ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಮೊಲೊ U=ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಸಿಎರಿನ ಚುಎಮವಬಾತಿ ಹಿರಿದೆ ಬಯ್ಕೆತಿರುವೆ ಲೆಮ ಕೆವಚೆದೆಡೌ (ತೆರೆದ ಧೂಗಳ ಕಡೆಗೆ) ಮುಖಮಾಡಿತು. ಸಿಎರಿನ ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಲೆಮ್ನ ಎಝಟ್ಟದ ಶೂ ಎರಡೂ ಜಯೆಯಾಗುವರಿತೆ ನಾಯಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಜಗ್ಗಿಸಿದ. ಈಗ ಎಸ್ಎರಿನ ಅಲಿಕೆಯೆ (ಫನೃಲ್) ಭಾಗ ಚೆಲನೆಯೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿದೆ; ಅದರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಿಎ೦ ಇದರ ತುಂಗೆ ರೊಡಣೆಗೊರಿಡು ಲೆವಶ್ ಇಮೈ ಅವೆಶ್ಯಏಲ್ಲದ ಕವೆಚೆ. ಮವಿರನೆಯ ಘಟ್ಟದ ರಾಕೆಟ್ನ ಉಳಿದರಿಶೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಚಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಸಿಎರಿನ ಮತ್ತು ಲೆವರ್ ರೂಡಣೆಗುಂಡಿರುವ ಭ'ಎಗದ ಹೆಮಾ ಸುರಂಗ (ಟನ್ನಲ್). ಇಲ್ಲಿ ಒರಿದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ನುಸುಳಿ ಇನೊಲ್ಕರಿದು ಕೆಣಂಶೆವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು. ಮುರಿದಿನ ರಿಟಾತ್ತೆಯೆ ಊರು ನೂರು ದಿವಸೆಗಳ ಆವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿರೆರಾತ್ರೀ'ರ ಚೆಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ದೂರದರ್ಶೆನದ ಮೊಲಕ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಲಕ್ಷಾರಿತೆರ ಜನ ನೊಳೆಡಿದೆರು. ಸೊಯ೯ನ ಬಿಸಿಲು ಅಪೆಏಲೆಶಾ ಒ೦ದೇ ಪಾಶ್ಚ೯ಕ್ಕೆ ಬಡಿದರೆ ಉನ್ಫದಿರಿದ ಆಪಾಯಎದ ಇದರಿಂದ ರಕ್ರಿಸಲು ನೌಕೆ ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಆದರ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ಷದ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರ್ತಿಸೊರಿತೆ ಎಧಿಸೆ, ಲಾಗಿತ್ತು ಭೂಮಿನೌ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ನಿರರಿತರ ಸರಿಪರ್ಕ, ಸ್ಟಯುಚಾಲಿತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ರಿಯೆ ಝ ಪೇಎರ್ವ ನಿಧಾ೯ರಿತ ಭೂಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದುಫು. ಇದರಿಂದ ಎ'ಶಿಡೈಎ'ರಾಗ೯ ಸರಿಸ್ಕರಣದ ಅವಶ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಂಚ್ರಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶೆ: ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ನಾಕಷ೯ಣವಲಯೆದಲ್ಲಿಯು ಚೆಂದ್ರ ಇದೆ ಅದ್ದರಿರಿದ ಆಊ ಈ ವೆಲಯೆದಿರಿದ ಪಾರಾಗಿ ದುಃಗುವರಿತಿಲ್ಲ ಭ್ಯಾಪಕೆಂಬರಿದೆ ಗಂಟೆಗೆ 3,260 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊರಿದಿದ ಅಉಂ ವೇಗ ವೋಣ ತಗ್ಗಿತು. ಭೂಮಿಯಿರಿದ 12,000 ಕಿಮೀ ಗುಂದಲ್ಲಿ ಆದು ಗಂಟೆಗೆ 7,6೦0 ಕಿಏತೀ; 3.20.000 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದು ಗಂಟೆಗೆ 3,400 ಕಿಮೀ ಈ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ನೌಕೆ ಪ್ರಭಾವೆ ಅಧಿಕಎರುವ ಪೋಶ ಫೋಶಿಸಿತು ಹರಿಯು ವೇಗ ಎರತೊಡಗಿತು. ಹೀಗೆಯೆಳಿ ಮುರಿದುವರಿದರೆ ಅದು ಚರಿದ್ರತಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ನಾಶೆವಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 9,000 ಕಿಮೀ ಮಿತಿ ವಝಾಗ ನೌಕೆಯಮೃ ಚೆರಿದ್ರೆಕೆಕ್ಷಗೆ ತಳ್ಳಬೆಣೆರಿ. ತಡೆರಾಕೆಟ್ (ರಿಸ್ತೂ ರಾಕೆಶಿರ್ಸ್ಆರಿದರೆ ಚಲನೆಯೆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಸಿದ ಯು. ಇದು ನೌಕೆಂರೆಂಯ್ಕ, ವಿರುದ್ಧದಿಉಂ ನೊಸುವುದರಿಂದ ಚಲನೆಯೆನ್ನು ನಿರೊಳಿಧಿಸುತ್ತದೆ) ಉರಿಸಿ. ದಿಶೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಚೆರಿದ್ದೇ'ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೀಘ೯ವೃತ್ತಾಕಾರ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂಕಿಶಿಸುವೆರಿತೆ ಎಧಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯೊ ಕ್ಷಣ. ವೇಗ.ಪಢ ಇವೆಲ್ಲದರ ಸನೊಳಾ' ಹೊರಿದಾಣಿಕೆ ಅತ್ಯೆಗೆತ್ಯೆ. ಸೌ ಚಂವ್ರನಿಂದ 112 ಕಿಎರೀ ಎತ್ತರದಕ್ಕೆ ಬರಿದಾಗ ವೇಗವೆನುತ್ಸೆ ಗಂಟೆಗೆ 5,800 ಕಿಮೀ ಗೆ ತೆಗ್ಗಿಸಿಕೆರಾರಿಡರು. ಈಗ ನೌಕೆ ಜೆಂವೂರಿದ 112 ಕಿಎತೀ ರೂರದೆಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಕಕ್ಷೆಯಲ್ಪಿ ಸಸ್ಪಾದೆ. ಉಂ ಮತ್ತುಉಂ: ಸಿಎರ್ಧಿಎಸ್ಎರಿ ಜಿಣಂಡಣೆಯೆ ಊ ಕೊಲರಿಬಿಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರಿಟಿ ಹಿರಿದೆ ಇರುವ ಲೆಮ್ನ ಹೆಸರು ಈಗಲ್. ಕೊಲರಿಬಿಯ ಈಗಲ್ಗಳ ಜಿಣಂಡಣೆ ಅಊ ಅಊ ಚೆರಿಪ್ರೇಕ್ಷಯೆಲ್ಲಿದ್ಧಾಗ ಇಬ್ಬರು ಯುತ್ತೀರು ಸೊರಿಗದ ಮಖುಲಕ ಈಪ್ಪೂ ಘುಶಿಸಿ ಆಲ್ಲಿರುವೆ ಸೇಲ ಊರೊಗಳೊ ಕಾಯೆ೯ಉಂವಾಗಿವೆ ಎರಿದು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊರಿಡರು. ಬಳಿಕ ಕೆವಿಂರಿಬಿಯಕ್ಕೆ ನುಸುಳಿ ಎಶ್ರಾರಿತಿ ಪಡೆದರು. ಚರಿದ್ರೆತೆಲಸ್ತರ್ಶೆ : ಜುಲೈ 20. ತುಂದಿನ ಸಾಹಸ ನೆರವೇರಿಸಲು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯರಿತ್ರೆಫರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಥಯರಿಜಾಲಿತ ವ್ಯವೆಸ್ಥೆ ಈಗಲ್ಲನುತ್ಸೆ ಚೆರಿದ್ರೆತಲದ ವೆತೀಲಿನ ನಿದಿ೯ಷ್ಟಸ್ಥೆಳದೆಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲು ಆಲ್ಡ್ಗನ್ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಷ್ಟೇ ಈಗಲಗಿನ್ನು ಫೋಶಿಸಿದೆರು ಮು ಯ ಉಪುರಣಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಮತ್ತೆ ಅರಿತಲ್ಲಾ ಉಡುಮಗಳ ಧಾರಣೆ. ಅರಿತರಿಕ್ಷ ಉಡುಮ ಒರಿದು ಮಟ್ಟ ಭುಎಮಿ. ಉಸಿರಾಟ. ಸೆಂಷಂ'೯ ಅದರೊಳಗೆ; ಉಲೈಗಳ. ಅತಿ ವೇರಿಳೆ ರಲ್ಮತುಂಜಗಳ ಹೆವಿಡೆತೆ ದಿರಿದ ಅವು ಯಾತ್ರಿಫರನತ್ನಿ ರಕ್ಷಿಸೆದೇಕಂ, ಚೆರಿಧ್ರನೆಲ್ಲೆ ಪೈಸೆ ತೆಲೆದುಃರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಅಉಂರಿದಲೂ ರಿಟಾತ್ತೀರನ್ನು ಪಾರುಮಾಡ ಬೇಕೂ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಹೆಗುರಾಗಿದ್ದು. ಯುತ್ರಿಕರ ಚಲನವಲನಗಳಿಗೆ ಸೆಹಾಯಕವಾಗಿರ ಬೇಕರಿ. ಒಬೆಷ್ಟಿಬ್ಬ ಹೊತ್ತ ಉಡುಪಿನ ಭಾರ ಭವಿಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸು. 84 ಕೆಜಿ. ಅದರೆ ಚೆರಿದ್ರೆಕ ಮೇಲೆ ಇದು 14 ಕೆಜಿ ಊವುದರಿಂದ ಯುತ್ತೀರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೌಕಯೊಎದೆ. 11-17 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾತೃನೌಕೆಯುದ ಕೇಂಯಯದಿರಿದ ಈಗಲ್ ಬೇರ್ಪತ್ಯಂ. ಕೇಂರಿಬಿಯ ಅದರ ಏಕಮಾತ್ರೆ ಸವಾರನಾದ ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಸಮೇತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಂ? ಇತ್ತು. 1524 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈಗಲ್ಲಿನ ಇಂಘಟ್ಟದ ಯುತ್ತಂನ್ನು ಆಸ್ಫೋಟಿಸಿದರು ಬೀಳುವ ವೇಗ, ದಿಕ್ಕು ಈಗಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಯರಿಚಾಲಿತ ವಘ್ನಾಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಇದ್ದುವು. ಜುಲೈ 21. ನೆಲ ಹತ್ತಿರನಾದರಿತೆಯು ಕಲ್ಲು ಬರಿಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕವಿಪದೆಡೆಗೆ ಈಗಲ್ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಆಮ್ಪಾರಿದ್ಗೆ ಕಂಡಿತು. ಉಳಿದಿದ್ದುದು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಸೌಯುಳು. ಚಲನೆಯ ನಿಯರಿಕೌಫಾವೆಮ್ನ ಸ್ಥಯಊಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಬೊದ ಸ್ಥತಃ ತಾನೇ ಶೆಗೆದುಕೊರಿಡು ಆಮ್೯ಸ್ಥಾಲಂ ಈಗಲ್ಲನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ.  ಗಂಟೆ. ಪಣವಾ೯ಹ್ನ ಈಗಲ್ ಜಾರಿದ್ರತಲದಮೆಆಲೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ವೆರಾನವೆ, ಚಂವ್ರಧ ಮೇಲೆ: ಬೆಳಗಿನವೆರೆಗೊ ಯುತ್ರಿಕರು ಈಗಲ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೆರು. ಎಪ್ಪಂತಿ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪರಿಸರದ ಸೂರ್ನಿ ಪರಿಚೆಯವಾಗಬೇಕು. ಆಪಾಯಎಲ್ಲ ಎರಿದು ದೃಢವಾದ ಮೇಲೆ ಅಮ್೯ಶ್ಚಾ೦ಗ್ ಈಗಲ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಎಣಿಯ ನೊಲಕ ಒರಿದೆಷಿಂದೇ ಮೆಟಲಟೆನ್ನು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಇಳಿದ. ಎಡಗಾಲನ್ನು ಚೆರಿದ್ವೇಲದ ಮೇಲೆ ಊರಿದ (8-27 ಗಂಟೆ. ಪಣ; ಜುಲೈ 21,1969). ಇದು ಒಬ್ಬ ಮನುಪೈನಿಗೆ ಬಲು ನುಚ್ಛಿ ಹೆಜ್ಜೆ; ಆದರೆ ಮುನುಕುಲಕ್ಕೆ ಹನುಮರಿತೆಲರಿಘನ ಎರಿಬ ಅಥ೯ದ ಉದ್ದಾರವೆತ್ತಿದ. ಚರಿದ್ರೆಲೆರಾಂಕದ 15 ದಿವೆಸಗಳ ಹಗಲಿನ ಆರಂಭ ಆಗತಾನೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಮ್೯ಶ್ಚಾ೦ದ್ ಕಾಲೂರಿದ 19 ಮಿನಿಟುಗಳ ಅನಂತರ ಅಲ್ಡ್ಗನ್ ಬರಿದು ಅವನನುದೈ ಊಕೆಹುರಿಡ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೊಡಿ ನಿರೊಜಿತ ಕರ್ತವ್ವಗಳನುತ್ನಿ ಭೂಗಗಳನೂಲ್ಕ ನಿವ೯ಹಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಸೆಂಸ್ಥಾನಗಳ ಅದ್ಭು ರಿಚೆಡ್೯ ನಿಕ್ತನ್ ಮತ್ತು ವಬಾವರು ಯುತ್ರಿಕರ