ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೪೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ರ್ತ

40

ಇದು ಕುಗ್ಗುವುದು ತುಸು ನಿಧಾನ. ನಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ನಡೆವುದಿಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣನಾಳದ ಭಿತ್ತಿ, ರP್ತನಾಳUಳ ಗೋಡೆU¼ು, ಗರ್¨ಕೋಶ, ಕಂಕೋಶ (ಬ್ಲಾqರ್) ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ À À À À Às À ಪೊಳ್ಳಿನ ಒಳಾಂಗU¼ಲ್ಲೂ ಈ ತೆgನ ಸ್ನಾಯು ಇರುತz.É ಉಳಿದ ಕೆಲಸUತಿಗ¼ೂಂದಿಗೆ, À À À ್ತ À É ಪZ£,À ರP¸ುತ್ತಾಟ, ಹೊರzೂಡಿಕೆUಳಿಗೆ ಇದು ಚಲಬಲವ£್ನು ಒದಗಿಸುತz.É ಎಲುಗಟಿನ À ್ತÀ À À À À ್ತ ್ಟ (ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್) ಪzgUಟಿದ ಸ್ನಾಯು ಗೊತ್ತಿgzµ್ಟು ಉದ್ದದ ಉರುಳೆಯಾಕಾರದ ಕೂಡಲ್ಕಣದ À À À ್ಟ À À À

ಚರ್ಮದಡಿಯ ವಿರಳಿಕ ಕೂಡಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶ

ಚರ್ªುದಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಮನಾಳ À

ತಡ್ಡಿನಲ್ಲಿನ ಪದರಗಟ್ಟಿದ ಜೀವಿಕುಡಿಯ ಮೇಲ್ಪೊರೆ

ಈಲಿಯ ಜೀವಕಣಗಳ ಜೋಡಣೆ ಧಮನಿ ಮತ್ತು ಸಿರಗಳ ¨s Á ಗ

ನರಜೀವಕಣ

ರಕ್ತದ ಬಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು, ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳು, ಚಪ್ಪಟಿಕಗಳು

ಗುರಾಣಿಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಸರಳ ಘನಾಕಾರದ ಒಳ್ಪೊರೆ

ತಂತುಗಳಿಂದಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದgಲ್ಲೂ ಸುತಂಚಿನಲಿgುವ (ಪೆರಿ¥sgಲ್) ಹಲವಾರು À ್ತ ್ಲ À É À ನಬೀಜಗ¼ೂ ಉದ್ದP್ಕೂ ಅಡUgಯಂತೆ ಪಟಿUಳಿರುವ ಕುಗ್ಗುªಂಥ ಸ್ನಾಯುತಂತುಗ¼ೂ ್ಬ À À ್ಡ É É ್ಟ À À À ತುಂಬಿವೆ. ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮಂಡಲದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಲ್ಲೂ ಈ ್ಲ ಬಗೆಯ ಸ್ನಾಯು ಇದೆ. ಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸರಕ್ಕನೆ ಕುಗ್ಗುವುದು. ಓಡಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಎಲುಗಟ್ಟಿನ ಸ್ನಾಯುವಿಗೂ ಅದರಂತೆ ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿಗೂಡಿರುವ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯುವಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ತೀರ ಕಡಿಮೆ. ಗುಂಡಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯು ಹಿಣಿಲ ರೂಪzಲ್ಲಿ ಜೋಡuUೂಂಡಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಜೀವPಣ-ಭಾಗzಲ್ಲೂ ನqುವೆ ನಬೀಜವಿದೆ. À É É À À À ್ಬ ಇದಕ್ಕಾUೀ ಇದ£್ನು ಬೇರೆ ವರ್Uವಾಗಿ ಗಣ¸ುವುದುಂಟು. É À À Â À ನgದ ಅಂಗಾಂಶ : ಆವೇಗU¼£್ನು (ಇಂಪಲಸ್) ಪqª, ಹುಟ್ಟಿ¸ುವ, ಸಾಗಿಸುವ À À À À ್ಸ É À À ಜೀವಕಣಗಳಾದ ನರಕಣಗಳೂ ನರಾಂಟುಗಳು (ನ್ಯೂರೋಗ್ಲಿಯ) ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆನಿಸುವ ಜೀವಕಣಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ನರಾಂಟಿನ ಜೀವಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಬಗೆಗಳೂ ನರಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಗಳೂ ಇವೆ. ನಟ್ಟ ನqುವೆ ಇರುವ ಕೋಶಿಕzಂಥ ನಬೀಜವೂ ಎರqೂೀ ಹೆಚಿUೂೀ ಚೂಪು ಚಾಚುಗಳಿರುವ À À ್ಬ É ್ಚ É ತಾರಾಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಮೈಯೂ ಒಂದು ನರಕಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಚಾಚುಗಳು ಎರqು ತೆgನಿವೆ : ಮರಾಕಾರಿಗ¼ು (ಡೆಂಡೈಟ್ಸ್) ಎಂಬ ಎರqೂೀ ಹೆಚಿUೂೀ ಮೋಟು À À À ್ರ É ್ಚ É ಟಿಸಿಲೊಡೆವ ಚಾಚುಗಳು; ಅಚ್ಚುವಾಳ (ಅಯಾಕ್ಸನ್) ಎಂಬ ಇನ್ನೂ ಉದ್ದನೆಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಚು. ಈ ಅಚ್ಚುವಾಳಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ನರಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಇತರ ನರಕಣಗಳ ಮರಾಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಾಕುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತುಸು ಮೋಟಾಗಿರಬಹುದು; ಇಲ್ಲªೀ ಮಿದುಳು ಬೆ£್ನುಹುರಿಗಳಿಂದ ಕೈಕಾಲುಗ¼ಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ É À À ್ಲ ತನಕ ಕೇಂದ್ರದ ನರಮಂಡಲದಿಂದ ಎರಡು ಮೂರು ಅಡಿಗಳ ದೂರದಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಚುವಾಳUಳಿಗೆ ಒರೆUªಚ (ಷೀತ್ಸ್)ಗಳಿರಲೂಬಹುದು. ್ಚ À À À ಕೇಂದದ ನgªುಂಡಲದ ನg£ರಾಂಶzಲ್ಲಿ (ಗೇ ಮ್ಯಾಟರ್) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನgPಣಗಳ ್ರ À À É À À ್ರ ÀÀ ಮೈಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ನರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಜ್ಜಿಕಗೂಡಿದ (ಮೈಲಿನೇಟೆಡ್) ಅಚುವಾಳUಳ ಜಾಡುಗ¼ೀ ಇರುವುವು. ನgUಳ ಮಜ್ಜಿಕ ಒರೆUªZU¼ೀ ಬಿಳಿ ನರಾಂಶ ್ಚ À É À À À À À À É

ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಿನುಗುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಲು ಕಾರಣ. ಸುತ್ತಂಚಿನ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಕಗೂಡಿದ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿPUೂಡದ ಅಚುವಾಳU¼ು ಬೆgತಿರುವ ಕಟ್ಟುUಳಿರುತª.É ಈ ಅಚುವಾಳUಳ À À ್ಚ À À É À ್ತ ್ಚ À ಜೀವಕಣಗಳ ಮೈಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ನರದ ಮಂಡಲದಲ್ಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನರಗಂಟು (ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್)ಗಳಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತವೆ. (ಎನ್.ಟಿ.ಎನ್.) ಅಂಗಾಂಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನಗಳು : ಜೀವಂತ ಜೀವಕಣಗಳ, ಅಂಗಾಂಶಗಳ ರZ£ಯನ್ನು ಅವುಗಳ ನಿಜಗೆಲಸದ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಂಡು ತಿಳಿದು ವಿವರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವª£ು À É À À ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಜೀವಂತವಿರುವಂತೆಯೇ ಒಳಗಿನದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಎರಡು ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗೇ ಗಾಜಿನಂತೆ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಇರುವುದೊಂದು; ಅವು ದ¥್ಪÀನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆ¼Pು ಹಾಯಿಸಿ ನೋಡ¨ೀಕೆಂದg, ಹಲವಾರು ಭಾಗU¼ು À À É É À À ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಇನ್ನೊಂದು. ಇದರಿಂದ¯ೀ ಅಂಗಾಂಶUಳ É À ಕೊಯ್ತಗಳನ್ನು (ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್) ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಊರಿಸಿಟ್ಟು ತೆಳು ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿವು. ಬೆ¼Pು ಹಾಯಿಸಿ ಇವ£್ನು ಪರೀಕ್ಷಿ¸ಬಹುದು. ಅಂಗಾಂಶದ ಭಾಗU¼ು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ À À À À À À ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ, ಮಿಣಿದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ, ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣಕಟ್ಟಬಹುದು. ಬದುಕಿರುವಾಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಸು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೂಡುಭಾಗಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತೋರುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಅಂಗಾಂಶ¥ರೀಕೆಯ ವಿಧಾನ. ಈ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುªÅÀ ದು ಕµ.À್ಟ ಈ ಆದರ್±ದ À ್ಷ À ಹತಿgವಾಗ¯ಂದೇ ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ಸಿದ್ಧ¥ಡಿಸುವ ವಿಧಾನU¼ು ಲೆP್ಕÀವಿಲ್ಲzಷ್ಟಿª. ್ತ À É À À À À À À À É ಜೀವಂತವಿರುವ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಸ್ಥಿgವಾಗಿರುವ ಬಿಂಬಚಿತUಳಿಂದ ಒಳಗೆ À À ್ರ À ಆಗುತ್ತಿgುವ ಕೆಲಸU¼£್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಕµವಾದ್ದರಿಂದ, ಜೀವಂತ ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು À À À À ್ಟÀ À À À ಇದ್ದಲ್ಲಿರುವಂತೆ (ಇನ್ ಸಿಟು) ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. ಕgುಳ್ನಡುಪೊರೆ (ಮೆಸೆಂಟರಿ), ಮುಸುಪೊರೆU¼ಂಥ (ಒಮೆಂಟರಿ) ಕೆಲವು ರಸಿಕೆಯ À À À ಪೊರೆU¼ು ಸಾಕµ್ಟು ದೊಡದಾಗಿಸಿ ನೋಡುವµ್ಟು ತೆ¼ುವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತೇವUೂಡಿಸಿ, À À À ್ಡ À À À ಮಿಣಿzರ್±ಕದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಮೈಕಾವಿನµರ ಬಿಸಿಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ£್ನು ಇರಿಸ¨ೀಕು. À À ್ಟÀ À É ಅದರ ಬಾಲದ ತಿಳಿಯಾದ ತೆ¼ುಭಾಗU¼ಲಿನ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಮಿಣಿzರ್±ಕ¥ರೀಕೆಗಾಗಿ À À À ್ಲ À À À À ್ಷ ಚೊಂದª£್ನು (ಟ್ಯಾಡ್‍ಪೋಲ್) ಹಲವಾರು ದಿನU¼ು ಇಲ್ಲವೆ ವಾರUಳ ಗಟಳೆ ಸ್ಥಿgವಾಗಿರುವÀ À À À À À ್ಟ À ವಿಧಾನUಳಿವೆ. ಮೊಲದ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶvವಾಗಿ ತಿಳಿಯಾದ ಗೂಡುಗ¼£್ನು ಇರಿಸಬಹುದು. À ್ವ À À À ಇಂಥ ವಿಧಾನಗಳ ನೆರವಿಂದ, ಲೋಮನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದ ಹರಿವು, ರಕ್ತನಾಳಗಳ ನgUಳ ಬೆ¼v, ಸ್ನಾಯುಕೊಬ್ಬಿ£ಂಗಾಂಶU¼ಂಥªÅÀ ಗಳ ಬೆ¼ªಣUಯೇ ಮೊದಲಾದ À À É À À À À É À Â É ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕಣ್ಣರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದಿನ ಅರೆಯೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ಬದಲಿ ನೆಟ್ಟು ತಿಳಿಯಾಗಿರುವ ಕೋಡುಪೊರೆ À À À (ಕಾರ್ನಿಯ) ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ರಕ್ತನಾಳಗಳಿರುವ ಉದ್ದನೆಯ ಕಾಂಡಗಳಿರುವ ಚಲಿಸುವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆ¼ಕಿಗಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮzರ್±ಕ¥ರೀಕ್ಷೆಗಾಗೂ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೈ ಹೊರP್ಕÉ ತgಬಹುದು. ಈ À À À À À ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ತೊರ¼ಯಲ್ಲಿ (ಪ್ಲೀಹ) ರP್ತÀ ಸುತ್ತಾqುವುದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು; É À ಮಾಂಸಲಿಯ (ಮೇದೋಜೀರಕಾಂಗ) ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ರಸ ಹೊರಬರುವುದು ಕಂಡಿತು; ಹೊರvಂದ ಅಂಡಾಂಶಯಗ¼ಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ನೆgವ ಕೆಲಸUತಿಯ ಚಲನ À À É À ಚಿತU¼£್ನು ತೆUಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀವಂತವಿರುವ ಜೀವಿಗ¼£್ನು ಪರೀಕ್ಷಿ¸ುವ ಈ ಹಲವಾರು ್ರ À À À É À À À ವಿಧಾನUಳಿಂದ ಇನ್ನಾವ ಬಗೆಯಿಂದಲೂ ಸಿಗzµ್ಟು ವಿಚಾರU¼ು ಬೆ¼ಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. À À À À À À ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶPೃÀ ಷಿ (ವ್ಯವಸಾಯ): ಉ¨sಯಚರಿಗಳ ಮರಿ ಹುಳುಗಳ À (ಲಾರ್ವಲ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್) ನgದ ಜೀವPೂೀಶU¼ು ಸರಿಯಾದ ಸºಜ ನqುವರ್ತಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ À É À À À À ಮೈ ಹೊರUೂ ಬದುಕುಳಿದು, ನಿಜಗೆಲಸzಲಿz್ದು, ಗುಣಿvವಾಗುತªಂದು ರಾಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ À À ್ಲ À À ್ತ É (1907) ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ (ಟಿಷ್ಯೂPಲರ್) ಹುಟ್ಟಿPೂಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆU,É À ್ಚ É ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವPೂೀಶUಳ ಮಾದರಿಗ¼£್ನೂ ಗಾಜುನಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ É À À À (ಇನ್ ವಿಟ್ರೊ) ಬೆಳೆಸಲು ಯತ್ನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ದಿಸೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮುನ್ನಡೆಗಳಿಂದ ಒಂಟಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಬೀಜತಳಿಗಳನ್ನು (ಕ್ಲೋನ್ಸ್) ಬೆಳೆಸಲೂ ಗೊತ್ತಾದ ರಾಸಾಯನಿಕUಳಿರುವ ಕೃಷಿ ಮಾzs್ಯÀ ªುಗ¼ಲ್ಲಿ (ಕಲರ್ ಮೀಡಿಯ) ಕೆಲವು ಅಚ್ಚ ಜೀವPೂೀಶ À À À ್ಚ É ತಳಿಗ¼£್ನು ಬೆ¼¸ುವುದೂ ಸಾzs್ಯÀ ªನಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ತೆUದ ಈ ಜೀವPೂೀಶU¼ು ತಳಿಪಾತೆಯ À À É À É É É À À ್ರ ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀವಕೋಶದ ಕಣರಿಕೆUೂ ಮಿಣಿPೈÉ ವಾಡಿಕೆUೂ ಅನುಕೂಲಿಸುತª.É ಜೀವPೂೀಶದ ಒಳಬಾಗUಳ ಓಸರಿಕ ್ಣ À À ್ತ É s À ಸೂಚ್ಯಂಕzಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾ¸U¼£್ನು ಕqುಪಿನ (ಇನೆನಿಟಿ) ವ್ಯತ್ಯಾ¸Uಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ À ್ಲ À À À À À ್ಟ ್ಸ À À ಸಾzsನ ಸರಿಹಂತ ಬೇರೆಗಾಣಿಕ (¥sೀಸ್ ಕಾನ್ಟ್ರಾಸ್ಟ್) ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕ. ಇದರಿಂದ ಸಾಯಿಸಿ À É ್ಷ À À