ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


38

ಅಂಗಾಂಶಪರೀಕ್ಷೆ - ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಗಾಂಶ¥ರೀಕ್ಷೆ : ಎಲೆಕಾಂಡU¼£್ನು ಸುಲ¨sವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಕಿಯೆಯಿಂದ À À À À À ್ರ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮ (ಟಿಷ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್). ಸಸ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಹದವಾದ ಪೋಷಕಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರvಯಾದಾಗ ಅವುಗಳ ಬೆ¼ªಣಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತz.É ಎಲೆ ಕಾಂಡU¼ಲ್ಲಿ ಇರ¨ೀಕಾದ É É À  ್ತ À À É ಆರೋಗ್ಯದ್ಯೋತಕವಾದ ಅಚ್ಚ ದಟ್ಟ ಹಸಿರು ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಲೆದೋರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ರೂಪರೇಷೆಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟಲಕ್ಷಣ-ಮುಂತಾದವು ಕೊರತೆ ಇರುವ ಪೋಷಕ ಮತ್ತಿvರ ಅಂಶUಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತª. ಈಗ ಸುಮಾರು ಅzರ್s À À ್ತ É À ಶvªiÁನದ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು ಮಣಿನ ಪರೀಕೆಯಿಂದ ಪೋಷPUಳ ಮೊತª£್ನು À À À ್ಣ ್ಷ À À ್ತ À À ಕಂಡುಕೊಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು, ಕೊರvಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಪಯತ್ನ ಮಾಡಿದgು. É ್ರ À ಪರೀಕೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪೋಷಕಾಂಶU¼£್ನು ಗಣನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುPೂಂಡು ಮಾಡುವ ್ಷ À À À É ಗೊಬ್ಬರಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಾರದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಹಾಗೆಯೆ, ಸ¸್ಯÀ Uಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶೇಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಪೋಷPUಳ ಆವ±್ಯÀ ಕ ಮಟ್ಟª£್ನು À ್ಲ À À À À ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಯಶಸಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ¨sೂಮಿಯ ¥sಲಶಕಿಯನ್ನು ್ವ À À ್ತ ಮತ್ತು ಅದgಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಬೆ¼ಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷPUಳ ಮೊತª£್ನು ನಿರ್ಧಾರ À É À À ್ತ À À ಮಾಡಲು ಅದೇ ಸ್ಥ¼zಲ್ಲಿ ಬೆ¼U¼£್ನು ಬೆ¼ಸಿ ಮಾಡುವ ಪಯೋಗªೀ ಶೇಷ.್ಠ ಇತ್ತೀಚೆU,É À À É À À À É ್ರ É ್ರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಹಾಗೂ ಸ¸್ಯÀ P್ಕÉ ಒದUುವಂಥ ಪೋಷPU¼£್ನು ಕಂಡುಕೊಳುವ ಕಾರ್ಯಕªು ವ್ಯಾ¥Pವಾಗಿ À À À À À ್ಳ ್ರ À ÀÀ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪೋಷಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆಯೇ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆ¼ಯುತª. ಪೋಷPU¼£್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುªÅÀ ದರಿಂದ ಸ¸್ಯÀ ದ ವಿವಿಧ É ್ತ É À À À À ಭಾಗU¼ಲ್ಲಿ ಪೋಷPUಳ ಅಂಶ ಸಾಕµ್ಟು ಮಟ್ಟzಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸಾzs್ಯÀ . ಈ ಅಂಗU¼£್ನು À À À À À À À À À ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದg. ಅಲ್ಲಿ ಸುಲ¨sವಾಗಿ ಕgUುವ ರೂಪzಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶU¼ು ಇರುವುದು É À À À À À À ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋಷPª¸್ತು ಸಾಕµ್ಟು ಮಟ್ಟzಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿzಯೇ ಇಲ್ಲªೀ ಎಂಬ ಅಂಶ À À À À À É É ಖಚಿತವಾಗಿ ಎಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ¨ೀಕೆಂಬ ಪ±್ನÉ ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಲ್ಪ ನೆgವಾಗಬಹುದು. É ್ರ ್ವ À ಕ್ಷಿಪ್ರ ಅಂಗಾಂಶಪರೀಕ್ಷೆ, ಅಥವಾ ಸಸ್ಯರಸವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬಹುದಾದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ. ಇಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸ¸್ಯÀ ¥ೂೀಷPU¼ಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಕೊರvಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತªµ.್ಟÉ ಕೊರvಯ ತೀವvಯ É À À À É ್ತ À É ್ರ É ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಏನೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೋಷPª¸ುವಿನ ಕೊರvಯಿದ್ದಾU, ಸ¸್ಯÀ g¸zಲ್ಲಿ ಇದರ ಕgಗಿದ ರೂಪ À À À್ತ É À À À À À ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಗಾಂಶ ಪರೀಕೆಗೆ ಇದೇ ಆಧಾರ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ್ಷ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸ¸್ಯÀ g¸zಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಬುದ£್ನು ಕಂಡುಕೊಳಲು ಸಹಾಯಕವಾದ À À À À ್ಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯಾಂಶ. ಒಂದು ಪೋಷPದ ಸಾರಾಂಶ ಒಂದೇ ಸ¸್ಯÀ ದ ವಿವಿಧ ಭಾಗU¼ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿgುತz. À À À À ್ತ É ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂಗಾಂಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಒದಗಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಅದು ಯಾವ ಭಾಗP್ಕÉ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನುವುದ£್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. À ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿನ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನಿನ ಕೊರತೆ ಕಾಣದಿರುವುದು ಎಲೆ ಮೊಳPU¼ಲ್ಲಿ ಮಾತ.್ರ ಚಿಗುರು ಎಲೆU¼ಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತz.É ಕಾಂಡ É À À À À ್ತ ಮತ್ತು ಬುಡU¼ಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲªೀ ಇಲ್ಲದಾಗುತz.É ನೈಟೋಜನ್ನಿನ ಕೊರvಯ ತೀವvಯನ್ನು À À É ್ತ ್ರ É ್ರ É ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಅಂಶ ಸಸ್ಯಾಂಗದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಸ್ಯಾಂಗ ಪರೀಕೆಗೆ ಒಂದು ಸ¸್ಯÀ ದ ನಿಖರವಾದ ಭಾಗª£್ನು ತೆUzುಕೊಳುªÅÀ ದು ಅತ್ಯUv್ಯÀ . ಹಾಗೆ ್ಷ À À É À ್ಳ À ಮಾಡಿದರೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ¥sಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತz. ಉದಾಹguಗಾಗಿ, ಈ À ್ತ É À É ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಾಂಗ ಪರೀಕೆU¼£್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇವು ‘ಸ್ಥಳ ಪರೀಕೆ’ ಯ(ಸ್ಪಾಟ್ ್ಷ À À À ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್) ಮಾದರಿಯವು. ಇವ£್ನು ಸ¸್ಯÀ gಸ ಪರೀಕೆಗೆ ಅಳªಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ¸್ಯÀ g¸ª£್ನು À À ್ಷ À À À À À ಸ¸್ಯÀಬಾಗದಿಂದ, ಒಂದು ಶೋಧಿ¸ುವ ಕಾಗzದ ಉದ್ದನೆ ಚೂರಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂಡಿಕೊಳ¨ೀಕು. s À À ್ಳ É ಕೆಲವು ಸಂದರ್¨ಗ¼ಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಗzದ ಚೂರ£್ನು ಅಗv್ಯÀ ವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕUಳ ಪತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ Às À À À À ್ರ ಒಳ¥ಡಿಸಲಾಗಿರುತz. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಗzದ ಮೇಲೆ ಸ¸್ಯÀ gಸ ಹಿಂಡಿದ ಸ್ಥ¼zಲ್ಲಿ À ್ತ É À À À À ರಾಸಾಯನಿಕ ವ¸ುª£್ನು ಒಂದೆgqು ತೊಟ್ಟು ಹಾಕ¨ೀಕು. ಸ¸್ಯÀ ದಿಂದ ರಸ ಹಿಂಡುವುದP್ಕÉ À್ತ À À À À É ನಾವು ಬಳಸುವ ಇಕ್ಕಳ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅಂಗವನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿ¸ಬಹುದು. À ನೈಟೋಜನ್ ಪರೀಕೆ_ ಬೇರಿಯಂ ಸ¯್ಫÉೀಟ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸ¯್ಫÉೀಟ್, ಸvುವಿನ ್ರ ್ಷ À ಪುಡಿ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಸಲ್ಫನಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಆಲ್ಫನ್ಯಾಫ್ತಲಮೈನ್, ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಕ¥್ಪು ಬಣ್ಣದ ಶೀಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ¨ೀಕು. À É

ಅನಂತರ ಕvರಿ ಇಲ್ಲವೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಪರೀಕೆUೂಳ¥ಡಿಸುವ ಸ¸್ಯÀ ದ ಭಾಗª£್ನು ್ತÀ ್ಷ É À À À ಕತ್ತರಿಸಿ, ಆ ಭಾಗದ ಮೈಮೇಲೆ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುವಷ್ಟು ಹgq¨ೀಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದ£್ನು ಹಿಂಡಿದಾಗ ಸ¸್ಯÀ zಲ್ಲಿ ನೈಟೇಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ನ¸ುಗೆಂಪು À À É À À ್ರ À ಬಣ್ಣP್ಕÉ ತಿರುಗುತz.É ಸ¸್ಯÀ ದ ಬೆ¼ªಣUಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತU¼ಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪರೀಕೆಯಿಂದ, ್ತ É À Â É À À ್ಷ ನೈಟೋಜನ್ ಸಾಕµ್ಟು ಒದUುತ್ತಿzಯೊ ಇಲ್ಲªÇ ಎಂಬುದ£್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾzs್ಯÀ . ್ರ À À É É À ಫಾಸ್ಪರಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ_ ಸಸ್ಯದ ಬುಡದಿಂದ 6 ಅಥವಾ 7ನೆಯ ಎಲೆ ಅಥವಾ ತೆ£P¼ಗಿನ ಎಲೆ ತೆUzುಕೊಂಡು ಅದರ ನqು ದಿಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಶೋಧಿ¸ುವ ಕಾಗದ É É À É À À À ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇಕ್ಕಳದಿಂದ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ರಸ ಬರುವಂತೆ ಹಿಂಡಬೇಕು; ಹೈಡೊPೂೀರಿಕ್ ಆಮzಲ್ಲಿ ಕgಗಿಸಿದ ಅಮೋನಿಯಂ ಮೊಲಿಬೇಟ್ ದ್ರಾªಣದ ಒಂದು ್ರ É ್ಲ ್ಲ À À ್ಡ À ತೊಟ್ಟು ಇಡ¨ೀಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ತªgದ ಚೂರಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಿzರೆ ಫಾಸgಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ É À À À ್ಪ À ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೊಟಾಸಿಯಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ_ಬೇಕಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರಾವಣಗಳು: ದ್ರಾವಣ 1. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್‍ನೊಂದಿಗೆ ಕgಗಿಸಿದ ಡೈ ಪಿಕಲಮೈನ್. ಇದರ ಸಾರª£್ನು À ್ರ À À ಪರೀಕ್ಷಿ¸¨ೀಕಾದ ಪೊಟಾಸಿಯಂ ಮೊತP್ಕ£ುಗುಣವಾಗಿ ಅಳªಡಿಸಿಕೊಳಬಹುದು. ದ್ರಾªಣ À É ್ತÀ À À ್ಳ À 2. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಶೋಧಿಸುವ ಕಾಗದದ ಚೂರನ್ನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಒಣಗಿಸ¨ೀಕು. É ಕªು : ರಂಜಕದ ಪರೀಕೆಯಲ್ಲಿ£ಂತೆಯೇ ಎಲೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆUzುಕೊಂಡು ್ರ À ್ಷ À É À ಅದರಿಂದ ರಸ ಹಿಂಡಿ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧಾಂಶವುಳ್ಳ ದ್ರಾವಣ 1ನ್ನು ಎರಡು ತೊಟ್ಟುಗಳಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲದ ಅನಂತರ ದ್ರಾವಣ 2ನ್ನು ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಹಾಕ¨ೀಕು. ಪೊಟಾಷ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಿತಳೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ É ್ತ ನಿಂಬೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸೂಕವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವ¸ುUಳ ಬಳPಯಿಂದ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ್ತ À್ತ À É ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಕಬಿಣ, ತಾಮ್ರ ಮುಂತಾದ ಸ¸್ಯÀ ¥ೂೀಷಕ ವ¸ುUಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕªುಗ¼ು ್ಬ É À್ತ À ್ರ À À ಅಳªಡಿಸಲಟಿª.É À ್ಪ ್ಟ (ಬಿ.ವಿ.ವಿ.) À À  À À À À À É ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ರ್ತ : ಗಿಡªುರU¼,À ಪ್ರಾಣUಳ ಸºಜವಾದ ಸೂಕ್ಷ ್ಮzರ್±ಕ ರZ£ಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ, ಮಿಣಿದರ್ಶಕದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ, ಬದುಕಿರುವ ಜೀವಾಣುಗಳ ನqªಳಿಕೆಯ ನಿಜಗೆಲಸದ ವಿಚಾರU¼£್ನು ತಿಳಿಸುವ, ಜೀವವಿಜ್ಞಾ£ದ ಶಾಸ್ರ್ತU¼ೂಂದಿಗೆ É À À À À À À É ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ರ್ತ (ಕಣಜಾಲಶಾಸ್ರ್ತ ), ರೂಪª£್ನು ವಿವರಿಸುವ ಇತರ ಶಾಸ್ರ್ತ U¼ೂಂದಿಗೆ À À À É ಇದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿವ ಮುಂಚೆ, ಹಲವು ಕಣಗಳ ಜೀವಾಣುಗಳ ರಚನೆಯ ಓರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಕಾರUಳ ಮಟ್ಟzªÅÀ ಇರುವುದ£್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ಬದುಕಿರುವ À À À ಜೀವಿಯ ನಿಜಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗ¼£್ನÉ ಲ್ಲ ತೋರುವ ರZ£ಯ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಒಮ್ಮಾ£ªೀ À À É À É (ಯೂನಿಟ್) ಜೀವPಣ. ಇದರ ವಿವguಯೇ ಜೀವPಣಶಾಸ್ರ್ತ. ಜೀವPಣಗ¼ೂ ಒಂದು À À É À À À ಗೊತ್ತಾದ ವಿಶೇಷ ನಿಜಗೆಲಸzಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿರುವ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜೀವPಣಗಳ À À ನqುವಣ ಪದಾರ್ಥಗ¼ೂ ಒಂದುಗೂಡಿರುವುದೇ ಅಂಗಾಂಶ (ಕಣಜಾಲ). ಇದ£್ನು À À À ವಿವರಿಸುವುದು ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ತ್ರ (ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ). ಟಿಷ್ಯೂ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅಂಗಾಂಶ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ಕಣಜಾಲ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಕಣಜಾಲವನ್ನು ಕುರಿತ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಕಣಜಾಲ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ರ್ತ ಎಂಬ ಪzU¼£್ನÉ ೀ À À À ಬಳ¸ಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗಾಂಶP್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಗಾತದ ರZ£ಯೆಂದರೆ ಅಂಗ. ಇದು ಬರಿಯ À À ್ರ À É ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೋ ಅಥವೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೋ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಇರುವುವು. ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಅಂಗಶಾಸ್ತ್ರ (ಆರ್ಗನಾಲಜಿ). ಮೈಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಜಗೆಲಸU¼ಲ್ಲಿ ಒಂದ£್ನು ನೆgªೀರಿಸಲು ಒಂದಾಗಿ ಸºPರಿಸುವ ಅಂಗUಳ À À À À É À À À ತಂಡದ ಹೆಸರು ಅಂಗಮಂಡಲ. ಗುಂಡಿಗೆ, ಧಮನಿಗಳು, ಲೋಮನಾಳ, ಸಿರಗಳು, ಒಂದುಗೂಡಿರುವ ರಕ್ತ ಸುತ್ತಾಟದ ಮಂಡಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಮಂಡಲದ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತzಲ್ಲಿ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಟ್ಟದ ವಿವgUಳಿವೆ (ನೋಡಿ- ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತ, À À À À À À À ಒಟ್ಟಾg). É ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ರ್ತzಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ವಿವರಿಸಿದgೂ ಜೀವPಣಗಳ À À À À À À ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗ¼ೂ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಜೀವPಣಶಾಸ್ರ್ತದ ಭಾಗU¼ೂ ಇದgಲ್ಲಿ ಬೆgತಿವೆ. À À À À À É ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಮಿಣಿದರ್ಶಕದ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಹಲವೇಳೆ ಒಂದೇ ಎನ್ನಬಹುದಾದgೂ ಇವೆgqರ ನqುವೆ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾ¸Uಳಿವೆ. ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ರ್ತ ಒಂದೊಂದು À À À À À À ಅಂಗಾಂಶª£್ನೂ ವಿವರಿಸುತz. ಇನ್ನೊಂದೆq, ಅಂಗU¼ು, ಮಂಡಲಗ¼ಂಥ ಇನ್ನೂ À À ್ತ É É À À À ದೊಡ್ಡ ಓರಣಗ¼ಲಿನ ಕಣಗಳ ಜೋಡuಯನ್ನು ಮಿಣಿzರ್±ಕದ ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರ್ತ À ್ಲ É À À À À ವಿವರಿಸುವುದು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಣಿದರ್ಶಕದ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದೇ ಗಣಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಲೇಖನzಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಗಿಡªುರU¼£್ನು ಬೇರೆಡೆ ಕೊಟ್ಟಿz. À À À À À É