ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೪೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ರ್ತ (ಸ¸್ಯÀ ಗ¼ಲಿ) À ್ಲ ಎಂದೂ ಹೆಸರು. ಅಗ್ರಸ್ಥ (ಏಪಿಕ್ನಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ) ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಭ್ರೂಣದ ಮೂಲ ವಿಭಜನೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಪ್ರೈಮರಿ) ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಎಂದೂ ಆನುಷಂಗಿಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಪಾಶ್ರ್ವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಾಶ್ರ್ವಸ್ಥಿತ (ಲ್ಯಾಟರಲ್) ಅಂಗಾಂಶU¼ು ಎಂದೂ À À ಕgಯುತ್ತಾg. ಮೂಲ ಅಂಗಾಂಶUಳ ವಿ¨sಜನೆಯಿಂದ ಆನುಷಂಗಿಕ ಅಂಗಾಂಶU¼ು É É À À À À ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುವು. ವಿಭಜನಶಕ್ತಅಂಗಾಂಶಗಳ ಕೋಶಗಳು ವೃತ್ತಾಕಾರ ಅಥವಾ ಬಹುಕೋನಾಕಾರವಾಗಿರುತª; ಅವುಗಳ ಮzs್ಯÉ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶUಳಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಈ ಕೋಶU¼ು ್ತ É À À À ವಿಪುಲಜೀವzªಯುಕವಾದ ನ್ಯೂಕಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕುಹgzªU¼£್ನು ಹೊಂದಿರುವ ್ರÀ À ್ತ ್ಲ À ್ರÀ À À À À ಜೀವPೂೀಶUಳಾಗಿರುವುವು. É À ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡUಳ ತುದಿಗ¼ಲ್ಲಿ ಮೂಲ (ಪೋ) ವಿ¨sಜನ±PಅಂಗಾಂಶU¼ು À À ್ರ À À ್ತÀ À À ಕಂಡುಬರುವುವು. ಇವುಗಳಿಂದ, ಮೂಲ ಚರ್ಮ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮೂಲವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ (ಪ್ರೋಕೇಂಬಿಯಮ್) ಮತ್ತು ಮೂಲಾಧಾರ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಉತತಿಯಾಗುವುವು. ್ಪ ್ತ ಈ ಮೂರು ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮೂಲತಃ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶಿತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮೂಲವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ನಿರಂತರ ಸಜೀವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿ¨sಜನ±P್ತÀ ಅಂಗಾಂಶದ ಅತಿ ಮಹv್ತ್ವದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. À À À ಮೂಲ ಅಗ¸್ಥÀ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗ¼ಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾ¸Uಳಿವೆ. ನೆUಲಿಯ ್ರ À À À À É ಅಗ¸್ಥÀ Pೂೀಶ¸ೂತ್ರ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾನ್‍ಸ್ಟೀನಿನ ಹಿಸ್ಟೋಜೆನ್ ಸೂತU¼ು ಮುಖ್ಯವಾದುವು. ್ರ É À ್ರ À À ಈಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು ಆವೃತಬೀಜಸ¸್ಯÀ Uಳ ಮತ್ತು ಅನಾವೃತಬೀಜಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ನqಸಿದ À À À À É ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಶರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಲಯರೂಪU¼£್ನು ಗುರುತಿಸಿರುತ್ತಾg.É ಅಂಗಾಂಶ ವ್ಯªಸಾಯ ಪಯೋಗU¼ು À À À À ್ರ À À ಕೋಶರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ, ಅಗ್ರಸ್ಥ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಕೋಶ¨¼ªಣಗೆ ರZನೆ ಮತ್ತು ಪ¨ೀದ£Uಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚಿನ ಅಂಶU¼ು ತಿಳಿದುಬಂದಿವೆ. É É À  À ್ರ És À À ್ಚ À À ಕೋಶಗಳ ನಿಯತಿಗಳ (ಆಕೃತಿ, ಅಳತೆ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಡದ ಅಗ್ರಸ್ಥಮೂಲ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಷ್ಮಿಟ್‍ರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಅಂಗಾಂಶದ ಹೊರ ಮೈ ರಚನಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನಿಕ ಎಂದೂ ಒಳಬಾಗದ ತಿರುಳುವಿಭಾಗP್ಕÉ ಕಾರ್ಪಸ್ ಎಂದೂ ಹೆ¸gುಗಳಿವೆ. ಸ¸್ಯÀ ಜಾತಿಗಳ s À À ರೂಪ¨ೀದUಳ ಪಕಾರ ಈ ಅಂಗಾಂಶU¼ಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾ¸Uಳಿರುವುದಲದೆ ಒಂದೇ ಸ¸್ಯÀ ದ És À ್ರ À À À À ್ಲ ವಿವಿಧ ಭಾಗU¼ಲಿಯೂ ಉತತಿಕಾರಿಗ¼ಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾ¸U¼ುಂಟಾಗಬಹುದು. ಫಿಲಿಪ್‍ಸ£್ನÀ ನ À À ್ಲ ್ಪ ್ತ À À À À ಪಕಾರ ಪುಷಅಂಗಾಂಶU¼ೂ ಟ್ಯೂನಿಕ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂಗಾಂಶ ನಿಯತಿಗಳಿಗೆ ಒಳ¥ಟಿª.É ್ರ ್ಟ À À À ್ಟ ಬೇರುತುದಿಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳು, ಕಾಂಡತುದಿಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳಂತೆಯೇ ಇರುವುವು. ಇವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಎಲೆUಳ ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗುUಳ ಅಂಗಾಂಶUಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, À À À À ರZ£ಯಲ್ಲಿ ಸುಲ¨sವಾಗಿರುವುವು. ಹ್ಯಾನ್‍ಸ್ಟೀನನ ಸೂತª£್ನು ಈ ಭಾಗUಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ À É À ್ರ À À À ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭ್ರೂಣದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಬೇರುತುದಿಯ ಪೂರ್ಣ ಬೆ¼ªಣU, ಮೂಲ ಬೇರುತುದಿ ಅಂಗಾಂಶUಳ ರZ£, ಪಾರ್ಶ ಬೇರುಗಳ ಅಂಗಾಂಶ É À Â É À À É ್ವ ಮತ್ತು ಬೇರು ಅಂಗಾಂಶಗಳ ವಲಯರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಬೇರು ಟೊಪ್ಪಿಗೆಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳ ಮೂಲವಿಭಜನ ಶಕ್ತಅಂಗಾಂಶಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರುವುವು. ಪಾಶ್ರ್ವಸ್ಥಿತ ಅಂಗಾಂಶಗಳು: ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಾಶ್ರ್ವಸ್ಥಿತ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಒಂದು ಪಾಶ್ರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಆಕಾರದ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು (ಕೇಂಬಿಯಮ್) (ಚಿತ್ರ 13) ರಚಿಸುತª.É ಇವುಗಳಿಂದ ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಆನುಷಂಗಿಕ ್ತ ರ¸ನಾಳಅಂಗಾಂಶU¼ು ಮತ್ತು ಆನುಷಂಗಿಕ ನೀರ್ನಾಳಅಂಗಾಂಶU¼ು ಉತತಿಯಾಗುವುವು. À À À À À ್ಪ ್ತ ಅನೇಕ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಂತುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ರಸನಾಳ ಮತ್ತು ನೀರ್ನಾಳಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವಿಕೆಯಿಂದಾದ ನಾಳ ಕರಂಡಗಳು ಅನುಷಂಗಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಗಟ್ಟಿಮರದ ಸಸ್ಯ (ಹಾರ್ಡ್‍ವುಡ್ಸ್)ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನಾವೃತಬೀಜಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಮೂಲವರ್zನ ಅಂಗಾಂಶU¼ು ಅಲ್ಪಾಯುಗಳಾಗಿರುವುದು À À Às À À ಅಥವಾ ಆನುಷಂಗಿಕ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆತೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ನರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಆನುಷಂಗಿಕ ಬೆ¼ªಣಗೆ ಕಾಣಬರುತz. ಪಾಶ್ರ್ವಸ್ಥಿತ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಮತ್ತು ಅಗಸ್ಥಿತ ಅಂಗಾಂಶUಳ É À  ್ತ É À ್ರ À ಕೋಶಗಳು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವುವು. ಮೂಲ ಮತ್ತು ಆನುಷಂಗಿಕ ಪಾರ್ಶಸ್ಥಿತ ಅಂಗಾಂಶPೂೀಶU¼ಲ್ಲಿ ಹೆZ್ಚು ಹೋಲಿಕೆU¼ು ಇರುವುವು. ಆಕೃತಿರZನಾಶಾಸ್ರದ ್ವ É À À À À À À ್ತ ಪ ್ರ P Áರ ರ ¸ À £ Áಳ ವ ು ತ ು ್ತ ನೀರ್ನಾಳ U À ¼ À ಉತ್ಪಾ z À £ É ಂ iÀ ು ಲ್ಲಿ ¨s Á ಗ ª À ಹಿ ಸ ು ವ ಪರಿಪªಣಪzgPೂೀಶUಳಿಗೆ ವರ್zನಅಂಗಾಂಶU¼ಂದು ಹೆ¸gು. ಇವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಎರqು ್ರ À À À É À Às À É À À À À

43

ರೀತಿಯ ಮೂಲ ಕೋಶಾಂಶಗಳಿರುವುವು. ಕದಿರಿನಂತೆ ಉದ್ದವಾದ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ¥s್ಯೂಸಿಫಾರಂ ಅಂಶU¼ಂದೂ ಸಣದಾದ, ಸªುವ್ಯಾಸಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ನಾಳPgಂಡgೀಖ À À É ್ಣ À À À É ಕೋಶಾಂಶಗಳೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಫ್ಯೂಸಿಫಾರಂ ಕೋಶಾಂಶಗಳಿಂದ ನೀರ್ಗೊಳವೆಗಳು ನಳಿಕೆಗಳು, ನಾರುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪೇರೆಂಖೈಮ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರಸನಾಳ ಕೊಳವೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುವು. ನಾಳಕರಂಡರೇಖಕೋಶಾಂಶಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಾಕಾರ ವಿಭಜನೆಗಳಿಂದ ರಸನಾಳ ಮತ್ತು ನೀರ್ನಾಳ ರೇಖೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುವು. ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶದ ಕೋಶU¼ು, ರ¸ನಾಳ ನಳಿಕೆU¼£್ನು ಹಾಗೂ ನೀರ್ನಾಳ ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು À À À À À À À À À ಉತತಿªiÁಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆZ್ಚು ವಿಷಯಗ¼ು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ವರ್zನ ಅಂಗಾಂಶದ ಕೋಶU¼ು ್ಪ ್ತ À À À Às À À ತ್ರಿಜ್ಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಭಜನಶಕ್ತ ಅಂಗಾಂಶ ವಲಯಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಎರqು ಪP್ಕÀ U¼ಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತª. À À À É ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಸನಾಳ ಮತ್ತು ನೀರ್ನಾಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದುವುವು. ಲಂಬಾಕಾರ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್zನ ಅಂಗಾಂಶ ಎರqು ಮಾದರಿಗ¼ಲ್ಲಿ Às À À ಕಾಣುತz. ಉದಾ: ವಿಕಸಿತ ದ್ವಿzಳ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಪzgU¼ಂತೆಯೂ ಇತರ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ್ತ É À À À À À À À À À ಪzggಹಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಣುವುವು. ವರ್zನ ಅಂಗಾಂಶದ ಮೂಲಕೋಶU¼ು ಪರಿಪªಣ À À À Às À À ್ರ À ವಿಭಜನೆಗಳಿಂದ, ಸಸ್ಯದೇಹದ ಅಕ್ಷರೇಖೆಯ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹೊರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸನಾಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನೂ, ಒಳಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರ್ನಾಳ ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನೂ ಉತ್ಪಾದಿಸುತª; ತ್ರಿಜ್ಯgೀಖೆU¼ಂತೆ ಕಾಣಬರುವ ಈ ಅಂಗಾಂಶU¼ು À À À ್ತ É É À À À À ಬೆ¼ªಣಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳಿಂದ ರೂಪgZ£U¼ಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದುವುವು. É À  À À É À À ಆನುಷಂಗಿಕ ಬೆ¼ªಣUಯಿಂದ ನೀರ್ನಾಳ ಕgಂಡU¼ು ಮತ್ತು ವರ್zನ ಅಂಗಾಂಶದ É À Â É À À À Às ಉರುಳೆU¼ು ದ¥ನಾಗುವುವು. ಸªುಶೀತೋಷªಲಯಗ¼ಲ್ಲಿ ಬೆ¼ಯುವ ಗಟ್ಟಿ ಮರದ À À ್ಪÀ À ್ಣ À À É ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಾನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ವರ್zನ ಅಂಗಾಂಶU¼ು ಬೆ¼ªಣಗೆ ಮತ್ತು À À Às À À É À  ಪ¨ೀದ£U¼£್ನು ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಋತುಚPU¼ು ಉತತಿಯಾಗುವುವು. ್ರ És À À À À ್ರÀ À À ್ಪ ್ತ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್zನ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ವ¸ಂತಋತುವಿನಲ್ಲಿ Às À À ಪುನಃ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಋತುಚಕ್ರ ಅಥವಾ ವಲಯ ಉತತಿಯಾಗುವುದು. ಋತುಚPUಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಸ¸್ಯÀ ದ ವಯಸ£್ನು ಸುಮಾರಾಗಿ ್ಪ ್ತ ್ರÀ À ್ಸ À ನಿzರ್sರಿಸಬಹುದು. À ಸ್ಥಿರ ಅಂಗಾಂಶU¼ು : ಮೂಲ ಅಥವಾ ಆನುಷಂಗಿಕ ವಿ¨sಜನ±P್ತÀ ಅಂಗಾಂಶUಳಿಂದ À À À À À ಪ¨ೀದನ ಹೊಂದಿ ಉತತಿಯಾಗುವ ಈ ಅಂಗಾಂಶU¼ು ಸಜೀವPೂೀಶUಳಿಂದ¯ೂೀ ್ರ És ್ಪ ್ತ À À É À É ನಿರ್ಜೀವPೂೀಶUಳಿಂದ¯ೂೀ ರಚಿಸಲಟ್ಟು, ರೂಪgZನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹuU¼ಲ್ಲಿ É À É ್ಲ ್ಪ À À É À À ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕೋಶಗಳು ವಿಭಜನರಹಿತವೂ ಆಗಿರುವುವು. ಅಗ್ರಸ್ಥ ವಿಭಜನಶಕ್ತ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದಲೂ ಪಾಶ್ರ್ವಸ್ಥ ವಿಭಜನಶಕ್ತ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಿರ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಪುನಃ ವಿ¨sಜನ±P್ತÀ ಅಂಗಾಂಶUಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಂ¨sªªÅÀ ಂಟು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರುಗ¼ಲ್ಲಿ À À À À À À ಕಾಣಬರುವ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶಗಳು, ಕೆಲವು ಕಾಂಡಗಳ ಅಂತರ್‍ಗುಚ್ಛವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶಗಳು, ವಲ್ಕಲ ಅಥವಾ ತೊಗಟೆ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಮೂಲಸ್ಥಿರ ಅಂಗಾಂಶಗಳು, ಏಕದಳ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಸ¸್ಯÀ U¼gqgಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದgೂ ಆನುಷಂಗಿಕ ಸ್ಥಿgಅಂಗಾಂಶU¼ು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ À É À À À ್ಲ À À À À ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವುವು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಸ್ಥಿgಅಂಗಾಂಶU¼ಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿzsದ ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. À À À À À À À 1. ಹೊರಮೈಚರ್ಮ ಅಂಗಾಂಶ (ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಷ್ಯೂ): ಸಸ್ಯದ ಹೊರಮೈ ಭಾಗU¼£್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಅಂಗಾಂಶªÅÀ ಸ¸್ಯÀ ಹಾಗೂ ವಾತಾವgಣಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ À À À À ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ರZನೆ ಮತ್ತು ಕರ್vವ್ಯU¼£್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. À À À À À ¨sೂಣದ ಹೊರZರ್ªು ಮೂಲಾಂಶUಳಿಂದ ಉತತಿಯಾಗುವ ಈ ಅಂಗಾಂಶ ಸ¸್ಯÀ zೀಹದ À ್ರ À À À ್ಪ ್ತ É ರPಣಾ ಕಾರ್ಯಗ¼ಲ್ಲಿ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆವೃತ¸¸್ಯÀ U¼ಲಿನ ಕಾಂಡvುದಿಗಳ ್ಷÀ À À À À ್ಲ À ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಮೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಮೂಲದರ್ಮ ಪದರ, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡದ ತುದಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವುದು. ವಿಕಸಿತ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಪ್ರಸರಿಸುವ ಚರ್ಮದ ಪದರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಷ್ಮಿಟ್ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಟ್ಯೂನಿಕ್ ವಲಯದಿಂದಲೂ ಹ್ಯಾನ್‍ಸ್ಟೀನ್ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಡg್ಮmೂೀಜೆನ್ ವಲಯದಿಂದಲೂ ಉತತಿಯಾಗುವುವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆU¼ುಂಟು. ಲಿನ್ಸ್‍ಬಾರ್ É É ್ಪ ್ತ À À ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಪಕಾರ ಬೇರುಗ¼ಲ್ಲಿ ಹೊರZರ್ªು ಪzgU¼£್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ್ರ À À À À À À À À ಮೂಲ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಎಪಿಬ್ಲಿಮ ಎಂದು ಹೆಸರು (ನೋಡಿ ಚಿತ್ರ 4). ಹೊರಮೈಚರ್ಮ ಅಂಗಾಂಶಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಪುರಚನೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾ¸ವಿದ್ದgೂ ಅವು ಪg¸ರ ಹೊಂದಾಣಿPಯಿಂದ ಕರ್vವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತª.É ವಾಯುದ್ವಾರ À À À ್ಪÀ É À ್ತ (ಸ್ಟೊಮಟ) ಮತ್ತು ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ ದ್ವಾರಗಳ ಹೊರತು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ