ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೮೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಭಿಜಿತ್1 ಎಮರ್ಶನಾ ಪದ್ದತಿಗೆ ಅವು ತಳಹದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟವು. ಹೀಗೆ ಇತಿಹಾಸದುದ್ಧಕ್ಕೂ ಆಭಿಜಾತಸಾಹಿತ್ಯ ಪರರಿಪರೆಯನತ್ನಿ ಸೆಮಥಿ೯ಸಿ ಆನುಹೆರಿಸೂ ಪ್ರೆವೃತ್ತಿಯೊ ಆದೆನುತ್ಸೆ ನಿರೊಧಿಸಿ ಆದರ ರೊಳಊಷಗಳನ್ನು ಎಮರ್ಶಿಸುವ ಪ್ಪಂತ್ರೆಯೊ ಹಾಸುಹೆಷ್ಠಾಗಿ ಪರಸ್ಥೆರ ಸೂರಕವಾಗಿ ಟ್ಟಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಮಎಮರ್ಶೆಯ ಪರಯೆರೆಯ್ಪು ಬೆಳೆಸಿಕೊರಿಡು ಬರಿದಿವೆ. ಗುಂಪಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ವದೆಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಾಟೊ ಪ್ಪಂರಿಭವಾದುದು 17ನೆಯೆ ಶತಮಾನದ ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಪಿ ಮೆರಾತನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹೆಬೊಟಿಕ್ಕಿ ಆಧುನಿಕೆರು ಹೆಬೊಟಳಿ (ಎಕ್ಷೇಚ್ವಾ ಮಾಡನ್ಸ್೯) ಎರಿದು ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ತಾರಂಭೆವಾದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ. ಇಂಗ್ರೆರಿಡಿಸ್ಸೂ ಹೆಂಡಿ17ನೆಯೆಹಮಾನೆದಕೊನೆಯಲ್ಲಿಉಂ18ನೆಯೆಶತಮಾನದವೆಯುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸ್ಗಗಳಕದೊಛಾ ಶಿಕ್ಯಾಟಲ' ಆಫ್ದಿಪ್ಪಾಎಯಿ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ಈ ಚೆಂರ್ಕಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದುದು 18ನೆಯೆ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆ ಹಾಗೂ ಹತ್ತೊರಿಬತ್ತನೆಯೆ ಶತಮಾನದ ಪಎವ೯ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಿದೆ ರೊನ್ಯೂರಿಟಿಕ್ ಕೆಎಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆಧುನಿಕರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊರಿಡ ಡೊಸಕಾಲದ ಕಎಗಳು ಆಭಿಜಾತ ಸಾಹಿತ್ಯೆದ ಆದರ್ಶಗಳು ಪ್ಲೊಯನ್ ತಕ್ಲಕ್ರೆ ಎರೊಆಧವೆರಿದೂ ಧರ್ಮಬಾಹಿರೆನೆರಿದೂ ವಾದಿಸಿದರು. ಈ ಮರಾತೆನ ಕೃತಿಗಳು ಕೀಳಾದ ಅಭಿರುಊ ಬೆಳೆಸ್ಸೂವೆರಿದೂ ಅನ್ಯತಿಕಮಾರ್ಗಕ್ನ ಕೊಯೊಯ್ದವುವೆಚೂ ಸುಂ೯ಸಿದರು. ಹೊಸೂಲರ ಸಾಹಿತ್ಮಕೃತಿ ಗಳು ಅಭಿದಿಠತಃಕೃತಿಗಳಿಗಿರಿತ ಉತ್ತಮವಾಗಲು ಸಾದೈಏಲ್ಡವೆನ್ನುಪ್ರದು ಪ್ರೆಗತಿಯ ತಕ್ಲಕ್ರೆ ಎರೊಳೆಧೆವೆರಿದು ಸಾರಿದರು. ತವೆಲ್ಡ್ಗ ದೇಶದ ಕಾಲದ ಕೃತಿಗಳನುತ್ನಿ ಪ್ತಶೆರಿಸಿಸುವುದರ ಬದಲು ಮೌಹ ಎಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಟ್ತಿಯೆ ಪೋವಾಡೆ ಅಭಿಜಾತಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬ್ಬಂಸುವುದು ತಪ್ಟೆಂದು ಹೇಳಿ ಆಭಿಜಾತಸಾಹಿಕ್ಯದ ಊರು ವೊಗಾಮಿಗಳೆರಿದೂ ಸ್ಪುದ ನಿಬ೯೦ಧ ಗಳನು.! ತಂದೊಡ್ಡುವುವೆಂದೂ ರೊವೆತ್ಯಾರಿಟೆಕ್ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಆವನ್ನು ಎರೇಂಧಿಸುವ ಫೋಷೆಣೇಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಯುರೆತಾಂಪಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಭಿಜಾತಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಥದ ಚಳವಳಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಯಾ ರಾನ್ವೇಳ ವಬಾಲ ಪರಂಪರೆಯನುಗ್ಸ್ ಕಡೆಗಣಿಸಿ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನವನ್ನು ಮರಾತನಗ್ರೀಕರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕ್ಕೊವೆರಿದು ಹೇಳುವುದು ತೆಷ್ಟು ಇಟಲಿಯೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹೊಸಹುಟ್ಟನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತುಂಲತಃ ರಾಷ್ಟ್ರಳೆಯೆ ಚಳವಳಿಯ ರೊಪನನ್ನೇ ಪಡೆಂಶಿವು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾನವಉಂದಿಗಳು ಮೀನ ರೊಆಮಿನ ಭೆವ್ಯಂರಂಪರೆಯೆನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆದನ್ನು ಕುಂರುಜ್ಜೆಆವನಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದರು. ಳಾನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ದೇಶಿಯನ್ವೇ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಡಾರಿಟೆ ನೀಡಿದ ಆದೇಶವನುಲ್ಕ ಊ ಮತ್ರು ಚೇಣ್ಯಾಚಿಲೊ ಮುರಿತಾದವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಸೆಂಸಿದರು. ಅಭಿಜಾತೆ ಸಾಹಿತ್ಯೆದ ಶೈಲಿಯ್ಪು ದೇಶಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊರಿಡರು. ಫ್ರಾನ್ಸಿವೆಲ್ಲಿ ರೊಮಗೊರಿಡ ಆಭಿಜಾತೊರಿಥ. ಉಜ್ವಲ ರಾಕ್ವೇಯ ಅದರೆ ಗ್ರಿಣ್ ಆದರ್ಶಗಳನುತ್ನಿ ಹೊರಿದಿದ.ಸಾಹಿತ್ಯಸೃಪೊ ಕಾ ಣವಾಯಿತು. ಹೈಂ ಯುಗವೆರಿದು ಕೆರಯೆಲಾದೆ 18ನೆಯೆ ಶತಮಾನದ ಇರಿಗ್ರೆರಿಡಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳು. ಪ್ರೆರಿಚ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ ಈ ಮೊದಲೇ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಜಾತ ಸಾಹಿತ್ವ ಸೂತ್ತಂಳನುಷ್ಕ ಅಳವಡಿಚೂಳ್ಳಲೆಶ್ನಿಸಿದೆರು. ನಯೆವಾದ. ನವಿರಾದ. ಅಭಿರುಚಿಯೆಳ್ಳ ಕಉಂವಾದ. ಹೊಸೆಸಾಂತ್ಮ ನಿಮಾ೯ಣಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರು. 18ನೆಯೆ ಶತಮಾನದ ಜರ್ಷನಿಯೆ ಸಾಹಿತ್ಮದಲ್ಲಿ ನುಎತೆನೆ ಸ್ಸಾಂ ಕಾರೊನಾದೆನೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ಉಂ ಆಡೆಂಬರಂರಿದ ತುರಿಬಿದ ಜರ್ಮನಿಯೆ ಷಂಡಿತೆಂಮ್ಶೆ ಸಾಹಿತ್ಮಕ್ಕೂ ಪಾಮರರಿಗ ಉಂಬಡಿಸ್ಸೂ ಯುಸಾಹಿತ್ಮಕ್ಕೂ ನಡುವಣ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕೊಗಲಾಡಿಸಿ ಠನ್ನ ದೇಶೆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪ ವರ್ಗದ ಜನರನೊ. ರಂಜಿಸುವಂಥ ಣ್ಯಾಳಯಸಾಹಿತ್ಯೆವನ್ನು ನಿರ್ನಿಸುಂಯ ಅಶಿಸಿದ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೆಲಚ್ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಗ್ರೀಕರಿಂದ ಸ್ತೂರ್ತಿಪಡೆದು ಸ್ವರಿತೆಕ್ಕ ಗೌರವ ತರುವ೦ಥ ಗ್ಯಾಯೆಸಾಹಿತ್ಯೆ ನಿಏರ್ತಿಸಿದ್ದೆರು. ಆದ್ಧರಿಂದೆ ಗಾಂಶೆಡ್ ಪ್ರೆರಿಚ್ ಸಾಹಿತ್ಮವನ್ನೇ ಮಾದರಿಯುಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ. ಮುರಿದಿನ ಕೆಲವು ಶೆತೆಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿತಾದವರು ವ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಊರು ಕಲಾನಿಮರ್ನಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವ ಸೆತ್ಮನಿಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಕೆಲಾಕೃತಿಯ ಸಾಮೆರಸ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಚಾರಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಿಮಿ೯ಸಿದುವ್ರ. ಅಭಿಜಾತ ಸಯ್ದಧಾಯವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲೆಳಸಿರವೆರಲ್ಲಿ ಹೆದಿನಾರನೆಯ ಉಂಲ್ಲಿ ಬ್ದಯುಡ್ ಆತನ ತಕ್ಲಫಳನ್ನು ಎರೂಧಿಸಿದ ಮಾಲ್ಹುರ್ಕ್ ತ್ತಂಚ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ನರಿಸೆಲು ರೂಪು, ಅಉಂಯ ತುಂ ಶಾಸೆಕೆನಾದ. ಬಾರೊ ತೆನ್ನ ಕಾವ್ವಕಲೆ (ಅಕ್ಸ್ ಉಂಚ್) ಎರಿಬ ಗ್ರರಿಥದಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಾತೆಸಾಹಿತ್ಯೆದ ಚ್ಛೇಎವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೆಪ್ರೀಡಿಣೆರಿಸಿದ. ಕಾರ್ನಿಲ್ ಮತ್ತು ರಾಸಿನ್ರ ದುರಂತನಾಟಕಗೆಳು. ಮೇಲಿಗುಂನ ಪೋನಗಳು. ಪ್ಪಾಸ್ನಲ್ ರಚಿಸಿದ ದಾಟುವ ಟೆಪ್ಪಂಗಳು (ದಿ ಷೆನ್ದೀಸ್). ಲಾ ಫ್ಯಾರಿಟೇನಿನ ಕತಿಬ್ಬಂ'ಥೆಗಳು (ಫೇಬಲ್ಫ್) ಇವು ಸೃಷ್ಟಿಯುದ ಆ ಕಾಂದಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಾತಸಾಹಿತ್ಮದ ಸಕ್ರೈನನ್ನು ಎಪ್ಪಂಮಟಿಗ್ರೆಷ್ಕ ಪಾಲಿಸಿದರೆನ್ನುವುದು ಪ್ಪೂ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪಂ. ವ್ಯಗ್ರೆನಾದ ಭಾವೊಲಿದ್ರೆರಿಕವನ್ನು ಹೊರಸೊಸುಂ ಅ ಕಾಲದ ರಾಗೊಆಜ್ವಲ ಕೃತಿಗಳನುಲ್ಕ್ ಬರೆದ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಆಭಿಜಾತೆಸಾಹಿತ್ಮದ ಎಶಿಪ್ತ ಲ್ವಾಣಗಳನ್ನು ಉಂಹೆಯಿ ನೇಮವನ್ನು ಕೆಲಾನಿರುಎಸೂಗೆ ಬೇಕಾದ ಶೈಲಿ ಹಾಗುಎ ಸಂಯಮದ ಮನೊಆರ್ದುವೆನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅಭಿಜಾತಸಾಹಿತ್ವ ನೆಉಂ. ಪೊಸ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಾತಸಾಹಿತ್ಯೆಪರಿಥ ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮರಿತೆವರ್ಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯುಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಕಲೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವರ ಆದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾರಿಡರ್ ಮೊಳಪ್ನ ಕಾಲದ ಇಂಗ್ರೆರಿಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಂಥ ಮದ್ದೆಮವರ್ಗರ ಸಿಮಾಜದಿರಿದಲೀ ರೂಪ ಊ. ಟ್ರೈಡನ್ಉಂಲಾಕ್ಹಾಕ್ಕೊನಿಮೆರ್ಶೆಹಾಗೊಏಚಾರಉಂತೆಳಹೆದಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಪರಿಥವಮ್ನ ರೂಒಸಲಾಯಿತು. ಅಭಿಚಾತೆಪರಿಥ ಸಮೀಸುವ ಭವ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸೆರಿಯೆಮಗಳಿಗಿರಿತೆಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿವೇಣಂಚೆತ್ಮಗಣೀ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಮನವನ್ನು ಕೆವಿಡುವ ಪೂಲೆತ್ತಿಯನು.ಅಡಿಸೆನ್. ಸ್ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿಫ್ಟ್ ತುಂತಾದವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಭಿಜಾತಸಾಹಿತ್ಯ ಸುತಿತ್ರಗಳ ಸಾರವೆಲ್ಲವೊ ಜಾನ್ಸನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಒಡಊರುವುದಮ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹೊರಿಮರನ ಕಾವ್ಯವನುಸ್ಸೆ ಭಾಷಾರಿತರ ಮಾಡಿದ ಮೊರಿಪ್ ಕವಿ. ಅಭಿಜಾತಸಾಹಿತ್ಮದ ಸಾಂವನ್ನೆಲ್ಡ ತನ್ನ ಎಸ್ತೆಳೆ ಆನ್ ಕ್ರೀತಿಸಿಸೆಂ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಣೆಹೊಯ್ದ ಅಭಿಜಾತಪರಿಥದಿರಿದ. ಸ್ತೂರ್ತಿ ಮುದ ಷಾಫ್ಬಂಬರಿ ಮುತಾದವರೆಲ್ಲರೊ ಸಾಹಿತಿಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ಯೂ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಣ. ಶಿಸ್ತು ನ್ಯೆಶಿಕೆ ಹಾಗುಎ ಸೌರಿದರ್ದುತಕ್ಷ್ಯದ ಅರಿವು ಮಂಕಾದ ದ್ಯಂಗಳ ಆವತ್ಯೇತೆಯೆಮ್ನ ಕುರಿತು ಚಂರ್ಕಿಸಿದರು. ಆ ಶತಮಾನದ ಜವರ್ಕಿನಿಯೆ ಏರಿಕಲ್ಮನ್ ಗ್ರೀಕ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಡವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭೈಸಿಸಿ. ಆಭಿಜಾತಪರಿಥದ ನೊಲತತ್ತಗ್ರೆಸೆಳನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿದ. ರೊವಕ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ಷೆರಿಥದ ಅನ್ವೇಷಣಾದೃಷ್ಟಿಯ ವಬಾಲಕ ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸತ್ತ ಗುರುತಿಸಿ, ಹೊಸ ಹೆಲೆನಿಕ್ ಸೆಮನ್ಗಯೆ ದೃಷ್ಟಿಯನುಲ್ಕ ನೊಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಈತನದು. ಕೇವಲ ಮರಾತೆನ ಸಾಹಿತ್ಮ ಸೊತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಶುಷ್ಕ ಚಂರ್ಕೆಯಿರಿದ ತ್ಯೆಪ್ತರಾಯ್ದ ಹಳೆಯ ಪ೦ಡಿತರ ಪ್ಪಂಲೆತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈತ ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಮಾಗ೯ವನ್ನನುಸೆರಿಸಿದ. ಆಭಿಜಾತೆಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಶಿಲ್ಪಕೈತಿಗಳನ್ನು ಕೊಲರಿಕೆಪವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರ ವಊಕ ಅಭಿಜಾತೆಪರಿಥದ ಅರಿತೆರಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ವೆತೀಲು ಎರಿದು ಈತ ತೊಳೆರಿಸಿದೆ. ಅಭಿಜಾತ ಸಾಹಿತ್ವದ ವಸ್ತು ಪ್ರಊಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗೆ ಕಾಲದೇಶಗಳ ಅರಿವು, ಉಂಳೆನಪ್ಲೊಅತ್ಮಾವಶ್ಯಕ. ಮಿತಿಮಿರಿರಿದ ಊಪಥಾಸುಂನೆಗಳು ವಿಕೃತ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ. ಅಭಿಜಾತಕಲ್ಪನೆಯೆ ವಕೌಲ್ಯಗಳನುಷ್ಕ ಹೀನೆಯಿಸುಂ ಅಸಾಂಯೆಕೆಷ್ಠಿಳಗಾಗಬಹುದನ್ನುವುಮ್ಶೆ ಆಧುನಿಕ ಅಸ್ಕೃತವಾದಿ