ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೪೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಥಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿರೂಪಿಸಿದ. ಎಮರ್ಸನೃನ ಸಾಹಿತ್ಯದೃಷ್ಟಿಕೆಣಂನಕ್ಕ ಸ್ತಲ್ಲಮಪ್ಪಂ ಎರೆಣಂಧವಾಗಿತ್ತು. ಪೆಊನ ದ್ನಛಂನ, ಆದರೂ ತೆನ್ನ, ಆವನ ಮತ್ತು ಆವನ ಪರಿಥೆದೊಡನೆ ನಿಕರ್ಟತೆಉಂಧ ಹೊಯೆದ್ಧಾನೆ. ಅವನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಭೀಕರತೆ ಮತ್ತು ಎಚೆತ್ತೇಲ್ಪನೇಳ ಚಿಶ್ರೇಠಿ. ಅವನ ಠಾದೈ ವಿಚಾರಸರಣಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪ್ಪಂಚ್ ಪ್ತತೀಕಪಂಧದವರ ಮೇಲೆ ವ್ರಬಲವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಯಿಶಿನೊಡಿದುವು. ಅಮೆರಿಕದ ಉಂವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಕವಿ ಎಟ್ಮೆನ್ ದಿಯು ಆಯ್ಲ್ಯಲಣ್ಣ ಶ್ಯಲಿಯ್ಪು ಊ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ತುಳಿದು. ನಾಡಿನ ಆತ್ಯರಿತೆ ಶ್ರೇಷ್ಣ ಕವಿ ಎರಿಬ ಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿರ. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿಉಂ ಒಳಯುದ್ಧ 1861-65 ಎರಿಥ ಸುಣಾಮರಾರಿ ಊ ಆಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಗು ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೊಗಿತ್ತು ಒಳಯುದ್ಧದ ಮುರಿದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ.ವರಾಕ್೯ ಚ್ಛೇನನ ವೊದ್ಧ ವಣ೯ನೆಯ೦ತೆ ಹೊರಹೊಳಷಿನೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ (ದಿ ಗಿಲ್ಗೆಡ್ ಎಚ್) ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನೀತಿಭ್ರಷ್ಟ ಜೀವನ, ನಗರ ಚೇವನಕ್ಕ ಮತ್ತು ಯುರಿತ್ರಿಕ ಸಾದನೆಗಳ ವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೆಎಟ್ಟ ನೈಜತ್ವಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮುನ್ನಡೆ. ವಲಸೆ ಬರಿದವರ ಸಂಹೈಝಾ ಪ್ರಾರಿತ್ಯೇಳೆನ್ನುಆಉಂ ಅರಂಉಂ ಎಲ್ಲೆಗಳು ಮಾಯವಾದದ್ದು ಮತ್ತು "ಇಂಥ ಇತರ ಘಟನೆಗಳು, ಆ ಕಾಲದ ಮುಖ್ಯ ಮಮೇವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಉಂರಿ ಪರಿವತ೯ನೆಕ್ಕೊ೦ಟು ಮಾಡಿದವು ನುತ್ತು ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಹಿತ್ಮಪ್ಲೇತ್ತೇಷ್ಠಿ ಊರು. ಭಾವನಾಪ್ರೆಧಾನ್ಯೆ ಕುಗ್ನುತ್ತ ಬಂದಂತೆ ಪ್ಯಾವಹಾರಿಕ ರೀತಿನೀಶಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೆವೀದವು. ಕಾದರಿಬರಿಕ್ಷೆಳೆತ್ರ ಎಸ್ತಾರಗೊರಿಡಿತು. ಡಬ್ಬು. ಡಿ. ಹವೆಲ್ಪನ ಕಾದರಿಬರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜಸ್ಥಿತಿ ವಸ್ತುವಾಯಿತು. ಹೆದ್ರಿ ಚೇಮ್ಸ್ ವಾಸ್ತಏಕ ಮನೆಣಂಏಶ್ರೇಷಣ ಕಾದರಿಬರಿಗಳನುಸ್ಸೂ ಬರೆದು ಆಧುನಿಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಆಮೆರಿಕನ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪೋ ಬೀರಿದ. ಸ್ವೀಫನ್ ಶ್ರೇನ್. ಜಾಕ್ ಉಡನ" ಮತ್ತು ಫ್ಲಾರಿಕ್ ನಾರಿಸ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತೆಎಕತೆ ಸ್ಪಾಭಾಎಕೆತಾವಾದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಮಾಕ್೯ಚ್ಚೆಳಿನ್. ಹಾರಮಲಿನ್ ಗಾದ್ಲರಿಡ್. ಜೆ. ಡಭ್ಯಾ. ಕೇಬಲ್. ಸಾರ ಓನ೯ ಜೆವೆಟ್. ಎಡ್ವಡ್೯ ಎಗ್ರಸ್ಪನ್. ಡಬ್ದುಶೆ. ಜಿ. ಸಿಮ್ಸ್. ಜೆಸಿ. ಹ್ಯಾರಿಸ್. ಆಯಿಮಸ್ ವಾಡ್೯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಹಾಟ್೯ ಇವರು ವಾಸ್ತೆಎಕತೆಯೆ ಇನೊದೈರಿದು ಫಲವಾಗಿ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹಾಸ್ಕಭರಿತೆವಾಗಿದ್ದೆ ಪುಂಚುಕ ಕಥೆ ಕಾದಯಿರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಈ ಕಾಲದ ಅತಿ ಗಣ್ಯಚೆರಿತ್ತೇವರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವೃತ್ತರಚೆನಾಕಾರ ಹೆದ್ರಿ ಲೈಡವಕ್ಸ್. ಅತಿ ಮುಖಕಿ ಕವಿ ಎಮಿಲಿ ಡಿಕಿನ್ಸೆನ್. ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಹಿತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 20 ನೆಯ ಶತಮಾನ ಆಸಾಧಾರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನುತ್ತು ವೈಎಧ್ಯೆದ ಕಾಲ. ಆಮೆರಿಕನೆ ಸಾಹಿತ್ಯೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯ್ಕೆ ಪಡೆದುದೊ ಸಾಹಿತ್ಯೆಕ್ಕಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದ ಆರು ಮುದಿಯೆನು.! ನೀಡಿದುದೊ ಈ ಅವಧಿಯೆಲ್ಲಿಯು. ಈ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಥಮ ದಶಕ ಕಾವ್ಯದ ಗಮನಾಹ೯ ಏಉಂವನ್ನು ತಂದಿತು, ಹಾನೆಯ್ ಯ್ಪು ಸೆಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎ ವೆಕ್ಯಾಗಜೀನ್ ಆಫ್ ವಸ್೯ನ೦ತೆ ಕೆಲವೊಮೆ೬ ಕಾವೈಕ್ಕೇ ಮುಡಿಪಾದ ಹೊಸ ಪತ್ತಂಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊ ಇದಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೆರವೊ ಅಲ್ಪವಲ್ಲ. ಖಾಗೊ ಕೆಎಗಳಾದ ಕಾಕ್ಟ ಸ್ಯಾರಿಡ್ಪ್ಯಾ ವೇಚಲ್ಲಿನ್ಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡದ್ ಲೀ ಸ್ಸೂಣ್ಣುವರ ಯೆಶೆಸ್ಪು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಹಿತ್ಮ ಲಜ್ಜೆಳುಏ ತೆಂಹೆದಿಬೊರಿದನ್ನು ದೆಳೆಸಿಕೆವಿಳ್ಳುತ್ತಲಿತ್ತಂಚಾದನುಗ್ಸ್ ತೊಳೆರಿಸಿಕೆದ್ಭುತು. ಆದರೆ ಳೆಯೆ ನೊರೆ ಇ೦ಗ್ರೆ೦ಡ್ ಸರಿಪ್ರದಾಯ ಇನೂಷ್ಕ ಪ್ರಬಲವೊ ಸಕ್ಷ್ಯಯುತವೂ ಆಗಿದ್ದಿತೆಂಬುದನುಸ್ಸಿ ರಾಬಟ್೯ ಪ್ಪೂ ಮತ್ತು ಇಎ. ರಾಬಿನ್ಸನ್ರ ಕೃತಿಗಳು ಸೊಚೆಸಿದುವು. ಕೆಪೀಲಾಹಲರ 20 ನೆಯ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಹೆಣ, ಕೆಳ್ಳಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜಾಫ್ ಸಂಗೀತದ ಯುಗದಲ್ಲೀಜನತೆಯ ಅರಿತೆಸ್ಪಾಕ್ತಿಯುದ ಸಾಹಿತಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಅ ಯುಗದ ಐಹಿಕ ಭೂಆಗಪ್ಪಂಲಿಭೂಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚುಹೆಟ್ಟಾಂ ವ್ವೈನ್ಯ್ ಸಹಾನುಭೂತಿಯುತವೂ ಹಾಸ್ಕಮಿಶ್ರೇಠಿವೂ ಆದ ತನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಮೊರಿನಿ೯ಯದ ಗ್ತಾಮಿಊ ಜೀವನದ ಪ್ಪಂಆಶಿಕ ಕಥೆಯ ಸೆರಿಪ್ರೆದಾಯವನುಲ್ಕ ಉಂಸಿದ ಆಸ್ಸಾಂ ದಕ್ಷೀಠಿದ ಉಂವೆನುತ್ನಿ ಊಊಸಿದ ಎಲಿಯೆಮ" ಫಾಕ್ನದ್; ಪ್ಪಂರಿಶಿಕ ಸರಿಪ್ರೆಧಾಯೆದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕ. ಎಲ್ಲ ಕಾರಥದ್. ಎಲೆನ್ ಭಂ. ಓಲ್ ರೊಳಲ್ವಾಗ್. ಎಲಿಯವಶ್ ಸೆರಾಯೆನ್. ಎರ್ಸ್ವೀನ್ ಕಾಲೈವೆಲ್. ಯುರೂರ ನೆಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆದ್. ಪಿ. ವಾರೆನ್ರಂಥ ಬರಹಗಾರರು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯೆಕ್ಕ ದೈಎಧೈವಮ್ನ ತಂದರು. ವಾಸ್ತಎಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಭಾಎಕ ಪರಿಥಗಳಮ್ನ ಎಡಿತ್ ಉಂನ್ ಹೆನಿಂಗುಂ ಬೆಳೆಸಿದರು ತುಂಗ್ವೇ ತನ್ನ ನಿರಲರಿಕೃತೆ ಅಡಕವಾದೆ. ಬಲಿಷ್ಣ ಗದ್ಯಶ್ಯಲಿಯಿರಿದ ಕಥನತಂಶ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ತಾರಿತಿಯೆನ್ನೇ ಉರಿಟುಮಾಡಿದ. ತಾಮಸ್ ವುಲ್ಫ್ ಮನುಪ್ಪಂಲಿತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮಥ೯ತೆಯಿ೦ದ ತನ್ನ ಕಾದಣುರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ. 20 ನೆಯ ಶೆತೆವರಾನದ ಷಂಎವಾಧ೯ದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರದುಃಗಗಳನ್ನು ರಕ್ತಗತ ಉಂಬಂಡು ಸಮನ್ಗಯೆಗೊಳಿಸುವ ವಶಿತ್ತು ಬಲಗೊಳಿಸೊ ಕೆಲಸ ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಆನಂತರ ನಡೆಯಿತು. ಜಾಕ್ ಕೆರೂಅಕ್. ನಾದ್ಮನ್ ಮೇಲದ್ ಮತ್ತು ಅಲನ್ ಗಿನ್ಸ್ಬಗ್೯ರು ಮುರಿದಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದ ಬೀಟ್ ಪೀಳಿಗೆಯ ಲೇಖಕರು ಯುಶ್ಚಿನಂತರದ ಭ್ಯಂತಿರಹಿತೆಮನೊಆಸ್ಥಿತಿಯೆನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯುಗಿ ಉಂಸಿದರು ರಾಲ್ಸ್ ಎಲಿನಂನ್ ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ಬಾಲ್ಲೆವಿನೆಂರಿಥ ನೀಗ್ರೂ ಬಊ ಉದಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ನೀಕ್ರೋಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಪಕ್ಟತೆಯೆ ಚಿಹೈಯ'ಎಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಜೆ. ಡಿ. ಸ್ಯಾಲಿರಿಗರ್ ಇವರು ಈಚಿನ ಭೂ ಕಾದರಿಬರಿಕಾರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು. ಟೆನೆಸಿ ಎಲಿಯಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಥ೯ದ್ ಮಿಲಲ್ ಫೋಖ ನಾಟಕಳಾರರು. ಕೆನೆತ್ ಪಾಕಿಜಿನ್. ಡೆಲನೆಪುಳೆದ್ ಷ್ಟಾಟ೯ಚ್. ಕಾಲ್೯ ಷಾತ್ರೆಯೊ. ರಿತ್ಯನ್ಡಾಲ್ ಜಾರೆಲ್. ಪೀಟಲ್ ನೀರೆಕ್ ಮತ್ತು ರಾಬದ್ಸ್ಸೂ ಲವೆಲ್ ತರುಣಕಎಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವಷ೯ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವರಿಥ ಕೃತಿರಚನೆ ಮಾಡಿರುವವರಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಷ್ ಬೂಹ್. ಡಬ್ದುಕಿ. ಡಿ. ಸ್ನಾಢ್ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಲ್ವೆ ಕಿನಲ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮುಖ್ಯ ಎಮರ್ಕಾತ್ಮಕ ಪ೦ಥಗಳೆ೦ದರೆ=ಜೆ. ಜಿ. ಹುನೆಕದ್. ಜೆ. ಇ. ಸ್ಪಿನ್ಗಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್. ಎಲ್. ಮೆನಕಿನ್ (ಉಂರೂ ತಮ್ನಎಶಿಷ್ಟರೀತಿಯಲ್ಲಿ) ಪ್ರತಿನಿಧಿಕುಂ ಸೆಮೆಷ್ಟಿ ಪರಿಣಾಮ ಇರಿಪ್ರೆಷೆನಿಸ್ಪು ಸ್ಕೂಲ್ ಪಂಥ ; ಪಿ.ಇ.ಮೊಆದ್. ಇಎಸಂಗ್ ಬ್ಯಾಬಿಟ್. ಎಸ್ಜುಷದ್ಮೆನ್ ವಬಂತಾದವರನೊಶ್ನೆಳಗೊರಿಡ ನವೀನ ಮಾನವಹಿತ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ. ದಾರ್ಶನಿಕ ಮತ್ತು ಮನೊಆಎಶ್ರೇಷಣಾತ್ಮಕ ಏಮರ್ಶೆಕಾರರು (ಉದಾಹರಣೆಧೇ ಅನುಕಿಉಂ ಎ.ಎಲ್.ಪ್ಯಾರಿಂಗಂನ್. ಕೆನೆತ್ ಬಕ್೯. ವಾಕಿನ್ಏಕ್ ಬುತ್ರಿಕ್ಸ್. ನೊಲಪಾಠದ ಸೆಮಗ್ರೆ ೬ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ತಾಧಾನ್ಯೆ ಕೆವಿಡಟೇಕೆನುದೈವ ಜೆ.ಸಿ.ಧ್ಯಾನ್ಸಂ. ಲ್ಯಲವ್ಟೆಯ್. ಆದ್. ಪಿ. ಬ್ಬಂಪುಶಿದ್, ರೈವಲ್ ಎರಿಟಕ್ಸ್. ಆದ್. ಪಿ. ವಾಮ್ನ ಮೆತ್ತು ಕ್ಷಿಯಾನ್ಸ್ಬಗ್ರೀಕ್ಸ. ಈ ಪರಿಥವು ಈಚಿನ ಚ್ರಂಫ್ ಸಾಹಿತ್ಯೆ ಎಮೆಶೆ೯ಯೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯುದ ಫೋವನ್ನು ಬೀರಿದ. ಹಿಆಗೆ ಇರಿಗ್ರಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಮದ ಶಾಖೆಯುಗಿ ಪ್ಪಂಝವಾದೆ ಅಮೆರಿಕೆನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈಗ. ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಂ ಭೂ ಸಾಂತ್ವಗೆಂ ಷಂಕ್ತಯಲ್ಲಿ ತನ್ನೆ ರೂಗ್ಧಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಂಸಿದೆ. ಉಂವಾಗಿ ಎಕಸಿತವಾದ ಸ್ತೆಕಂತ್ರ ರಾಶ್ಲೀಯೆ ಸಾಂಕ್ಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. (ಮಿಗೊನ್') ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಡೆತಲಕ್ರೈ : ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಸರಿಯುಕ್ತಸರಿಸ್ಥಾನ ಸ್ಥತೆರಿತ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದದ್ದು ಪ್ತಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒರಿದು ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಬ್ರಿಭೆಷೆರ ದಸ್ಸಾಂಕೆಯ್ಪು ಸಹಿಸದೆ ತೆಮ್ಮ :ಕ್ವಾತರಿತ್ಯಂನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಗ್ಗಟತ್ಪಗಿ ದುಃರಾಡಿದುದು ಅರರ್ಶಪ್ರಾಯೆವಾಗಿದೆ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ದೇಶದ ಮಹಾಕ್ತಾರಿಶಿಗ ಇದು ಸಸ್ಪಂ೯ ನೀಡಿತು. 20ನೊಉಂರ್ಚುಉಂ ಆಗುಹೆಪೀಗುಗಳೆಲ್ಲಿಕ್ರಿಲಟಾಪ್ಲೇವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಉಂಡೆ ಸೆಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭೆಧ್ರಫೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಉಲ ಕೆಯತ್ತಂ. ಅದೇ ಆದರ ಸ್ಸಾಂರಿಕ್ಷ್ಯದೆ ಮುಖ್ಯ