ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೫೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


52

ಅಂಜದೀವ- ಅಂಜೂರ

ಚೀಟಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಲಕೋಟೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುತ್ತವೆ.É ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸುವ ಪತಿಯೊಂದು ಕಾಗದೆ.್ಕೂ ಅಂಚೆಯ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಅಂಟಿಸ¨ೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ರವಾನಿಸುವ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಂಚೆಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕು¥ವಾದ ಆದಾಯವಿದೆ. ಕಾಗದೆ.¼ನ್ನು ಆಯಾ ವಿಳಾಸದೆ.ರಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆಯದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಕµ್ಟು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನುಅಂಟಿಸದೆ ಪತೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದರೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅವನ್ನು ವಿಳಾಸದೆ.ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ಅವರಿಂದಲೇ ಅಥವಾ ಕಳುಹಿಸಿದªರಿಂದಲೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ದಂಡವನ್ನು ವ¸ೂಲು ಮಾಡುತ್ತಾರ. ಆಯಾ ದೇಶದ ನಾಣ್ಯದ ರೀತ್ಯಾ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಮುದ್ರಿತೆವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನª್ಮು ್ತ É ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಅಧಿPªೂತದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಮುದ್ರಿತೆವಾಗುತ್ತವೆ.É ಚೀಟಿಗಳ À ಮೇಲೆ ಆಯಾ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚೀಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಭೂಪಟ, ಪೇಕಣೀಯ ಸ್ಥ¼ಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಗಳು, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವೀರರು, ಸಾಧುಸಂತರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೊದಲಾದವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಗಳು, ಪಸಿದ್ಧ ಘಟನೆಗಳ ಸ್ಮಾರಕ ಚಿತಗಳು-ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ À ್ರ

 À

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಥ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗಹಿಸುವುದೇ ಅನೇಕರ ಹವ್ಯಾ¸ವಾಗಿದೆ. ಆಸPರಿಗೆ ಇಂಥ ಚೀಟಿಗಳನ್ನುಮಾರುವುದP್ಕೀ ್ತÀ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಸೌಲ¨s್ಯÀ ಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವರ್µಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಗೊತು¥ಡಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ್ತ À ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ರವಾನಿಸುವ ಕಾಗದೆ.ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ತವೆ್ಮುದೆ. ಆದ À À ್ರÀ À ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ರವಾನಿಸುವ ಕಾಗದಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಲಕೋಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ À ್ಲ ಗೊತ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಹZುತ್ತಾರ.É ಈ ಎರ‌ಡು ವಿದೆ.ಗ¼ಲದೆ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ.À ಮುದ್ರೆ ಒತದ ಕಾಗzಗಳನ್ನು À್ಚ À À À ್ಲ ಇಲಾಖೆಯವರು ರವಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರ.ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ರವಾನಿಸುವ ಕಾಗದ ಪ್ರ.ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ತ್ತವೆ್ಮು ತಾರೀಖಿನ ಮುದೆಯನ್ನು ಒತುತ್ತಾರ.É ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಬಿ.ವಿ.ಬಿ.)


ಅಂಜದೀವ : ಅಂಜದೀವ


ಅಂಜಲೆ : ಅಂಜಲೆ


ಅಂಜೂರ : ಜನಪಿಯ ಹಣನ ಮರ (ಫಿಗ್). ಫೈÉ ಕಸ್ ಕ್ಯಾರಿಕ ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ್ಣÂ ಹೆಸರು. ಆಲ, ಅತ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಮರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೊರೇಸೀ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮರ. ಇದರ ಎತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸು. 3-5 ಮೀ. ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಒರಟು; ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಮಗಳಿವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಎಲೆಯ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಪೇರಿಳೆಹಣ್ಣಿನಾಕಾರದ ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು.

ಅಂಜೂರದ ತೌರೂರು ಏಷ್ಯ ಮೈನರಿನಲಿರುವ ಕ್ಯಾರಿಕ ಪದೇಶ. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ್ಲ À ್ರ É ಸಮುದ್ರ ತೀರ¥ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ಕಿಸ್ತಾ£ದಿಂದ ಸೇನಿನªರಗೂ ಏಷ್ಯ ಖಂಡದ ಅರೇಬಿಯ, ್ರÀ É À À ್ಪ ಪರ್ಷಿಯ, ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಭಾರತ, ಚೀನ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್‍ಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದೆ.್ಲೂ ಇದರ ವ್ಯವಸಾಯವಿದೆ. ಭಾರತದೆಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ರ್ಟದ ಪುಣೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಆಂದೆ.ದ ಅನಂತ¥ುರ ಜಿಲೆಗಳು ಇದರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಪಸಿದ್ಧ. ಉತರ ಪದೇಶ ್ರÀ ್ಲ À À ್ತ ್ರ É ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲೂ ಕೆಲವೆqಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆ¼ಯುತ್ತಾರ. ಅಂಜೂರದ ಹೂಗೊಂಚಲು ಅತ್ತಿಯ ಹೂಗೊಂಚಲಿನಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಮಂದವಾದ ಅದರ ರ¸ದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೋಶದೆ.ಳಗಡೆ ಪುಟ್ಟ ಹೂಗಳಿರುತ್ತವೆ.É ಪರಾಗ¸ರ್±ಕ್ರಿಯೆ ್ಪÀ À ಗೊಂಚಲಿನಲಿರುವ ಹೂಗಳ ಸರೂಪªನ್ನÀ ವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕೃಷಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಕಾರ ಅಂಜೂರವನ್ನು ್ಲ À ್ವ À ್ತ ್ರ ನಾಲ್ಕು ವಿದೆ.ವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರ. ಹೂಗೊಂಚಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೂಗಳು ಮಾತವಿದ್ದು, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಾಂಕುರತೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಕೋಶ ಬೆಳೆದು, ಹಣ್ಣಾದರೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಅಂಜೂರ. ಎರq£ಯದು ಕ್ಯಾಪ್ರಿ ಅಂಜೂರ. ಇದರ ಹೂಗೊಂಚಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹೂಗಳಿವೆ. ಶಲಾಕ ತುಂಡಾಗಿದೆ. ಅಂಡಾಶಯಗಳನ್ನು ಉತೆ ್ತ ೀ ಜನ ಗ É ೂ ಳಿಸಿದ ರ É ಹ ಣ ್ಣು ರೂಪುಗೊಳುತೆದೆ.É ಮೂರ£ಯದು ್ಳ ್ತÀ ಸ್ಮಿರ್ನ ಅಂಜೂರ. ಇವುಗಳ ಹೂ ಗೆ ೂ ಂಚ ಲ ು ಹ u Á್ಣ ಗ À ¨ É ೀ ಕಾದ ರ É ಅನ್ಯ¥ರಾಗ¸ರ್±ವಾಗಲೇಬೇಕು. ಈ ್ಪÀ À ಕ್ರಿ ಂ iÉ ು ಂiÀ i Áಗ ¨ É ೀ ಕಾದ ರ É ಕ್ಯಾಪ್ರಿ ಅಂಜೂರದ ಹುಳುಗಳು-ಇದರ ಹೂ ಗೊಂಚಲನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಬಿದಿರು ಕಡಿಯನ್ನು ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ರಿ ಅಂಜೂರದ ಕಾಯಿನೊಳಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಿರ್ನ ಅಂಜೂರದ ಕಾಯಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಅಂಜೂರ: ಗಿಡ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಅನ್ಯಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ನಡೆದು ಹಣ್ಣು ರೂಪುಗೊಳುತೆದೆ.É ನಾಲ್ಕ£ಯದು ಸ್ಯಾನ್‍ಪೆq್ರೂ ಅಂಜೂರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೆ¼ಯ ್ಳ ್ತÀ ಹಣ್ಣು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಬೆಳೆಯ ಹಣ್ಣು ರೂಪುಗೊಳ್ಳ¨ೀಕಾದರೆ ಅನ್ಯ¥ರಾಗ¸್ಪರ್± ಕ್ಯಾಪ್ರಿ ಅಂಜೂರದಿಂದ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿರ್ನ ಅಂಜೂರವನ್ನು ಯೂರೋಪು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆ¼ಯುತ್ತಾರ. ಅಂಜೂರದ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಎರೆಭೂಮಿ, ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ಎರೆಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸಲು ಬರಲು ಒಣಹವೆ ಸಹಕಾರಿ. ಸ¸್ಯÀ ವಂಶಾಭಿªೃÀ ದ್ಧಿ: ಬೀಜಗಳಿಂದ ಸಸಿಗ¼ನ್ನÉ ೀಳಿಸಬಹುದಾದರೂ ಯಾರೂ ಈ ಕಮವನ್ನÀ ನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು 20-25 ಸೆಂಮೀ. ಉದ್ದ ಕತೆರಿಸಿ,

್ತÀ ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಪಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಡಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊಂಕುಳಮೊಗ್ಗುಗಳು ಬೆಳೆದು ಗಿಡವಾಗುತ್ತವೆ. 12-15 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಸಸಿಯಿಂದ ಸಸಿಗೆ 2-3 ಮೀ ಅಂತರವಿರುವಂತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೆ‌ಡುತ್ತಾರೆ.É ಗೂಟ ಮತ್ತು ರೆಂಬೆಗ¼ನ್ನು ತಾಯಿಗಿಡದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳಿ (ಲೇಯರಿಂಗ್) ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ¸್ಯÀ ಗ¼ನ್ನÉ ೀಳಿಸಬಹುದು. ಅತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಲದ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜೂರದ ಎಲೆ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನುಸೇರಿಸಿ ಬೆ¼ಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮರದ ಸರೂಪªೀ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ್ವ À ಅಂಜೂರ ತೋಟದ ವ್ಯವಸಾಯ ಇತರ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳ ವ್ಯವಸಾಯದ ಹಾಗೆಯೇ. ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ದನಗಳ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಉತ್ತಮ. ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ, ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಉಳಿದವು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗುವಂತೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಬೇರನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡು ಬಾಣಲೆಯಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಸಾಯ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಬೇಕು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅನಂತರ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬಾರದೆ.. ಮಾರ್ಚಿಯಿಂದ ಮೇವರಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿವ¸P್ಕೂಂದಾವರ್ತಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಂಜೂರದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹದವರಿತು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ನೀರು ತಪಿದೆ.ೂ ಫ¸ಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದªೂದಲು ನಾಲ್ಕು ್ಪ À À ್ತ É ದಿನಕ್ಕೊಂದಾವರ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಕ್ರಮಕ್ರಮೇಣ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಎಂಟುದಿವ¸P್ಕೂಂದಾವರ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು.