ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೪೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


48

ಅಂಗೋಲ ದಾರ - ಅಂಚೆ ಇತಿಹಾಸ

ಅಂಗೋಲದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ಯಮಗಳು ಪರಕೀಯರ ಸ್ವಾದೀನದಲ್ಲಿ.É ಇತ್ತೀಚೆಗ,É ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಲ್‍ಸಾóರ್‍ನ ಆಡಳಿತ್ತದಲ್ಲಿ, ಅಂಗೋಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ದೇಶದ ಪಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು.

ಅಂಗೋಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಆಡಳಿತ 1953ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರಾಂತಗಳ ಶಾಸನ ಮತ್ತು 1955ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಂತಾಧಿಪತಿ (ಗವರ್ನರ್) ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರಾಂತಸಚಿವನಿಗೆ ಈತ ಜವಾಬ್ದಾರ. ಕಾನೂನು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ಈತನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತು.್ತ ಅವನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನುಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ, 26 ಸದಸ್ಯರನ್ನೂಳಗೂಂಡ ಶಾಸ£¸¨ಯೊಂದಿತು.್ತ ಅದರಲ್ಲಿ 18 ಮಂದಿ ನೇರವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ À À És ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು. 8 ಮಂದಿ ನಿಯಮಿತ ಸದಸ್ಯರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ Às ಶಾಸನ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರಾಂತಾಧಿ¥ತಿ ಈ ಸ¨ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪqಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇಶವನ್ನು És 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದರು; ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೂ ಉಪಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನುಪೌರಸಂಸ್ಥೆಗ¼ನ್ನಾಗಿಯೂ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಗೋಲದ ಸ್ವಾತೆಂತ್ಯ ಹೋರಾಟ ಬಹಳ ವರ್µಗಳ ಕಾಲ ನqದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ À ್ರ ಮಂದಿಯ ಬಲಿದಾನದೆ.ಂದಿಗೆ ರPಪಾತ ನqದೆ. 1975ರಲ್ಲಿ ಸತೆಂತಗೂಂಡಿತು. ಈಗ ್ತÀ ್ವ À ್ರ É ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ತರಿತಗತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.É ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿದ್ದ À ್ವ À À ್ತ ¨sಯಂಕರ ನಿದ್ರಾವಾತರೂೀಗವನ್ನು (ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್‍ನೆಸ್) ತಡಗಟಲಾಗಿದೆ. ಸಿಡುಬು, É À ್ಟ ಕಾಲರ, ಪೇಗು ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳನ್ನುತಡಗಟಲು ಬೇಕಾದ ಏರ್ಪಾಟುಗಳಾಗಿವೆ. ್ಲ É À ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸತೆಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು, ಕುಷರೂೀಗಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದಗಳು ್ಪ್ರ.É À À ್ಠ É

 À

ಇವೆ. ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾ¸P್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಆವ±್ಯÀ Pತೆಗೆ s À À ಬೇಕಾದ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕ¯ಗಳ ಶಿಕಣವೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.É 2002ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂಂಡ ಸಿವಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅಂಗೋಲ ತನ್ನÀ ದೇಶವನ್ನು ಪುನರ್ನಿಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.É ಅಂಗೋಲ ಕೃಷಿಪದಾನವಾದ ದೇಶ; ಉಷªಲಯದ ಬೆ¼ಗಳಿಗೆ ಪ¸್ಥ¨ೂಮಿ ಭಾಗದೆ.ಿ,್ಲ ್ರ s ್ಣ À

 Às

ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉಪಯುಕ್ತ ಮರಗಳು, ಕಾಫಿ, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ, ಕತ್ತಾಳೆ ನಾರು, ಸP್ಕÀರೆ ಮುಂತಾದವು ರಪಾಗುತ್ತವೆ.É ಹತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದೆ. ಎಲ್ಲªನ್ನೂ ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ರ¥್ತು s್ತ À ್ತ ್ತ Às ಮಾಡುತ್ತಾರ.É ಉತ್ತವೆುವಾದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ದ£Pರುಗಳು, ಆಡು, ಮೇಕೆ, ್ತ À ÀÀ À À ಕುದುರೆ, ಕುರಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನುಸಾಕುತ್ತಾರ.É ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾರPವಾಗಿರುವ ಟೆm್ಸÉ ್ಸ ಎಂಬ ನೊಣ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿ ಹೆZು.್ಚ ಕಬಿಣ ಮತ್ತು ್ಬ ತಾಮ್ರ ಅಧಿಕ ಪªiÁಣದಲ್ಲಿ ದೊರPುತ್ತವೆ.É ಕ¯u್ಣ É ದೊರPುತದೆ.ಬುದು 1955ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದು,

À ್ತ ್ಲÉ À ್ತ É 1958ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದೆ.ೆ ಪ್ರಾರಂ¨sವಾಯಿತು. ವರ್µಕ್ಕೆ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಟನ್‍ಗ¼µ್ಟು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆ ದೊರPುತ್ತಿದೆ.É ಅಂಗೋಲ ಆಫಿPªೀ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲೋತ್ಪಾದೆ.ೆ ಮಾಡುವ ದೇಶ. ಚಿನ್ನ,

 É

ಸೀಸ, ಕಲಿದೆ.ದÀ ಲು, ಅಲ್ಲಲೇ ದೊರPುತ್ತವೆ.É ಲುಂಡಾ ಎಂಬ ಜಿಲೆಯಲ್ಲಿ ವಜದ ಗಣಗಳಿವೆ. ್ಲ ್ಲÉ À ್ತ ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಪ¸್ಥÀ ¨ೂಮಿ ಪದೇಶದೆಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯzುತ್ಪಾzನೆ

s

್ರ É À ¨sರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾರಂ¨sವಾದದೆ.ದು ಇತ್ತೀಚೆಗ.É ರೈಲೆ, ಉತ್ತವೆು ಭೂಮಾರ್ಗಗಳು ್ವ ್ತ À À ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ರ¸ಗಳಿದ್ದರೂ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬೆ¼ಯಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚಿಗೆ ್ತÉ À ್ಚ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಾನುಕೂಲಗಳು ಆವ±್ಯÀ P.À (ಪಿ.ಕೆ.ಎಸ್.; ಎ.ಎಂ.) ಅಂಗೋಲ ದಾರ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇ.80 ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಶೇ.20 ಹತ್ತಿಯ ಮಿಶಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪªiÁಣವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ದಾರವನ್ನು ್ತ

ಷರ್ಟಿನ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಬೆ¯ಯ ಇತರ ಉಡುಪುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರ.É ಅಂಗೋಲ ದಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಣೆದಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒರಟು ಹಾಗೂ ್ಣ ತುಂಡು ಬಗೆಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಗೋಲ ಬಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿಹಾಸಿನ ಮತ್ತು ಅಂಗೋಲ ಹೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಸಾದಾ ಅಥವಾ ಮೂಲೆ (ಟ್ವಿಲ್) ನೇಯ್ಗೆಯದಾಗಿರುತ್ತ್ತದೆ. (ವಿ.ಎಸ್.ವಿ.)

ಅಂಗ್ರಮೈನ್ಯು : (ನೋಡಿ- ಅಹ್ರಿಮನ್). ಅಂಚೆ ಇತಿಹಾಸ : ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಜನರೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ

ಸರ್ಕಾರಗಳೂ ಪರ¸ರವಾಗಿ ಸಂಪರ್Pವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ¥ಡಿಸಿಕೊಳುವು ದಕ್ಕೂ ವ್ಯªಹಾರಗಳನ್ನು À ್ಪÀ À ್ಳ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗಿರುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಕಮ್) ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಂಚೆ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ಬಹು ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪªರ್ದೆ.ಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.ದÀ ಚಕ್ರಾದಿ¥ತೆ್ಯÀ ಗಳ ಕಾಲದಲಿಯೂ ಅಂಚೆ

 Às

ü À À ್ಲ ವ್ಯª¸್ಥÉಯಿದ್ದುದೆ. ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಚಕ್ರಾದಿ¥ತೆ್ಯÀ ಗಳಿಗೆ ಒಳ¥ಟಿದೆ.ದÀ ವಿಶಾಲವಾದ ü À À À ್ಟ ಭೂ ಪದೇಶಗಳನ್ನುಹಿಡಿತ್ತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೂಂಡು ಆಡಳಿತ ನq¸ಲು ಈ ವ್ಯª¸್ಥÉ ಅಗತೆ್ಯÀ ವಾಗಿತು.್ತ ್ರ É À À À À ್ಲ É ಬಹು ಪುರಾತನವಾದ ಪರ್ಷಿಯ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿತ್ತೆಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅನಂತರ ಬಂದ ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ನರೂ ಅಲ್ಪ್ರ.ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ

ವ್ಯª¸್ಥÉ ಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೂಂಡಿದ್ದರು. ರೋಮನ್ ಚಕ್ರಾದಿ¥ತೆ್ಯÀ ದ ಕಾಲದಲಂತೂ ಈ ವ್ಯª¸್ಥÉ ü À ್ಲ ಬಹಳ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿತು. ಈ ಚಕ್ರಾದಿ¥ತೆ್ಯÀ ಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಅನಾಗರಿಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ್ತ ü À À À ಬಂದಾಗ ಅಂಚೆಯ ವ್ಯವ¸್ಥÉ ಯೂ ಅಳಿಸಿಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪತೆಗಳನ್ನುಒಂದೆqಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡೆಗೆ ್ರÀ À À À ಸಾಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯÀ ಯುಗದೆ.ಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ À ್ಲ ಈ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳೂ ವರ್ತಕ±ೀಣಿಗಳೂ É್ರ ಈ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.ದÀವು . ಕಮೀಣ ಯುರೋಪಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇದರ ಆವ±್ಯÀ Pತೆಯ ್ರ É ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದವರೊಂದಿಗೆ ನqಸುತ್ತಿದೆ.ದÀ ಪ್ರ.À ವ್ಯªಹಾರವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕೆ ವಿರೋದೆ.ವಾಗಿರzಂತೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿಯವರ ಪ್ರ.ಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ವ್ಯವ¸್ಥÉ ಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವರªiÁನವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವು ದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೆಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನªರಿಕೆಯಾಯಿತು. 17ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೆ¼ಯಿತು. ಥಾಮಸ್ ವಿದರಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಬುವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ವ್ಯವ¸್ಥÉ ಯನ್ನು ಬಹ¼ವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ. ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಅಂಚೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿದ; ಅಂಚೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ; ಪತಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದ ದೂರಕ್ಕೆ ತP್ಕÀ ಂತೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ; ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತು ಮೈಲಿಗ¼ಂತೆ ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿಯೂ ಇವು ಸಾಗುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ. ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರಮಾನವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ 17ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾಯಿತು. ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಂದು ವರಮಾನ ದೊರಕುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿಯವರಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪರಿಹಾರಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಅಂತೂ 19ನೆಯ ಶತಮಾನದ ನ‌ಡುಗಾಲದªರಗೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಹಕ್ಕು ಇತ್ತು. ಪೆನ್ನಿ ಪೋಸ್ಟ್ : 1680 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮªತಿದ ಪೆನ್ನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಬ ವ್ಯª¸್ಥÉ

ಅಂಚೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ತಂದಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ 14ನೆಯ ಲೂಯಿ ದೊರೆ ಮಿತ¥ªiÁಣದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಮವೊಂದನ್ನು ಪಯೋಗಿಸಿದ್ದ. ್ರÀ À

À ್ರ ಲಂಡನ್ನಿನ ವಿಲಿಯಂ ಡಾಕ್ರಾ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಫಾನಿನ ಪಯೋಗದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಪqದೆ. ್ರ ್ಸ ್ರ ಈ ಪೆನ್ನಿ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ. ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸ¨ೀಕಾದ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ತೂಕದೆ.ರಗಿನ ಎಲ್ಲ ಲಕೋಟೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿಯ ದರದ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ. ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕೊಡ¨ೀಕಾಗಿತು. ್ತ ಹತೆ್ತು ಪೌಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದೆ.ರಗೆ ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನುವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿತು.್ತ ಲಂಡನ್ನಿನ ಹಲವು ಕqಗಳಲ್ಲಿ ಪತೆಗಳನ್ನುಸಂಗಹಿಸಲು ನೂರಾರು ಕೇಂದಗಳು ತೆರಯಲ್ಪಟ್ಟವು . ್ರÀ À À À

 À

ಇವುಗಳನ್ನುವಿಂಗಡಿಸಿ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಾರೀಖಿನ ಮುದ್ರೆ ಒತುವು ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರು ್ತ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದುವು. ಲಂಡನ್ ನಗರದೊಳಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 4-12ರವರೆಗೆ ಬಟವಾಡೆಗಳಾಗುತ್ತಿದೆ.ದÀವು . ಲಂಡನ್ನಿನಿಂದ ಆಚೆಗೂ ಹತೆ್ತು ಹದಿನೈದು ಮೈಲಿಗಳ ಫಾಸ¯ಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಟವಾಡೆಯ ಸೌಲ¨s್ಯÀ ªೀರ್ಪಟ್ಟಿತೆು. ಮೊದªೂದಲು ಡಾಕ್ರಾ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತಾದರೂ ಕ್ರಮೇಣ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಹP್ಕು ತನ್ನÀ ದೆಂದು ತPರಾರು ಹೂಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ರಾ ಈ ವ್ಯª¸್ಥÉ ಯನ್ನು ಬಿಡ¨ೀಕಾಯಿತು. ಡಾಕ್ರಾನ ನಿರ್ಗಮನವಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪೆನ್ನಿ ಅಂಚೆ ಪದ್ಧತಿ ಬಹುಕಾಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಂಚೆ ಕZೀರಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಯಿತು. ಮಜಲುಗಾಡಿ, ರೈಲು ಅಂಚೆ : 18ನೆಯ ಶತಮಾನದೆಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ವ್ಯª¸್ಥÉ ಬಹ¼ವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿತು. ರ¸ಗಳು ಅಭಿªೃÀ ದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವು . ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಮಜಲುಗಾಡಿ

್ತÉ À À (ಸೇಜ್‍ಕೋಚ್) ಪಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಮೊದªೂದಲು ಅಂಚೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನುಸಾಗಿಸಲು ್ಟ ಅಂಚೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಜಲು ಗಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ¼ತೆ£ದೆಲ್ಲಿ ಪತೆಗಳು ಸಾಗಲಾರಂ¨sವಾಗಿ, ಅಂಚೆ ಕZೀರಿಯ ವರªiÁನ ಬಹ¼ಮಟ್ಟಿಗೆ ್ಳÀ À À À ್ರÀ À À ತಗ್ಗಿತು. ಆಗ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯೂ ಕೂಡ ಮಜಲುಗಾಡಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. 18ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜಲುಗಾಡಿಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ತುಂಬ ಮನದೆ.್ಟಾಯಿತಲ್ಲದೆ. ಅದು ಬಹ¼ವಾಗಿ ಪಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. 19ನೆಯ ಶತಮಾನದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಚೆ ವ್ಯª¸್ಥÉ . 1830ರಲ್ಲಿ É À Â É ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಓಡಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು. 1830ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಸನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅಂಚೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಂಚೆಯ