ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೭೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಉಲ್ಲೇಖಸೆಲಾಗಿದೆ. ಶಿಖರರ ಮೇಲುಭಾಗದೆಲ್ಲಿ ಒರಿದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪೀಠಭುಎಮಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೃಟ್ ಶಿಲೆಯ ಗುಹೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಘುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವೆ೦ತೆ ನಿನ್ಗುಏನ ಅವತಾರವೆನಿಸಿದ ದಾತ = ಭಧೂನ ಪಾದಗಳ ಹೆಜ್ಜಿ ಉಂದೆಯೆರಿದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಬಿರದ ದಿಲೆವಾರಾ ಎಯ ಸ್ಥೆಳದಲ್ಲೆ ಅಮ್ಶೆತೆಶಿಲೆಯಿರಿರ ನಿರ್ನಿಉಂ ಎರಡು ಪ್ರೆಳುದ್ದ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಇವು ಗುಜರಾತಿನ ನಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವೆನ್ನು ತೊಳರಿಸುವ ಮಾದರಿಯುಗಿವೆ. ಜೈನರ ಫೋರೆತೆವಾದ ಐದು ಪನಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ತಂಳಲ್ಲಿ ಇದವಿ ಒ೦ದು. ಇಲ್ಲಿ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲದೆ ಜೈನ ಶಾಸೆನಗಳೊ ಇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನೆವು ಎನಿಸಿದ ಎರಡು ದೇವೆಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲಿ ಒರಿದಾದೆ ತೇಜಸಾಂ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಚ್ಚಿರು ಶ್ರೀಮರಿತ ಝಾರೀ ಸಡೊರಿದೆರರು (ಶೇಜಪಾಲ್ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಪಾಲ್) 1197 ಮತ್ತು 1247ರ ಮಧ್ಯರಿತರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಸಿದರೆಂದೊ ಮತ್ತೊಯ ಸೆವೀಳಾಂಕ ಚೆಂಗ್ರೀರ್ತಿಗಳ ಮಾರಿಡಲಿಕೆ ಎಮಲಷಾಹ ಎರಿಬುವನಿಂದ 1032ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಸೆಲಾಯಿತೆಂದವಿ ಭಾಏಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಸಾನಗಳು ಅವುಗಳ ಒಳಭಾಗದ ಗುಂಉಂಲ್ಲಿ ತೊರೆದಿರುವ ಶಿಲ್ಪಠಲೆಗೆ ಪ್ರೇದ್ಧವಾಗಿರುತ್ರೆದಲ್ಸದೆ ಆವಕ್ಷೆ ಸಯಾದುವು ಇನ್ನೊಯೆಲ್ಪ ಎನಿಸಿವೆ. ಇವು ಜೈನರ ವಾಸ್ತುಶಿಜ್ಪು ಸೌರಿದಉಂರೂಗೂ ನಿಮಲಷಾಹ ದೇವೆಸ್ಥಾನೆಂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೆರಿದರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೆಲ್ಲಿ ತ್ತಂಷ್ಟಿಸಿರುವೆ ಜೈನರ 23ನೆಯೆ ತೀಥ೯೦ರರ ಷಾಶ್ವ೯ನಾಥ ನಿಗ್ರಹೆದ ಮೇಲೆ ಗವಾಕ್ಷದಿಂದ ಬೀಳುವ ಬೆಳಕು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆಆಲಿರುವ ಮುಖಿಮರಿಟಪ 48 ಸಾಲರಿಕೈತ ಸಾಲುಗಂಬಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ದೀಘ೯ಚೆತುರಸ್ತಾಕೃತಿಯೆಲ್ಲಿದ್ದು (42.7ಮೀ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 24.4 ಮೀ ಅಗಲ) ಆರು ಉಂ 52 ಗರ್ಭಗುಡಿಗಳಿವೆ ವೊ ಗುಡಿಯಲುಕ್ರಿ ಪಾರ್ಸ್ಗನಾಥೆನ ವಿಗ್ರಹಎದೆ. ಹೊರನೆಣಂಟಕ್ಕೆ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಊ. ಆದರೆ ಒಳಭಾಗದೆಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳು. ಕಮಾನುಗಳು, ತುಂಡು ಗುಮ್ಮಟ, ನೊರ್ತಿಗಳು. ಕುಸುರಿ ಕೆತ್ತನೆಯ ರೂಪಕ ಕೃತಿಗಳು = ಇವುಗಳಿಗೆ ಜಗಶ್ಚಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆ ತುಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಲಿತೆಶಿಲೆರಿಕುಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆತ್ತೆನೆಯ ಕೆಲಸೆವನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಕೂಡ ತಾನು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವುದಮಾಯೊ ಆಲ್ಲಿಯ ಕಲೆ ಆಚ್ಚು ಸೊಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಯೊ ಚೆಲುವಾಗಿಯೊ ಇದೆ ಪಿಯು ಫಗರ್ಥ್ಯಸೆನ್ ಬೆರೊಗಿ ಹೇಷ್ಠಾನೆ. ಐತಿಹ್ಮದೆ ಪ್ಪಂರ ಈ ಶಿಬಿರದ ವೋ ಇದ್ದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಿರಿದ ಆಗನಿಕುಲ ಸಯೊತರಾದ ರಜಮಎತೆರು ಉದ್ಭನಿಸಿದೆರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯಿದೆ. ಇದು ಲುಕ್ಷಾಯಶಃ ರಜಗುಂವೆರಿಶೆದ ಪಾಏತ್ರ್ಯ, ರುದ್ಧಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ವೇರ್ಶಿಸಂಕರ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇಳಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಬಹುದು. ಮಹಾಭಾರತ. ಮೆರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಣ ಮುನಿಯ ಅಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿತೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಶ್ಚಾಎಪ್ತ ಕಾಮಧೇನುವನುಟ್ನೆ ಆಪಹೆರಿಸೆಲು ಹೂಡಿದ ಕುತರಿತ್ರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವೆಸಿಷ್ಣ ತೆನ್ನ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಿಯ ಪರಮಾರನೆಂಬ ಪೀರನನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದನೆಂರೂ ಈತನೇ ರಜಡೂತವರಿಶದ ಮೊವಣುನೆಂದೊ ಐತಿಹ್ಮನಿದೆ. ಅಬು ಬಹುಮಟಿಗ್ರೆ? ಪವ೯ತೆಧಾನುವೆನಿಸಿದ್ದರೊ ಜೈನರ ಮುಖ್ಯ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಚೇಸಗೆಯ ರಾಜಧಾನಿಯುಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣಾ೦ಶ 210 ಸೆಂನಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 320 ಸೆಂ. ವರೆಗೂ ಹೆಬ್ಬಂ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆ ಪ್ರೆವಕಾಣ 175 ಸೆಯಿಳೆ. ಪ್ಲೋ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಗುಂಡ ಕೇರಿದ್ದಂಕ್ವಾನೊಗಿದೆ. (ಎಸ್.ವಿಂ.ಎ.; ವಿಸ್.ಎನ್.; ಒಬಿಸುಸ್ಕ ಐಜಿ) ಊಬಕೆರ್ : ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗರಿಬರನ ಮೆಠಿದಲನೆಯ ಅನುಯುಯಿ. ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ. ಧಮ೯ದೆನಿಷ್ಣ. ಪ್ಲೊ ಆತ್ಮಶ್ಯಾ'ಳೆಗಳು ಈತನ ಆದ್ವಿತೀಯ ಗುಣಗಳು. ಪ್ಲೇಳರಿಬರನಲ್ಲಿ ಆಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟೆದ್ದು ಆತನ ಆಜೀವ ಮಿತ್ರೆನಾಗಿದ್ದ. ಇವನ ಸಹಾಯಎಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೆಕ್ಕದಿ೦ದ ಮದೀನಕ್ಕ ತೆಪ್ಪಿಸಿಕೇಂಡು.

ಅಬುಲ್ ಅಲಾ ಅಲ್*ಮ ಲ್ತಾ: 973-೧೦೫೭. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರಬ್ದಆ ಕವಿ. ಜಿಯ. ಸಾಹಿತಿ. ಊ೯ ಹೆಂರು ಆಬುಲ್ ಅಲಾ ಅಹಮದ ಬನ ಅಬ್ದುಲ್ದಾ ಬಿನ್ ಸುರೈಮಾನ್ ಆಲ್ ಮ ಆದ್ರಿ ಉತ್ತರ ಸಿರಿಯೆದ ಮ ಆಧ್ರಥುನ" ನು ಮಾನ್ನೆಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ. ಸಿಡುಬಿನ ಒಳಗಾಗಿ ತೆನ್ನ ನಾಲ್ಕನೆಯೆ ವಯೆಸ್ಪಂಲ್ಲೇ ಕುರುಡನಾದ. ತಂದೆಯಿರಿದ ಪರಂಮಾಗೆಂ ನಿಸ್ಸಾಂ ಮೆತ್ತು ಕಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ದೆವಿಡ್ಡೆ ಎದ್ವಾರಿಸನಾದ. ಚೆಕ್ನ ತುಂಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅರಬ್ಬಳೆ ಕವನಗಳಮ್ನ ರಚಿಸಿದ. ಬಾಗ್ಲಾದಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಧ ಎರಡು ವಷ೯ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳ. ಎದ್ಧಾರಿಸರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೆಂಶಿರಿಡ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ತುಂ ಊ ಕಾವ್ಯ ಕಟುಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯುದ್ದರಿರಿದ ಕುಂಭಂ ಹಿರಿದಿರುಗಿದ ಕುರುಡು. ಆಉಂ ತಾನು ಹೈಂ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೆ ತಾಯಿಯೆನ್ನು ಕಳೆದುಕೊರಿಡುಡು. ಎರೇಂಧಿಗಳ ಕಿರುಕುರ್ಚೆಇವು ಈತನ ಬಾಳಿನ ರೀತಿಯಮೃ ಬಉಂದಪು. ಉಳಿದ 46 ರ್ವರ್ಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆವಣಿಗೆಯೆಲುಕ್ರಿ ತೆನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಎದತ್ಮ;ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ನಿಕಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲುಕ್ರಿ ಕಳೆದ. ಸಮಕಾಲೀನ ಲೇಖಕರು ಈತನ ಎದ್ದೆತ್ತಿನ ಪ್ರರೂಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈತನೊಡನೆ ಪಪ್ಲೊವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ಧರು. ಈತ ಕಟುವಾದ ಶಾಕಾಹಾರಿಯಮಾ ಠಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಲು ಎರಡನೊಲ್ಕ ತ್ಯೆಜಿಸಿದ. ಉಸ್ಕೃಪ್ಪ ನೀತಿಪರನಾದ ಈತ ಉಪವಾಸ. ಪ್ರಾಥ೯ನೆಗಳೊಡನೆ ಇದೂ.! ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಣ. ಏಧಿನಿಯೆಮಗಳು ಇರಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ಧಾನೆ ಆಬುಲ್ ಆಲಾ ಸರಿಮೊಣ೯ ಮಾನವ ಜೀವನವೆನೈರಿ ತನ್ನ ಊ. ಅದಕ್ಕ ಸಂಬಂಧೂಚ್ಛಿ ಸೆಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮ'ಎಡುತ್ತಾನೆ, ತೆನ್ನಕೃಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಈತ ಬಹಳ ನಿರ್ಭಆತೆನಾಗೊ ಸ್ಥೆತೆಂತ್ರೆ ಚೆಂತಕನಾಗುಎ ಕಯುರುತ್ತಾನೆ. ಸಾಉಂ ವಿಚಾರದ ತುಂವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಬಿಡುಪ್ಪಂ. ಆಪ್ಲೇ ಅಲ್ಸ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾಸ್ಮ ಮರಿಡುತಾತ್ರೆ ಇನನವೆರಿದು ಹೇಳಲಾದ 60 ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆತ್ತುಲ್ಬ್ರಿನದ, ಲುಜೂಮಿಯುತ್ ಬಹಳ ಪ್ರೇದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವನ ಇನೊತ್ಸೆರಿದು ಕೃತಿ ರಿಸಾಲತುಲೆ ಗುಂರಾನ್ ದಾರಿತೆಯ ಡಿವೈಫ್ ಕಾಮೆಡಿಯ ಮೇಲೆ ಪುರಾವೆ ಬೀರಿದೆಯೆರಿದು ಷಾಶ್ಚಾತ್ಮ ಏಮರ್ಶೆಕರ ಮತ. ಈತ ಪಎತ್ರೆ ಕುರಾನನುಷ್ಕ ಆನುಕರಿಸಿ ಅಲ್ ಘುಸಊ ವಲ್ ಗಾಯಾತ್ ಎನುವೈವ ಕೃತಿಯೆನುಸ್ಸಿ ರಮಣೀಯವಾದ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನ. (ವಾಪಾಎಬ್) ಊಲ್ ಪುಂಲ್ :1551.1607. ಮೊಗಲ್ ಚೆಕ್ರವರ್ತಿ ಅಕ್ಷೆರನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎದ್ವಾರಿಸೆರಲ್ಲಿ ಪಾರಸಿ ಊರೆಂಗೆತ. ಶೇಖ್ ಮುಬಾರಕನೆಂಬ ಸೂಫಿ ತಕ್ಷ್ಯಜ್ವನ ಮಗ. ಇವನ ಆಣ್ಣ ಆಬುಲ್ ಧ್ಯೆಜಿ. ಇವರು ಆಕ್ಸ್ರನ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಮ ಸೆಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ವಿಕಾಸೆಕಾಯ೯ದಲ್ಲಿ ಸೆಯೊರ್ಣ ಸೆಣಾಯೆಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಅಬುಲ್ ಫೆಜಲೆ ಅಕ್ನರನ ಬಲಗೃಯುಗಿದ್ದ. ಈತ ಪಾರಸಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಐನ್ ಎ ಅಕ್ಲರಿ, ಅಕ್ಲರನಾಮ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಗ್ರರಿಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪರಿಡಿತರ ಮೆಹೈಂಗೆ ಪಾತ್ರೆನಾಗಿದ್ದ. ಈತ ಕವಿಯು ನಿಬರಿಧಕಾರನೂ ಎಮರಳಾ'ನೂ ಇತಿಹಾಸತೆಜ್ಞಧೂ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೂಫಿ ತೆಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸೆಕ್ತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೆತ್ಯಾನ್ವೇಷಿಯೊ ಸತ್ಮಸೆಂಧನೊ ಆಗಿದ್ದ. ಈತನ ಬರಹಗಳು ಸಹಜ. ಸುರಿದರ, ನೈಜ. ಆಕ್ಲರನ ಖಡ್ಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರಿಜುವುದಿಲ್ವ ಆದರೆ ಆಬುಲ್ ಫಭಲ್ನೆ ಲೇಖನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರಿಜುತ್ತೇನೆ ಎರಿಬುದಾಗಿ ಎದ್ದಾ೦ಸ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಉಚ್ಬೇಗ್ನ ಉದ್ದಾರ.