ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೪೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಕಾಯಿದೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಇರಿಗ್ರೆರಿಡಿನೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ವಕ್ತಿ ಇನೊಪ್ರೀಲನ್ನೂ ಗಾಯೆಗುಂಸಿದಾಗ, ಇಲ್ಲೆನೆ ಕೆಉಂಗ ಆ ಸ್ಥಳೆದ ಭೂ ಗೌರವೆಕ್ಷೆ ಭೆರಿಗತಂದನೆಂಬ ಕಾರಣದಿ೦ದ ಸ್ಥಾನಸ್ಥಾಮಿಯುದ ಸರದಾರನಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ರಾಜನಿಗೆ ಬ್ದುದೆಂಡ ಕೊಡಟೇಕೆಂಬ ವಾಡಿಕೆಂಟಾಯಿತು. ಮುರಿದ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರ ಪುಂಸಿದರಿತೆ ಈ ತಡ್ಡುದರಿಡ ಕೇವಲ ಆರಸನಿಗೇ ಸೇರುವಂತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎಷೆಣ್ಣೀ ಸಾರಿ ಗಾಯೆವೆನೊಲ್ಕ ಸೂನೊತ್ನಿ ಉರಿಟುವರಾಡಿದ ನತೆದೃಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿರಿದೆ ಹೇಳಿದ ಪರಿಹಾರಧನವನ್ನೂ ದರಿಡವನೊಸ್ಸಿ ತರಲು ಸಾಧೈವಾಗೆದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನ ದೇಹ. ಜಿರಿವಸೆಹಿತ ಸೆವ೯ ಹೆಕ್ಕುಗಳೂ ಆರಸೆನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದುವು. ಅವೆನನ್ನು ಕಾಯುವುದು. ಕೊಲ್ಲುವುದು. ಆಂಗಎಚ್ಛೇದ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಮಾರುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಅರಸೆನ ಚಿತ್ತದರಿತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುವು. ಹೀಗೆ ಒರಿದೇ ತಸ್ಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ದೆರಿಡನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯೆವಾದ್ಧರಿಂದ ಅಪರಾಧ, ಆಪಕೃತ್ಮಕಾಯಿದುಃಳು ಹಾಸುಹೊಕ್ನಾಗಿ ಹೆಡೆಂದ್ದುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವೃಮ್ಶೆರಣ ಅಜೈವಾಗಿತ್ತು ಆಲ್ಲದೆ ಉಂಸಿದ ಕೇಡಿನ ಏಷಯೆವೇ ಪ್ಪಂನವಾಗಿ ಆ ಕೇಡು ರೌಂ೯ನ್ಮಮ>ಎಲವೊಆ ಅಥವಾ ಆಟ್ಟಾನದಿರಿದೆ ಘಟಿಸಿದೆ ಆಕಸ್ಮಕೆವೊ( ಎರಿಬ ಎಮರ್ಶೆ ಎವೇಕಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಸ ಆದ್ಯಂರಿದ ಕೇಡೆಸೆಗಿದವೆನೊ ಪರಿಹಾರೆಕ ಧನ ತೆರಲಿಕಮ್ಮಿ ತಪ್ಪು ದರಿಡಕಶ್ಚಾ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಶೆಕೈಪಾದಾಗ ಮರಣ. ಅಯುಚ್ಚೆರಾಂ ರಾಜಕೃತೆದರಿಡನೆಗೊ ಇರಿಥೆ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಆರಿಗ್ಟ ಐರೊಳಷ್ಯ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಾಭೀನಕಾಯಿದೆಗಳಲ್ಲಿ ಎತುಂವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹಿಲಂರೂ ಧವರ್ಕಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಪಣುವ೯ಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯೆವಾಗದಿದ್ಭರವಿ ಧೆರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಿದಿನ ಏಜಾರಕೈ ಕೆಲಮಟ್ಟೆಗ ಸರಿದೊಗುವಂಥ ಆಪರಾಧಮೀಮಾರಿಸೆ ರೊರಿಬರುಕ್ವೇ. ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜನಿರಿದ ನಿಯುಕ್ತರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀರ್ತಿಯವಾಗಟೇಕಾದ ಎವಾದಗಳು ವೈವಹಾರವೆನಿಸಿಕೆಂಎರಿಡಿದಶ್ಲೀವು; ಈಗ ಆಮಾಧವೆನಿಉಂ ಪೋ.ಶಾಘಂ ಯು ಊರು ದುನ್ವೇಗ್ರಂ ರಾಜಧನು೯ದಲ್ಲಿನ ಆತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಸ್ತೆಳಯೆ. ಕೊಲೆ ಮೊಳರಾಪರಾಧಗಳು.ಕೇವಲ ಪರಿಹಾರಧನದಿರಿದ ಪರಿಮಾರ್ಜಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜದರಿಡನೆಗೆ ಯೊಳೆಗ್ಯಎವುರ ತೆಪಸ್ಸೂರ್ಶಿಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಆಪರಾಧಕಾಯಿದೆಯೆ ತುಂಲತತ್ತಳ್ಳು ಆಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆವೆ. ಇರಿಗ್ರೆರಿಡ್ ಮತ್ತು ಐಠೋಷ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಲಾನುಕ್ರಥುದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮದ ಪ್ರೆಛಾವೆದಿರಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಆಪರಾಧೆಕಾಯಿದೆಯೆ ತೆತ್ತಪಳು ರೂಗುಂರಿಡಿನೆ. ಹಿರಿರೆ ಹೇಳಿದ ಮುರುಶ್ಚಿ. ಪರಿರ ಉಂಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊ ಸೆಠೋಪಮನು ಸ್ಥಿತಿ ಅವಶ್ಯನಿದ್ಧಿಲ್ವ ಕೇವಲ ವಕ್ರಿಯೊಬ್ಬನೇ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗುವ ಬದಲು ಆವನ ಊ ಇಲ್ಲವೆ ಗುಂಪು ಸಾನೊಹಿಕವಾಗಿ ಹೇಎಣೆಯುಗುತ್ತಿತ್ತು ಮೆಂದೆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರೆಭಾವದಿಂದ ಕಲುಷಿತ ಅರಿತಃಕರಣನಿಲ್ಲದೆ ಪಾಪಎಲ್ವ ಊರಹಿತನಾದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಊದು ಆನ್ಮಾಯೆ ಎರಿಬ ಭಾವನೆ ವೊಲಿಸಿತು. ರ್ದು ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ತೆಕ್ಷ್ಯಗಳು ಲಂತಃಕರಣದ ಕಲ್ಮಮ್ಶೆ ಪ್ತಾಧಾನೈ ಕೊಟ್ಟರಎ ದುಪ್ತತೆನದ ನಿಜವಾದ ಆಎಷ್ಕರಣ ಗುಂಚರವಾಗರೆ ವಾರೆವಣಾರಿಕಶಾಸ್ತ್ರವಾದೆ ಕಾಯಿದೆಶಾಸ್ತ್ರ ಹಸ್ತೆಕ್ಸ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಯೊಳೆಗ್ಯವಲ್ಲ ಎರಿಬ ಕಾರಣದಿರಿದ ಅಪಾಯಕರ ಕೃಕೈ ಮತ್ತು (ಕಲುಷಿತ) ಮನಸ್ಪು ಇವೆರಡೂ ಕದಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಕಾಯಿದೆಯೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿರಿದ ಅಪರಾಧ ಎರಿಬ ತೆಕ್ಷ್ಯ ನೆಲೆಗೊರಿಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಉಂವೆರಿದರೆ ದೃಷ್ಟಿಗೆವೀಚೆರವಾಗುವ ಗಾಯ, ಬರಿಧನ, ಮರಣ. ಚೆರಸ್ಥಿರಸ್ತೆತ್ತಿನ ನಾಶತುಂತಾದವುಗಳು ಮಾತ್ರೆಸಲ್ಸ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನ ಸೂಷಿಸ್ತೂರುವ ಸುರಕ್ರಿತೆತೆ. ಧೆರ್ಮ, ಶಾಂತಿ. ಸೌಂದರ್ಚಿ, ಕೀರ್ತಿ. ಶೀಲ,ಆರೆಣಂಗ್ಟ ಭೂ ಮೌಲ್ಯಎಶೇಷೆಗಂಗೆ ಭಂಗ ತರುವುದು. ಇರಿಢ ಘಾಕೆಕೆಕೆಷ್ಠ್ರಳು ಯುಫುವೆರಿಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಕ್ವೇಯಿಲ್ಸದೆರಿತೆ ಕಾಯಿದೆಶಾಸ್ತ್ರ ಫೋಸುಂನ್ನು ನೀಡುಕ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯೆವಾಗಿ ಒಟ್ಬಾರೆ ಉಂ ಹಿವ ದ್ಭಕ್ವಿಂಲುರಿದೆಲೆಆ ಕಾಯಿದೆ ನಿಮರ್ನಉಂ. ಶಾಸನ ಅಥವಾ ನ್ಮಾಯುಲಯದೆ ನೀರ್ನಿಯೆ ಆದೆಕ್ಕ ಸ್ಪುಟಿವಾದ ರೂಪ ಕೆಯ್ಕದೆ. ಸಮಯದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಕಂಟಕಕಾರಿಯೆನಿಸೊ ಊ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಸಕರ್ಕಿರ ಅದು ಕೆಯವ ಸನಿಚನೆಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಕಾಯಿದೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಯಂ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಂ ಸೋಮ ದೇಶೆದಲ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕಿಶಿಸದೆ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಮೀ'ಟೆಯನತ್ನಿ ಎರಿ ಒಳಗೆ ಬರಿದೆರೆ ಆದು ಮರಣದರಿಡನೆ ಕೊಡುವರಿಥ ಆಪರಾಧೆವಾಗಿತ್ಪು ತೂರ್ನಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಘನ ಅಪರಾಧ. ನರೊಲಿ. ಯು ಸ್ತೂಘಂವು ಸುಂಪ್ರೇರ್ಚಿಗಳಾಗಿದ್ದುವು. ಪ್ಪೂನಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧ. ಇರಿಗ್ರೆರಿಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಭಾರಿರುರ್ಶಿಕ್ಟ ಒಮ್ಶೆ ಲಕ್ಷಣ; ಇರಿದು ಅದು ಹಿರಿದುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ; ಮುಸೆಲ್ಲಾನರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೈ. ಗಭೆ೯ಷಾತ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾದ್ರೆ ರವ್ಯಂಲ್ಲಿ ರ್ಚಿರಿ ಆಪುಂ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅಪರಾಧೆವೆಲ್ವ ಅತ್ಮಹಪ್ರೊಯತ್ನಣಲುರ ಅನಂತರ ಇಂಗ್ರೆರಿಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವಲ್ಸ ನಮ್ಮ ದೇಶೆದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಹೀಗೆ ಆಯಾ ದೇಶದ ನೃತಿಕಧಾವೆನೆ, ಸಮಾಜವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಧೆಮೆ೯. ಇತಿಹಾಸ. ಉಂಭ್ಯಂ ಅಜಕ್ವೇ. ಭಾವೊಳೆತ್ನರ್ತ, ಅಳುವ ರ್ವದೆ ಹಿತ; ಅಉಂ ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಲಕಾಂಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ದೇಶ, ಕಾಲ ಸುಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನತ್ರೆಧಿನ್ನವಾದ ಅಪರಾಧದ ಸವೆ೯ಷ್ಠಾಪಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಯುವುದು ದುಸ್ತರ. ಟುಸ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆ ದಯನೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ತ್ತಂಷೇಧಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವುಳ್ಳ ಪರದಾರಗಮನ ಮೊದೆಲಾದೆಶಿವು ಮೊದಲ ದೇರ್ಕೆಯೆ ಅಪರಾಧಗಳು. ಇವುಗಳನಶ್ನಿ ಎಸಂಸ್ಕೂ ಜುಲ'ಕ್ಲಿನೆ ಶಾರೀರಿಕೆಕ್ಷೆಆಶೆ. ಮರಣ ಮೊಡೊದ ಶಿಕ್ಷೇಳಿಗೆ ಒಳೆಪಡಿಸುವುದು ಅರೂನ ಕೆರ್ತವ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಂಲ್ಪಿ ವಾದಿಕೃತ. ಸ್ಪಂತ್ತಂಟೆ ಎಯಿ ಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಯೆಣ. ದಾನ ಮೊದಲಾದ ಹಣದ ಸ್ಥೆತ್ತಿನ ವ್ಯವೆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಾರರು ಇಷ್ಟಬರಿದರಿತೆ ತಮ್ಸ್ ತನ್ನೊಳಗೆ ರಾಜಿಮಾಡಿಕೆಂಎಲೈಂಹುದು. ಅದರೆ ಅಪರಾಧಿ ಇತರಪಕ್ಷದೊಡನೆ ರಾಜಿಮಾಡಿಕೊರಿಡೆರಎ ಅರಸು ಆನನನುಲ್ಕ ಶಿಕ್ಷಿಸೆಲೇಚೇಕು. ಕೆಲವು ಆಪರಾಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತ ಅರಸೆನಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜಧಟರ ಕಡೆಗೆ ದೂರು ಕೆಎಡದಿದ್ಧರೊ ಆರಸನೇ ತೆನ್ನ ಭೆಟರ. ಚಾದರ ಮುಬಾರಿತರ ದುಪ್ಪರಮ್ನ ಶಿಕ್ರಿಸಿ ಧನುಷನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಮೊದಲಾದ ವಚಮೇಳಿಂದ ಹಿಯೊಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲೆ ಇರಿರಿನಂತೆ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಆಪರಾಧೇತರ ಎರಿಬ ಭೇದ ಕೆಂಡುಬರುತ್ತೆದೆ. ದರಿಡೆನ ದುಷ್ಣನಿಗ್ರಹೆದ ಅರಿಗವಾದದ್ದು. ದೌಜ೯ನೈ (ದುರ್ಬದ್ಧಿ) ಇಲ್ಲೆದೆ ಘಟಿಸಿದ ಆಕೃಶ್ಯ ಕೇಡುಗಳಿಗೆ ದರಿಡಎಲ್ಪ ಎಯಿ ಉಕ್ತಿಗಳು ಬಹೆಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮದೈದ ಆಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ಧಾಗ. ಯ್ಕರೈಕಲ್ಕವಾದಾಗ. ಆಜ್ಞಥೆಯಿರಿದ ಚಾಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಗಿದ ಕೇಡಿಗೆ ದರಿಡನನಿಲ್ವ ವಾಹನಗಳನೊಕ್ರೆ ಪೂಗಳನ್ನೊಳಿ ಒಯ್ಕೆವಾಗ ಳ್ಯಮಿಳು ಘಟಿಸಿದ ಅಕಸ್ಮಕಗಳಿಗೆ ದರಿಡನಎಲ್ಲ (ಸ್ಥೆತ್ತಿನ ಹಾನಿ ತುಂಬುವ ಎಷಯದಲ್ಲಿ ಅರಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಹಾನಿಗೊ ಹೆವಿಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಪಾಪಗಳ ಪುಂಶ್ಚಿಪ್ಪೂಯದಲ್ಲಿ ಆಭ್ಯಂಯೆಸಗಿದ