ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೪೪೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಣಗಳ ಸಂಬೊರಿಜನೆಯ ಫೆಲವಾಗಿ. ಈ ಛರಿದೆಸ್ಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಛರಿದಸ್ಸು'ಳೆಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಒರಿದೊಯ ಕುಂಲಗಣವೊ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಆಕ್ಷರಗಳಮೃ ಬಿಪ್ಪಂಡುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲವುವೇಳೆ ಸೇರಿಉಂ ರಿಂದ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಗಳೆನುದೈ ಹೊರಿದುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಮ ಘಾ ಈ ಲುನ್ = ತನನ್ ತನ್ ತೆನೆ (ಬಹಾರ ಹಜಸ್ ಛರಿದಸ್ಪಿನಿರಿದೆ) ಎರಿಬುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಗಳಲ್ಲೆ ಮಾಪ೯ಡಿಸೆಬಕುಂ 1. ತನನುತೆನೆನ್ 2. ತನನ್>ತನ್ನ 3. ತೆನನ್ತನ್ 4. ತೆನನುತನುತಾನ್ 5. ತನನ್ >ತಾನ್ 6. ತನಾವ" 7. ಕವನ" >ತೆನ್ 8. ತೆನ್ತನ್ >ತಾನ್ 9. ತೆನ್ಠಾನ್ 10. ತನ" ತೆನ್ ಇಶ್ಯಾದಿ. ತುಂಲಗಣಗಳು ಹೆತ್ತರಲ್ಲೂ ಉರಿಟಾಗಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಚ್ಚು ಒರಿದುನೊರ ಹದಿನಾಲ್ಕು. ಚೆಮತ್ನಾರಮಯವೊ ಸ್ಸೂಗ್ರಿವೊ ಆದ ಈ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂ೯ ಸುಘು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಸಹ ಊ ಆಗಕ್ಯ, (ಎಫ್ಜಾಯೆ) ಅರದ್ದೇ ಭಾಷೆ : ಬ್ಯಾಬಿಲೊಆನಿಯನ್. ಹೀಬುತ್ರಿ, ಹಿಮ್ಯರೈಟ್ (ದಕ್ರಿಣ ಆರಬ್ಬಿಆ). ಅರಾಮೆಳೆಯಿಕ್. ಮೊನೀಷಿಯನ್. ಇಥಿರೊಯಕ್ ಮತ್ತು ಅರದ್ದೀ ಇರಿಥ ಎಪೈದ ನೈರುತ್ಯೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪೂಳೆನಭಾಷೆಗಳು ಸಿಮಿಟೆಕ್ ಭಾಷೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಬೈಬಲಿನ ವೆಂಶಾನುಕ್ರೆಮಬೌಯೆ ಪುಂರ ಅದರಿ ಎರಿಬುವನ ವರಿಶಪರಂಪೌಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇವ ಎರಿಬಾತನ ಮಗ ಸ್ಕಾಮ್ನೆ ಹೆಸರಮ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಿಊಕ್ ಭಾಷೆಗಳಿಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ವಊಮಾತೃಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಯುವಾಗ ಹುಟ್ಟೆತು ಊ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಆಊ ಝಾಗಿ ನಿಕಟ ಸುಂರಿಧೆಎರುವುದ ಲ್ಡದೆ ಮುಗಸ್ಸೂ ವಾಕ್ರಉಂಕ್ಷ್ಯಗಸ್ಸೂ ಕಂಡುಬರುವ ಊಣೀಯೆನ್ನು ಊರು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಯುವುದೆಬೀ ಒರಿದು ವೆಬಾಲ ಭಾಷೆಯಿರಿದ ಹುಟಿರುವರಿತೆಹವು ಎಯಿರಿತೆ ಸಿಮಿಟಿಪ್ ಭಾಷೆಗಳ ವೆಬಾಲಮಾತೃಕೆ ಸೆ೦ಊ೯ವಾಗಿ ಕಣ್ಯರೆಯುಗಿದೆ. ಎರಿದು ಸಾವರಾನೈವಾಗಿ ಭಾಎಸೆಲಾಗಿದ ಬೇರೆ ಯುವ ಐತಿಹಾಸಿಕಾಂಶೂಳೂ ಉಂ ರುವ ಪ್ರರಿಝಕ್ತ ಮೇಲೆ ನತುಂದಿಸಿರುವ ಜನ್ಮಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರದ್ದೀ ಭಾಷೆಯೊರಿದೇ ಆತ್ಮರಿತ ಕಿರಿಯದೆಂದೊ ಈಗ ಅದೊರಿದೇ ಜೀವಯಾಗಿದೆಯೆರಿದೂ ಊಹಿಸೇಗಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಸದೆ ಅರಬ್ಬರು ತೆಮ್ಮಬೌಗುಂಳಿಕ ಸ್ಥಾನದ ದೆಸೆಯಿರಿದಲೂ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಉಂಗುಂದರಿರಿದೆಲೂ ನೊಲ ಭಾಷೆಯ ಗುಣವನುತ್ನಿ ಹೆಚ್ಚು ಶುದ್ಧವಾಗಿ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ತುಟವಾಗಿ ತೆಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೆಣಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗ ತಮ್ಮೆದೇ ಆದ ಎಶಿಪ್ಪವಾದ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಆವುಗಳಮ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿರುವರಿತೆ ನೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿರಿಗಡಿಸಬಹುದು. 1 ಊ೯ ಸಿಮಿಟಿಕ್. (ಪ್ಯಾಬಿಲಿಣಂನಿಯೆವ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಿಳಿರಿಯೆನ್ ಇರಿಥವುಗಳು). 2 ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ವಾಯವ್ಯ ಭಾಗದ ಸಿಬುಟಿಕ್ (ಫೇಎನಿಯಯೆನ್, ಹೀಟ್ಟಾ ಆರಾಮೆಳೆಯಿಕ್). 3 ದಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನೈರುತ್ಯೆ ಭಾಗದ ಸಿಮಿಟಿಕ್. ಇದಮ್ನ ಉತ್ತೆರ ಅರಬ್ಬಿಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅರಬ್ಬಿರಿ, (ಹಿಮ್ಯರೈಟ್) ಎರಿದು ಎಭಾಗಿಸೆಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಕೆರಣಸಿದ್ಧರೂಪಗಳಲ್ಲಂ ಆಕ್ಷರಮಾಲಿಕೆಯೆಲ್ಲೂ ಶೆಬ್ದಗಳಲ್ಲೂ ದಕ್ರೆಣ ಅರಬ್ಬಿಆ ಭಾಷೆ ಕ್ಕೊಭಾಷೆಯಮ್ನ ತೂಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರೆಶೆ. 6ನೆಯ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ ಯೆಮೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹಿವಶ್ಚಿರೈಟ್ ಸಾಮವ್ರಹೈದ ಪತನವಾದ ಬಳಿಕ. ದಕ್ಷೆಣ ಆರದ್ದೀ ಮೃತಭಾಷೆಯುಯಿತು. ಉತ್ತರ ಅರಬ್ಬಿರಿ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲೇಷ್ಣಾ ತನ್ನೆ ಪ್ಪಂಹ್ಪವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಪೋನ ಸಯೊಳಿಧೆನೆಗಳು ಆರಲ್ವೇಯರ ನಾಗರಿಕೆತೆಯ ಚೆರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಶೆ.ನೂ 4,000 ನಷ೯ಗಳ ಹಿರಿದೆಕ್ಕೆ ಒಯ್ದರೊ ಪ್ಯಾಬಿರೊಳೆನಿಯೆನ್ ಶಾಸನಗಳು ಪ್ರೆಶ.ಮೊ. 3.000=500 ವರ್ಪಗಳ ಪಯಳಿಂತ ಹೇಂಗುತ್ತವೆ. ಹೀಸ್ತೂ ಶಾಸನಗಳು ಪ್ರೆಶ.ಮೊ. 1.500ರಿಂದ ಪುಂಝಊಯ್ಕದೆ. ಭಾಷೆ ಪ್ತಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತೆಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೂಣ೯ ಮಾಹಿತಿಗಳನತ್ನಿ ಒದಗಿಸಿಲ್ವ ಈಗ ಉಪಲೊಆಗದೆಲ್ಲಿರುವ ಆರದ್ದೀ ಲಿಪಿಗಳು 6ನೆಯೆ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವರಾತ್ತ ಕೆಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಭಾಷೆಗಳ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರದ್ದೀ ಭಾಷೆಗಳ. ವಬಖ್ಯ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ವಾಕ್ಯಗಳು ಚಿಕತ್ರೆ, ಬಹು ಏವರಿಸಲೂ ಪೋ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುವಷೆನ್ನುಹೇಳಲು ನೂರಾರು ಸುಂಳಿವೆ. ಗುಂ ಭಾವನೆಗೆಳನ್ನು ಹೇಳಬೆಣಾದರೆ ವ್ಯ೦ಜನಗಳ ಉಂರೂಗಎದೆ ಗಾಂದಗಳಿಗೂ ಕ್ರಿಉಂಳಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಸ್ನತಿಯಾಗಿರುವ ನೊರೇ ದೂರು ವೈಯಿನಗಳಿಂದ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಹಿನವನ್ನು ನಿವೆ೯ಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೆಬಾಲ ಪ್ರೆಕೃತಿಗಳ ಆಥ೯ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುಲ್ಕ ಮಾಡಟೇಕಾದಾಗ ಅವುಗಳೊಳಗಿನ ಸ್ಥರಗಳನ್ನು ಬದಉಂದರ ಉಂಕವೊರಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ಲೊಯಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರ ತುಂಕವೊಆ ನಿವಳಹಿಸ್ಸೂ ಹೀಗೆ ಸರಳವಾದ ಕ್ರಿರಿರರಾಪದಗಳಿಂದ. ಆಧಿಕ್ಯಾಥ೯. ಕಾರಕಾಥ೯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಥ೯ಕ ಭೂವಾಚಕಗಳು ನ್ಸೂನಫಾಸ್ತಾಂ. ಪ್ರೇಕ್ರೈತಿಯನತ್ನಿ ಹೀಗೆ ಬದಲಾಯಿಚೂಳ್ಳುವ ಸೌಂಭ್ಯ. ಬ್ದುಛಂಡಾರ ಹಾಗೂ ಪಯರ್ಶಿಯಾರಗಳ ಬಾಹುಳ್ಯ ಅರಬ್ಬಿಳಿ ಭಾಷೆಯ ಆಡಕೆವಾದೆ ರೈಲಿಗೆ ತುಂಬ ಉಂವಾಗಿದೆ. ಈ ಒರಿದು ಏಶಿಛಂದಿರಿದಲೂ ಶೆಬ್ದಕ್ಯೂದ್ಧಿಯಿರಿದಲೂ ಆರಬ್ಬಿಳೆ ಭಾಷೆ ಅನ್ಯೆಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಎನೆನ್ನೂ ಬೇಡರ. ವೊಯೊರಿದು ನನ ನಿಮಾ೯ಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪದಗಳನುಲ್ಕ ತೆನ್ನೆ ಘ್ರಕೃತಿರೂಪದ ಅಲ್ಪಸ್ಥಲ್ಫ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೊಲಕ ಕಲ್ಲಿಸಬಲ್ಡ ಸಿರಿವರಿತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಈ ಆರಿತರಿಕ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರೆಭಾವದಿರಿದಲೇ ಆದು ತನ್ನೆ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾಷೆಗಳು ನಾಶೆವಾಗಿದ್ಧರುಎ ತಾನು ಮಾಶ್ರ ಪುರಾತನ ಕಾಂದಿರಿದ ಇದುವರೆಗೂ ಉಳಿದುಕೆವಿಂಡು ಬರಿದಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧಮ೯ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ ಸೆಂಧಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಬ್ಬಿರು ಸೌಂಕೆ ಮತ್ತು ಚೆರ ಜೀವನೆವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲದೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಉಪಛಾಮ್ಳನಾಲ್ಕಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಗಳ ರಚನೆಯೆಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಉಂ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥೆಲ್ಪ ವ್ವತ್ಯಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊರಿದಿದ್ದರೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಗೆವಾಗಿ ತಿಂಯೆವೆಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯೆ ಸಾಹಿತ್ನಧಾಷಂರೊರಿದು ಅವರಪ್ಲೋ ಆದ್ದರಿಂರಲೆ ಮೆಕ್ಕದ ಅರಬ್ಬಿಳ ಕವಿಗಳೆ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಇರಾಕಿನ (ಮೊಸೊಟೇಮಿಯೆ) ಅರಸೆರೂ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯದ ದೊರೆಗಳೊ ತೆಮ್ಮೆಉಪಭಾಷೆಗಳು ಭಿನ್ನೆನಾಗಿದ್ದರೂ ಮೆಚೆಜಹ್ಟದ್ದರು. ಇಸ್ಪಾಮ" ಧೆರ್ಮ ಹೆರಡಿದ ಮೇಲೆ ಕುರಾನು ಕುರೈಷಿಗಳ (ಉತ್ತರ ಆರಜ್ಮೀ ಮಾತನಾಡುವ ಕುಲ) ಭಾಷೆಯೆನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಣ ದೇರ್ಕೆಯೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ಪು ಮಿಕ್ನಲ್ಲ ಕುಲಗಳ ಉಪಭಾಷೆಗಳನೊ೩ ಹಿರಿದಕ್ಕ ಹಾಕಿತು. ಕುರಾನಿನ ಉಪದೆಆಶಗಳು ಹೆರಡಿದೆಡಲ್ಸ ಅರೇಬಿಯದ ಪ್ರಫಾದಿಯ ಕುಟುಯಿದ ಜನರೊ ಆತನ ಸಂಗಡಿಗರೂ ಕತಿರಾನಿನ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಉಂಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದುರರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರೆವಾದಿಯೆ ಆಚರಣೆಯ ಝಾಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರೇಸೆಲು ತೊಡಗಿದುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಲೇಖನವಾಚೆಮ್ಳೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊರಿದಿದುವು. ಸಾಂಜಿಕೆ ಜೀವನವನ್ನು ಧಾಮಿ೯ಕ ತಲೆಹದಿಯೆ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸುವುರ್ದಶ್ಚಿಗಿ ಕುರಾನಿನ ಡ್ಯದೆಶಾಸ್ತ್ರವನುತ್ನಿ ವೋದಿಸಿದವಲ್ಸದೆ ಎದ್ಯಾಪ್ಪಂರಣ ಕಾಯೊಗಳನುತ್ನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುದವು. ತಕ್ಲಲವಾಗಿ ಹೊಸ ಶೆಬ್ದಗಳ ನಿಮೆರ್ನಣ, ಪೂನಶೆಚ್ಹಿಗಳಿಗೆ,