ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೪೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಗಾಂಶಶಾಸ್ರ್ತ (ಸ¸್ಯÀ ಗ¼ಲಿ) À ್ಲ ಕೋಶUಳಿಗಿಂತ ಪªುುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತz.É ನೀರ್ನಾಳ ಕೋಶU¼ು ಮತ್ತು ನೀರ್ಗೊ¼ವೆ À ್ರ À ್ತ À À À ಕೋಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಅಜೈವಿಕ ನಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀರ್ನಾಳ ಅಂಗಾಂಶ ಸ¸್ಯÀ zೀಹP್ಕÉ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆಧಾರª£್ನು ಕೊಡುವುದಲದೆ ಕೆಲವು ಪgಂಕಿಮ É À À ್ಲ É ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಸ್ಯಕೋಶದ ಚಯಾಪಚಯಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಈ ಅಂಗಾಂಶP್ಕÉ ಮೂಲವರ್zನ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನೀರ್ನಾಳªಂದೂ Às É ಆನುಷಂಗಿಕ ಬೆ¼ªಣUU¼ುಳ್ಳ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ನಾಳPೂರ್ಚ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ É À Â É À À À À À ಆನುಷಂಗಿಕ ನೀರ್ನಾಳವೆಂದೂ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ನೀರ್ಗೊಳವೆಗಳ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ನೀರ್ನಾಳPೂೀಶU¼ು ಈ ಅಂಗಾಂಶದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಶಜಾಲಗಳಾಗಿರುತ್ತª. É À À É ನೀರ್ಗೊ¼ವೆ ಕೋಶU¼ು ಎಲ್ಲ ಕqU¼ಲಿಯೂ ಕಠಿಣಪೊರೆUಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ À À À É À À ್ಲ À ಪಾಶ್ರ್ವಪೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಸುಲಭ ಪೊರೆಕುಳಿ ಅಥವಾ ಪಾತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆವೃತಸೀಮಾಪಾತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ, ಕೋಶದ್ರವರಹಿತ, ಕೋನಾಕಾರ ಅಥವಾ ಬಹುಮುಖ ಆಕಾರU¼ಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತª.É ಈ ಕೋಶUಳ ಮೂಲಕೋಶ ಪೊರೆU¼ು À À ್ತ À À À ಕೋಶª£್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿ, ಕೇವಲ ಪಾತUಳ ಮೂಲಕ, ಇತರ ಕೋಶUಳಿಗೆ À À À À ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವು; ಅಲ್ಲದೆ ಬಲಿತ ನೀರ್ಗೊಳವೆ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಕೋಶಪೊರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಗುರಾಕೃತಿ, ಹುರುಳಿ ಆಕೃತಿ, ಏಣಿಯಾಕೃತಿ, ಜಾಲಾಕೃತಿ, ಅಥವಾ ಸುಲ¨sಪಾತU¼£್ನು ಹೋಲುವ ಕಠಿಣಾಂಶU¼£್ನು ಹೊಂದಿರುವುವು. À À À À À À À ಕೆ¼ªುಟ್ಟದ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಉಂಗುರಾಕೃತಿಯ ಕಠಿಣಾಂಶU¼£್ನು, ಕೆ¼ªುಟ್ಟದ ದ್ವಿzಳ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ À À À À À À À À À À À À ಏಣಿ ಆಕಾರದ ಕಠಿಣಾಂಶU¼£್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀರ್ಗೊ¼ªU¼£್ನು ಕಾಣಬಹುದು. À À À À É À À À ಕೆಳ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವರ್Uಗಳ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ನಾಳಾಂಶU¼ು ಒಂದP್ಕೂಂದು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ À À À À À É ನಾಳPೂೀಶª£್ನು ರಚಿಸುತª. ಈ ಕೋಶU¼ು ರಂzsªÅÀ ಳವಾಗಿದ್ದು ಕಠಿಣಾಂಶU¼£್ನು É À À ್ತ É À À ್ರÀ ್ಳ À À À ಮತ್ತು ಪಾತU¼£್ನು ಹೊಂದಿರುವುವು. ಎರqು ಕೋಶU¼ು ಸೇರುವ ಸ್ಥ¼U¼ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ À À À À À À À À À ರೀತಿಯ ರಂzsUಳಿದ್ದು ಈ ಭಾಗU¼ಲ್ಲಿ ರಂzsU¼ು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಹೆZ್ಚು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ್ರÀ À À À ್ರÀ À À À ಇರುವ ರಂzsU¼ುಳ್ಳ ನಾಳಾಂಶPೂೀಶ ಹೆZ್ಚು ವಿಕಾಸUೂಂಡಿದೆಯೆಂದು ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ್ರÀ À À É À É ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ರ್ಯಾನೇಲೀಸ್ ಗುಂಪಿನ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳ ಅಂಗಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗ¼ು ಸ¸್ಯÀ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗ¼£್ನು À À À ಒದಗಿಸುವುವು. ಅವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ನೀರ್ನಾಳ ಅಂಗಾಂಶUಳಿದ್ದು, À À ಅವುಗ¼ು ನೀರ್ನಾಳ ಅಂಶUಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಎರqು ಹಂತU¼ಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. À À À À É ಮೂಲ ಮತ್ತು ಆನುಷಂಗಿಕ ನೀರ್ನಾಳ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ¨ೀದ£U¼ು À ್ರ És À À À ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಈ ಎರqು ಅಂಗಾಂಶUಳ ಮzs್ಯÀ zಲಿgುವ ಸಂಕªುಣ ನೀರ್ನಾಳ À À À ್ಲ À ್ರ À ಅಂಗಾಂಶUಳ ಗುಣವಿಶೇಷU¼ು ಅಗv್ಯÀ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸz್ಯÀ P್ಕ,É ನೀರ್ನಾಳ ಅಂಗಾಂಶUಳ À À À À ವಿಕ¸£ದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಶU¼ು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. À À À À 8. ರ¸ನಾಳ ಅಂಗಾಂಶ (¥s್ಲೂೀಯೆಮ್) : (ಚಿತ್ರ 9). ಇದು ಕೇವಲ ಖಚಿತ À É ನಾಳಾಂಶUಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಸ¸್ಯÀ ದ ಆಹಾರ ಸಾಗuಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. À É ಮೂಲವರ್zನ ಅಂಗಾಂಶUಳಿಂದಲೂ ನಾಳPೂರ್ಚಅಂಗಾಂಶUಳಿಂದಲೂ ಉದ್ಭವಿಸುವ Às À À À ಈ ಅಂಗಾಂಶ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ ನಾಳಾಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ, ಬಲಿತ ರ¸ನಾಳPೂೀಶU¼ು, ಕೋಶPೀಂದgಹಿತ ಕೋಶzªª£್ನೂ ಅಂತರ್Uತ ವ¸ುU¼£್ನೂ À É À À É ್ರ À ್ರÀ À À À À À್ತ À À À ವರ್ಣಧಾತುಗ¼£್ನೂ ಹೊಂದಿರುವುದು. ರ¸ನಾಳPೂೀಶUಳ ಪಾರ್ಶಗ¼ಲಿgುವ ಸಂಗಾತಿ À À À É À ್ವ À ್ಲ À (ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್) ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ರಸನಾಳ ಪರೆಂಕಿಮ ಕೋಶಗಳು ಸಜೀವಿಕೋಶಗಳಾಗಿದ್ದು ಸಂಗಾತಿಕೋಶದ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದ ರಸನಾಳ ಕೋಶದ ಕಾರ್ಯಗ¼£್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಎಂದು ಅನೇಕgು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿgುವgು. À À À À À ರಸನಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಕೋಶಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಒಂದೇ ಮೂಲಕೋಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯಿದೆ. ಅನಾವೃತಬೀಜಸ¸್ಯÀ U¼ಲಿಯೂ À À ್ಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರ¸ನಾಳ ಅಂಗಾಂಶವಿದ್ದು, ಸಂಗಾತಿಕೋಶUಳ ಬದಲು ಕೆಲವು ಅಂಟುದವ À À ್ರ ಕೋಶUಳಿದ್ದು, ಅವುಗ¼ು ಸಂಗಾತಿಕೋಶU¼ಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುವೆಂದೂ À À À À ಹೇಳಲಾಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 10). ಕೆಲವು ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಟುವಸ್ತುಗಳ ಕೋಶUಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವ£್ನು ಒಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಯೋಗUಳಿಂದ À À ್ಪ ್ರ À ಬಲಿತ ನಾಳಾಂಶPೂೀಶU¼ಲ್ಲಿ ಕೇಂದª¸ುU¼ು ಅಜ್ಞಾvವಾದgೂ ನ್ಯೂಕಿಯೋಲಸ್‍ಗ¼ು, É À À ್ರ À À್ತ À À À À ್ಲ À ಪಿಷ್ಟವಸ್ತುಗಳು, ಅಂತರ್ಗತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ರ¸ನಾಳPೂೀಶU¼ು ಒಂದgªುೀಲೊಂದು ಜೋಡಿಸಿದ ನಾಳU¼ಂತಿದ್ದು, ಜೋಡuಯ À É À À À É À À É ಭಾಗU¼ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಂzsUಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಎರqು ಕೋಶUಳ ಮೂಲಕೋಶ À À ್ರÀ À À À ಪೊರೆUಳಿಗೆ ಸಂಬಂzsªೀರ್ಪಡಿಸುವ ತಂತುಗ¼ು ಇರುವುವು. ಈ ತಂತುಗಳ ಮೂಲಕ À À É À ಕೋಶzªದ ಪೊರೆU¼ು ಸಂಧಿ¸ುವುವು ಮತ್ತು ಆಹಾರಾಂಶUಳ ವಿನಿಮಯ ನqಯುವುದು. ್ರÀ À À À À À É ಎರqು ರ¸ನಾಳ ಕೋಶUಳ ಮzs್ಯÀ zಲಿgುವ ಈ ರಂzsಬಾಗP್ಕÉ ರಂzs¥ಟ್ಟಿ (ಸೀವ್‍ಪೇಟ್) À À À À ್ಲ À ್ರÀ s ್ರÀ À ್ಲ

45

ಎಂಬ ಹೆಸರುಂಟು. ಚಳಿಗಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಂಧ್ರಗಳು ಕ್ಯಾಲಸ್ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿºೂೀಗುವುವು. ರಂzs¥ಟಿU¼ು, ಕೆಲವು ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ¸g¼ರೀತಿಯವಾಗಿದ್ದು, É ್ರÀ À ್ಟ À À À À s À À À ಕೆಲವು ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಬಾಗಿದಂತೆ ಜೋಡಿಸಲಟಿgುವುದರಿಂದ ಅವುಗ¼ು ಕ್ಲಿµ¥ಟ್ಟಿ ಎಂದು À À ್ಪ ್ಟ À À ್ಟÀ À ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುವು. ಎರಡು ರಸನಾಳಕೋಶಗಳ ಪಾಶ್ರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಪಟ್ಟಿಗಳಂತೆ ಕಂಡುಬರುವ ಭಾಗUಳಿಗೆ ಜಾಲರಿಕೇತU¼ಂದು ಹೆ¸gು. ರ¸ನಾಳPೂೀಶUಳ ಪೊರೆU¼ು À ್ಷ ್ರ À É À À À É À À À ತೆ¼ಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿ ಕೋಶUಳ ಸಂಬಂzsUಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಶU¼ು ್ಳÀ À À À À À ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಆನುಷಂಗಿಕ ರಸನಾಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮೂಲವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಉತತಿಯಾಗುವ ಮೂಲರ¸ನಾಳ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆ¼ªಣUಯ ಅಂತ್ಯಕಾಲಗ¼ಲ್ಲಿ ್ಪ ್ತ À É À Â É À ಉಂಟಾಗುವ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ರಸನಾಳ ಅಂಗಾಂಶ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧದ ರಸನಾಳ ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ಸ¸್ಯÀzೀಹzಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಈ ಎರqು ಅಂಗಾಂಶUಳಿಂದ À À À É À À À ನಾರುಅಂಗಾಂಶUಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಆಗುವುದುಂಟು. À 9. ಹಾಲ್ಗರೆಯುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳು (ಲ್ಯಾಟಿಸಿಫಿರಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ) : (ಚಿತ್ರ 14) ಬಿಳಿ ಹ¼ದಿ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಹಿತ ಹಾಲಿನಂಥ ದªª¸ುª£್ನು (ಲೇಟೆಕ್ಸ್) ಒಸgುವ ಕೆಲವು À ್ರ À À À್ತ À À À ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ಅಪೋಸೈನೇಸೀ (ಕಣಗಿಲೆ ಜಾತಿಯ ಕುಟುಂಬ), ಆಸ್‍ಕ್ಲಿಪಿಡಿಯೇಸೀ, À À À  ಮೊರೇಸೀ (ಆಲ ಅರಳಿಜಾತಿ), ಯೂ¥sೂರ್‍ಬಿಯೇಸೀ (ಕಳಿUಳ ಜಾತಿ) ಮುಂತಾದ É ್ಳ À ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ರಬ್ಬರ್, ಓಪಿಯಂ ರ¸, ಕಳಿಹಾಲು, ಎಕ್ಕzಹಾಲು ಇತ್ಯಾದಿ À À À ್ಳ À ಸಸ್ಯಗಳ ಹಾಲು ಈ ಕೆಲವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪದರಗಳಂತಿರುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲqುವುವು. ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಸಸಾರಜನಕ ವ¸ುU¼ು, ಮೇಣಗ¼ು, ರೆಸಿನ್‍ಗ¼ು ್ಪ À À್ತ À À À À ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವಾದ ಹಾಲುರಸಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅಥವಾ ಶೇಖರಿತ ಆಹಾರಾಂಶಗಳಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಡಿಬ್ಯಾರಿ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೀಲುಗಳಿಂದಾದ ಸ್ಫುಟ ಹಾಲುರಸದ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ರೆಂಬೆU¼ಂತೆ ಪ¸ರಿಸುವ ಅಸ್ಫುಟ ಹಾಲುರ¸ದ ಅಂಗಾಂಶU¼ಂದು ಎರqು ವಿzsUಳಿವೆ. À À ್ರ À À À É À À À ಅಸ್ಫುಟ ಹಾಲುರ¸ದ ಈ ಅಂಗಾಂಶ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಬೇರುಗ¼ು ಮತ್ತು ಕಾಂಡU¼ಲ್ಲಿ À À À À ಹರಡಿರುವುದು. ಉದಾ: ಅಪೋಸೈನೇಸೀ, ಯೂಫೋರ್‍ಬಿಯೇಸೀ ಸಸ್ಯಗಳು, ಆಸ್‍ಕ್ಲಿಪಿಯಡೇಸೀ ಸ¸್ಯÀ U¼ು ಅಸ್ಫುಟ ಹಾಲುರಸ ಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು ಹೊಂದಿರುವುವು. À À À À À ¨sೂಣದ ಕೆಲವು ಅಂಶUಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ, ಈ ಅಂಗಾಂಶ, ಬೀಜದ ಮೊಳೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ À ್ರ À ಸµವಾಗಿ ಕಾಣಬರುವುದ£್ನು, ಪಪಾವgೀಸೀ, ಕ್ಯಾರಿಕೇಸೀ ಇತ್ಯಾದಿ ಕುಟುಂಬದ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ್ಪ ್ಟÀ À É À À ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ಫುಟ ಹಾಲುರಸ ಅಂಗಾಂಶU¼ಲ್ಲಿ ಅಡ¥ೂರೆU¼ು ನಶಿಸಿಹೋಗುವುದರಿಂದ À À ್ಡ É À À ಕೊಳªU¼ು ಒಂದೇ ಸಾಲುಗ¼ಲ್ಲಿ ಹgಡಿರುವುವು. É À À À À 10. ಆನುಷಂಗಿಕ ಅಂಗಾಂಶU¼ು : ಆನುಷಂಗಿಕ ಬೆ¼ªಣUU¼ುಳ್ಳ ಕೆಲವು ದ್ವಿzಳ À À É À Â É À À À ಸಸ್ಯಗ¼ À ಮತ್ತು ಅನಾವೃತಬೀಜಸಸ್ಯಗಳ ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಮೂಲಅಂಗಾಂಶಗಳ ಹೊರ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುವು. ಇವುಗ¼£್ನು ¥s¯ೂಜಿನ್, ಪೆರಿಡªiರ್ï ಮತ್ತು ಈ ಎರqು ಅಂಗಾಂಶUಳ À À É É À À À ಮzs್ಯÀ ದ ¥sಲಮ್ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಭಾಗUಳಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾರ್ಕ್‍ಕೆಂಬಿಯಂ É À ಅಥವಾ ತೊಗmªರ್zನ ಅಂಗಾಂಶUಳಿಂದ ಈ ಅಂಗಾಂಶU¼ು ಉತತಿಯಾಗುವುವು. É À Às À À À ್ಪ ್ತ ಹಾಗೆಯೆ, ಮೂಲವರ್zನ ಅಂಗಾಂಶ ಕೂಡ ಇತರ ಮೂಲ ಅಂಗಾಂಶUಳ ಪೂರ್ಣ Às À ಬೆ¼ªಣUಯ ಅನಂತg,À ಪುನಃ ಕಾರ್ಯಾgಂ¨sªiÁಡಿ, ಅಂತgUುಚ್ಛವರ್zನಅಂಗಾಂಶU¼£್ನು É À Â É À À À À À Às À À À ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು. ಅಂತರಗುಚ್ಛವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ನಾಳಕೂರ್ಚವರ್ಧನ ಅಂಗಾಂಶU¼ು ಜೊತೆUೂಡಿ ವರ್zನ ಅಂಗಾಂಶªರ್vುಲಗ¼£್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುವು. À À À Às À À À À ಈ ರೀತಿಯ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಆನುಷಂಗಿಕ ಬೆ¼ªಣUUಳಿಂದ ಸ¸್ಯÀ zೀಹ ದ¥ನಾಗುವ É À Â É À É ್ಪÀ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆನುಷಂಗಿಕ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ವರ್ಧನಅಂಗಾಂಶವರ್ತುಲಗಳು, ಹೊರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆನುಷಂಗಿಕರಸನಾಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಒಳಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆನುಷಂಗಿಕ ನೀರ್ನಾಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುವು. ಈ ಬೆ¼ªಣUಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ನಾಳಅಂಗಾಂಶದ ಹೆZ್ಚು ಬೆ¼ªಣUಯಿಂದ É À Â É À É À Â É ರಸನಾಳಗಳ ಮಧ್ಯೆಯಿರುವ ಕೆಲವು ಪರೆಂಕಿಮ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಕಿರಣಗಳಂತೆ ಪ್ರಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆನುಷಂಗಿಕಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವರ್ಧನಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಈ ರೇಖೆಗಳಿಗೂ ತಿರುಳು ಅಂಗಾಂಶUಳಿಂದ (ಪಿತ್) ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಪಟಿಯ ಹೊರತಿರುಳಿನ ಪzgzªgಗೆ ಹgqುವ À ್ಟ À À À À É À À ರೇಖೆಗಳಿಗೂ ಸಾಮ್ಯವಿದ್ದು, ತಿರುಳುಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ, ಈ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಮzs್ಯÀ gೀಖೆU¼ು ಎಂದು ಹೆ¸gು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎರqು ರೀತಿಯ ಮzs್ಯÀ gೀಖೆU¼ು É À À À À À É À À ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರುಗಳ ಸಾಗuಯ ಕಾರ್ಯಗ¼ಲ್ಲಿ ಭಾಗªಹಿಸುವುವು. É À À ಋತುಮಾನUಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ವರ್zನಅಂಗಾಂಶU¼ು ಎರqು ರೀತಿಯ À Às À À À ಗಟ್ಟಿಮರದ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುವು. ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವರ್zನಅಂಗಾಂಶ ಅನೇಕ ನಾಳU¼ು ಮತ್ತು ಪಾತU¼ುಳ್ಳ Às À À À À