ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


36

ಅಂಗಾಂಶಕೃಷಿ

15. ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ... ಈeಅಟ3 27 ಗ್ರಾಂಗಳು 16. ಎಥಿಲಿನ್ ಡೈ ... ಇಆಖಿಂ(ಗಿeಡಿseಟಿe)37.2 ಗ್ರಾಂಗಳು ಆಮೈನೋ ಟೆಟ್ರಾ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ (ವರ್ಸೀನ್) ಮಾzs್ಯÀ ªುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಗಾಜಿನ ಬಟ್ಟಿಯಂತU¼ಲ್ಲಿ À ್ರ À À ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಖನಿಜಮೂಲಾಂಶಗಳು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತ ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ದ್ರಾವಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವನ್ನು ಫೆರಿಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಾಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಫೆರಿಕ್ ಈಥೈಲೀನ್ ಅಮೈನೊ ಟೆಟ್ರ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ (ಈe ಇಆಖಿಂ) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಮಾzs್ಯÀ ªುದಲ್ಲಿ ಶೇ.2 ಸP್ಕÀgಯನ್ನು ಬೆgಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾg. ಈ À É À É ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದªgೂಪದ ಮಾzs್ಯÀ ªುಗಳಿಗೆ ಶೇ.0.8 ರಿಂದ ಶೇ.1 ಅಗಾರ್ರ್ À À À ಅಗಾರ್ ಎಂಬ ಸಸ್ಯಪಿಷ್ಠವನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಘನರೂಪದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮೂಲಮಾzs್ಯÀ ªುಗಳಿಗೆ ಚೋದಕ ವ¸ುU¼ು ಕ್ಷೀರಸಾರ ಇತ್ಯಾದಿ À À್ತ À À ವ¸್ತುಸಾರU¼£್ನು ನಿಯಮಿತ ಮಾನU¼ಲ್ಲಿ ಬೆgಸಿ, ಮಾzs್ಯÀ ಮಗಳ ಆಮ್ಲಕ್ಷಾgv್ವÀª£್ನು À À À À À À É À À À (ಠಿಊ) ನಿಯಮಿತ ಪªiÁಣಗ¼ಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸ¨ೀಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5.5±0.2 ಪªiÁಣದ ್ರ À À É ್ರ À ಆಮಕ್ಷಾgv್ವÀ ಸ¸್ಯÀ ದ ಜೀವಕಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಮಾzs್ಯÀ ªುಗ¼£್ನು ಸZ್ಛÀ ್ಲ À ್ರ À À À ್ವ ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಸೀಸೆU¼ಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಪªiÁಣಗ¼ಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಶಾಖವ£್ನು ತqzುಕೊಳುªಂಥ À À ್ರ À À À É À ್ಳ À ಹ ತಿ ್ತ , ವ ು ಸ್ಲಿ £ ï ಅಥ ª Á ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಂiÀ ು ವ i ï ತೆ ¼ À ು ಪ z À g À U À ಳಿ ಂದ ವ ು ುಚ್ಚಿ ಕ್ರಿಮಿಶುದ್ಧಿಯಂತzಲಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ¨ೀಕು. ಈ ರೀತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಮಾzs್ಯÀ ªುಗ¼£್ನು ್ರ À ್ಲ É À À À ಸ್ವZ್ಛÀ ವಾದ ಸ್ಥ¼U¼ಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ, ಪಯೋಗU¼ಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ¨ೀಕು. À À À ್ರ À À É ಸಂವರ್zನ¥ಯೋಗಶಾಲೆU¼£್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸZ್ಛÀ ವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿgಲು ಅತಿನೇರಳೆ Às ್ರÀ À À À ್ವ À (ಅಲ್ಟ್ರಾªಯೊಲೆಟ್) ಕಿರಣ ದೀಪU¼£್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ¨ೀಕು. ಪಯೋಗಶಾಲೆಯ À À À À É ್ರ ವಾತಾವgಣ ಸದಾ ಸZ್ಛÀ ವಾಗಿರ¨ೀಕಲದೆ ನಿಯಮಿತ ಶಾಖ ಬೆ¼Pು ಮತ್ತು ಆರ್ದಸ್ಥಿತಿಗ¼£್ನು À ್ವ É ್ಲ ÀÀ ್ರ À À ಹೊಂದಿರ¨ೀಕು. É ಪಯೋಗU¼ಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸ¸್ಯÀ ಬಾಗU¼£್ನು ಕೋರಿನ್ ನೀರು ಅಥವಾ ್ರ À À s À À À ್ಲ ಮದ್ಯಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು, ಅನಂತರ ಬಹು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೊಳೆದು ಉಪಯೋಗಿಸ¨ೀಕು. É ಬೇರು ಅಂಗಾಂಶದ ಸಂವರ್ಧನೆ : ಕ್ರಿಮಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮೊಳಕೆಗಳ ಬೇರುತುದಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕೃತಕಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದªgೂಪªiÁzs್ಯÀ ªುಗ¼£್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಈ ಪಯೋಗU¼ಲಿ,್ಲ ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆU¼£್ನು ್ರ À À À À À À ್ರ À À À À À ನಿರಂತgವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಂಗಾಂಶUಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸgಬರಾಜು À À À ಮಾಡ¨ೀಕಾಗುವುದು. ಯೀಸ್ಟ್ ಸಾರzಲಿgುವ ಬಿ ಅನ್ನಾಂಗUಳಾದ ತಯಮಿನ್ ಮತ್ತು É À ್ಲ À À ನಿಕೋಟಿನಿಕ್ ಆಮU¼ು ಬೇರುಗಳ ನಿರಂತರ ಬೆ¼ªಣಗೆ ಹಾಗೂ ಕªಲುಬೇರುಗಳ ಉತ್ಪಾz£ಗೆ ್ಲ À À À À  À À É ಅವ±್ಯÀPವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪಯೋಗU¼ಲ್ಲಿ ಮೂಲಮಾzs್ಯÀªುದ ಜೊತೆಗೆ À ್ರ À À À ಯೀಸ್ಟ್ ಸಾರª£್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾg.É ಅಲ್ಲದೆ ಆಕ್ಸಿನ್‍ಗ¼ು ಕೂಡ ಬೇರುಕªಲುಗಳ À À À À ಉತ್ಪಾz£ಯನ್ನು ಹೆಚಿ¸ುತª.É ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರುಅಂಗಾಂಶUಳ ಬೆ¼ªಣUಯನ್ನು À É ್ಚ À ್ತ À É À Â É ಬೆ¼Pು ತqಯುವುದರಿಂದ ಕvಲಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬೆ¼ªಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತz.É ಮಾರ್ನಿಂಗ್ À À É ್ತÀ É À  ್ತ ಗೋರಿ ಸ¸್ಯÀ ದ ಬೇರುಗಳ ಅಂಗಾಂಶ ಸಂವರ್zನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈನಿಟಿನ್ನಿನ ಉಪಯೋಗದಿಂದಲೂ ್ಲ Às ಆಕ್ಸಿನ್‍ಗಳ ಅಭಾವದಿಂದಲೂ ಬೇರುಗ¼ಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗುUಳ ಉತ್ಪಾzನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ À À À ಬೇರುತುದಿಯ ಅಂಗಾಂಶUಳ ರೂಪ¥¨ೀದ£ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಕಾಂಡದ ಅಂಗಾಂಶUಳ À ್ರÀ És À À ಸಾಮಥ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು) ಟೊಮೆಟೊ ಸ¸್ಯÀ ದ ಬೇರುಗ¼£್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼£್ನು À À À À 25 ವರ್µಕ್ಕೂ ಹೆZುಕಾಲ ಬೆ¼ಸಿರುತ್ತಾg.É À À್ಚ É ಕಾಂಡದ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಸಂವರ್ಧನೆ: ಬೇರುತುದಿಗಳಂತೆಯೆ, ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಕಾಂಡದ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಕೃತಕಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪುಷ್ಟಿಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಆಹಾರೋತ್ಪಾದಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅವು ಕೃತಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಡ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಸಂವರ್ಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೋದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕೆಳಮುಖ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕೆಳಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳ ಉತ್ಪಾz£ಯುಂಟಾಗುತ್ತz. À É É ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಚೋದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಬೇರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬೆ¼ªಣUU¼£್ನು ತqಯಬಹುದು. ಕಾಂಡ-ಅಂಗಾಂಶUಳ ಸಂವರ್zನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು À À Â É À À À É À Às ಬಾರಿ ಚೋದಕ ವ¸ುUಳ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಮೊಗ್ಗುUಳ ಅಂಗಾಂಶª£್ನು ಬೇರುಗಳ À್ತ À À À À ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು; ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಡಸುಗಟ್ಟಿದ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

ಎಲೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಕೃಷಿ : ಕೈನೆಟಿನ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲೆಗಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆಫ್ರಿಕದ ವಯೊಲೆಟ್ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆ ತೊಟ್ಟುಗಳು, ಬೇರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಡದ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಡಸುಗಟ್ಟಿದ (ಅಪ್ರಭೇದನ) ಅಂಗಾಂಶ : ಸಸ್ಯದ ಮೃದುಭಾಗಗಳಿಂದ, ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಗಡಸುಗೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ಕೋಶಜಾಲಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರಿದೆ. ಈ ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ಆಕ್ಸಿನ್ ಆಧಾರಿತ ಮಾzs್ಯÀ ªುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆ¼ಸಿ ಬೇರುಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು À À À À É À À À ಪqಯಬಹುದು. ಆಕ್ಸಿನ್ ಕೈನೆಟಿನ್‍ಗಳ ಸªುನ್ವಯದಿಂದ ಅಪ¨ೀದನ ಅಂಗಾಂಶUಳ É À ್ರ És À ನಿರಂತರ ವ್ಯವಸಾಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭೇದನಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹುರುಳಿ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಬೇರುಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ವಣಗಂಥಿಗಳು-ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಪಬೆsೀದನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಾಗಿರುವುವು. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ್ರ ್ರ ್ರ ಈ ಕೆಲವು ಅಂಗಾಂಶಗಳು ರೂಪವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಅಪ¨ೀದನ ಅಂಗಾಂಶU¼ಲ್ಲಿ ಕೋಶUಳ ವಿ¨sಜನೆ, ಪ¸gಣ ಹಾಗೂ ಪ¨ೀದ£U¼ು ್ರ És À À À À ್ರ À À ್ರ És À À À ಬಹಳವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗುವ ಕೋಶಜಾಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುವು. ಇವುಗಳನ್ನು ದವರೂಪ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ್ರ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಚೋದಕವಸ್ತುಗಳ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಇವುಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೋಶತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆ¼¸ಬಹುದು. ಈ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಬೆ¼ªಣUಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಾರ (¥sಷ್) ತೂಕ É À À É À Â É ್ರÉ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾರ (ಡೈ) ತೂಕUಳಿಂದ ಅಳೆಯುವುದು ಸುಲ¨s. ್ರ À À ಪುಷ್ಪಾಂಗ ಕೃಷಿ : ಪರಾಗ, ಪರಾಗPೂೀಶ, ಮೊಗ್ಗುU¼ು, ಅಂಡಾಶಯ ಇತ್ಯಾದಿ É À À ಭಾಗU¼£್ನು ಕೃತPªiÁzs್ಯÀ ªುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆ¼¸ಬಹುದು. ಚೋದಕ ವ¸ುUಳ (ಉದಾ: À À À À À À É À À್ತ À ಐ.ಎ.ಎ. ಮತ್ತು ಜಿಬ್ಬೆರೆಲಿನ್) ಅಭಾವದಿಂದ ಈ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸgಣೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಾದ ಸಂ¨sªU¼ುಂಟು. ನಿಟ್ಷ್‍ರ (1951) ಪಯೋಗU¼ಲ್ಲಿ ಪರಾಗಾರ್ಪಿತ ್ತ À À À À À ್ರ À À ಹೂಗಳನ್ನು ದ್ರವ ಮತ್ತು ಘನರೂಪ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸಿ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೋದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳಿಂದ ಬೀಜರಹಿತ ಹಣ್ಣುU¼£್ನು ಬೆ¼¸ಬಹುದು. ಆಕ್ಸಿನ್‍ಗ¼ು, ಟೊಮೆಟೊ ಹಣನ ರಸ ಮತ್ತು ಜಿಬೆgಲಿನ್‍ಗ¼ು À À À É À À ್ಣ ್ಬ É À ಈ ಪಯೋಗU¼ಲ್ಲಿ ಪರಾಗ¸ರ್±ವಾಗದ ಅಂಡಾಶಯಗಳ ಬೆ¼ªಣಗೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುUಳ ್ರ À À ್ಪÀ À É À  À ವಿಸguU¼£್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತª.É ¨sೂಣಾಹಾರ ಅಂಗಾಂಶª£್ನು ಕೃತPªiÁzs್ಯÀ ªುಗಳ ್ತ À É À À À ್ತ À ್ರ À À À À À ಮೇಲೆ ಬೆ¼¸ಬಹುದು. ಮೆಕ್ಕೆeೂೀಳ ಲೋಲಿಯಮ್, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳ ¨sೂಣಾಹಾರ É À É À ್ರ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಯೀಸ್ಟ್‍ಸಾರ, ಎಳನೀರು, ಸಸ್ಯಸಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸುಧಾರಿತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಗಾಂಶ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ¨sೂಣಾಂಗU¼£್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು. À ್ರ À À À ¨sೂಣ ಮತ್ತು ¨sೂಣಾಂಗUಳ ಕೃಷಿ : ¨sೂಣ ಮತ್ತು ¨sೂಣಾಂಗUಳ ಸಂವರ್zನೆ À ್ರ À ್ರ À À ್ರ À ್ರ À Às ¨sೂಣಶಾಸ್ರ್ತ ದ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸ¸್ಯÀ Uಳ ¨sೂಣಗ¼£್ನು ಮತ್ತು À ್ರ À À ್ರ À À ¨sೂಣಾಂಗU¼£್ನು ಕೃತPªiÁzs್ಯÀ ªುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆ¼¸ಬಹುದು. ಹತಿ,್ತ ದvೂರಿ, ಸಾಸುವೆÀ ್ರ À À À À À À É À À ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ¸್ಯÀ ಗಳ ¨sೂಣಗ¼£್ನು ಬೆ¼ಸಿದಾಗ, ¨sೂಣದ ಬೆ¼ªಣUಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ À ್ರ À À É À ್ರ É À Â É ಅನೇಕ ಅಂಶU¼ು ತಿಳಿಯಬಂದªÅÀ . ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಲಿತ ¨sೂಣಗ¼ು ಸಾರಜನPª£್ನು À À À ್ರ À À À À ನೈಟೇಟ್ ರೂಪzಲಿಯೂ ಎಳೆಯ ¨sೂಣಗ¼ು ಅಮೈನೊ ಆಮUಳ ರೂಪzಲಿಯೂ ್ರ À ್ಲ À ್ರ À ್ಲ À À ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳುªÅÀ ವೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಿ ಅನ್ನಾಂಶದ ಅವ±್ಯÀPತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ್ಳ À ಆಕ್ಸಿನ್‍ಗ¼ು, ಕೈನೆಟಿನ್, ಮತ್ತು ಜಿಬೆgಲಿನ್‍ಗಳ ಸªುನಯದಿಂದಲೂ ಎಳನೀರು, ಯೀಸ್ಟ್‍ಸಾರ À ್ಬ É À ್ವ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಸಾರಗಳ ಉಪಯೋಗದಿಂದಲೂ ಭ್ರೂಣ, ಭ್ರೂಣಾಂಗಗಳ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದೆಂದೂ ಸ¸್ಯÀ ಸಾರU¼ಲ್ಲಿ ¨sೂಣವರ್zನಾಂಶUಳಿರುವುವೆಂದೂ À À À ್ರ Às À ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬೀಜಗಳಿಂದ ಎಳೆತಾದ ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕಷ್ಟ.. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ. ಮಹೇಶ್ವರಿಯವರು (1964) ಯಶಸ್ವೀ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಪರಾಗಗಳ ಮೊಳೆಯುವಿಕೆ, ಅಂಡಾಶಯಗಳ ವ್ಯವಸಾಯ ಇತ್ಯಾದಿಗ¼£್ನು ಕೃತPವಾಗಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾzs್ಯÀ ತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. À À À ¨sೂಣಗಳ ಬೆ¼ªಣUಯಲ್ಲಿ ¨sೂಣಾಹಾರ ಅಂಗಾಂಶದ ಅವ±್ಯÀ ಕತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. À ್ರ É À Â É À ್ರ ¨s À ೂ ್ರ ಣ ಕೆ ೂ ೀಶ z À ಹೆ ೂ ರ ¨ s Á ಗ z À ಲಿ ್ಲ g À ು ವ ನ ೂ ್ಯಸೆ ಲ ಸ್ ಕೆ ೂ ೀಶ U À ¼ À ು ಸ º À ¨sೂಣಕೋಶಾಂಶU¼£್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಂ¨sವ ಉಂಟು. À ್ರ À À À À ¨sೂಣಕೋಶU¼ು ಸಂವರ್zನ ಸ್ಥಿತಿಗ¼ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ (ಅಡೆಂಟಿಷಸ್) À ್ರ À À Às À ್ವ ¨sೂಣಗ¼£್ನು ಮತ್ತು ಅಪ¨ೀದನ ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾzs್ಯÀ vU¼ುಂಟು. À ್ರ À À ್ರ És À À À É À À ಬದನಿಕೆ ಸ¸್ಯÀ zಲ್ಲಿ ನqಸಿದ ಪಯೋಗU¼ಲ್ಲಿ ¨sೂಣಗ¼ು ಮೂಲ ¨sೂಣಕೋಶU¼£್ನು À É ್ರ À À À ್ರ À À ್ರ À À À ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.