ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗಾಂಶಕೃಷಿ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಕೋಶ¸ªುೂಹ ಕೃಷಿ : ಅಂಗಾಂಶUಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಕೋಶUಳ À À À À ಸಂವರ್zನೆಯು ಅಂಗಾಂಗUಳ ಬೆ¼ªಣಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗ¥¨ೀದ£Uಳ ಅನೇಕ ಸªುಸ್ಯೆUಳಿಗೆ Às À É À  ್ರÀ És À À À À ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಯಾಂತ್ರಿPವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಿಣ್ವUಳ (ಎನ್‍ಜೈªiï) ಸಹಾಯದಿಂದ À À ó À ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಕೋಶU¼ು ಸvಂತವಾಗಿ ಬೆ¼ಯಲು ಅಸªುರ್ಥವಾಗಿರುವುವು. ಆದ್ದರಿಂದ À À ್ವ À ್ರ É À ಅವುಗಳ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೋಶಜಾಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಲ್ಲಿ, ಕೋಶಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆ ¼ É ಂ iÀ ು ುವ ಸ ಂ ¨s À ª À ಉಂಟು. ಈ ರೀತಿಂiÀ ು ಲ್ಲಿ ಬೆ ¼ É z À ಕೆ ೂ ೀಶ U À ¼ À ು ಪುನª್ಯÀ ್ವಸಾಯಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆ¼zು ಅಂಗ¥¨ೀದನ ಸಾಮಥ್ರ್ಯಗ¼£್ನು É À ್ರÀ És À À ಪqಯಬಹುದು. ಉದಾ : ಕಾರ್ನೆಲ್ ವಿಶವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ಟೀವರ್ಡ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ É ್ವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಸ್ಯದ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಕPೂೀಶUಳ ಕೃಷಿ ಬಹು ಕµಸಾzs್ಯÀ ªಲದೆ ಅನೇಕ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಅಸಾzs್ಯÀ ªÇ ಆಗಿರಬಹುದು. É À ್ಟÀ À ್ಲ À À À ಏಕ P É ೂ ೀಶ U À ¼ À ು ವ ು ತ ು ್ತ ಕೆ ೂ ೀಶ e Áಲಗ ¼ À (ಕೆ ೂ ೀಶಾಂಗ ) ಸ ಂ ಬಂzs À ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಪ್ರಭೇದನಗಳಿಗೆ ಅವ±್ಯÀ Pವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ವ¸ುUಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆZ್ಚು ಅಂಶU¼ು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. À À್ತ À À À À ಈಚಿನ ಪಯೋಗU¼ಲ್ಲಿ (1958ರಿಂದ 1964)-ಮ್ಯೂರ್ (1954), ಹಿಲೆಬ್ರಾಂಟ್ ್ರ À À ್ಡ (1954), ರಯಿಕರ್ (1954), ಟೋರಿ (1957), ಜೋನ್ಸ್ (1960), ಸ್ಟೀವರ್ಡ್ (1963) ಮುಂತಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು ಏಕPೂೀಶUಳ ಸಂವರ್zನೆU¼£್ನು ಯಶಸಿಯಾಗಿ ನqಸಿದ್ದಾg.É À É À Às À À À ್ವ É ಅಂಗಾಂಶ ಸಂವರ್zನೆಯ ಪಯೋಗUಳ ಉಪಯೋಗU¼ು : ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾ£ದ Às ್ರ À À À À ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಹಂತUಳಿವೆ. 1. ಪಯೋಗvಂತದ ವಿಸ್ತgಣೆ ಮತ್ತು À ್ರ À ್ರ À ಪೂರ್ಣತೆ. 2. ಸªುಸ್ಯೆUಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಂತUಳ ಉಪಯೋಗ. 3. À À ್ರ À ಮುಂದಿನ ಸªುಸ್ಯೆU¼ಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಂತUಳ ಸೂತ್ರೀಕgಣ. ಅಂಗಾಂಶ¸ಂವರ್zನೆಯ À À À ್ರ À À À Às ಪಯೋಗU¼ು ಈ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಹಂತU¼ಲಿಯೂ ಉಪಯುಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ್ರ À À À À ್ಲ ್ತ ಈಚಿನ ಅನೇಕ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಸªುಸ್ಯೆU¼ಲ್ಲಿ ಇವ£್ನು ಬಳಸಿಕೊಳಲಾಗುತ್ತಿz.É ಮುಖ್ಯವಾಗಿ À À À À ್ಳ ಪೋಷಕ ವ¸ುUಳ ಸªುಸ್ಯೆU¼ು, ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸªುಸ್ಯೆU¼ು, ಚೋದPª¸ುU¼ು, À್ತ À À À À À À À À À À್ತ À À ರೂಪ¥¨ೀದ£,À ರೋಗಲಕಣಶಾಸ್ರ್ತ (ಪೆಥಾಲಜಿ) ಮತ್ತು ತಳಿಶಾಸ್ರ್ತ (ಜೆ£ಟಿಕ್ಸ್)-ಇವುಗಳ ್ರÀ És ್ಷ É ಬಗ್ಗೆ ಅ¨s್ಯÀ ಸಿಸಲು ಇವು ಉಪಯುಕವಾಗಿವೆ. ್ತ 1. ಪೋಷಕ ವ¸ುU¼ು : ಸ¸್ಯÀ ಜೀವ£P್ಕÉ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 15-16 ಪೋಷಕಾಂಶU¼ು À್ತ À À À À À ಬೆ ೀ ಕ ು . ಇವ Å ಗ ¼ À ಲಿ ್ಲ ಕೆ ಲ ವ Å ಖನಿಜಾಂಶ g À ೂ ಪ z À ಲಿ ್ಲ ಂ iÀ ು ೂ ವ ು ತೆ ್ತ ಕೆ ಲ ವ Å ಸಂಯುಕಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಕಾಗುವುವು. ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸ¸್ಯÀ zೀಹUಳ ಪೋಷಕಾಂಶU¼ು ್ತ É À À À ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯವಾಗಿದ್ದgೂ ಅವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯತ್ಯಾ¸U¼£್ನು À À À À À À ಸಂವರ್ಧನಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಸ್ಯಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜೈವಿಕಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸುಲಭ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರುವುವು. ಸಸ್ಯಕೋಶಗಳು ಸಕ್ಕರೆ, ತಯಮಿನ್ ಪಿರಡಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂಶUಳ ಸಾನ್ನಿzs್ಯÀ zಲ್ಲಿ ಅಜೈವಿಕ ನೈಟೈಟ್ ಅಂಶU¼£್ನು ಎಲ್ಲ À À ್ರ À À À ತgವಾದ ಜೈವಿಕ ಅಮೈನೋ ಆಮUಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಪೋಟೀನುಗ¼£್ನು À ್ಲ À ್ರ À À ಉತ್ಪಾ ದಿ ಸ ು ತ ್ತ ª É . ಆದ g É ಪ್ರಾ ಣ  z É ೀ ಹ z À ಕೆ ೂ ೀಶ U À ¼ À ು ಈ ಗ ು ಣವ £ À ು ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಗv್ಯÀ (ಎಸೆನಿಯಲ್) ಅಮೈನೋ ಆಮU¼£್ನು ್ಷ ್ಲ À À À ನೇರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಸಸ್ಯದೇಹದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿದೇಹದ ಕೋಶಗಳ ಜೀವ ಕಿ ್ರ ಂ iÉ ು ಗ ¼ À ು ವ ು ತ ು ್ತ ಇತ g À ಅನೆ ೀ ಕ ವಿಷ ಂ iÀ ು ಗ ¼ À ಅ¨s Á ್ಯಸ P É ್ಕ ಅಂಗ¸ಂವರ್zನ¥ಯೋಗU¼ು ಹೆZ್ಚು ಉಪಯುಕವಾಗಿರುತª. À Às ್ರÀ À À À ್ತ ್ತ É 2. ಜೈವಿಕಕ್ರಿಯೆಗಳು : ಕೋಶಗಳ ಉಸಿರಾಟ, ಕಿಣ್ವಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮುಖ ಜೈವಿಕಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೋಶಜಾಲಗಳ ಸಂವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗU¼ು ಮುಖ್ಯವಾದುವು. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ (1950) ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬೇರು ಅಂಗಾಂಶUಳ À À À ಸಂವರ್zನೆಯ ಪಯೋಗU¼ಲಿ, ಫಾಸ್‍ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸµ¥ಡಿಸಿದ್ದಾ£. Às ್ರ À À ್ಲ ್ಪ ್ಟÀ À É ಡಾಸನ್ (1942) ಸ¸್ಯÀ ದ ಎಲೆU¼ಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗುವ ನಿಕೋಟಿನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬೇರುಗ¼ಲ್ಲಿ À À À ಉತತಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಸಂವರ್zನ ಪಯೋಗUಳಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದಾ£.É ಜೈವಿಕಕಿಯೆಗಳ ್ಪ ್ತ Às ್ರ À ್ರ ಅಭ್ಯಾ¸zಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು ಅಂಗಾಂಶ¸ಂವರ್zನೆಯ ಪಯೋಗU¼£್ನು ನqಸಿದ್ದgೂ À À À À Às ್ರ À À À É À ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೆZ್ಚು ಸಂಶೋzs£U¼£್ನು ನq¸¨ೀಕಾದ ಅವ±್ಯÀ ಕತೆ ಇದೆ. À À É À À À É À É 3. ಚೋದಕವಸ್ತುಗಳು : ಸಸ್ಯ ಚೋದಕವಸ್ತುಗಳು ಅನೇಕವಿರಬಹುದಾದರೂ ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆZ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ನqಯಬೇಕಾಗಿದೆ. À É ಚೋದPª¸ುU¼ು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಪ¥¨ೀದನ ಸªುಸ್ಯೆU¼ಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ. À À À್ತ À À ್ರÀ És À À À ಫಾನ್ ಓವರ್‍ಬೀಕ್ (1939) ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬೇರು ಅಂಗಾಂಶU¼ಲಿಯೂ ವೈಟ್, À À ್ಲ ್ಹ ಬ್ರಾನ್ (1942), ಡಿರೋಪ್ (1947,48), ಗಾತರೆ ಮತ್ತು ಕುಲೇಶ್ಚ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು À ಅಪ್ರಭೇದನಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ರಣಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚೋದಕವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿದೇಹದ ಚೋದಕವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪಯೋಗU¼ು ನqದಿರುವುದಲದೆ ಅವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶ¸ಂವರ್zನೆಯ ಪಯೋಗU¼ು ್ರ À À É ್ಲ À À Às ್ರ À À ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳ¸ಲಟಿª. À ್ಪ ್ಟ É

37

ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಕೈನೆಟಿನ್ (1955-56); ಜಿóಯಾಟಿನ್ (1965-66) ಮತ್ತು ಇತರ ಚೋದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡೈಫೀನೈಲ್ ಯುರಿಯ, ಮೈಯೊ ಇನಾಸಿಟಾಲ್ ಮತ್ತು ರೈಬೈಟಾಲ್ ಎಂಬ ಪªರ್zಕ ್ರ À Às ವ¸ುU¼£್ನು ಅಂಗಾಂಶª್ಯÀ ªಸಾಯ ಸ¸್ಯÀ ಶಾಸ್ರ್ತ P್ಕÉ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿz. À್ತ À À À À É 4. ರೂಪಪ್ರಭೇದನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು (ಮಾರ್ಫೊಜೆನೆಸಿಸ್) : ಅಂಗಾಂಶಕೃಷಿ ಪಯೋಗU¼ು ಸ¸್ಯÀ zೀಹದ ರೂಪ, ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಮಹv್ವÀದ ಅಂಶU¼£್ನು ್ರ À À É À À À ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಸ¸್ಯÀ ದ ಅಂಗಾಂಶU¼ಲ್ಲಿ ನqಯುವ ರೂಪ¥¨ೀದ£Uಳ À À É ್ರÀ És À À ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚೋದಕವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದೆಂದು ಈ ಪಯೋಗUಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ್ರ À ಸಸ್ಯದೇಹಗಳು ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲುಗಳ ಕಡೆ ಬಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್‍ಗಳ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದುದೆಂದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಬೇರುಗಳ ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲೆಗಳ ಉದುರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವರ್ಧಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ರೆಂಬೆಗಳ ನಿಯಮಿತ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರುಗಂಥಿಗಳ ಉತತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಣಗಂಥಿಗಳ ಉತತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಚೋದಕ ವ¸ುUಳ ್ರ ್ಪ ್ರ ್ರ ್ಪ ್ತ À್ತ À ಪಾತ್ರ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಂಗUಳ ರೂಪU¼ು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ¨ೀದ£U¼£್ನು ಹೊಂದುವ À À À ್ರ És À À À À ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅಂಗಾಂಶ¸ಂವರ್zನ ಪಯೋಗU¼ು ಹೆZ್ಚು ಉಪಯುಕವಾಗಿವೆ. À Às ್ರ À À À ್ತ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಭೇದಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಅವುಗಳು ಚೋದಕವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತವಾಗುವುದನ್ನೂ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಪ್ರಭೇದನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆಕ್ಸಿನ್, ಕೈನೆಟಿನ್, ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಅಡೆನೀನ್, ಸP್ಕg,É ಪಿಷ್ಟಾಂಶ-ಇತ್ಯಾದಿಗ¼ು ರೂಪ¥¨ೀದನ À À ್ರÀ És ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪg¸ರ ಸಂಬಂzsವಾವುದು À ್ಪÀ À ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸ್ಕೂಗ್ ಮತ್ತಿತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನqಸಿದ್ದಾg.É É 5. ರೋಗಲಕ್ಷಣವಿಜ್ಞಾನ : ಸಸ್ಯದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೋಶಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಬಹುದು. ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಸಸ್ಯಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪರತಂತ್ರಜೀವನದಿಂದ ಸಸ್ಯ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಮೊರೆಲ್ (1944-48) ಹಾಟ್‍ಸನ್ (1953) ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶಕೃಷಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾg. ಪgvಂತಜೀವಿಯು ಕೋಶzಲ್ಲಿ ನqಯುವ ಜೈವಿಕಕಿಯೆಗ¼ಲ್ಲಿ É À À ್ರ À É ್ರ À ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾ¸U¼£್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತಿಯಾಗುವ À À À À ್ತ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥಗಳು (ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್) ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಸªುಸ್ಯೆU¼£್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅಂಗಾಂಶPೃÀ ಷಿ ಅತಿ À À À À ಅವಶ್ಯಕ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವೈರಸ್‍ಗಳು, ವ್ರಣರೋಗ (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ವಿಷಕ್ರಿಮಿಗಳು (ಬ್ಯಾಕೀರಿಯ) ಮತ್ತು ಕೋಶ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಸಂಬಂzszಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಶU¼ು ್ಟ À À À À À ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅನುವಂಶೀಯ ಸªುಸ್ಯೆಗ¼ು : ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅನುವಂಶೀಯತೆಯಲ್ಲಿ À À ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂಜೆvನ ಮತ್ತು ಅಡvಳಿ ತಯಾರಿಕೆUಳ ಅಭ್ಯಾ¸U¼ಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶPೃÀ ಷಿ À ್ಡ À À À À À ಪಯೋಗU¼ು ಬಹಳ ಉಪಯುಕವಾಗಿರುವುವು. ಕೋಶUಳ ಬರqುತ£ದಿಂದ ಅಡvಳಿ ್ರ À À ್ತ À À À ್ಡ À ಪಯೋಗಗಳು ವಿಫಲವಾಗುವುವು. ಭೂಣಕೋಶ ಫಲಯುತವಾಗಿದ್ದರೂ ಭೂಣದ ್ರ ್ರ ್ರ ಆಹಾರಅಂಗಾಂಶU¼ು ಬೆ¼ಯದಿರುವುದರಿಂದ ಉತªು ತಳಿಗ¼ು ನಾಶºೂಂದುವುವು. À À É ್ತ À À É ಅಂಗಾಂಶPೃÀ ಷಿ ಪಯೋಗUಳ ತಂತದಿಂದ ¨sೂಣಗ¼£್ನು ಬೀಜದಿಂದ ಹೊರvUzು ್ರ À ್ರ À ್ರ À À É É À ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಫಲವತ್ತಾದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಂಟು. ದಿ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾg. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪಯೋಗUಳಿಂದ ಅಡvಳಿಯೆಬ್ಬಿPಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ É ್ರ À ್ಡ À É ಅನೇಕ ಅಂಶU¼£್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೋಶ ಮತ್ತು ಕೋಶಜಾಲಗ¼£್ನು ಕೃತPವಾಗಿ À À À À À À ಸಂವರ್zನೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ವರ್ಣತಂತು (ಕೋಮೋಸೋಮ್)ಗಳ ಪ್ರಾªುುಖ್ಯದ Às ್ರ À ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಅನೆ ೀ ಕ ಸ ¸ À ್ಯ , ಪ್ರಾ ಣ  ಹಾಗ ೂ ವ ು ನ ು ಷ ್ಯ ದೆ ೀ ಹ z À ಕೆ ೂ ೀಶ U À ¼ À ು ವ ು ತ ು ್ತ ಕೋಮೋಸೋಮ್‍ಗ¼ು-ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹv್ವÀದ ಅಂಶU¼ು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ್ರ À À À ಅಂಗಾಂಶPೃÀ ಷಿ ಪಯೋಗU¼ು ಇಂದಿನ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾ£ದ ಅಭ್ಯಾ¸U¼ಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ್ರ À À À À À À ತಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿದುಬರುವುವೆಂಬುದP್ಕÉ ಇಂದಿನªgಗೆ ಈ ಪಯೋಗUಳಿಂದಾಗಿರುವ ಉಪಯೋಗU¼ು À É ್ರ À À À ಪªiÁಣವಾಗಿವೆ. ್ರ À (ಆರ್.ಎನ್.; ವೈ.ಆರ್.ಎನ್)