ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೮೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


C¨sÀAiÀiÁgÀtåUÀ¼ÀÄ

380

50ZÀ.Q«ÄÃ. E°è CgÀtå ¥ÀçzÁ£ÀªÁV Mt¥Àtð¥Áw ªÀÄvÀÄÛ PÀÄgÀÄZÀ®Ä §UÉAiÀÄzÀÄ. s eÁ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄArÃZÀ®Ä (MAzÀÄ §UÉAiÀÄ C£ÁªÀÈvÀ ©Ãd ¸À¸åÀ , «£Á±ÀzÀ CAa£À°èz) E°è£À ªÀÄÄRå §UÉAiÀÄ ªÀÄgÀU¼Ä. PÁqÀĨÉPÄÌ, vÉÆüÀ, agÀv, £Àj É À À À É E°è£À ªÀiÁA¸ÁºÁjUÀ¼ÁzÀg; fAPÉ, PÀȵÀªÄÈUÀ, ºÀA¢, PÉÆÃw E°è£À ¸À¸ÁåºÁjUÀ¼Ä. É Ú À À

DaÃZÉ PÀȶ ¨sƫĬÄzÀÄÝ ¸ÁPÀµÄÖ DºÁgÀ, ºÀļÀÄ ºÀÄ¥ÀàmU¼Ä ¹UÀĪÀÅzÀjAzÀ À À É À À ºÀQÌU½UÉ ªÉÄaÑ£À vÁtªÁVzÉ. E°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16 §UÉAiÀÄ ¤ÃgÀºQÌU¼Æ £ÀÆgÁgÀÄ À À À À §UÉAiÀÄ ªÀÈPÀªÁ¹ ºÁUÀÆ ¨sƪÁ¹ ºÀQÌU¼Æ EªÉ. «ÃPÀPjUÉ zÉÆÃt ¸Ë®¨såÀ ª£Äß ë À À À ëÀ À À PÀ°à¸¯ÁVzÉ (£ÉÆÃr : gÀAUÀ£wlÄÖ). À À 18. ±ÀgÁªÀw PÀt廃 ªÀ£ÀåzsÁªÀÄ: (²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè) ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖUÀ¼À°è ¹ÜvªÁVgÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ C¨sAiÀiÁgÀtå. 1972 K¦ç¯ï wAUÀ½£À°è ¸ÁÜ¥£UÆArvÀÄ. À À À É É ¸ÁUÀg¢AzÀ 7Q«Äà zÀÆgÀz°z. ¥ÀǪÀð¨sÁUÀz°è °AUÀ£ªÄQÌ d¯Á±ÀAiÀĪÀÇ À À è É À À À £ÉÊIÄvÀåz°è ªÀÄÆPÁA©PÁ ªÀ£åÀ zÁªÀĪÀÇ EªÉ. d¯Á±ÀAiÀĪÀÇ ¸Àt¥ÅÀ lÖ ¢éÃ¥ÀU¼Æ À s Ú À À ¸ÉÃj MlÄÖ «¹ÛÃtð 431ZÀ.Q«ÄÃ. E°è£À CgÀtå ¤vÀ庸Äj£À ºÁUÀÆ CgɤvÀ庸Äj£À À À À À ¸À¸åÀ ¸ÀAPÀÄ®¢AzÀ PÀÆrzÉ. ¸ÀÄgÀºÆ£Éß, UÀļÀªiÁªÀÅ, §UÀ¤, ¸À¼,îÉ JuɪÄgÀ, ªÀÄUÁÎgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀÄgÀU¼Æ É À Ú À À À ¹ÃUÉ, ¤ÃlªÀÄ, UÀt¥É§½î ªÀÄÄAvÁzÀ §½îU¼Æ £ÀA¢, ©ÃmÉ, zÉƽî, ¨Élz£°, À À Ö À É è ªÀÄwÛ, £À«¯Á¢ EvÁå¢ DyðPÀ ªÀĺÀvªÅÀ ¼Àî ªÀÄgÀU¼Æ EªÉ. ºÀÄ°, agÀvU¼®z,É éÛ À À À É À À è ºÁgÀĪÀ D½®Ä, ¹AUÀ½ÃPÀ, PÁ½AUÀ¸¥ð ªÀÄÄAvÁzÀ C¥ÀgÆ¥ÀzÀ ¥ÁçtU¼Æ À À À  À À E°è PÁtzÉÆgÉAiÀÄÄvÀª. Û É

CAUÉÊUÁvÀæzÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ eÉÃqÀ

14. £ÀÄUÀÄ ªÀ£åÀ zsÁªÀÄ: (ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯Éè) £ÀÄUÀÄ ºÉƼÉUÉ CqÀدÁV PÀnÖzÀ d¯Á±ÀAiÀĪÀ£Äß M¼ÀUÆAqÀ MAzÀÄ aPÀÌ C¨sAiÀiÁgÀtå. ªÉÄʸÀÆj¤AzÀ ¸ÀgUÆgÀÄ À É À À À ªÀiÁUÀðªÁV 76Q«Äà zÀÆgÀz°z.É 1974 dƤ£À°è ¸ÁܦvÀªÁ¬ÄvÀÄ. «¹ÛÃtð À è 30ZÀ.Q«ÄÃ. E°è£À §ºÀÄ¥Á®Ä CgÀtå PÀÄgÀÄZÀ®Ä PÀAnUÀ½AzÀ PÀÆrzÉ. ¢Ar®Ä, ¨Élz£°,è Ö À É ²çÃUÀAzsÀ, ¨ÁUÉ, ZÀÄdÓ®Ä, UÀAqÀÄ©¢gÀÄ E°è£À ªÀÄÄRå ¸À¸ÀåªÀUÀð. D£É, agÀvÉ, PÁqÀĨÉPÄÌ, fAPÉ, PɪÄä, PÁqÀĺÀA¢, ªÀÄÄAUÀĹ, PÀqª, ¥ÀÅ£ÀÄUÀĨÉPÄÌ, ªÀÄgÀ¨PÄÌ À À À É À É À ªÀÄwÛvgÀ ¥ÁçtU½ªÉ. À  À 15. ¥ÀĵÀàVj ªÀ£åÀ zsÁªÀÄ: (PÉÆqÀUÄ f¯É) ¥À²ªÄ WÀlU¼°gĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ À è Ñ À Ö À À è À C¨sÀAiÀiÁgÀtå. 1987 ¸É¥ÉÖA§j£À°è ¸ÁܦvÀªÁ¬ÄvÀÄ. «¹ÛÃtð 103ZÀ.Q«ÄÃ. C£ÉÃPÀ gÀhÄjUÀ½AzÀ QgÀÄC©âU½AzÀ PÀÆrgÀĪÀ F ªÀ£åÀ zÁªÀÄzÀ°è ¤vÀå ºÀ¸Äj£À, À s À CgɤvÀåºÀ¸Äj£À ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆïÁ §UÉAiÀÄ CgÀtåªÀ£Äß PÁt§ºÀÄzÀÄ. À À JuɪÄgÀ, CV®Ä, Qj®¨sÆÃV, £ÁUÀ¸A¦UÉ, zsÆ¥À, vÀv¯ªÄgÀ, ºÉ§â®¸ÀÄ, Ú À É À À ÛÀ É À ºÀ®¸ÀÄ, vÉÆgÀnÖ, ºÁ®Ä¸À½î ªÀÄwÛvÀgÀ ¤vÀåºÀ¸ÀÄj£À ªÀÄgÀUÀ¼À®èzÉ, ªÀAmÉêÀÄgÀ, ¸ÀvU,À zÁ°Ñ¤ß, UËj, ¨ÁUÉ, ºÀÄ£ÀU®Ä, ªÀÄwÛ, CAr¥ÀÅ£ÁgÀ EvÁå¢ CgɤvÀ庸Äj£À À À À À ªÀÄgÀU¼Æ ¨Év,ÀÛ ©¢gÀÄ, ªÁmÉ©¢gÀÄ, PÀÄjAf VqÀU¼Æ E°è PÁtzÉÆgÉAiÀÄÄvÀª.É À À À À Û ¥À²ÑªÄ WÀlÖU¼°è ªÁ¹¸ÀĪÀ J®è §UÉAiÀÄ ¥ÁçtÂU¼Æ E®ÄèAlÄ. À À À À À PÀÄPÉÌ ¸ÀħçºÀätå PÉëÃvÀç ªÀÄvÀÄÛ ºÁgÀAV CuÉPÀlÄÖ E°èUÉ ¸À«ÄÃ¥À. 16. gÁuɨ£ÆßgÀÄ PÀȵÀÚªÄÈUÀ C¨sAiÀiÁgÀtå: (zsÁgÀªÁqÀ f¯É) gÁuɨ£ÆßjUÉ É À À À è É À 8Q«Äà zÀÆgÀzÀ°èzÉ. F ªÀ£ÀåzsÁªÀÄ ªÀÄÄRåªÁV PÀȵÀÚªÀÄÈUÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀÖqïð ºÀQÌU¼À ¸ÀAgÀPuUAzÀÄ 1974 dÆ£ï£À°è ¸ÁܦvÀªÁ¬ÄvÀÄ. «¹ÛÃtð 119ZÀ.Q«ÄÃ. À ëÀ É É PÀÄgÀÄZÀ®Ä PÁqÀÄ-E°è£À ªÀÄÄRå ¸À¸åÀ ªUð, §¼ÁîjeÁ°, PÀUÎÀ °, ºÀAUÀjPÉ, PÀª½ À À è À ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ ¸ÀºÀdªÁV ¨É¼ÉzÀgÉ, FZÉUÉ ¤Ã®Vj ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÆß «¥ÀÅ®ªÁV ¨É¼É¸À¯ÁVzÉ. eÉÆvÉUÉ J®a, vÀAUÀr, PÀPÉÌ, ¨ÉêÀÅ, vÀ¥À¹, E¥Éà ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÆß PÁt§ºÀÄzÀÄ. PÀȵÀÚªÀÄÈUÀ, vÉÆüÀUÀ¼À®èzÉ, PÁqÀĺÀA¢, £Àj, ªÀÄļÀÄîºÀA¢, ªÀÄÄAUÀĹ, ªÉÆ®, a¥ÀÅàºÀA¢ ºÁUÀÆ PÀvÉÛQgÀħUÀ¼ÀÆ E°è PÁtzÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. 17. gÀAUÀ£wlÄÖ ¥ÀQëzsÁªÀÄ: (ªÀÄAqÀå f¯É) PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀÄ¥Àç¹zÀÞ ¥ÀQzÁªÀÄ. À è ë s 1940 dįÉÊ wAUÀ½£À°è C¹ÛvÀéPÉÌ §AvÀÄ. ªÉÄʸÀÆj¤AzÀ 20Q«Äà zÀÆgÀzÀ°è, ²çÃgÀAUÀ¥ltPÉÌ 3Q«Äà zÀÆgÀz°è PÁªÉÃj £À¢AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ°èz.É F ¥ÀQzÁªÀÄ À Ö À ë s 6 zÉÆqÀØ ¢éÃ¥ÀU¼£Æß 2-3 ¸ÀtÚ ¢éÃ¥ÀU¼£Æß ºÉÆA¢zÉ. «¹ÛÃtð 0.67ZÀ.«ÄÃ. À À À À À À F ¢éÃ¥ÀU¼°è ¸Áé¨Á«PÀ PÀÄgÀÄZÀ®Ä ¸À¸åÀ ªUð ºÁUÀÆ ªÀÄgÀU½ªÉ. £À¢ÃwÃgÀzÀ À À s À À À

gÀAUÀ£ÀwlÄÖ ¥ÀQëzsÁªÀÄ

eÉÆÃUÀ d®¥ÁvÀ E°èUÉ vÀÄA§ ¸À«ÄÃ¥Àz°z.É eÉÆÃUÀz°è ºÁUÀÆ £ÁUÀª½AiÀÄ°è À è À À î ªÀ¸w ¸Ë®¨såÀ EzÉ. À 19. ±ÉnÖºÀ½î C¨sÀAiÀiÁgÀtå: (²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè) ²ªÀªÉÆUÀÎ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆA¢ PÉÆAqÀAwgÀĪÀ F ªÀ£ÀåzsÁªÀÄ 1974 £ÀªÉÀA§gï£À°è C¹ÛvÀéPÉÌ §AvÀÄ. «¹ÛÃtð 396ZÀ.Q«ÄÃ. CgɤvÀ庸ÄgÀÄ §UÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĵÀÌ¥tð¥Áw CgÀtå¢AzÀ PÀÆrzÉ. ªÀÄwÛ, À À À vÁgÉ, vÉÃUÀ, ¢Ar®Ä, £ÀA¢, ¨É¥Áà¯, PÀPÌÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Élz£°è ªÀÄgÀU¼Æ ºÉ©â¢gÀÄ, É Ö À É À À UÀAqÀÄ ©¢gÀÄ, vÀq¸®Ä, Cj¶tvÉÃUÀ, PÁqÀĨÉAqÉ, ¸ÀA¦UÉ, UÀAmÉ ªÀÄÄAvÁzÀ À À ªÀÈPÀëUÀ¼ÀÆ E°è ºÉÃgÀ¼À. EvÀgÀ C¨sÀAiÀiÁgÀtåUÀ¼À°è PÁt¹PÀÄ̪À J®è jÃwAiÀÄ ªÀiÁA¸ÁºÁj ¸À¸ÁåºÁj ¥ÁçtU¼Æ GgÀUU¼Æ ºÀQÌU¼Æ E°èª. ²ªÀªÆUÀÎ Â À À À À À À À É É £ÀUgPÌÉ 10Q«Äà zÀÆgÀz°è vÁåªgPÆ¥Àà JA§°è ¹AºÀzÁªÀĪÀÇ ¸ÀPçɨÊÉ ®Ä §½ À À À À É É s ¸ÁQzÀ D£ÉU¼À ²©gÀªÇ ªÀÄAqÀUzÝÉAiÀÄ ¥ÀQzÁªÀĪÀÇ E°è£À ¥ÀçªÄÄR DPÀµðuÉU¼Ä. À À À ë s À À À À 20. ¸ÉÆêÉÄñÀgÀ C¨sAiÀiÁgÀtå: (GqÀĦ f¯É) ¥À²ªÄ WÀlU¼°è ¤vÀ庸Äj£À é À è Ñ À Ö À À À À ªÀÄvÀÄÛ CgɤvÀåºÀ¸ÀÄj£À CgÀtå¢AzÀ PÀÆrzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀQëzsÁªÀÄ. 1974 dÆ£ï wAUÀ½£À°è ¸ÁÜ¥£UÆAqÀ F ªÀ£åÀ zÁªÀÄzÀ «¹ÛÃtð 88ZÀ.Q«ÄÃ. EzÀgÀ À É É s