ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೩೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ರ್ತ ಅಂಗಾಂಶದ ಬಗೆU¼ು : ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಣUಳ ಮೈಗ¼ಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ À À  À À ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ಗªುನಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ : ಮೇಲೊgಯ, ಕೂಡಿಸುವ, ಸ್ನಾಯುವಿನ, À À À À ್ಪ É ನgದ ಅಂಗಾಂಶU¼ು. ಆವgಣದೊಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯ, ರZ£ಯ ಉಳಿಕೆ, ಚಲನೆ, À À À À À É ನಿಜಗೆಲಸUಳ ಚಟುವಟಿಕೆUಳ ಹೊಂದಾಣಿPಯಂಥ ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಜಗೆಲಸUಳಿಗಾಗಿ À À É À ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಭಾಗUಳಿವು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚಿನ ನಿಜಗೆಲಸU¼£್ನು ಮಾಡುವ ಜೀವPಣಗ¼£್ನೂ À ್ಚ À À À À À À ಜೀವPಣಗಳ ನqುವಣ ವ¸ುU¼£್ನೂ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಟದ ಹೊಂದಾಣಿPUಳಾಗಿ. À À À್ತ À À À É À ಈ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಾಂಶª£್ನೂ ಮತ್ತೆ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು. À À ಮೇಲ್ಪೊgಯ ಅಂಗಾಂಶ : ಒಂದೇ ಸªುನಾಗಿರುವ ಪzgU¼ಲ್ಲಿ ಜೀವPಣಗ¼ು É À À À À À À À ಒತ್ತಾಗಿರುವ ಮೇಲೊರೆ (ಎಪಿತೀಲಿಯಂ) ಹೊರ ಇಲ್ಲವೆ ಒಳ ಮೇಲ್ಮೈಗ¼£್ನು ಮುಚ್ಚಿgುತz.É ್ಪ À À À ್ತ ಆದುದರಿಂದ ಈ ಜೀವಿಗೂ ಆವgಣಕ್ಕೂ ನqುವಿನ ಮೊಗವಿದು. ಹೊರªುೈಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ À À É ಒಣಕಲ£್ನೂ ದಾಳಿಯನ್ನೂ ತqªಂತೆ ತೂರಬಿಡದ ಮೇಲ್ಮೇಲಿನ ಪzರ ಆಗಿರುವುದು. ್ಲ À É À À ಜಠರ ಕgುಳುಗಳ ಒಳªರಿ (ಲೈನಿಂಗ್)ಯಲ್ಲಿz್ದÀ ಂತೆ, ಒಳUಣ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ಹೀರಿಕೆ, À À À ಸುರಿಕೆ, ಹೊರzೂಡಿಕೆUಳಿಗಾಗಿ ರZ£ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುವುದು. ಚ¥mಯಾದ À À À É ್ಪÀ É ಮೇಲೈಯಿಂದ ಒದUುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚಿನ ಸುರಿಕೆ ಬೇಕಾದಾಗ, ಮೇಲ್ಮೈಹgª£್ನೂ À ್ಚ À À À ಬಹಳ ಹೆಚಿ¸ುವ ಏಣುಗಳಾಗೋ ಪzgUಳಾಗೋ ಹೊರಚಾಚಿಕೊಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ್ಚ À À À À ್ಳ ಸುರಿಕ ಜೀವPಣಗ¼ು ಒಳªರಿಯಾಗಿರುವ ಕª¯ೂಡೆವ ನಾಳUಳ ಮಂಡಲವಾಗಿ À À À À É À ಗಂಥಿಯಾಗಬಹುದು. ಮೇಲೊgಯೇ ಸಾಲುಗಟಿgುವ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಹೊರ¨¼ಸಾಗಿ ್ರ ್ಪ É ್ಟ À É É ಗಂಥಿಗ¼ು ಬೆ¼ಯುತª.É ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲಿನªÅÀ ಒಳ ಇಲ್ಲªೀ ಹೊರ ್ರ À É ್ತ À É ಮೈಯ ಮೇಲ್ಮೈಯೊಂದಿಗೆ, ರ¸ª£್ನು ಹೊರಬಿಡುವ ಅವುಗಳ ನಾಳUಳ ಮೂಲಕ À À À À ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತª.É ಇವು ಹೊರ¸ುರಿಕ (ಎಕೊPÉ್ರ ೈನ್) ಗಂಥಿಗ¼ು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗಂಥಿಗ¼ು ್ತ À ್ಸ ್ರ À ್ರ À ಹೀಗಿರz, ಪಿಂಡಜೀವ£zಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟªೂದಲು ಅವ£್ನು ಹೊಮ್ಮಿಸಿದ ಮೇಲೊgಯ É À À É À ್ಪ É ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂzsª£್ನÉ ೀ ಕ¼zುಕೊಂಡು, ನಾಳUುಳಿಯ (ಸೈನುಸಾಯಲ್) À À É À À ್ಡ ರPದ ಲೋಮನಾಳUಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಕಿರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಜೀವPಣಗಳ ರಾಸಿಗ¼ು ್ತÀ À À À ಇಲ್ಲªೀ ಗಟ್ಟಿ ಹುರಿಗಾಳಾಗಿರುವುವು. ನೇರವಾಗಿ ರPದ ಹರಿವಿಗೇ ಸುರಿಸುವ ಅಂಥ É ್ತÀ ಗಂಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ¸ುರಿಕ (ನಿರ್ನಾಳ) (ಎಂಡೊಕೈನ್) ಗಂಥಿಗ¼ಂದು ಹೆ¸ರಿದೆ. ್ರ À ್ರ ್ರ É À ಮೇಲ್ಪೊgUಳ ವಿಂಗqನೆ : ಜೀವPಣಗಳ ಆಕಾರzಂತೆ (ಹೊರಿಕೆಯ ಇಲ್ಲªೀ É À À À À É ಚ¥mಯಾದ, ಘನಾಕಾರz, ಕಂಬಾಕಾರz); ಒಂದೇ ಪzgz¯ೂೀ (ಸg¼), ಇಲ್ಲªೀ ್ಪÀ É À À À À À É ್ಲ À À É ಹಲವು ಪzgU¼¯ೂೀ (ಸ್ಟ್ರಾಟಿ¥sೈÉ ಡ್) ಇರುವಂತೆ; ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಶೇಷೀಕರಿಸಿರುವಂತೆ À À À À É ್ಲ ಇಲ್ಲªೀ ಹಾಗಿಲ್ಲzಂತೆ (ಉದಾ: ಬಾಸೆUೂಡಿದ-ಸಿಲಿಯೇಟೆಟ್) ಬಾಸೆUೂಡಿರz; É À À À À ಕೊಂಪೊರೆಗೂಡಿದ (ಕೆರಾಟಿನೈಜ್ಡ್) ಇಲ್ಲವೇ ಕೊಂಪೊರೆಗೂಡಿರದ-ಹೀಗೆ ಹೊರಬಿಗಿಪೊರೆಯ (ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್) ಪೊಳ್ಳಿ£ಲ್ಲಿ ಒಳªರಿಯಾಗಿರುವ ಚ¥mಜೀವPಣಗಳ À À ್ಪÀ É À ಒಂಟಿ ಪzರ ಹೊರಿಕೆಯ ಮೇಲೊರೆ ಎನಿಸಿಕೊಳುvz.É ಕೊಂಪೊರೆUೂಡಿದ ಪzgUಟಿದ À ್ಪ ್ಳ ್ತÀ À À À À ್ಟ ಹೊರಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಪೊರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೇಲ್ಚರ್ಮ (ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್) ಆಗಿರುವ ಚ¥mಜೀವPಣಗಳ ಹಲವು ಪzgUಳಿಗೆ. ಇದರ ಮೇಲು ಮೇಲಿನ ಜೀವPಣಗ¼ು ್ಪÀ É À À À À À À ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಂಪೊರೆಕ (ಕೆರ್ಯಾಟಿನ್) ಸೇರಿರುವ ಸv್ತÀ ಹUgು(ಹುರುಪೆ)ಗಳಾಗಿ (ಸ್ಕೇಲ್ಸ್) À À ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿgುತª. ಜೀರ್ಣನಾಳ, ಗಂಥಿಗಳ ಅಲ್ಲzೀ ಗರ್¨ಕೋಶದ ನಾಳU¼ು, À ್ತ É ್ರ É Às À À ಪಿಂಡನಾಳU¼ು ಮೊದಲಾದªÅÀ ಗ¼ಲ್ಲಿ ಸgಳ ಕಂಬಾಕಾರದ ಮೇಲೊರೆ ಇರುವುದು. À À À À ್ಪ ಮೇಲೊgಯಲ್ಲಿgುವ ಜೀವPಣಗ¼ಲ್ಲ ಒಂದೇ ತೆgನಾಗಿ ಇರ¨ೀಕಿಲ್ಲ. ಬಾಸೆUಳಿಂದ ್ಪ É À À É À É À ಹೀರುವ ಜೀವPಣಗ¼ು ಇಲ್ಲªೀ ಲೋಳೆ¸ುರಿಕP¼ಶ (ಗಾಬೆಟ್) ಜೀವPಣಗಳ ನqುವೆ, À À É À À À ್ಲ À À ಬಾಸೆಗಳಿರುವ ಜೀವಕಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ತಡ್ಡಿನ (ವೃಷಣ) ಪದರಗಟ್ಟಿದ ಜೀವಿಕುಡಿಯ(ಜರ್ಮಿನಲ್), ಮೇಲೊgಯಲ್ಲಿgುವ ಜೀವU¼ು ತೆgvgನಾಗಿರುತª.É ಕೊನೆಗೆ ್ಪ É À À À À É À ್ತ ರೇತುಕಣ (ಸರ್ªುಟೊಜûೂನ್) ಆಗುವ ತ£ಕ ಮೊಳೆಯುವ ಜೀವPಣಗ¼ು ನೆgವ ಬೇರೆ ್ಪ É À À À É ಬೇರೆ ಹಂತU¼ಲಿgುತª.É ಹೀಗೇ ಕಣ್ಜಾಲ (ರೆಟೀನ), ಕಿವಿ, ರುಚಿಕುಡಿಗ¼ೀ (ಟೇಸ್ಟ್‍ಬಡ್ಸ್) À À ್ಲ À ್ತ É ಮೊದಲಾದªÅÀ U¼ಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಅರಿವಿನ ಪqPUಳಾಗುವಂತೆ (ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್) ಮೇಲೊgಯ À À ÉÀ À ್ಪ É ಜೀವPಣಗ¼ು ವಿಪರೀತ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ರPನಾಳUಳ ಮಂಡಲ À À ್ತÀ À ಮತ್ತು ಅಳೆ¥ೂರೆ (ಪೂg), ಹೊರಬಿಗಿಪೊರೆU¼ಂಥ ದೊಡ್ಡ ರಸಿಕೆಯ ಪೊಳುUಳ ್ಳ É ್ಲ À À À ್ಳ À ಚ¥ಟೆ ಜೀವPಣಗಳ ಒಂಟಿ ಪzgU¼£್ನು ಕªುವಾಗಿ, ಒಳ¥ೂರೆ (ಎಂಡೋತೀಲಿಯಂ), ್ಪÀ À À À À À À ್ರ À É ನqುಪೊರೆ (ಮೀಸೋತೀಲಿಯಂ) ಎಂದು ಕgªÅÀ ದುಂಟು (ನೋಡಿ- ಒಳ¥ೂರೆ). À É É ಕೂಡಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶ: ಜೀವPಣಗ¼ು, ತಂತುಗ¼ು, ಅರೂಪದ ಆಧಾರ ವ¸ುU¼ು À À À À್ತ À À ಇದgಲಿª. ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೆqಯಲ್ಲೂ ಈ ಮೂರರ ಹೋಲಿಕೆಯ ಪªiÁಣ À ್ಲ É É ್ರ À ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ. ಸಡಿಲವಾದ ವಿರಳಿಕ (ಏರಿಯೊಲಾರ್) ಕೂಡಿಸುವ (ಕನೆಕ್ಟಿವ್) ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ, ಜೀವಕಣದ ಹೊರಗಿನವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗಿರುವ, ಜಿಬ್ಬಿನ ಆಧಾರವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಟುಜನಕದ (ಕೊಲ್ಲಾಜಿನಸ್) ಮತ್ತು ಹಿಂಪುಟಿಕ (ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್) ತಂತುಗ¼ು ಇರುತ್ತª. ಕೂಡಿಸುವ À É

39

ಅಂಗಾಂಶದ ಮುಖ್ಯ ಜೀವPಣಗಳಾದ ತಂತುಕಣಗ¼ೂ (¥sೈÉ ಬೊಬ್ಲಾಸ್ಟ್U¼ು) ನೆ¯ಸಿದ À À ್ರ À À É ನಿಡುತೀನಿಕಣಗ¼ೂ (ಮ್ಯಾPೂ¥ೀಜಸ್) ತಂತುಗ¼ುದ್ದP್ಕೂ ಇರುತª.É ಹಾಲುರ¸Pಣಗ¼ು, À É ್ರ És À À ್ತ À À À ತಿನಿಸು (ಮಾಸ್ಟ್) ಜೀವಕಣಗಳು, ಕೆಂಪಣುಗಿಕಗಳು (ಇಯೊಸಿನೊಫಿಲ್ಸ್), ರೂಪಿತ (ಪ್ಲಾ¸್ಮÀ ) ಕಣಗ¼ೂ ಸೇರಿರುವ, ಬಿಡಿಯಾಗಿರುವ ಜೀವPಣಗ¼ು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹgಡಿರುತª. À À À À ್ತ É ಚರ್ªುದಲ್ಲಿನ ನಿಜಚರ್ªುವೂ (ಡರ್ಮಿಸ್), ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗUಳ ಕªZUಳಾಗುವ À À À À À À ದಟ್ಟ ಅಂಟುಜನಕದ ಕೂಡಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದಪ್ಪ ಅಲೆಯಲೆಯಾದ ಕಟ್ಟುಗಳಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿ ಅಂಟುಜನಕ ತಂತುಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ದಟ್ಟ ಕೂಡಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶದ ಉದಾಹgಣೆ ಕಂಡರ (ಟೆಂಡನ್). ಜೀವPಣಗ¼ು À À À ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇರುವುವು. ಇದು ವಿಪರೀತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಲ ತqªಂತಿರಲು ಕಾರಣ, ಇದgಲಿgುವ ಕªiವಾಗಿ ಸªುದೂರzಲ್ಲಿ ದಟವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ É À À ್ಲ À ್ರ À À À ್ಟ ಅಂಟುಜನಕ ತಂತುಗ¼ು. ಮೆಲೆಲುಬಿನಲ್ಲಿ (ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್) ಆಧಾರª¸್ತು ಧಾರಾಳವಾಗಿದೆ. À ್ಲ À À ಅಂಟುಜನಕ ಇಲ್ಲªೀ ಹಿಂಪುಟಿಕ ತಂತುಗ¼ೂಂದಿಗೆ ದಂಡಿಯಾಗಿರುವ ಗಾಜಂದದ É É ಎರಕಚ್ಚಿನಲ್ಲಿನ (ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್) ಬಿಡುತಿಗಳಲ್ಲಿ (ಲ್ಯಾಕ್ಯುನೆ) ಜೀವಕಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತª.É ಎಲುಬಿನಲ್ಲೂ ಜೀವPಣದ ಹೊರಗಿನ ವ¸ುªೀ ಹೆZು.್ಚ ಸುಣ್ಣದ ಲವಣಗ¼ು ್ತ À À್ತ É À À

ಪದರಗಟ್ಟಿದ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಮೇಲ್ಪೊರೆ ಕಂಕೋಶದ ಘನಾಕಾರದ ಮೇಲ್ಪೊರೆ

ಬಾಸೆಗಳೀರುವ, ಹುಸಿ-ಪದರಗಟ್ಟಿದ, ಕಂಬಾಕಾರದ ಮೇಲ್ಪೊರೆ

ಕರುಳ್ನಡುಪೊರೆಯ ಒಳ್ಪೊರೆ

ಪಟ್ಟೆಪಟ್ಟೆ ಸ್ನಾಯು

ತಂತುಕ ಕೂಡಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶ (ಕಂಡರ)

ಆಮ್ಲಸುರಿಕ ಜೀವಕಣಗೂಡಿದ ಜಠರದ ರಚನೆ

ಪುಪ್ಪುಸದ ಗಾಳಿಗೂಡಿನ ಗೋಡೆಗಳು, ಲೋಮನಾಳಗಳು

ಪಟ್ಟೆಪಟ್ಟೆ ಸ್ನಾಯು

ನಯ ಸ್ನಾಯು

ಬಹಳ ತುಂಬಿರುವ ಎಲುಬಿನ ಎರPಚಿ£ಲ್ಲಿ ನqುಸುತುವ ತೆ¼ುಪೊರೆU¼ಲ್ಲಿ (ಕಾನೆಟಿಕ್ À ್ಚ À À ್ತ À À À ್ಸ ್ರ ಲೆªುಲೆ) ಎಲುಬಿನ ಜೀವPಣಗ¼ೂ ಅಂಟುಜನPದ ತಂತುಗ¼ೂ ಜೋಡಿಸಿದಂತಿವೆ. É ್ಲ À À À À ಕೂಡಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶದ ಜೀವPಣಗ¼ು ಅಪಾರವಾಗಿರುವ ಬಗೆಯದು ರPಜನಿಯಕ À À ್ತÀ (ಹೀಮೋಪೊಯಿಟಿಕ್) ಅಂಗಾಂಶ. ಸುತ್ತಿqುವ ರPದ ನೆgದ ಬಿಳಿಕಣಗ¼ು, ಕೆಂಪುಕಣಗ¼ು À ್ತÀ É À À ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತU¼ಲಿgುವ ಜೀವPಣಗ¼ು ಇದgಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದಿರುತವೆ À À ್ಲ À À À À ್ತ (ನೋಡಿ- ರP) (ನೋಡಿ- ಕೂಡಿಸುವ, ಆನಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶU¼ು). ್ತÀ À À ಸ್ನಾಯುವಿನ ಅಂಗಾಂಶ : ಹಲನಬ್ಬೀಜದ (ಮಲ್ಟಿ£್ಯೂಕಿಯೇಟೆಡ್), ಕೂಡಲ್ಕಣದ À ್ಲ (ಸಿನ್ಸಿಟಿಯಲ್) ತಂತುಗಳಿಂದ¯ೂೀ ಜೀವg¸ದ ಕುಗ್ಗುವ ಗುಣ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟP್ಕÉ É À À ಏರಿರುವ ಒಂಟಿ ಜೀವPಣಗ¼ು ಕೊನೆPೂನೆU¼ು ಸೇರಿಕೊಂಡೋ ಸ್ನಾಯು (ಮಸಲ್) À À É À À ಆಗಿದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗ¼ಲ್ಲಿ ಎರqು ತೆgUಳಿವೆ : ನಯಸ್ನಾಯು (ಗುಂಡಿಗೆಯ À À À À ಸ್ನಾಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ), ಪಟ್ಟೆಪಟ್ಟೆ ಸ್ನಾಯು, ನಯ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾದಾ ಸ್ನಾಯುವಿನಲ್ಲಿ, ನqುವಣ ಒಂಟಿ ನಬೀಜದ (ನ್ಯೂಕಿಯಸ್), ಉದ್ದಸಾಗಿದ ಕದಿರಾಕಾರಿ ಜೀವPಣಗಳಿವೆ. À ್ಬ ್ಲ À