ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೪೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ರ್ತ (ಸ¸್ಯÀ ಗ¼ಲಿ) À ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ತಯಾರಿಕೆU¼µೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿರುವ ಜೀವPೂೀಶUಳ ಜೀವPಣಾಂಗ À À ್ಟÉ É À À ಗ¼£್ನು (ಆರ್ಗನೆ¯್ಲÉ) ನೋಡಬಹುದು. ಅವುಗಳ ನqªಳಿಕೆಯನ್ನು ಚಲನಚಿತU¼ಲ್ಲಿ À À É À ್ರ À À ಚಿತ್ರಿ¸ಬಹುದು. À ಪಿಂಡzಲಿನ ಅಂಗದ ಅಂಕುರಾಂಗU¼£್ನು ಹೊರಗೆ ಅಂಗvಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದg, ಆ À ್ಲ À À À À É ತಳಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುವಲ್ಲದೆ, ಗಾಜು ನಳಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಭೇದಗಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ತಯಾರಿಕೆU¼ು ನೇರವಾದ ಕಣರಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ದ¥ವಾಗಿದ್ದgೂ ಅವ£್ನು ನೆ¯Uೂಳಿಸಿ À À ್ಣ ್ಪÀ À À É É ಅಂಗಾಂಶದ ಕೊಯU¼ಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಡೀ ಜೀವಿಯ ಸಮ್ಮಿ±್ರÀ ಆವgಣದಿಂದ ್ತ À À À ಅಂಥ ಅಂಕುರಾಂಗU¼£್ನು ಬೇರೆ ತೆUªÅÀ ದರಿಂದ, ¨sೀದಗಾಣಿPಯನ್ನು ಹvೂೀಟಿಯಲ್ಲಿqುವ À À À É É É É À ಅಂಶUಳ ಬಿಡಿಪರೀಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆgವಾಗುವುದು (ನೋಡಿ- ಅಂಗಾಂಶ ವ್ಯವಸಾಯ). À ್ಷ À ಬಳಿತಗಳು (ಸ್ಮೀಯರ್ಸ್) : ರಕ್ತದ ಅಲ್ಲದೆ ಮೈಯ ಬೇರೆಬೇರೆ ದ್ರವಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವPೂೀಶU¼£್ನು ತೆ¼ುಪೊರೆಯಾಗಿ ಹgಡಿ, ಹಸಿಯದ£್ನೂೀ ಕಚಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಯೋ É À À À À À É ್ಚ ಪರೀಕ್ಷಿ¸ಬಹುದು. ರೋಗಿ ರP¥ರೀಕೆಯಲ್ಲೂ ಏಡಿಗಂತಿಯ ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯೋನಿಯ À ್ತÀ À ್ಷ ಬಳಿತಗಳು, ಉಗುಳು ಮತ್ತಿತರ ಮೈಯಲ್ಲಿನ ದ್ರವಗಳ ಸಾಲುಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಈ ವಿಧಾನ ಬಹಳ ಬೆ¯ಯುಳ್ಳz್ದು. É À ಜೀವಾಳದ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟು : ಅಷ್ಟಾಗಿ ವಿಷವಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬದುಕಿರುವ ಜೀವಿಗ¼ೂಳP್ಕÉ ಚುಚ್ಚಿ ಹೊಗಿಸಬಹುದು. (ಜೀವಾಳದ ಬಣ್ಣPಟ್ಟು-ವೈಟಲ್ ಸೇನಿಂಗ್), É À ್ಟ ಇಲ್ಲªೀ ಮೈಯಿಂದ ಆಗ ತಾನೇ ಹೊರvUzgೂ ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಜೀವPೂೀಶU¼ು, É É É À À É À À ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದಾಗ (ಜೀವಿಮೇಲಿನ-ಸೂಪವೈಟಲ್ ಬಣ್ಣಕಟ್ಟು) ಕೆಲವು ್ರ ಜೀವPೂೀಶU¼ೂೀ ಅಂಗಾಂಶದ ಒಳಬಾಗU¼ೂೀ ಬಣ್ಣU¼£್ನು ಆರಿಸಿ ತೆUzುಕೊಳುvª.É É À É s À É À À À É À ್ಳ ್ತÀ ಜೀವPೂೀಶUಳ ತೀನಿಕಣದ (ಫ್ಯಾUೂಸೈಟ್) ಆಳª£್ನು ಅಳೆಯಲೋ ಜೀವPಣಗಳ É À É À À À ಆಮೇಲಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಅವP್ಕÉ ಬಣ್ಣ ಹತಿ¸¯ೂೀ ಈ ವಿಧಾನª£್ನು ್ತ À É À À ಬಳ¸ಬಹುದು. À ಸಾಯಿಗಟಿಸಿದ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಕuೂೀಟದ ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕzಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ್ಟ À É ್ಣ ್ಷ À À À ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು (1500ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಸದವರೆಗೆ) ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾಯಿಗಟಿPಯಿಂದ¯ೂೀ ಗqುಸಾಗಿಸಿಯೋ ಹುಗಿಸಿ ತೆ¼ುಪzgವಾಗಿ ಕೊಯ್ದು ಬಣ್ಣ ್ಟ É É À À À À ಕಟ್ಟಿ, ಜಾರುಗಾಜು ಮುಚುಗಾಜುಗಳ (ಸೈಡ್ಸ್, ಕªರ್ ಗ್ಲಾ¸ಸ್) ನqುವೆ ಇರಿಸ¨ೀಕು. ್ಚ ್ಲ À À À É ಸಾಯಿಗಟ್ಟಿಸುವ ದ್ರವದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸಾಯಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿz್ದÀಂತೆ ಉಳಿಸಿರಿಸುವುದೇ. ಸಾಕµ್ಟು ತೆ¼ುವಾದ ತಯಾರಿಕೆU¼£್ನು À À À À À ಪಡೆಯಲು ಸಾಯಿಗಟ್ಟಿಸಿದ ಅಂಗಾಂಶದೊಳಗೆ ಒಲ್ಲದೆಣ್ಣೆಯನ್ನೋ (ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್) ಸೆಲ್ಲಾಯ್ಡಿನ್ನನ್ನೋ ಒಳತೂರಿಸಿ, ತೀರ ತೆಳುವಾಗಿ ಕರಾರುವಾಕಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮಿಣಿUvರಿಯಿಂದ (ಮೈಕೊmೂೀಮ್) ಮಿಲಿಮೀಟರಿನ ಕೆಲವು ಸಾವಿರಾಂಶzµ್ಟು ತೆ¼ವಾಗಿ À ್ತÀ ್ರ É À À À ಕvರಿಸ¨ೀಕು. ಹೆZೂPಡಿಮೆ ಆರಿಸಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಒಳಬಾಗUಳಿಗೆ ್ತÀ É À ್ಚ À À s À ಬಣ್ಣºತಿ¸ುವ ಅನಿಲೀನ್ ಬಣ್ಣUಳ ಅನೇಕಾನೇಕ ಬೆgPUಳಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೊಯUಳಿಗೆ À ್ತ À À ÀÉ À ್ತ À ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಅಂಗಾಂಶದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಧಾನ. ಅಂಗಾಂಶದ ರZ£ಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿgುವ ವಿಚಾರU¼ಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು À É À À À ಈ ತೆರನಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೊಯ್ತಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿವೆ. ಅಂಗಾಂಶದ ಒಳª¸ುU¼ು ಒಂದP್ಕೂಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅವುಗಳ À À್ತ À À É ಅಳವಿನ ಮೇಲಿನ ಕೇವಲ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಣ್ಣಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನU¼ು ಹುಟ್ಟಿPೂಂಡುವು. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಮಗಾತದ ರZ£ಯ ವಿವgU¼£್ನೂ À À É ್ಷ ್ರ À É À À À À ತಿಳಿಯಲು ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಬಣ್ಣ ಹತಿಸಿಕೊಂಡ ಪದಾರ್ಥಗಳ ್ಷ À À ್ತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆ ಬಣ್ಣಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತಿgುವಾಗ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಶದ ಚೂರಿನಲ್ಲಿ ರೋಗವಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲªÇೀ ಯಾವ À É ರೋಗ ಇರಬಹುದು-ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ಸgP್ಕÀನೆ ನೀರ್ಗಲ್ಲಾಗಿಸಿ ಗqುಸುಗಟ್ಟಿ¸ಬಹುದು. ರೋಗಿಯಲ್ಲಿgುವ À À À À À À À ಯಾವುದಾದರೂ ಅನುಮಾನ ಇರುವ ಬೆಳೆತದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಚೂರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕೊಯ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ, ಜೀವುಂಡಿಗೆಯ (ಬಯಾಪ್ಸಿ) ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹಲವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ನೀರ್ಗಲ್ಲಾಗಿಸಿದ ಚೂರ£್ನು ನೀರ್ಗಲ್ಲಾಗಿಸುವ ಮಿಣಿUvರಿಯಿಂದ À À ್ತÀ ಕvರಿಸಬಹುದು. ್ತÀ ಅಂಗಾಂಶ ರಸಾಯನಶಾಸ್ರ್ತ : ಅಂಗಾಂಶU¼ೂ ಜೀವPೂೀಶUಳ ಒಳª¸್ತುU¼ೂ À À É À À À À À ಒಳಗೆ ಇರುವ ಹಾಗೇ ಇದ್ದೆಡೆಯಲ್ಲೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿಶೇಷ ತಂತU¼ು ಹುಟ್ಟಿª.É ಇವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಕೆಲವಂತೂ ಭೌತಿಕ ವಿಧಾನU¼ು: ನ್ಯೂಕಿಯೋ ್ರ À À À À À ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನುಗಳು ಇರುವೆಡೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲೂ ಗುರುತಿಸಲೂ ಇರುವ ತೀರದ ನೇರಿಳೆ ಹೀರಿಕೆ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಬಿಡಿಸುವ ಮಿತಿಗಳಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಜೋಡuಯಾಗಿರುವ ತೋರಾಣುಗಳ (ಮ್ಯಾPೂªiÁಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್) ಸೆಲೆ ಹಿಡಿಯಲು zsುವೀಕರಿಸಿದ É É ್ರ À À್ರ

41

ಬೆ¼Pು; ವಿಶೇಷ ಪೋಟೀನುಗ¼£್ನೂೀ ಬಹುಶರ್Pರಲವಣಗ¼£್ನೂೀ (ಪಾಲಿಸ್ಯಾPgೈÉ ಡ್ಸ್) À À ್ರ À É À À É À ಇರುವೆಡೆ ನಿzರ್sರಿಸಲು ಸೂಸುಮಿರುಗಿಗೆ (¥sೂgೂೀಸಿಯೇನ್) ಅಂಟಿದ ರೋzsª¸ುU¼ು À À ್ಲ É À À À್ತ À À (ಆಂಟಿ-ಬಾಡೀಸ್) ಸೂಸುಮಿರುಗuಯ (¥sೂgೂಸೆಂಟ್) ಮಿಣಿzರ್±ನ; ತUುಲಿಸಿದ É À ್ಲ É À À À (ಟ್ಯಾಗ್ಡ್) ಅಣುಗ¼ು ಇರುವೆqU¼£್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಿಕಿರಣ ಸªುರೂಪಿಗ¼ು (ರೇಡಿಯೊ À É À À À À À ಐಸೊಟೋಪ್ಸ್), ತನಿಕಿರಣಚಿತಣ (ರೇಡಿಯೊ ಆಟೊಗಪಿ), ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಧಾನU¼ು ್ವ ್ರ ್ರ ü À À ಅನೇಕವಾಗಿವೆ; ಗೊತ್ತಾದ ಕೆಲವು ಕೊಬ್ಬುU¼ಲ್ಲಿ ಕgUುವ ಬಣ್ಣU¼£್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳುªÅÀ ದರಿಂದ À À À À À À À ್ಳ ಕೆಲವು ಕೊಬ್ಬಿನ ಲವಣಗ¼£್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ; ಅವುಗಳ ಜಲವಿಶೇಷಣೆ (ಹೈಡೊಲಿಸಿಸ್) À À ್ಲ ್ರ ಇಲ್ಲವೆ ಆಮಜನPUೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಉತ£್ನÀ ಗ¼ೂಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ವ¸ುವಾಗಿಸುವ ್ಲ À À ್ಪ É À್ತ ಪತ್ತೆಕಾರಕಗಳಿಂದ (ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್) ಡಿಯಾಕ್ಸಿರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಪ್ರೋಟೀನೋ ಬಹುಶರ್Pರಲವಣಗ¼ೂೀ ಇರುವೆqU¼£್ನು ತಿಳಿಯುವಿಕೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಿಣ್ವU¼£್ನು À É É À À À À À À (ಎನ್‍ಜೈಮ್ಸ್) ಅವುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾದ ಉತ£್ನÀ ಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸುವ ್ರ ್ಪ ವಿಧಾನU¼ೂ ಇವೆ. À À ಜೀವgಸಾಯನಶಾಸ್ರP್ಕೂ ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ರP್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾ¸Uಳಿವೆ. ಅಂಗಾಂಶUಳ ರZ£ಯಲ್ಲಿ À ್ತÀ ್ತÀ À À À À É ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕU¼ು ಇರುವೆqಯನ್ನು ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ರ್ತ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತz.É ಅಂಗಾಂಶª£್ನು ್ತ À À É ್ತ À À ಒಡೆzು ಪರೀಕ್ಷಿ¸ುವುದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾUುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚಿನ ವಿಚಾರU¼£್ನು ಇದು À À À ್ಚ À À À ತೋರಿಸಿಕೊಡುತz.É ್ತ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಿಣಿzರ್±ಕದ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಕuೂೀಟದ ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕzಲ್ಲೂ À À À É ್ಣ ್ಷ À À À ಕಾಣದಿರುವ ಅಂಗಾಂಶದ ರZ£ಯ ವಿವgU¼£್ನು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕzಲ್ಲಿ À É À À À À ್ಷ À À À ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಈಗ 2 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾ¸Uಳಿಗೂ ಮೀರಿದµ್ಟು ದೊಡದಾಗಿಸಿ ತೋರುವುದು. À À À ್ಡ 15 ಅಂಗ್‍ಸ್ಟ್ರಾಂ (ಮಿಲಿಮೀಟರಿನ ಕೋಟಿಯಂಶ) ಒಮ್ಮಾ£U¼µ್ಟು ದೂರzಲಿgುವ ವ¸ುU¼£್ನು À À À À À ್ಲ À À್ತ À À À ಕೂಡ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ತೋರುವ ಬಲ ಇದಕಿz.É ಬದುಕಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈ ಪರಿಕgದಿಂದ ್ಕ À ಆಗzು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಾಂಶª£್ನು ಸಾಯಿಗಟಿಸಿ, ನೀರ್ಗಳೆzು, ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪ್ಲಾಸಿಕ್ಕಿ£¯ೂೀ À À À ್ಟ À ್ಟ À É ್ಲ ಈಪಾಕ್ಸಿ ರಾಳz¯ೂೀ ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟು, ಮಿಲಿಮೀಟರಿನ 10,000 ಪಾಲಿಗಿಂತಲೂ ತೆ¼ುವಿನ À É ್ಲ À ಕೊಯUಳಾಗಿ ಗಾಜಿನ ಇಲ್ಲªೀ ವಜದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕvರಿಸ¨ೀಕು. ಈ ಕೊಯU¼£್ನು ್ತ À É ್ರ ್ತÀ É ್ತ À À À ನೇರವಾಗೋ ಭಾರದ ಲೋಹU¼£್ನು ಬಳಿದೋ ಪರೀಕ್ಷಿ¸ಬಹುದು. ತೋರಾಣುಗಳ ಸಣ್ಣ À À À À ಗಾತzµ್ಟು ವಿವgU¼£್ನು ಜೀವPೂೀಶ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶದ ರZ£ಯಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತೆ ್ರ À À À À À À É À É ನಿಖರವಾಗಿರುವಂತೆ ಚಿತU¼£್ನೂ ತೆUದಿಡಬಹುದು. ್ರ À À À É ಅಂಗಾಂಶgೂೀಗಶಾಸ್ರ್ತ: ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನUಳ ಬಳPಯಿಂದ É À É ಅಂಗಾಂಶUಳ ಸºಜವಾದ ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕದ ರZ£ಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲವಿಜ್ಞಾನ À À ್ಷ À À À É ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ರ.್ತ ಇನ್ನೊಂದೆqಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶ ರೋಗಶಾಸ್ರ್ತ (ಹಿಸೊಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ) ಎಂದg,É É ್ಟ ರೋಗದ ತಿಳಿವಿಗಾಗಿ ಇವೇ ವಿಧಾನU¼ಲ್ಲಿ ಅನೇಕª£್ನು ಅಳªಡಿಸುವ ಶಾಸ.್ತ್ರ ಅಂಗಾಂಶU¼ಲಿನ À À À À À À À ್ಲ ರZ£ಯ ಬದಲಾವuU¼£್ನು ಪರೀಕ್ಷಿ¸ುವುದರಿಂದ, ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗª£್ನು ತೋರುವ À É É À À À À À À ಲಕಣಗ¼,À ನಿಜಗೆಲಸUಳ ಏರುಪೇರುಗ¼£್ನು ಸೂಕ್ಮzರ್±ಕzಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅಂಗಾಂಶUಳಿಗೆ ್ಷ À À À ್ಷ À À À À ಸಂಬಂಧ ಕಲಿ¸ಲು ರೋಗಶಾಸ್ರಜ್ಞ ಯತ್ನಿಸುವ£ು. ಅಂಗಾಂಶUಳ ಸºಜವಾದ ರZ£ಯ ್ಪ À ್ತ À À À À É ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ರಜ್ಞ ಗೊತುªiÁಡಿದ ಅವುಗ¼ಲಿನ ನಿಜಗೆಲಸUಳ ಏರುಪೇರುಗಳ ್ತ ್ತ À À ್ಲ À ಇತಿಮಿತಿ (ರೇಂಜ್)-ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ರೋಗಶಾಸ್ರ್ತಜ್ಞ ತ£್ನÀ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೂಚಿಸುವ£ು. À (ಯು.ಆರ್.)

ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ರ್ತ (ಸ¸್ಯÀ U¼ಲಿ) : ಸ¸್ಯÀzೀಹದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಾಂಗU¼ು ವಿವಿzsರೀತಿಯ À À ್ಲ É À À À ಅಂಗಾಂಶUಳಿಂದ ರಚಿಸಲಟಿª.É ಪತಿ ಅಂಗಾಂಶªÇ ತ£್ನÀ ದೇ ಆದ ಉತತಿಸ್ಥಿತಿ ಕೋಶgZನೆ À ್ಪ ್ಟ ್ರ À ್ಪ ್ತ À À ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹuU¼£್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೋಶUಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದP್ಕÉ É À À À À ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಾಂಶªಂತಲೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೋಶUಳಿಂದಾದ ಅಂಗಾಂಶP್ಕÉ ಸಂಯುಕ್ತ É À ಅಂಗಾಂಶªಂತಲೂ ಹೆ¸gು. ಸ¸್ಯÀ zೀಹgZ£ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು É À À É À À É ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂಗಾಂಶUಳ ವರ್ಗೀಕgಣದಲ್ಲಿ ಎರqು ವಿzsUಳಿದ್ದು, 1875ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ À À À À À ಅಂಗgZನಾಶಾಸ್ರಜ£ು ಹೊರZರ್ªುಪzgಬಾಗU¼ು, ಅಂತgUುಚ್ಛಅಂಗಾಂಶU¼ು, ಮತ್ತು À À ್ತ ್ಞ À À À À À s À À À À À À ಮೂಲಅಂಗಾಂಶU¼ು ಎಂದು ಅವ£್ನು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾ£.É ಆದರೆ À À À ಕೋಶUಳ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶUಳ ನಿಶ್ಚಿvUುಣವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಈ ವರ್ಗೀಕgಣವ£್ನು À À À À À À ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು ಒಪುªÅÀ ದಿಲ್ಲ. ರZನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹuUಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ À ್ಪ À É À ಹೇಬರ್‍ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸ¸್ಯÀ ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ರೂಪುಗೊಳುತಿgುವ À À À ್ಳ ್ತ À ವಿ¨sಜನ±PಅಂಗಾಂಶU¼ು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿgಅಂಗಾಂಶU¼ು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕgಣ ಮಾಡಿದ್ದಾ£.É À À ್ತÀ À À À À À À ಹಲವು ಅಂಶU¼ಲಿ,್ಲ ಈ ವರ್ಗೀಕgಣ ಸರಿ ಕಾಣದಿದ್ದgೂ ಇದ£್ನÉ ೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳ¸ುವುzುಂಟು. À À À À À À ವಿಭಜನಶಕ್ತ ಅಂಗಾಂಶಗಳು (ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್) : ಕಾಂಡದ ತುದಿ, ಬೇರುತುದಿ, ಮತ್ತು ಪಾಶ್ರ್ವಕಾಂಡದ ತುದಿ-ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೋಶಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥ ವಿಭಜನಅಂಗಾಂಶಗಳು ಎಂದೂ ಪಾಶ್ರ್ವಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಭಜನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ, ಆನುಷಂಗಿಕ ವಿಭಜನ ಅಂಗಾಂಶಗಳು