ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೫೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


                ಅಘೋಷಂ ಷ್ಟೊಂಗಳು. ವಸ್ತುಗಳು, ಕಲ್ಡಡೆಗಳು

ಕೆಂಠೋರ್ಧೆರೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿನವರೂ ಎಕಿರಣತೆಗೆ ಈಡಾಗುವರು. ಸೀಸೆಗೊಡಿರುವ ಗಾಜಿನ ಕನೆಲ್ಕಡೆಕ'. ಮುಂಗವೆಚ, ಕೈಗವುಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಇವರನಕ್ಸ್ನ ಕಾಎಹ್ವಾಡಬೆಯೆಕ್ರೈ. ಸೇನೆಯ ಚೆಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದ ಘನೆವಸ್ತಾಂಳ ನೆಲೆ ಹಿಡಿಯಲು ಕ್ತಿಸ್ ಬ್ಯಾಂ ಎಯಿ ಕ್ಷ=ಕಿರಣ ಸೊಸುವ ಹೆಚ್ಚು ವೊಆಲ್ಪಿನ ರಾಡಾರ" ಉಪಕರಣ ಬಳಿಕೆಯೆಲ್ಲಿದ. ಈ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕಾವು ಹುಟ್ಟುವುದು ಮಶಿತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ. ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಂ ಆಕಾಶಯಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವದ ಸೆಳೆತಎರದ ಮೆಲೆ ಉಚ್ಚಾಟದ ತೊಡಕುಗಳಾಗಿ. ಮೈ ಕಾವು ಎರುಪೆಳರಾಸ್ತೂದ. ಗೊಂವ್ವೈದ್ದುದಕ್ಷಿರಿತ ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ಯುತ್ ಏಕಿರಣತೆ ಧುಎಮಿಯ ಕ್ಕೊಂ ಆವರಣಗಳಲಿಸ್ಸೂ ಇರುವುದು ಈಗ ಖಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ತಿಳಿವೂ ನಮಗೆ ಸಾಲದು. ಹಿಮಾಲಯೆದರಿಥ ಪೇರ್ಕೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಚೇಗನೆ ಎತ್ತರಕ್ಕ ಏರಿ ಹೋಗುವವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ಹೊರುವವೆರಲ್ಲಿ ಪವ೯ತದ ನರಳಿಕೆ (ಮೌರಿಟನ್ ಚ್ನೆಸ್) ಅಗುತ್ತದೆ. ತಲೆನೋವು. ವಾರಿತಿ. ಸುಸ್ತು. ತೆಲೆತಿರುಗು. ಕೆಲವೇಳೆ ಅದಿರುಗೊತ್ವಗಿ ಬವಳಿ ಬರುವುದೊ ಉರಿಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೇರುವುದೆಕಿ ಇದರ ಉಒಹೊಂ. ಬಲು ಹೆಜ್ಜೆನ ಗಾಳಿ ಆವರಣದ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗುವವರು. ಮುಳುಗುವೆವೆರು ಮತ್ತಿತರ ಕೆಲಸಗಾರಯ್ದಿ ಕಾಣಬರುವ. ಒತ್ತುಕಳೆವ ಚೇನೆಯಾದ ಹದಿಗುಎಡಿನೆ ರೆಣಂಗವನುತ್ಸೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆದೆ. (ಆರ್.ಎಸ್.ಎ.; ಸಿ.ಸಿ.ಒ.) ಅಪಾಯಕಾರಿ ಡ್ವಾಕಿಗಳು. ವಸ್ತುಗಳು. ಕೆಟ್ಟಡಗಳು : ಪಸ್ಸೂತಿಡೂಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ನಿಗೊ ಆಸ್ತಿಸಂಗ್ರಹದೆ ಸ೦ನೋಂ೯ ಹೆಕ್ಕುಗಳಿದ್ದರೊ ಅವು ನಿಬಳಂಧಿತೆವಾಗಿಲ್ಲ. ತಾನು ಸರಿಗ್ರೇಸಿದ ಪ್ತಾಠಿಗಳು ವಸ್ತುಕೆಳು (ಚಘುಕೆಲ್ಲೇ ಮೆತ್ತು ಕಟ್ಟದುಃಳು (ಫೆರ್ಸ್ಸೂಗ್ಲೀಇವುಗಳಿಂದ ಅನ್ಮರಿಗೆ ಅಬೊಂನಾಗೆದರಿತೆ ನೊಳಿಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆತನ ರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಐಗ್ರೆಕೆಗಳು: ಎಗ್ತಾತಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ರಿರ ಮತ್ತು ಸಾಧು ಎ೦ಬ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನೈವಾಗಿ ಕಾಯಿದೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ. ಹುಲಿ. ಅನೆ. ಹಾವು ಇತಾಕಿದಿಗೆಳು ಮೊದಲನೆಯ ವಗ೯ಕೈ ಸೇರಿದರೆ, ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿ. ಆಕಳು. ಕೆತಾಂಳಿ. ಕುದುರೆ ಮೆತ್ತು ಒರಿಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ .ಸೇರುತ್ತವೆ. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಷಾಗ್ರೆತೆಯ ಕೌತ್ರೆಯಷಿ? ಸಾಧುತ್ತಂಳ ನೀರ್ತಿಯ ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ತವೃ ಸ್ನಾಧಿಆನದಲ್ಲಿರತಕಿಸ್ತ್ರ ಪ್ತಾಣಿಗಳಶಿ ಆನ್ಯೆರ ಭೂಟುಂರುನುಸ್ಸೂ ಅತಿಗ್ರೆನಿಶಿಸಿದರೆ ಆನ್ಯೆರಿಗೆ ತೊರಿದರೆ ನೀಡಿದರೆ ತನ್ನೆ ಆಲಕ್ಷ್ಯದ ವಬಾಲಕ ಅನ್ಯೆರಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುರಿಟುಮಾಡಿದರೆ ಅತ ಅ ಹಾನಿಗೆ ಹೊಣೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಾಧಹಿಂವುಬ್ರೌಗಳಿರಿದ ಅಪಾಯಗೊರಿಡ ವಾದಿ ದಾವೆಯನುಸ್ಸೂ ತಂದಾಗ ಅದರ ಒಡೆಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಪಾಗ್ರೆತೆಯೆಸಠಿಧೆತಲ್ವು ಕಪ್ರಿರಕ್ವೇಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದೆಯೇ ಎರಿಬುದು ಗಮನಿಂದೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಕೆಪ್ರಿರಸ್ತಾಂಯಿಂದ ಅಪಾಯ ನೇರವಾಗಿ ಸೆರಿಭಎಸಿದ್ದರೆ. ಅಪಾಯಗೊರಿಡ ವಾದಿ ದಾವೆಯೆನುಲ್ಕ ತರಿದಾಗ ಆದರ ಒಡೆಯನಿಗೆ ತೆನಸ್ಸೂ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬ್ರೌರಿರ್ಬ ಸಾಧುತ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೊ ಎರಿಬ ಪ್ಲೋಯವೆನುಲ್ಕ ಎತ್ತಬೆಆಕಿಲ್ಲ; ಆಯೊಂ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಎರಿಬುದಮ್ನ ಏಚಾರಿಸಚೇಕಿಲಸ್ಸೂ. ಈ ಬಗೆಯ ತಿಸ್ಯಾಜಕಿಪ್ಪಂಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಡೆಯ (ಉದಾ: ಸರ್ಕೆಸ್ ಒಡೆಯ) ಮತ್ತು ಆ ಪ್ತಾಠಿಯೆನ್ನು (ಸರ್ಚಸ್ಪಿವೆ ಹಿರಿಪ್ರೇಪ್ರೇಠಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವವ) ಅಪರಾಧೆಕೈ ಹೊಣೆಯಾಗುತಾಧೆರೆ. ಒರಿದು ವೇಳೆ ಹಿಯೆಗ್ರಸ್ತಾಂರಯೊಂದು ಕೆಲಿಎತೀರಿ ಹೊಳಿಗಿ ಅಪಾಯೆವೆಸಗುತ್ತ ನಡೆದರೆ ಆದು ತನ್ನ ವಬಾಲ ನೆಲೆಯನುಲ್ಕ ಸೆಆರುವವರೆಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಇನ್ನೊಬ್ದರ ರಾಭ ಪೋನೆಕ್ನ ಒಳಗಾಗುವವರೆಗೆ ಜರುಗಿದ ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯಗಳಿಗೂ ಮೆಶಿಲೀಕರಳಿ ಹೆಖುಣೆಯಾಗುತಾತ್ರೆ ಈ ಆಪಾಯಕ್ಕೆ 1. ಕೇವಲ ಏಧಿಯ ಕೈವಾಡ; 2. ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯರನ್ನುಳಿದು ವೆಬಾರನೆಯೆವನ ಕೈವಾಡ; 3. ವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತಿರ್ನಿ ಯ್ಪು 4. ವಾರಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಇಬ್ಬರ ತೆವ್ವಾ 5. ಸಂಛಏಸೆಲಿರುವ ಷರಿಣಾಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಹೆವಿಣೆ ಎರಡು ಸೆಮ್ಮತಿ ನೀಡಿ ಅದರ ಹೆತ್ತಿರ ಹೊಳಿದುದರ್ಶಿಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣವೆರಿದು ತೊರಿಸಿಕೆಂಎಟಟೆಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಂ ಒಡೆಯೆನಾಗಲಿ ಸ್ಪಾಧೀನಗಶಿರನಾಗಲಿ ಬಾಧ್ಯೆನಾಗುವೂಲ್ವ ಆಪಾರಕುಕಾರಿ ವೆಸ್ತುಗಳು: ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಒಡೆಯ ಇವರು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಜೀಕೆರಿದಶಿ ಕಾಯಿದೆ ಆಶಿಸುತ್ತದ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಸರಿಭಎಸಿದ ಅಪಾಬೆಶಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಎಣಿಯಕಾರಿ ವಸ್ತಾಂಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎದ: 1. ನೋಂಕ ನೇರ. ಉದಾ: ನಿಷ. ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳಿರಿದ ತುಂಬಿದ ತೋಟ. ಸ್ಫೋಟಕವೆಂಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿ. 2. ಉತ್ಪಾದೌಯೆ ದೋಷಂಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವುದು. ಉದಾ: ಎದಷಿಂಖುದಕಗಳೆನೆಏಸ್ಸೂಳ ಗೆಮಿಡ .ಪೇಯ. ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತೆ ಏಷಘಟಕಗಳನೊಸ್ಸೂಳಗೊರಿಡ ಪೇಯ. ಆಹಾರ. ಇತ್ಯಾರಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದು ನಿರಪಾಯಾವರಿ ಯೆಂಬ ಭ್ರಥುಯನುಬ್ರಟುಮಾಡಿ ಬಹಳ ಸಲ ಮೊದಲಿನದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯನುಸ್ಸೂರಿಟಶಿ ಮವುಡಶಿತ). ವೆಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದ್ಧರೂ ಸಾಮಾನ್ಮವೆಸ್ತುಗಳಿರಿದ ಸಹ ಅಪಾಯ ಜರಗುವ ಸಲಂನೆವಎದೆ. ಉದಾ: ಮೂರುಕಾಲಿನ ಕೂರ್ಕಿ ಇಕ್ಕಾದಿ. ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಅಪಾಯದ ಹೇಎಣೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತುಸ್ತ್ರ ಗ್ತಾಹೌ "ಪರ ನಡುವಿನ ಪ್ಯಾಪಾರನಿಬರಿಧೆನೆ ಗಸೆಗನುಸೆರಿಸಿ ಎಎಧವಾಗಿರುತ್ತದ. ಗ್ರಾಹಕ ತಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಸೆತ್ತಿಎನಿರಿದುಂಟಾದ ಆಪಾಯಕ್ಕೆಲ್ಡ ತಾನೇ ಹೊಣೆ ಎರಿದು ಒಪಿಸ್ಸೂಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ತನಗೆ ಗೆಡ್ತಾದ್ದ ಆದರ ಗುಪ್ತದೊಆಷಗಳನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸೋ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಸ್ತುವೊರಿದನ್ನು ಮು ಯಾಗಿ ಶಾಶೆತವಾಗಿ ಇ ನೆ ಕೆಲಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೊಡುವವನು ತನಗೆ ಗೊಂ ಆದಕ್ಟದುಂಷಗಳವನುಸ್ಸೂ ದೈಕ್ಸ್ಗೊಲ್ಸಳಿಸೆಬೆಳೆಮ್ಮೂ ಆತನ ಕರ್ತವ್ಯ. "ದ್ದ ಒಂದು ವೆಪ್ಪಂನಿರಿದುರಿಟಾದ ಆಪಾಯೆಕ್ಕ ದುರುದ್ದೇಶೆವಾಗಲಿ ದುಂ೯ಕ್ಷ್ಯವಾಗಲಿ ಕಾರಣಎರುತಿಹುದು. ಲಯ್ತುಕಹನ ದುರುದ್ದೇಶದೆ ಹೊಣೆಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಿದೊ ರ್ಭಾಂದ್ಧಿಲ್ವ ಉತಾದೆಕೆಗ್ರೇನ ದುಲಘಭ್ರ ನಿಷಯದೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆ ಸೆರಿರಿಗ್ಧವಾಗಿತ್ತು. 1932ರೆಲ್ಲೆ ಡೊನೆಡೀಗ್ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪಿಮ್ಸಂ ದಾವೆಯೆ ನೀರ್ತಿಯೆದೆ ಅನಂತರ ಜ್ಯೋ ಕೊನೆಯ ಪೋನುಖೆಗೊ ತೆನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿರಿದಾಗುವ ಣಾನಿಗೆ ಜವಾಬ್ಲಾರ ಎರಿಬ ನಿಣ೯ಯವಾಯಿತು. ಉಶ್ವಾದೆನೆಗಝಟ್ಸ್ಮ ಭೋಗೈ ಎನ್ವೇ ವಮ್ಯಾಂ ಉಶ್ಚಾದಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಉತ್ಪಾದೆನೆಯಲ್ಲಿ ದೊರಿಸೂದ್ದರೆ ವಾರಿ ಅದಮ್ಶೆಸ್ಸೂ ಸಿದ್ದೆಮಾಡಿರೊಡಚೇಕು. ಆದರೂ ಪ್ತಶಿವಾದಿ ಉಶ್ಚಾದನೆಯೆ ಮಶಿತ್ರೆಗೆ ಅನೈರಿಗೆ ಅರ್ಭಾಂರರಿತೆ ಯೊರಗೈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿರುವನೆಂದು ಸಿ ಮಾಡಿ ಕೆಖು ದೋಷೆಮಹನಾಳಟೆತಾನೆ. ಅವಾಂರುಕಾರಿ ಕದ್ಧಟ್ಟಡೆಗಳ: ಕೆಷ್ಟೆಕ್ಷೆ ಎ೦ಬ ಶಬಗ್ರೆದಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸ್ದುಲುಭೂಮಿ. ಮನೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ. ಸೇತುವೆ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಾವೆರವೆಸ್ತಾಂಳು ಆಲ್ಲದ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರೇವುರ ನೊಂತಾರು. ಬ ರೆಲುಡ ಎ ಕ ತೊಟಿಲುಮುಂತಾದ ಜರಿಗಮವಸ್ತಾಂಳೂ ಸೇರಿದೆ. ಇವುಗಶ್ವಸುಲಿಸ್ಥಿತಿಝಬ್ಬಿಬಸ್ಥೆಮ್ಶೆರೊಇಗ:ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವುದು ಸ್ನಾಧಿಆನಸ್ಥನ ರ್ಹ .ಈ ಕರ್ತೆ ಮೇಂತೆಂಲುರಿದ 11. ಸಾರ್ವಜನಿಪೆರಿಗೆ "ಸಂಭವಿಸುವ ಆಬವೈಣಿದತೆರಕ್ಕ ಆತ ಈ ಹೇಎಣೆ .ಣಿವೆಳೀನಿನಿಕ ಮನ್ನೆಣೆ, ಆಮಂತ್ರೀ ನೋಂದ ಮನ್ನಣೆಗಳ ಪ್ರೇರಿಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭಎಸ್ತೂದ. ಇರಿಥ ಕಟಸ್ಸೂಡವನ್ನು ಪ್ರೆವೇಶಮಾಡುವ ನ್ಪುಗಳು ನಾನಾ ಬಗೆಯೆವರಾಗಿರುಶಿತ್ತರೆ. ಕರಾರು ರುಷದಲಿಸ್ಸೂ ವ್ಯವೆಹೆರಿಸುವೆ ಚ್ಚೆ ಸ್ಥಹಿತೆಸಿವಧಿಸಿಕೆವಿಳ್ಳನಿನಿ ಮನಸ ಪಡೆದುಬರಿರ ನ್ಪು ಮನಸ ಮಾಯದ ಅ ಬರಿದೆವೈಕ್ಷ. ಹೀಗೆ ಇರಿಥಮೆ ಎಷೆಯೆದಲ್ಲಿ ಕಟಸ್ಸೂಡೆದಿರಿದಾಗಬಹುದಾದ ಅನೋಂ ಬಗ್ಗೆ ಕಟಸ್ಸೂಡದೆ ಮಾಲೀಕನ ಜಘೋಎರಿ ಘೋಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಪ್ತ ಬರುತ್ತದ. ನಾಲ್ಕ್ನೆಯವನ ಎಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕನ ಜವಾಚ್ಚಾರಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆನ ಹುದು. ಕರಾರು ತಿರೊಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಕಾಯ೯ನಿವ೯ಹಿಸಿಕೆಎಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರಿಟ್ರಾರಕ್ಟದ್ ಎನಿಸಿಕೊಷ್ಟೊಂ. ಉಠಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಎಮ್ಮೆದ್ದೀಪವಮ್ನ ಸರಿಗೊಳಿಸಲು ಬರಿದವ. ಈತನಿಗೆ ಆಪಎಯವಾಗದಣೆ ತನ್ನ ಕಟಸ್ಸೂಡವನ್ನು ಸ್ಕೂತಿಯಲಿಸ್ಸೂಡುವುದು ಮಾಲೀಕನ ಮೆಶಿರ್ಣಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪಾಯ ಜರುಗಿದ್ದಸ್ಸೂಲಿಸ್ಸೂ ಆದಕ್ಕ ಸೇರ್ವ ಮ್ಸ್ಗೆದಶಿರ ಇವರು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರೂ ವೆಂಎಲೀಕನೇ ಹೇಎಣೆಯಾಗುತಾತ್ರೆ ತನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕನ ಹಿತೆರ್ಮೇನೆಗಾಗಿ ಬರುವದೆ ಆಮಂತ್ತಂ (ಇಷ್ವೃಟೀ) ಎನ್ನೇಸೆಎಳ್ಳುಪ್ಪಂ ಉಠಾ ವಾರದ ಉ ಆಶದಿರಿದ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೋ. ಕಟ ೦ದ ಒದಗೆಬಹುದಾಕಿದ ಅ ಆಮೆಂಕ್ರೆನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿರ್ಭಾಂವ್ವೈ ಷ್ಠ್ರಳಕೆನ ಕರ್ತೆವ್ಯ. ಇಲ್ಲೊ ಕವಿದ ಸೆಚುಕೆ ಇಲ್ಲವೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗಿಂತೆ ಮರಿಲೀಕನ ಹೊಣೆಯೇ ಹೆಚುಜೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮಕ್ರಾಂನಿಗೆ ಅಪಾಯದ ತರ್ಭಾರ್ಶಿಬೆಶ್ಚಿನ ಮತ್ತು ವೆಂಣಾನುಗಳ ಅರಿವು ಇದ್ಧಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚೈರವಹಿಸೋ ಕಾರಣಎಲ್ವ ವರಾಲೀಕನ ಗುಪ್ತ ಇಲ್ಲವೆ ವ್ವಕ್ತ ಆಪ್ತಣೆ ಪಡೆದು :ಕೇವಲ ತನ್ನ ಹಿತೆಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಬರುವದೆ ಉದಾ: ನಮ್ಮೆಸೀಮೆಂರುಲ್ಲಿಯ ಗೊಬ್ಬರಸಾಂಸಲು ಬರುವವ. ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೊಂದ ಗುಇಕ್ಸ್ಗೆಂಡಾರಿತೆರಗಳ ಬಗ್ಗ ರೈಇಳಿಸ್ಸೂನ್ದಾರನಿಗೆ ನೋಂ ಕೊಡುವುದು ಮಾಲೀಕನ ಕರ್ತೆವೈ. ಅದರೆ ಉದ್ದೇಶೆ ಮೊವಳಕವಾಗಿ ಹೋ' ಗೆಂಡಾಟೆಂಗಳಮ್ನ ಒದ್ದಂರಾರದು. ರೈಸೆನಸ್ಸೂರ್ದಾ ಮಾಲೀಕನಿಗ ಗೊಫೀರಾ ತನಗೆ ಗೊತಿಸ್ಸೂ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯೆಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೊ ಮಾಲೀಕನಿರಿದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಪಬೊಆಕ್ಷ್ಯವಿನ ಅಕ್ಸ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆತನ ಕಟಸ್ಸೂಡವನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸುವವ ಆವೋ ಫೋಚ ಎ ಈತೆಂಗೆ ಉಘೋಕ್ಷೆಅಎನ ಒಸ್ಥಿಗೆಯುಗಂರಿ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಲೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಲಿಯ ಆಪಾಯಗಳಿಗೆ ಆತನೇ ಹೊಣೆ. ಆತನಿಗೆ ಗಂಡಾರಿತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಭೂಪ್ರೈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡದೇಕಾಂಲ್ಲವಾದರೊ ಉದ್ದೇಯೂವಳ್ಕ ಆಪಾಯಗಳನುಸ್ಸೂ ಒಡಕಣಂಕದು. ಆದರೆ ತನ ಆಸಿಹೆಣೆಯೆ ಮಟೆ ಲೋ ಕ ತೆಯೂವಿಳೆಬಹುದು. ಬರಿದಿದವ ಆವೋ ಪ್ತವೇಶೆವ್ವೈ ಎಕ್ರೈಕ್ರೈ ಗೊತ್ತಾದಪವೆತೀಲೂಚ್ಛೇಶ್ರಶಿಗೆ ಉದ್ದೇಶೆಕ್ರೈಒವಿತಿರ್ಕೆಕ ಯಾವ ಆಪಾಯವಾಗದಟೆ ಪೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಪಬೊಆಕ್ಷ್ಯಏನ ಕರ್ತವ್ಯ