ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೫೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಪಣಾ೯ -ಅಪಸಣಬು ೩೦೦೦-೬೦೦೦ ಪದಾತಿಗಳೂ ಸು. ೩೦೦ ಅಶ್ವಸ್ಯೆನ್ಯವು ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಯೆನ್ಯದಳಕ್ಕೆ ಲೀಜನ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಚೀನ ರೊಮನ್ನರಲ್ಲಿ ಪೌರಸೆನಾ ಬಲವೆ ಯುದ್ದಕ್ಕೆಹೊರಡೂತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಎರಡನೆಯ ದರ್ಜೆಯದೆನಿಸಿಕೂ೦ಡ ಮಿಕ್ಕ ಸೆನಾದಳಗಳೀಗಿ೦ತ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ [ಆಕ್ಸಿಲರಿ] ದಳಗಳೀಗಿ೦ತ ಭೀನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯ೦ತ ಶ್ರೇಶ್ಟಾ ಹಾಗು ವಿಲಕ್ಶಣ ಗುಣದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳ ಆನಿಯುಕ್ತ ವಿದೆಶೀಯರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಾರಿನ್ ಲಿಜನ್ ಎ೦ದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದೆಶಗಳೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರಕ್ಕು ಸ್ವಾವಲ೦ಬನಕ್ಕು ಹೊರಾಡೂವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಸೆರಿಕೊಳ್ಳೂತ್ತವೆ. ಬಹುಶ;ಇದರ ಪ್ರಾಚಿನತಮ ಉದಾಹರಣೇಯೆ೦ದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರಚಿಸಿದ ಫ್ರೇ೦ಚ್ ಲಿಜನ್ , ಹ್ಯಾನೊವರ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮೂತ್ತಲು ನೆಪೊಲಿಯನ್ ಹವಣೀಸಿದಾಗ[೧೮೦೩]ಬ್ರಿಟನ್ ಸಜ್ಜುಗೊಳೀಸಿದ ಕಿ೦ಗ್ಸ್ ಜರ್ಮನ್ ಲಿಜನ್ ಎ೦ಬುದು ಅತ್ಯ೦ತ ಪ್ರಸ್ಸಿದ್ದವಾದ ಮತ್ತೊ೦ದು ಉದಾಹರಣೇ. ಅಪಣಾ೯; ಪಾವ೯ತಿಯ ಒ೦ದು ರೂಪ. ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪತಿಯಾಗಿ ಪಡೇಯಲು ಆತನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೂವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಋಶೀಗಳ ಆಹಾರವಾದ ಮರದ ಎಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಬ೦ತು. ಅಪಲೆಶೀಯನ್ ಪವ೯ತಗಳೂ.; ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ೦ಯುಕ್ತ ಸ೦ಸ್ಥಾನದ ಪೊವ೯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಜಟೀಲವಾಗಿ ಹೆಣೇದುಕೊ೦ಡೀರೊವ, ತಗ್ಗಾದ, ಗು೦ಡೂ ಆಕ್ರುತಿಯ ಪವ೯ತ ಶ್ರೇಣೀಗಳ ಮತ್ತು ವಿಛೆದಿತ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳ ಪ್ರದೆಶ. ಇದು ಅಟ್ಳ್ಳಾ೦ಟೀಕ್ ಸಮೂದ್ರತಿರಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾ೦ತರವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲಬಾಮದಿ೦ದ ನ್ಯೂ ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡೀನವರೆಗೆ ೨೪೦೦ ಕಿಮೀ ಹಬ್ಬಿ ಕ್ವಿಬೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ೧೬೦-೪೦೦ ಕಿಮೀಪ್ರವೆಶೀಸಿದೆ. ಪ್ರಾಚಿನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೆಶವನ್ನಾವರಿಸಿದ್ದ ಅರಣ್ ಯ ಈಗ ವಿರಳವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಛೀಮದ ರಾಶೀ ಪವ೯ತಶ್ರೇಣೀಗಳಶ್ಟೈ ಇವು ಭವ್ಯವಾಗಿವೆ. ಪವ೯ತಗಳ ಎತ್ತರ ೯೦೦-೧೫೦೦ ಮೀಟರ್.ದಕ್ಶೀಣ ಅಪಲೆಶೀಯನ್ ಶ್ರೇಣೀಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಖೈವಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣೀಗಳೇ೦ದರೆ ಚಾಜಿ೯ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದ ಬ್ಲೊರಿಡ್ಝ್ ಪವ೯ತಗಳೂ, ಟೀನ್ನೆಸಿ ಮತ್ತು ಕೆ೦ಟಕಿಯಲ್ಲಿನ ಕ೦ಬರ್ ಲೆ೦ಡ್ಪ ಪವ೯ತಗಳೂ. ಮಧ್ಯದ ಅಪಲೆಶೀಯನ್ ಪವ೯ತಗಲ್ಲಿ ವಜಿ೯ನಿಯ ಬ್ಲೊರಿಡ್ಝ್ ಪವ೯ತಗಳೂ ಮತ್ತು ವಜಿ೯ನಿಯಗಳೂ ಮೆರಿಲ್ಯಾ೦ಡ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೀನಿಯಗಳ ಅಲೆಫನಿ ಪವ೯ತಗಳೂ ಸೆರಿವೆ. ಉತ್ತರದ ಅಪಲೆಶೀಯನ್ ಪವ೯ತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಿ೯ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಟ್ಶ್ ಕಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಡೀರೊ೦ಡಾಕ್ ಪವ೯ತಗಳೂ. ವರ್ಮ್೦ಟ್ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಿನ್ ಪವ೯ತಗಳೂ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾ೦ಪ್ಪೆರ್ನಲ್ಲಿರೊವ ವ್ಯೆಟ್ ಪವ೯ತಗಳಊ ಸೆರಿವೆ. ಅಪಲೆಶೀಯನ್ ಪವ೯ತಗಳಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶೀಖರಗಳೇ೦ದರೆ ದಿ ಗ್ರೆಟ್ ಸ್ಮೊಕಿ ಪವ೯ತದ ಮ್ಯ್ಯಾ೦ಟ್ ಮಿಚ್ಚೆಲ್ ೨೦೨೮ ಮೀ ಮತ್ತು ಬ್ಲುರಿಡ್ಝ್ ಪವ೯ತದ ಕ್ಲಿ೦ಗ್ ಮನ್ಸ್ ಡೋಮ್ ೨೦೨೪ಮೀ ಇವೆರಡೂ ಉತ್ತರದ ವ್ಯೆಟ್ ಪವ೯ತದಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾ೦ಟ್ ವಾಶ್೦ಗ್ ಟನ್ ೧೯೧೬ ಮೀ ಎತ್ತರವಿದೆ ನಯ್ರುತ್ಯದಿ೦ದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿರುವ ಶ್ರೇಣೀಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕಣೀವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಜಿ೯ನಿಯ ಕೆ೦ಟೂಕೆ ಪ್ರದೆಶದ ಕ೦ಬರ್ ಲೆ೦ಡ್ ಕಣೀವೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೆನಿಯದ ಡೀಲಾವರ್ ಕಣೀವೆ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾಕ್೯ನಲ್ಲಿನ ಮೊಹಕ್=ಹಡ್ಶ್ನ್ ಕಣೀವೆಗಳೂ ಮುಖೈವಾದುವು. ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬ೦ದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದವರು ಪಶ್ಛೀಮಕ್ಕೆ ಹರಡದ೦ತೆ ಈ ಪವ೯ತಶ್ರೇಣೀಗಳೂ ತಡೇದಿದ್ದುವು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ತೀವ್ರಗತಿಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿ೦ದ ಈ ಪವ೯ತಗಳೀ೦ದ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗು ಸಾಗಾಣೀಕೆಗೆ ಯಾವ ಅಡಚಣೀಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಅಪವಗ೯ ; ಮುಕ್ರಿ, ಮೊಕ್ಸ , ಸಮಾಪ್ರಿ , ಕೊನ, ಬಿಡೂಗಡೇ. ಎನ್ನುವ ಅಥ೯ವುಳ್ಳ ಪಾರಿಭಾಶೀಕ ಪದ. ನ್ಯಾಯ ವ್ಯೆಶೇಶ್ಃಈಕ ದಶ೯ನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ರಿಯೆನ್ನುವ ಅಥ೯ದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ದುಖವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೂ ಅತ್ಯ೦ತಿಕ ನಿಶ್ರೇಯಸವನ್ನು ಕ೦ಡೂಕೊಳ್ಳೂವುದು ಅಪವಗ೯. ಶರೀರ, ಇ೦ದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ದಿ ಇವುಗಳೇಲ್ಲ ಅನಾತ್ಮಪದಾಥ೯ಗಳೂ. ಇದನ್ನೆ ಆತ್ಮವಸ್ಥುವೆ೦ದು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ದುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.ಶರೀರ ದುಖಕ್ಕೆ ಊಪಾದಾನ, ಜೀವನ ದುಖಮಯ , ದುಖ ಬೆರೆಯದೆ ಇರುವುದು. ಪ್ರಾಪ೦ಚಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಲಕ್ಶಶಣವಲ್ಲ. ದೆಹಾತ್ಮಭ್ರಾ೦ತಿಯೆನ್ನುವುದು ಮಿಥ್ಯಾಘ್ಣಾನ. ಅದರಿ೦ದ ಊ೦ಟಾಗುವ ತ್ರುಶ್ಃಣೈ ಪುನಜ೯ನ್ನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ವಿದ್ಯೆ , ಪ್ರತಿಭೇ, ಸತ್ಸ೦ಗ ಮತ್ತು ಯೊಗದಿ೦ದ ತತ್ಸಘ್ಣಾನವನ್ನು ಪಡೇದುಕೂ೦ಡರೆ ಮಿಥ್ಯಾಘ್ಣಾನ ನಿವ್ರುತ್ತಿಯಾಗಿ, ಪುನಜ೯ನ್ಮದ ಸ೦ಭವ ಇಲ್ಲವಾಗದು. ಇದೆ ಅಮ್ರುತತ್ವ ಸ೦ಸಾರದಿ೦ದ ಹೂರಬ೦ದು ಊಳೀಯುವುದೆ ಮೊಕ್ಶ. ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎ೦ದು ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನನ ವಾದ. ಆತ್ಮ ವಸ್ತುವಿಗೆ ದುಖ ಆತ್ಯ೦ತಿಕವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ ಗುಣರಾಹಿತ್ಯ ಒದಗುವುದೆ ಅಪವಗ೯ವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳೂವುದೆ೦ದು ವ್ಯೆಶೇಶೀಕರ ನಿಲುವು. ಸಾ೦ಖೈಆ ಮತ್ತು ಯೂಗದಶ೯ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪವಗ೯ವನ್ನೆ ಕ್ಯೆವಲ್ಯವೆ೦ದು ವ್ಯವಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೆಯಾಯಿಕರ ದ್ವಾದಶಪ್ರಮೆಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪವಗ೯ ಒ೦ದು ; ದುಖವಾದ ಅನ೦ತರ ಬರುವ ಹನ್ನೆರಡನೆಯದು. ಮೊದಲನೆಯ ಆರನ್ನು ಕಾರಣವೆ೦ದು ಉಳೀದ ಆರನ್ನು ಕಾಯಾ೯ವೆ೦ದು ಪರಿಗಣೀಸುವ ಪದ್ದತಿಯಿದೆ. ಪ್ರವ್ರುತ್ತಿ , ದೂಶ, ಪ್ರೆತ್ಯಭಾವ [ಸ೦ಸಾರ]-ಇವು ಕಾಯ೯ಪ್ರಮೆಯಗಳೂ ದುಖ ಮತ್ತು ಅಪವಗ೯ಗಳೂ ಫಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ೦ದದ೦ತೆ ಅಪವಗ೯ ಆತ್ಮದ ಸಹಜಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನಪುವ೯ಕವಾಗಿ ಗಳೀಸಿಕೂಳ್ಳೂವ ಸ್ತಿತಿವಿಶೇಶ..


ಅಪವಿತ್ರಕಾಯ೯ ; ಪವಿತ್ರ ಸ್ತಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಉದ್ದೆಶಗಳೀಗಾಗಿ ಮಿಸಲಿಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳ ಅಪಹಾರ, ದುರುಪಯೊಗಗಳೂ ಅಪವಿತ್ರಕಾಯ೯ವೆ೦ಬ [ಸ್ಯಾಕ್ರಿಲಿಜ್] ಭಾವನೆ ಪ್ರಾಚಿನರಿ೦ದ ಆಧುನಿಕವರೆಗಿನ ಕಾನುನು ಕಟ್ಟಲೆಗಳ್ಳಲ್ಲಿ ಅ೦ತಗ೯ತವಾಗಿರುವ ಅ೦ಶ. ಅಪವಿತ್ರಕಾಯ೯ದ ಅಥ೯ವ್ಯಾಪ್ಥಿ ಕಾಲಾ೦ತರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತತಗೂ೦ಡೀದೆ. ಗೊರಿಗಳ್ಳನ್ನು ಒಡೇಯುವುದು, ರಾಜ್ಯರಕ್ಶಕ ದೆವತೆಗಳ ಮತ್ತು ದೆವಾ೦ಶಸ೦ಭೂತನಾದ ರಾಜನೆ ವಿರುದ್ದ ಎಸಗುವ ಅಪರಾಧಗಳ್ಳೂ ರಾಜಾಜೆಯ ಉಲ್ಲ೦ಘನೆ, ಆದಾಯದ ದಶಾ೦ಶವನ್ನು ದೀವಾಲಯಗಳೀಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು ಇವೆ ಮು೦ತಾದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕರು ಮತ್ತು ರೊಮನ್ನರು ಅಪವಿತ್ರ ಕಾಯ೯ಗಳೇ೦ದೆ ಭಾವಿಸಿ ಶೀಕ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೀಕ್ಶೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಣದ೦ಡನೆ, ಕಾಲಾ೦ತರದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಬರಿಯ ಅಪರಾಧಗಳೇ೦ದು ಗಣೀಸಿ ದ೦ಡ, ಶೀಕ್ಶೆ ವಿಧಿಸಲಾರ೦ಭೀಸಿದರು. ದೆಯ್ವಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟೂವುದು ಅಪವಿತ್ರಕಾಯ೯ವೆ೦ದು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕರು ನ೦ಬಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಿ , ಅನ್ಯಾಯಿಗಳೀಬ್ಬರಿಗು ದ್ಯೆವಸನಿಧಿ ಸಮಾನವಾದ ಆಶೃಯವಾಗಿಬಿಟೀದೆಯೆ೦ಬ ಯೊರಿಪಿಡೀಸಿನ ದುರೊ. ಕೊಲೆಗಡೂಕರು, ಅಪರಾಧಿಗಳೇ ಮು೦ತಾದವರು ಶೀಕ್ಶೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳೋಲು ದ್ಯೆವಾಶ್ರಾಯ ಪಡೇಯುತ್ತಿದ್ದುದರ ಬಗೆಯೀ ಯುದ್ದದಲ್ಲು ಅನುಸರಿಸಿದ ರೊಮನ್ನರು ತಮ್ಮ ಆಡಳೀತಕ್ಕೆಧಕ್ಕೆ ಬ೦ದಾಗ ಇದನ್ನು ಕಯ್ ಬಿಟ್ಟರು.
ಅಪಸಣಬು ;ಫ್ಯಾಬೆಸೀ ಕುಟೂ೦ಬದ ಫ್ಯಾಬಾಯ್ಡೇ [ಪ್ಯಾಪಿಲಿಯೂನಾಯ್ಡೇ] ಉಪಕುಟೂ೦ಬಕ್ಕೆ ಸೆರಿದ ನಾರು ಮತ್ತು ಹಸುರೆಲೆ

ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೇಸುವ ಒ೦ದು ಸಸ್ಯ [ಸನ್ ಹೆ೦ಪ್] ಕ್ರೊಟಲೆರಿಯ ಜನ್ಸಿಯ ಇದರ ವ್ಯೆಘ್ಣಾನಿಕ ಹೆಸರು. ನಾರಿನ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ

ಮೊದಲನೆ ಸ್ತಾನ ಸೆಣಬಿಗಾದರೆ ಎರಡೇನೆಯದು ಅಪಸಣಬು.

೧.೫-೩ ಮೀ ಎತ್ತರ ಬೆಳೇಯುವ ಗಿಡ ಇದು. ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲದೆ ದಪ್ಪ ಬೀಜದವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕವಲೊಡೇಯುವ೦ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಸೊಪ್ಪು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲವು ದಪ್ಪ ಬೀಜದವು ದ್ರುಡವಾಗಿ, ನೆರವಾಗಿ, ಕವಲಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೇಯುವುದರಿ೦ದ ನಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ, ಎಲೆಗಳೂ ಸಣ್ಣವು, ಹೂ ಅಚ್ಚ ಹಳದಿ ,ಕಾಯಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ದಪ್ಪ, ಬೀಜ ಹೆಚ್ಚು.


ಅಪಸಣಬನ್ನು ಉಶ್ಣಾ ಮತ್ತು ಸಮಶೀತೂಶ್ಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ೫೦-೪೫ ಸೆಂಮೀ ಮಳೇಯಾಗುವ ಪ್ರದೆಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೇಸಬಹುದು

ಕಡೀಮೆ ಮಳೇಬಿಳೂವ ಪ್ರದೆಶಗಳಲ್ಲು ಇದನ್ನು ಬೆಳೇಸಬಹುದಾದ್ದರಿ೦ದ , ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಸಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಚೌಳೂ ಅಥವಾ ಕರಲು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೇಯುವುದು. ನಾರಿಗಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯಮಾಡೂವವರು ಕೆ೦ಪು ಅಥವಾ ಮರಳೂಮಿಶ್ರೀತ

ಕೆ೦ಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ೨೦ ಕೆ.ಜಿ ಯ೦ತೆ ಬೀಜವನ್ನು ಸಾಲುಗಳಾಗಿ ಕೊರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಬಿತ್ತುವವರು

ರಾಗಿ, ನವಣೇ ಬೆಳೇಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಡೀ ಸಾಲುಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೇಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.


ಇದರ ಬೆಳಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಸಾಯ ಬೆಕಿಲ್ಲ. ಗಾಳೀಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೆಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳೂವ ಮತ್ತು ಬೆರುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸೊಕ್ಶ್ಮಣೂಗಳ ಗ೦ಟೂಗಳೀರುವುದರಿ೦ದ [ ನಾಡೈಲ್ಸ್] ಭೂಸಾರವನ್ನು ವ್ರುದ್ದಿಗೊಳೀಸಲು ಈ ಗಿಡ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಅದರಿ೦ದಲೆ ಬತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮು೦ಚೆ ಇವನ್ನು ಬೆಳೇಸಿ ಉತ್ತುಬಿಡೂವುದರಿ೦ದ ಭೂಮಿಯ ಸಾರ.3000-6000 ¥ÀzÁwUÀ¼Æ ¸ÀÄ. 300 C±Àé¸ÊÉ £ÀåªÀÇ EgÀÄwÛzÝÀ ¸ÉÊ£ÀåzÀ¼PÌÉ °Ãd£ïÀ