ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೪೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


44

ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ರ್ತ (ಸ¸್ಯÀ ಗ¼ಲಿ) À ್ಲ

ಸಸ್ಯದೇಹವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಈ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಶದವ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ್ರ ಕುಹgzವ ಇರುತ್ತz. ಕೆಲವು ಸ¸್ಯÀ ಗ¼ಲ್ಲಿ ಆನ್ತೋಸಯನಿನ್ ಮತ್ತು ಕೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ À ್ರÀ É À ್ರ ಎಂಬ ಬಣ್ಣಗಳ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇರುವುವು. ವಾಯುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಪಾಲಕPೂೀಶU¼ಲ್ಲಿ (ಗಾರ್ಡ್‍ಸೆಲ್ಸ್) ಪvºರಿತ್ತಿನ ಅಂಶUಳಿರುವುವು. ಹೊರªುೈಚರ್ªು É À À ್ರÀ À À É À ಅಂಗಾಂಶಕೋಶಗಳು ಅಲ್ಪಾಯುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಟ್ಯಾನಿನ್, ಅಂಟುವಸ್ತುಗಳು, ಅಂಟುದªU¼ು, ಹg¼ುಗ¼ು ಇತ್ಯಾದಿ ವ¸ುUಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಗಟಿಯಾದ ರPP¥zgವಾಗಿ ್ರ À À À À À À À್ತ À ್ಟ ್ಷÀ À À À À ಮಾರ್ಪಡುವುವು. ಈ ಕೋಶಗಳ ಪಾಶ್ರ್ವ ಮತ್ತು ಕೆಳಬಾಗದ ಪೊರೆಗಳು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದು, s ಹೊರ ಪದರಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯೂಟಿನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯೂಬರಿನ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುವು. ಹೊರZರ್ªುದ ಪzರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಪzgUಳಾಗಿರುವುದ£್ನು À À À À À À À ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು; ಅವುಗಳಿಗೆ ಏಕಪದರದ ಅಥವಾ ಬಹುಪದರದ ಹೊರZರ್ªು ಅಂಗಾಂಶ ಎಂದು ಹೆ¸gುಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಶUಳಿಂದ À À À À À À À ಕೂದಲುಗ¼ು ಟೈಕೋಮ್‍ಗ¼ು ಬೆ¼ಯುವುವು. ಬೇರು ಭಾಗU¼ಲ್ಲಿgುವ ಎಪಿಬ್ಲಿªು À ್ರ À É À À À À ಕೋಶಗಳು ವಾಯುದ್ವಾರರಹಿತವೂ ಕ್ಯೂಟಿನ್‍ರಹಿತವೂ ಆಗಿದ್ದು, ನೀರು ಮತ್ತು ಲವಣಸಾರUಳ ಹೀರುವಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೇರುರೋಮಗ¼£್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುವು. ಅನೇಕ À À À ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಹೊರZರ್ªುದ ಅಂಗಾಂಶ ವಾತಾವgಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ À À À ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಲೂ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದಲೂ ವಿಷಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಸ್ಯದ ಒಳಭಾಗದ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಶೇಖರಣ ಕಾರ್ಯಗ¼ಲ್ಲಿ ಭಾಗªಹಿಸುವ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. À À 2. ಪgಂಕಿಮ : ಸುಲಭ ರZ£U¼ುಳ್ಳ ಆಧಾರಅಂಗಾಂಶU¼ಲ್ಲಿ ಪgಂಕಿಮ ಅಂಗಾಂಶ É À É À À À À É ಮುಖ್ಯವಾದುದೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಸ್ಯದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಅಂಗಾಂಶದ ಕೋಶಗಳು ತೆಳುಪೊರೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವುವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಈ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವುವಲ್ಲದೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ನಾಳಕರಂಡಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಸರಿಸಿರುವುವು. ಸಸ್ಯದ ಮೃದುಭಾಗU¼ಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಅಂಗಾಂಶU¼ು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷu, ಉಸಿರಾಟ, À À À À É ಆಹಾರ¸ಂಗºಣ, ದªವಿಸರ್ಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಸ್ಥಾ£ವಾಗಿರುವುವು. À ್ರ À ್ರ À À ರೂಪgZ£U¼ಲ್ಲಿ ಸgಳ ಅಂಗಾಂಶUಳಾಗಿದ್ದgೂ ಸಜೀವ ಅಂಗಾಂಶUಳಾದುದರಿಂದ, À À É À À À À À À ರಸನಾಳರಚನೆ, ನೀರ್ನಾಳ ಅಂಶಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗ¼ಲ್ಲಿ ಇವು ಭಾಗªಹಿಸುವುವು. ಕೆಲವು ಪgಂಕಿಮ ಕೋಶಜಾಲಗ¼ಲ್ಲಿ ಪvºರಿತ್ತು À À É À ್ರÀ À ಇರುತz.É ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೋರೆಂಕಿಮ ಅಂಗಾಂಶªಂದು ಹೆ¸gು (ಚಿತ್ರ 1). ಉದಾಹguಗೆ ್ತ ್ಲ É À À À É ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಕೋಶಜಾಲಗಳು ಕ್ಲೋರೆಂಕಿಮ ಅಂಗಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಪರೆಂಕಿಮ ಅಂಗಾಂಶ ಕೋಶಗಳು ವರ್ಣರಹಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಎಣೆU¼ು, ಸP್ಕರೆ ಅಂಶU¼ು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಶೇಖರಣೆ ನqಯುವ ಈ ಅಂಗಾಂಶPೂೀಶUಳ ್ಣ À À À À À É É À ಕ್ರಿಯೆಗ¼ಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಬಹುದು. ಬೀಜಗ¼ಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಾಂಶದ À À ಪಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಬೀಜದಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಿಣ್ವ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣಾಹಾರ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಿಷ್ಟ ಮತ್ತಿತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕಾರ್ಯಗ¼ು ಈ ಅಂಗಾಂಶzಲ್ಲಿ ನqಯುವುವೆಂದು ಈಚೆಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವುದು. À À É ಮೆತು ತಿರುಳಿನ ಸ¸್ಯÀ ಗ¼ಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಕಾರ್ಯಗ¼£್ನು ಮಾಡುವ ಪgಂಕಿಮ À À À É ಕೋಶU¼ು ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಪvºರಿದಹಿತªÇ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಲವು ಅಂಟು ವ¸ುU¼£್ನು À À ್ರÀ À ್ರ À À್ತ À À À ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದ್ದು ನೀರ£್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಲು ತP್ಕÀವಾಗಿವೆ. ಗಾಯಗ¼£್ನು À À À ಗುಣಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗ¼ಲ್ಲಿ ಭಾಗªಹಿಸುವ ಕೆಲವು ಪgಂಕಿಮ ಕೋಶU¼ು ಟ್ಯಾನಿನ್ À À É À À ರಹಿತ ಕೋಶಗಳನ್ನೂ ಟ್ಯಾನಿನ್ ಸಹಿತ ಕೋಶಗಳಾದ ಫೆಲೋಜನ್ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುವು. ಮೂಲ ಆಧಾರ ಅಂಗಾಂಶUಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಪgಂಕಿಮ ಅಂಗಾಂಶ À É ಸ್ಥಿರ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. À 3. ಕಾಲೆಂಕಿಮ : ಕಾಂಡ, ಎಲೆತೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಹೊರ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾಲೆಂಕಿಮ ಅಂಗಾಂಶವೆಂದು ಹೆಸರು. ಉರುಳೆಗಳಂತೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಕೆಲವು ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಎಲೆತೊಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪರೆಂಕಿಮ ಪzgUಳಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಟ್ಟ ಕಾಲೆಂಕಿಮ ತಂತುಗ¼ು, ಅಂಗUಳ ಹೊರ ಆವgಣಗ¼ಲ್ಲಿ À À À ್ಪ À À À À ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೋನಾಕಾರ, ತೆರಪು ಕೋಶಾಕಾರ ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆಯಾಕಾರಗಳ ಈ ಕೋಶಗಳು ದಪ್ಪ ಪೊರೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ. ದಪ್ಪ ಮೂಲೆಗಳುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಜೀವಿತಸ್ಥಿತಿಗ¼ುಳ, ಆಧಾರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹuU¼ಲ್ಲಿ ಭಾಗªಹಿಸುವ, ಈ ಅಂಗಾಂಶದ À ್ಳ É À À À ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ (ಚಿತ್ರ 2). ಈ ಕೋಶUಳ ಪೊರೆU¼ು ಸೆಲ್ಯು¯ೂೀಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಕಿನ್ ವ¸ುUಳ ಅಂಶUಳಿಂದ À À À É ್ಟ À್ತ À À

ಕಠಿಣಗೊಂಡಿರುವುವೆಂದೂ, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಾಂಶಕೋಶದ ಮಧ್ಯಂತರ ಪzೀಶU¼ು ಪೆಕಿನ್ ವ¸ುUಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುವೆಂದೂ ಈಸ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ್ರ É À À ್ಟ À್ತ À ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 4. ಪ್ರೋಸೆಂಕಿಮ : ಕಠಿಣ ಪೊರೆಗಳುಳ್ಳ, ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಆಧಾರ ಕಾರ್ಯಗ¼ಲ್ಲಿ ಭಾಗªಹಿಸುವ ಕೆಲವು ಪgಂಕಿಮ ಕೋಶಜಾಲಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಕೋಶU¼ು À À É À À ಲಿಗ್ನಿನ್ ವ¸ುವಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುವು. ಬಾಹ್ಯ ಒತq, ಎಳೆಯುವಿಕೆ, ಬಾಗುವಿಕೆ, À್ತ ್ತ À ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಘರ್µಣೆUಳಿಂದ ಸ¸್ಯÀ ದ ಇತರ ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ರಕಿ¸ುವ À À À À À ್ಷ À ಈ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಸೆಂಕಿಮ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಅಂಗಾಂಶದ ಕೋಶಗಳು ಆನುಷಂಗಿಕ ಪೊರೆU¼ು, ಗಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾ¥ಕ ಶಕಿಯುಳ್ಳ ಸ್ಕೀರೆಂಕಿಮ ಅಂಗಾಂಶª£್ನು À À ್ಟ À ್ತ ್ಲ À À ರಚಿಸುವುವು. 5 ಸ್ಕೀರೆಂಕಿಮ : ಅಜೈವಿಕPೂೀಶzವ ಮತ್ತು ಆನುಷಂಗಿಕ ಪೊರೆU¼ುಳ್ಳ ಅಂಗಾಂಶ ್ಲ É ್ರÀ À À ನಾರ ು ಗ ¼ À ು ವ ು ತ ು ್ತ ಗ ಂ ಟುಗ ¼ À ು ಎಂಬ ಎರ q À ು ಬೆ ೀ ರೆ ಬೆ ೀ ರೆ ರೀತಿಂiÀ ು ಕೋಶಗಳಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಭಜನಶಕ್ತ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮೂಲ ನಾರುಕೋಶಗಳಿಂದಾದ ನಾರುಕೋಶಗಳು, ಉದ್ದವಾದ ಕಠಿಣಪೊರೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಪಾತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುವು. ರಸನಾಳ ಪರೆಂಕಿಮ ಕೋಶಗಳೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಾರುಕೋಶUಳಾಗಿ ಪರಿವರ್vನೆUೂಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕೋಶU¼ು ಸಜೀವ À À É ್ಳ À À ಕೋಶದ್ರವವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಎಳೆತ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯದ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಮೆದುವಾದ ಅಥವಾ ಕಠಿಣವಾದ ತಂತುಗಳಂತಿರುವ ಈ ನಾರುಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ನಾರು (ಹೆಂಪ್), ಗೋಣಿ ಹತ್ತಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ವ¸ುUಳಾಗಿವೆ. ಸ¸್ಯÀ ದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಭೌತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾ¸U¼£್ನು ತqಹಿಡಿಯುವ À್ತ À À À À À É ಈ ಕೋಶU¼ು ರ¸ನಾಳ ಅಂಶUಳಿಂದ ಉತತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಮೀಟರ್‍ಗಳ ಉದ್ದದ À À À À ್ಪ ್ತ ನಾರುಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುವು (ಚಿತ್ರ 5). ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರೆಂಕಿಮ ಮತ್ತು ನಾಳಕರಂಡಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಾಣಬರುವ ಈ ಕೋಶಗಳು ನಾಳಕೂರ್ಚದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಗ, ಬ್ಯಾಸ್ಟ್‍ನಾರು, ಮರದನಾರು ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ರಾಸಾಂiÀ ು ನಿಕ ª Áಗಿ ನಾರ ು ಕೆ ೂ ೀಶ z À ಪೆ ೂ ರೆ U À ¼ À ು ಲಿಗ್ನಿನ್ ವ ¸ À ು ್ತ ವಿ ನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುವಲz, ಅವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯು¯ೂೀಸ್ ವ¸ುUಳ ಅಚುU¼ು (ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್) ್ಲ É À É À್ತ À ್ಚ À À ್ರ ಕಂಡುಬರುತª. ಆನುಷಂಗಿಕ ಪೊರೆU¼ು, ಈ ಕೋಶU¼ಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ್ತ É À À À À ರZನೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ¨ೀದ£U¼£್ನು ಹೊಂದಿ ಅತಿ ಕಠಿಣವಾಗುತª. 400À ್ರ És À À À À ್ತ É 500 ಮೀಟರ್ ಉದ ್ದ ದ ನಾರ ು ಕೆ ೂ ೀಶ U À ¼ À ು ಬೆ ೂ ಹಿಮೀರಿಂiÀ ು ಸ ¸ À ್ಯ ಗ ¼ À ಲಿ ್ಲ ಕಂಡುಬರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸೆಣಬು ಮುಂತಾದ ನಾರುಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನಾರುಕೋಶಗಳಿರುವುವು. ತಂತುಗಳು ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಉರುಳೆಗಳ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಈ ಕೋಶU¼ು, ನಾಳPೂರ್ಚಗ¼ಲ್ಲಿ ರ¸ನಾಳ, ನೀರ್ನಾಳUಳ ವೈವಿzs್ಯÀ Uಳಿಗೂ À À À À À À À ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಪªುುಖಪಾತU¼ುಳ್ಳ ಪೊರೆU¼£್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಂಟುಕೋಶU¼ು ಪgಂಕಿಮ ್ರ À ್ರ À À À À À À À É ಅಂಗಾಂಶUಳ ಅಥವಾ ಆನುಷಂಗಿಕ ಗಂಟುಕೋಶUಳ ರೂಪzಲಿಯೂ ಕೆªುಲಿಯ À À À ್ಲ À ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಗಂಟುಕೋಶಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುವು. ವಿಶೇಷರೀತಿಯ ಹಾಗೂ ಮಂದವಾದ ಆನುಷಂಗಿಕಪೊರೆಗಳುಳ್ಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಈ ಕೋಶU¼ು ಕಲ್ಲುUಂಟುಕೋಶ (ಸೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್), (ಚಿತ್ರ 6) ಸg¼ುಕೋಶU¼ು (ರಾಡ್ À À À ್ಟ À À À À ಸೆಲ್ಸ್), ಸಂಭಾಕೃತಿಕೋಶU¼ು (ಪ್ರಾಪ್ ಸೆಲ್ಸ್) ಮತ್ತು ತಾರಾಕೃತಿಕೋಶU¼ು (ಆಸ್ಟ್ರೊ ್ತ À À À À ಸ್ಕ್ಲೀರೈಡ್ಸ್) ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವುವು. ನಿಂಫಿಯೇಸೀ ಕುಟುಂಬದ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಶUಳ ಪೊರೆU¼ಲ್ಲಿ ಹg¼ುಅಂಶU¼ು ಕಂಡುಬರುತª.É ಬೀಜಕªZ, À À À À À À À À À ್ತ À À ಹಣ್ಣುUಳ ಚರ್ªು, ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪU¼ಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ಈ ಕೋಶU¼ು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ À À À À À À ಅಂಗUಳ ರPuಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗªಹಿಸುವುವು. À ್ಷÀ É À 6. ನಾಳPೂರ್ಚದ ಅಂಗಾಂಶU¼ು (ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ): (ಚಿತ್ರ 7, 12), ರ¸ನಾಳ À À À À ಮತ್ತು ನೀರ್ನಾಳUಳ ಅಂಗಾಂಶUಳಿಂದ ರಚಿಸಲಟ್ಟ ನಾಳPೂರ್ಚದ ಅಂಗಾಂಶದ ರZನೆ À À ್ಪ À À ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ, ಸ¸್ಯÀ ವಿಕಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಕೆ¼ªರ್Uದ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ನಾಳªÇ್ಯಹ À À À À À À ಅಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮುಟ್ಟಿಲ. ಬೇರುತುದಿಯಿಂದ, ಕಾಂಡದ ತುದಿಯವgಗೆ ಪ¸ರಿಸಿ, ್ಲ É ್ರ À ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರª¸ುUಳ ಸgಬರಾಜನ್ನು ಅತಿ ದPvಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದ£್ನು À À್ತ À À ್ಷÀ É À ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಸ್ಯದ ವಂಶೇತಿಹಾಸದಿಂದಲೂ ವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಆನುಷಂಗಿಕ ವಿ¨sಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳುವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಇವುಗಳ À À ್ಳ ಬೆ¼ªಣUಯ ಸgೂಪ ಮತ್ತು ಹgಡಿಕೆ ಸ¸್ಯÀ ಜಾತಿಗಳ ವರ್ಗೀಕgಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾದ É À Â É ್ವ À À À ಅಂಶವಾಗಿದೆ. 7. ನೀರ್ನಾಳ ಅಂಗಾಂಶ (ಕ್ಸೈಲಮ್) : (ಚಿತ್ರ 3.) ಸ¸್ಯÀ zೀಹದ ಎಲೆqUೂ ನೀರು É ್ಲ É À ಮತ್ತು ಲವಣಗ¼£್ನು ಸgಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಈ ಅಂಗಾಂಶ ಸಂಕೀರ್ಣ ರZ£ಯದು. À À À À É ಕಠಿಣವಾದ ಪೊರೆಗಳುಳ್ಳ ಈ ಅಂಗಾಂಶ ನಾಳವ್ಯೂಹದ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ರಸನಾಳ