಿಟುಮಾಡುವ ಕಾಯ೯ಚೆಟುಮ3ಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸೆಂದೆ ನ್ಮಾಯೆಶಾಸ್ವಂ ಪ್ಪಂರ ಕಾನೂನಿನ ಏರುದ್ಧವರ್ತೆನ ಅಪರಾಧ ವಾರಪ್ತಿ : ಸಮಾಜದ ಕ್ಷಆಮ, ಉಂಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬರಿಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಶ್ಯಾಸಗೊರಿಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿರಿದ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುವುದು ಅಪರಾಧ ಯುವುದು ಅಲ್ಲ ಎರಿಬುದು ಆ ಸಮಾಜದ ಆ ಕಾಲದ ಮನೋಭಾವವೆನಗ್ನು ಸಾವಮುಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ವೇಗವೆನ್ನೂ ಅವಲರಿಬಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದೆಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ಕೃತ್ಮ ಮತ್ತೊರಿದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪರಾಧವಾಗಬಹುದು. ಸವರಾಜಹಿತೆಕ್ಕೆ ಧೆಕ್ಕೆ ತರುವರಿಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಮೈ ಸಕಾ೯ರ ದರಿಡಿಸುವುದಾದರೊ ಅವೇ ಅಕೃತ್ಯೇಳೆಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಾಹ೯ವಾಗಿದ್ದುವು ಎರಿದು ಹೇಳಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಕುಟುರಿಬ ಜೀವನಕ್ನ ಸಂಬರಿಧಿಸಿದ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆಗಳು. ಸೆಪುಂಗಳು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವೆಷ೯ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುರಿಬ ನಿಯೊತ್ತಂಸಾಧೆನ. ದಾರಿಪತ್ಮ ಏಚ್ಚಿಆದನಗಳಿಂದ ಸಡಿಲಗುಂಡಿವೆ. ಇರಿದು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಆಚಾರವ್ಯಂಹಾರಗಳು ಚೂರ್ಕಸ್ಥದವಾಗಿರುಫುವು. ಸಮಾಜ ಒಹ್ಟದ ಒರಿದು ಆಭಿಪ್ರಾಯೆವನ್ನು ಸೆಂರ್ಶಿರ ಕಾಯಿದೆಯಿರಿದ ಏಧಿಸೆಲು ಜನರ ಪ್ರೆಬಲ ನಿರೇಂಧಏರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಪರಾರ್ಧೆಶ್ಚಾ ಊನುಸಾರ ಬದಲಾವಣೆಗೊದ್ಯಂ ಜನಾಭಿಐಫಾ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ನಿವೇಶೆಗಳಿಗೂ ನಿಕೊ ಸೆಂಬರಿಧೆಎದೆ ಆಕಸ್ಮಕೆವಾಗಿಯುಗಲಿ. ಬಲವಯುರಿದಾಗಲಿ. ಮೌಧ್ಯದಿರಿದಾಗಲಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಧಿಸೆಬೆಹು. ಆದರೆ ಆಪರಾಧವೆಸೆಗುವ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವ. ಆತ ಇತರರಿಗೆ ನೊವನ್ನುರಿಟುಮಾಡಿದ್ಧರೆ ಆದರ ಕಾರಣ ಅವನ ಮನಚ್ಚುತಿ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ನಿವೇಶಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷ ಎಧಿಸೆಲೇದೇಕಾದರೆ ಅವನ ಉದ್ದೇಶೆಗಳನುಲ್ಕ ಹತುಂಟಿಯೆಲ್ಲಿಡುಫುದಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸೆನ್ನಿವೇಶೆಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೆವಿಳ್ಳಭೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿರಿದ ಆಪರಾಧಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ವಿನಾ ಅಪರಾಮೈಲ್ವ ಶಿಕ್ಷ ಮುಖ್ಯವೆಲ್ಸ ಆಪರಾಧಿಯ ಸುಧಾದೇಹೆ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ದರಿರಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಈ ಗುರಿಯತ್ತ ಬದಲಾಯಿಸೆಚೇಕಶಿ. ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳ ಎಷಯದಲ್ಲರಿತೂ ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿರಿದ ವರ್ತಿಸೆಟೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುತೂಹಲ, ಅನುಕರಣ. ಅಗತ್ವ, ಆಶೆ. ಪ್ರತೀಕಾರ. ಕುಚೇಷ್ಟೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಊ ಹೆಲವೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಗಿರುವೆ ಚಾರಾಪರಾಮ್ಶೆ ಊ ವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರಿಯಾದ ವಬ್ದಾಗಬಹುದು. ಅಪರಾಧೆದ ನಡೆದರೆ: ಆಪರಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ಒರಿದು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯೊ ಇದೆ. ಅಪರಾಧಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನೈ ಮಾನವ. ದೈನ೦ದಿನ ಬಾಳಹೊಆರಾಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಉಂಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ರಹಿತೊಗಿ ಅತ ಶೆನ್ನೆ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕ್ತನುಗಳನತ್ನಿ ಆನುಸೆರಿಸೆಬಹುದಶಿ. ಇಲ್ಲಿ, ಅವನು ಆಪಕಾಂವೆಸೆಸ್ಸಾಂ. ಆದರೆ ಇರಿಥ ಪ್ರೇತ್ರಿ ಸಹಜವಾದದ್ದು; ಪ್ಪೂಗೆ ಅ೦ಥ ಕ್ರನೊನೊರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರೆತೆದ್ದು ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ಆದು ರಚಿಸಿದ ಕಾನೂನಿನ ರೂಪ ಎ೦ಬ ವಾದೆವೊ ಇದೆ. ಸ್ಸೂದ್ದ ಸಮಾಜಕಾಂಜ್ಞಡಕ್೯ಹೀರ್ನ ಹೇಳುವೆರಿತೆ ಅಪರಾಧದೆಲ್ಲಿ ಒರಿದು ಬಗೆಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಣತೆ ಇದೆ; ಅಕ್ರೈ ಸಮಾಜವೆನು.! ಎಚ್ಚೆರಿಸಿ ಚೆಟುವಟಿಕೆಡೊರ ಇರುವರಿತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲೆದೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಆವೆಶ್ಯಕೆತೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಅದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರಾಧಿರಿರು ಹೊಣೆಗಾರಿಕು ಒಬ್ಬ ಪ್ಪೂ ತನ್ಸ್ ಆಪರಾಧಕೃತ್ಯೆಕ್ಕೆ ಜಸ್ಕೂರನಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಅದಮ್ನ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬಿಡಲು ಅವನಿಗೆ ಸ್ನಾತಂತ್ರ್ಯನಿರಚೇಕೆಂಬುದು ಅರಿಗೀಕೃತ ಎಷಯೆ. ಸ್ಲಾತಹ್ಪಕ್ರಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಗೆ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶೆ. ಮಾನಸಿಕಸ್ಥಿತಿ. ಸನ್ನಿವೇರ. ಮುರಿತಾದುವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೊಣ೯ ಟೊಟಿ. ಆದ್ಧರಿರಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೌಧ್ಯದಿರಿದೆ. ತಡ್ಡುತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿರಿದ. ಬಲಾತ್ನಾರದಿಯ. ನೊಳಿಸೆಕ್ಕೆ ಬಲಿಯುಗಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಪಿನ ಇಲ್ಪವೆ ಸೆನ್ನಿವೇಶೆದೆ ನಣ್ಯನತೆಗಳಿರಿದೆ ಒರಿದು ಅಪರಾಧಕೃತ್ಮವನ್ನು ಎಸೆಗಿದರೆ ಆ ಕೈತ್ಯ ಮ್ಲಾ ಅಪರಾಧೆವಾಗಲಾಯ. ಆಯ ಆ ಆತ ಸೆಉಂವಾಗಿ ಹೆವಿಣೆಗಾರನಲ್ಸ ಇದೇ ತಕ್ಷ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಪರಾಧಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಯ ಎಧಾನದಲ್ಲಿ ಆನೇಕೆ ಮಾಪಾ೯ಡುಗಳಾಗಿವೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಎರಿಬ ಪದವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಡೊಯೆ ಊ ರಕ್ಷಣೆ ಎಯಿ ಆಥ೯ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆನೊರಿಸಿ ಆಪರಾದುಃ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆವನ ನಡತೆಯನುಟ್ಸ್ ಪರಿವೆತಿ೯ಸುವ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಪರಾಧ ದ್ದೇಷವನ್ನು ಛಂದಿಸ್ತೂದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೊವನುಲ್ಕ ಪೋದಿಝ. ದ್ದೇಷೆವನ್ನು ನೊಳಿನಿನಿರಿದೆ ಶೆಮನಗೆದಂಸುವುದು ಆದಕ್ನ ಪ್ರೇಮರಿರಿದ ಮನದಷೆರಿವರ್ತೆನೆ ಮೆವುಡಟೇಕು. ಆದ್ಧರಿಂದ ಆಪರಾಧಕ್ಟ ಶಿಕ್ಷ ಸಮಪಳಕ ಚೆಕಿತ್ತೆ ಆಲ್ವ ಆಪರಾಧೆದ ಕಾರಣಗಳು: ಆಪರಾಧೆದೆ ಸ್ಥೆರೊಪವನ್ನು ತಿಳದೆ ಮೇಲೆ ಆದಕೈ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೆಂಡುಹಿಡಿಯೆಬಹುದು. ವ್ವಕ್ತಿ ಸ್ವಹಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೆಂಎಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಾ ಉದ್ದೆರಿಶಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾಮಿಢ್ಕ. ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅಪರಾಧ ಆನುವರಿಶೀಯ ಎರಿದು ರೊಯ್ತುಸೊ ಸುಂ೯ಸಿದ್ದಾನ ಅದನ್ನು ಅನುವೋದಿಸಿದ್ದಾನ ನುಶ್ಚಿನೌಗಳಿಂದ ಕಠಾಡಿದ ಸೆನ್ನಿವೇಶ ಅಪರಾಧಕ್ಕ ಕಾರಣನೆರಿದು ಪ್ಪೂ ದೇಶದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ವರ ವಾದ. ಅಪರಾಧ ಸ್ಥೆಹಿತೆಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿರೊದ್ಯಂ ಸಾಧನ ವಿಂದು ಸುಂವಾದಿಗಳು ಆಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರ. ಪೂನ ಸಮಾಜದೆಲ್ಲಿ ಜನ ಯ್ಲ್ದೈನೆಂದಿನ ಆವಶ್ಚಕತೆಸ್ಕೂ ಷಿಂಶೆಸಿಕೊಳಫುದ ರಲ್ಲಿಯು ವಶಿಗೈರಾಗಿದ್ದುದರಿರಿದ ಅಪರಾಧಗಳ