ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೪೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಚೆ ಇತಿಹಾಸ ಪದಾರ್ಥಗ¼£್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರೈಲುಗಾಡಿಗ¼ಲ್ಲೂ ಸೌಲ¨s್ಯÀ ª£್ನೂದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಲz,É À À À À É ್ಲ ಅಗ v À ್ಯ ವಾದ ಲಿ ್ಲ ಪ v À ್ರ U À ¼ À ವಿಂಗ q À u É U Áಗಿ ಒಂದ ು ಇಡಿಂiÀ ು ಗಾಡಿಂiÀ ು ನೆ ್ನ ೀ ಮೀಸಲಾಗಿಡ¨ೀಕೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಈ ಶಾಸ£zಲ್ಲಿ ವಿಧಿ¸ಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ É À À À ಕಂಪನಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ನಿಗದಿಯಾಯಿತು. ರೈಲು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಶೀಘವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವುದು ಸಾzs್ಯÀ ವಾಯಿತು. ಚಲಿಸುವ ್ರ ರೈಲು ಬಂಡಿಯಲ್ಲೇ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪv್ಯÉ ೀಕವಾಗಿ ಸªುಯ ವ್ಯಯವಾಗುವುದು ತಪಿvು. ಮಾರ್ಗಮzs್ಯÀ ದ ಊರುಗಳ ್ರ À ್ಪ À ಅಂಚೆ ಕZೀರಿಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನ ಅಂಚೆ ಕZೀರಿಗಳಿಂದ¯ೀ ಪvUಳ ಚೀಲವ£್ನು É É É ್ರÀ À À ರವಾನಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ ಏರ್ಪಾಡಿನಿಂದ ಈ ವ್ಯವ¸್ಥÉ ಯ ವೇಗª£್ನು ಹೆಚಿ¸ಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. À À ್ಚ À ವಿಮಾನ ಸೌಲ¨s್ಯÀ : 19ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಳೆದ ಉಗಿ ಜಹಜುಗ¼ೂ 20 ಶvªiÁನದ ಎರq£ಯ ದ±Pzಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಮಾನ ವ್ಯª¸್ಥÉ ಯೂ À À À À É À À À À ಅಂಚೆಯ ಸೌಕರ್ಯವ£್ನು ಹೆಚಿ¸ಲು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆgವಾದುವು. ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರU¼ು À ್ಚ À À À À ಮೊದªೂದಲು ಅಷೇನೂ ಕªುಬದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ É ್ಟ ್ರ À ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ವ್ಯª¸್ಥÉ ತುಂಬ ಅಭಿªೃÀ ದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದುದರ ¥sಲವಾಗಿ ಯುದ್ಧಾ£ಂತgದ À À À À ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಅಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆ¼ಯಿತು. ಯುರೋಪ್ ಏಷ್ಯ ಅಮೆರಿಕU¼¯ಲ್ಲ É À À ್ಲÉ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಖಂಡಾಂತರ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ವ್ಯª¸್ಥÉ ಯ ಬೆ¼ªಣUಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಈಚಿನ ವರ್µಗ¼ಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ À É À Â É À À ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಪ್ರಗತಿಗಳಿಂದ ಇಂದು ವಿಮಾನ ಅಂಚೆ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಗುರವಾದ ಪತ್ರಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಲಕೋಟೆಗಳನ್ನೂ ಭಾಂಗಿಗಳನ್ನೂ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರಸೇವೆಯೇ ಮುಖ್ಯವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಮಾನದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪqzುಕೊಳಲಾಗುತ್ತಿz.É É À ್ಳ ಅಮೆರಿಕ, ಫ್ರಾನ್ಸ್‍ಗಳಲ್ಲಿ : ಬ್ರಿಟನ್ನೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಯ ವ್ಯª¸್ಥÉ ಬಹಳ ಸªುರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೆ¼ದಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನzಲಿz್ದÀ À À É À ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ£U¼ಲ್ಲಿ 1639ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಚೆ ಕZೀರಿಯ À À À É ಸ್ಥಾ¥£ಯಾಯಿತು. ಆ ವಸಾಹತಿನ ಒಳಬಾಗzಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು À É s À ಎಡೆಗೆ ಅಂಚೆ ಪvª£್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಹP್ಕÀ£್ನು 1692ರಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ನೀಲ್ ಎಂಬುವ£ು ್ರÀ À À À À ಪqz. 1707ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹP್ಕÀ£್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫಾಂಕ್ಲಿನ್ É À À ್ರ 1752ರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಯಮಹಾಪಾಲ (ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್) ಆದ. ಅಂಚೆಯ ವರಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೂ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಗೂ ನಡುವೆ ನೇರವಾದ ಲಕೋಟೆ ವ್ಯª¸್ಥÉ ಏರ್ಪಟ್ಟಿvು. ಇತರ ಕqUಳಿಗೂ ಇದು ವಿಸರಿಸಿತು. ಬ್ರಿಟನ್ನಿಗೂ ಈ ವಸಾಹತಿಗೂ À À É À ್ತ ನqುವಣ ಸಂಬಂಧ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದರ ¥sಲವಾಗಿ ಫಾಂಕ್ಲಿನ್ 1774ರಲ್ಲಿ ವಜಾ ಮಾಡಲಟ.್ಟ À À ್ರ ್ಪ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇನೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂ¨sವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅದು ಶೀಘUತಿಯಿಂದ ಬೆ¼ಯಿತು. À ್ರ À É ಕೆನಡ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ, ಭಾರತ - ಮುಂತಾದ ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಬ್ರಿಟನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನ ರಾಜ್ಯU¼£್ನು ಹಿಡಿತzಲಿಟ್ಟುPೂಳಲು ಈ ವ್ಯª¸್ಥÉ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಾzs£ವಾಗಿ À À À À ್ಲ É ್ಳ À À À ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 1464ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ 1627ರಲ್ಲಿ ರಿಚಲೂ, 1643ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಾóರ ಎಂಬುವgು ಇದ£್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ À À ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಅಂಚೆಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 17ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರವೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತಾದರೂ ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹುಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತೊಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ನq¸ಲು ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ರZ£ಯಾಯಿತು. 1804ರಲ್ಲಿ ನೆ¥ೂೀಲಿಯನ್ನನು É À À É É ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ, ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್) ನನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿದ. ಆಗ ರಚಿಸಿದ ಆಡಳಿತದ ಚೌಕಟ್ಟು ಈಗಲೂ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಚೆಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಂತ್ರಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ - ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿz. É

49

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ವ್ಯವ¸್ಥÉ : ಇದರ ಆವ±್ಯÀ Pvಯೂ ಪ್ರಾªುುಖ್ಯªÇ ಬಹಳ À É À À ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವೇದ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರೋದ್ಧಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬರಲಿಲ್ಲ. 16ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಿಗೂ ಕೆಲೇ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಓಲೆಕಾರರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪತ್ರಗಳು ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಗ ಪªುುಖವಾಗಿದ್ದ ಪ¥ಂಚದ ಮುಖ್ಯ ನUgUಳಿಂದ ಕೆ¯ೀ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಪvU¼ು ಬರುತ್ತಿz್ದÀªÅÀ . ್ರ À ್ರ À À À À É ್ರÀ À À ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಈ ಓಲೆಕಾರgು ತª್ಮು ಈ ಕರ್vವ್ಯP್ಕÉ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗªುನ ನೀಡುತ್ತಿgಲಿಲ್ಲ. À À À À À ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮಾರುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಪದಾನ ಕ¸ುಬಾಗಿತು. ್ರ s À ್ತ 1670ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೂ ನಡುವೆ ಆದ ಅಂಚೆಯ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಲಂಡನ್-ಪ್ಯಾರಿಸ್‍ಗಳ ನqುವೆ ವಾರP್ಕÉ gqು ಸಾರಿ ಅಂಚೆಯ ಸಾಗಾಟವೇರ್ಪಟ್ಟಿvು. À À À À ಎರqು ದೇಶUಳ ಅಂಚೆಯ ಕZೀರಿಗ¼ೂ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡªÅÀ . ಅನಂತರ À À É À ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಪ.ಶ.1713ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದP್ಕÉ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶUಳಿಗೆ ್ರ À ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ದೂರ ಹಾಗೂ ತೂಕಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂಚೆ ದgU¼£್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಬಗೆಯ ಒಪಂದUಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕªುೀಣ À À À À ್ಪ À ್ರ É ಬೆ¼ಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 19ನೆಯ ಶvªiÁನದ ಮzs್ಯÀ ಕಾಲದ ವೇಳೆಗೆ ವಿದೇಶೀಯ É À À ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಟಿಲವಾಯಿತು. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷವಾದ ಅಂಚೆ ದgªೀನೆಂಬುದ£್ನು ಹೇಳುವುದು ಬಹು ಕಠಿಣವಾಯಿತು. ಒಂದು ್ಟ À É À ಕಚೇರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಚೇರಿಗೂ ದರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದವು. ಆಯಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ದೇಶೀಯ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶೀಯ ಅಂಚೆಯ ದgU¼£್ನು ಗೊತ್ತು¥ಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿv್ತು. ಅಂಚೆಯ ಶುಲ್ಕª£್ನು À À À À À À À À ಮುಂದಾಗಿಯೇ ಕೊಡುವುದು ಅನೇಕ ಸಂದರ್¨ಗ¼ಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತು.್ತ ಮುಂದಾಗಿಯೇ Às À ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲುಪ್ತವಾದ ದೂರದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ದೂರಕ್ಕೆ ವಿಳಾಸದಾರನು ಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿz್ದುªÅÀ . À ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ¥sಲವಾಗಿ 19ನೆಯ ಶvªiÁನದ ವೇಳೆಗೆ ಪv್ರÀ ವ್ಯªಹಾರUಳ À À À À À ಪªiÁಣ ತುಂಬ ಹೆಚಿvು. ವಿದೇಶೀಯ ಅಂಚೆ ವ್ಯª¸್ಥÉ ಯಲ್ಲಿ ತೀವವಾದ ಸುಧಾರಣೆ ್ರ À ್ಚ À À ್ರ ಬಹಳ ಅಗv್ಯÀ ವಾಗಿತು. ್ತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸª್ಮುೀಳ£ªÇಂದ£್ನು ಕgಯಬೇಕೆಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ É À É À É 1862ರಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿತು. ಮರುವರ್ಷ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ಯಾರಿಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಸªiÁವೇಶUೂಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಹಲವು À É ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ರಚಿತವಾದುವು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಗತಿಯಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ್ರ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಬಂದೊದಗಿದುವು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಫಾನ್ಸಿಗೂ ಜರ್ಮನಿಗೂ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಯತ್ನ ್ರ ್ರ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ವಾನ್ ಸ್ಟೀ¥sನ್ ಎಂಬುವ£ು ಪ¥ಂಚದ ಅಂಚೆ ಒಕ್ಕೂಟವೊಂದ£್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು À À ್ರ À À ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ. ಜರ್ಮನಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ£ು ಈ ದಿಕ್ಕಿ£ಲ್ಲಿ ಹೆe್ಜಯಿಟ್ಟ. ಜರ್ಮನಿಯ ಸಲಹೆಯ À À É ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಿಟ್‍ಜóರ್‍ಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1874ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸª್ಮುೀಳ£ª£್ನು ಕgಯಿತು. ಅದgಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ರU¼ೂ ಅಮೆರಿಕªÇ É À À À É À ್ಟ À À À ಈಜಿಪ್ಟೂ ಭಾಗªಹಿಸಿದ್ದುªÅÀ . ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಬಿದ್ದಿvು À À (1875). ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ವ್ಯª¸್ಥÉ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. À ಕªುೀಣ ಇತರ ರಾಷ್ರ್ಟU¼ೂ ಈ ವ್ಯª¸್ಥÉ ಗೆ ಸೇರಿದುವು. ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ರ್ಟU¼ೂ ್ರ É À À À À À ಅಂಚೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟುವು. ಪತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರªÇ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರUಳಿಂದ ತ£್ನÉ ಡೆಗೆ ಬಂದ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಆದµ್ಟು ್ರ À À À ತ್ವರಿತವಾದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯª¸್ಥÉ ಯಿಂದ ಸಾಗಿಸ¨ೀಕೆಂದೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡಿಯ ಪ¥ಂಚದ À É ್ರ À ರೈಲು, ಜಹಜು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯª¸್ಥÉ U¼£್ನÉ ಲ್ಲ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂzsªÇ ಇಲ್ಲದೆ À À À À À ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರU¼ೂ ಬಳ¸ಬಹುದೆಂದೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಯಿತು. À À À ಅಂಚೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂವಿಧಾನ ತುಂಬ ಸg¼ವಾದz್ದು. ರಾಷ್ರ್ಟ ರಾಷ್ರ್ಟUಳ ನqುವಣ À À À À À ಸªುಸ್ಯೆU¼ು ಆಯಾ ರಾಷ್ರ್ಟUಳಿಂದ¯ೀ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಟ್ಟುªÅÀ . ಇಡೀ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ À À À À É ್ಪ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಬರ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಚೇರಿ ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎಲ್ಲ