ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೫೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಟಣಿಕ - ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ರೆಂಬೆU¼ಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬರುವುದರಿಂದ ಕಾಲವರಿತು ಹzವಾಗಿ À À À ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗ¼ುಗ¼ಲ್ಲೂ ರೆಂಬೆU¼£್ನು ಕvರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಕೆಲವgು ಅಕೋಬರ್ ತಿಂಗ¼ಲ್ಲಿ À À À À À ್ತÀ À ್ಟ À ಕv್ತರಿಸುತ್ತಾg. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬೇಸUಯಲ್ಲಿ ¥s¸ಲು ಬರುತ್ತz. À É É À À É ರೋಗU¼ು : ಅಂಜೂರP್ಕÉ ಕೀಟ ಮತ್ತು ಬೂಷ್ಟು ರೋಗU¼ು ಬರುತ್ತª. ನª್ಮು À À À À É À ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾಳುಮಾಡುವ ರೋಗ ಬರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಎಲೆಗೆ ಬೂಷ್ಟಿನಿಂದ ಕಾಡಿಗೆರೋಗ ತಗುಲಿದರೆ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿಹೋಗಿ ಫಸಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟೊಸಿರ ರಪೊಮ್ಯಾಕುಲೇಟ ಎಂಬ ಕೀಟ ಗಿಡದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತದೆ. ದುಂಬಿಗಳು ತೊಗಟೆ, ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕಂಬಳಿಹುಳು ತೊಗಟೆ ಮತ್ತು ಜಲವಾಹಕ ನಾಳಗಳನ್ನು ಟಿಷ್ಯೂಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರೆಂಬೆಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಗಿಡವೇ ನಾಶವಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಇಂಥ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರು ಬಳಿದಿರುವ ಕಾಗದವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆ ತಂತಿಯ ಬಲೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ; ಕಂಬಳಿಹುಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಲುವುದೇ ರೂಢಿ. ಹಣ್ಣುU¼ು ಉದುರಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದಲೂ ಅಥವಾ ಬಿರಿಯುವುದರಿಂದಲೂ À À ಫಸಲು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಗುಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕ್ಯಾಪ್ರಿ ಅಂಜೂರದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾ¸-ಇವುಗ¼ೀ ಇದP್ಕÉ ಕಾರಣ. ಹಣ್ಣಾUುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರ£್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ À É À À ಹಣ್ಣು ಬಿರಿಯುತz.É ಹಣಗೆ ಅಸರ್‍ಜಿಲ್ಲಸ್ ನೈಜರ್ ಎಂಬ ಬೂಷ್ಟು ರೋಗ ಬರುತz.É ್ತ ್ಣ ್ಟ ್ತ ¥s¸ಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿ ಮತ್ತು ಪಕಿU¼ು ಹಣ್ಣುU¼£್ನು ತಿಂದು ಹಾಳುಮಾಡzಂತೆ À À ್ಷ À À À À À À ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ¨ೀಕು. É ಗಿಡ 2-3ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಫಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೆರಡು ವರ್ಷ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. 3ನೆಯ ವರ್ಷದಿಂದ ಫಸಲನ್ನು ಸಂಗಹಿಸುತ್ತಾg. ಒಂದು ಗಿಡ 12-15 ವರ್µ ¥s¸ಲು ಕೊಡುತz. ಅನಂತರ ¥s¸ಲು ್ರ É À À À ್ತ É À À ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಸ್ಯವೇ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಫಸಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆರಡಾವೃತ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮೂರು ಫಸಲೂ ಬರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಫಸಲು ಜುಲೈ-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೂ ಎರಡನೆಯ ಫಸಲು ಜನªರಿ-ಮೇ ತಿಂಗ¼ುಗ¼ಲ್ಲೂ ಬರುತª.É ಪೂನ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ À À À ್ತ ¥s¸ಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಣ್ಣು ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕmಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಒಂದು À À ್ಟÉ ಗಿಡ ದಿ ಂದ ದೆ ೂ ರೆ ಂ iÀ ು ುವ ¥s À ¸ À ಲಿ ನ ಪ ್ರ ª À i Áಣ ಹ ª Áಗ ು ಣ ವ ು ತ್ತಿ v À g À ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಅಂಜೂರª£್ನು ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ : ಅಂಜೂರª£್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕ¼ುಹಿಸುವುದು À À À À À ಸಾಮಾನ್ಯ. ಒಣಗಿಸzಯೂ ಮಾರುವುದುಂಟು. ಗಿಡದಿಂದ ತಾವಾಗಿಯೇ ಮಾಗಿ ಬಿದ್ದ É ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನಾರಿಸಿ ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಣಗಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದೊಂದು ದೇಶzಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ನª್ಮುಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ À À ಕ¼ುಹಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಪುಣೆ ವಿಭಾಗzಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ¥s¸ಲಿನ ಸಲ್ಪ ಭಾಗª£್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತಾg.É À À À À ್ವ À À ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣುU¼£್ನು ಕಿತ್ತು ಹಣ£ªುೀಲೆ ಹಣ್ಣು ಬೀಳzಂತೆ ಎಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮರದ À À À ್ಣ À É À ್ಚ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು, 20-30 ನಿಮಿಷ ಗಂಧಕದ ಹೊಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 6-7 ಸಾರಿ ಹಣ್ಣುU¼£್ನು ಮೇಲೆ ಕೆ¼ಗೆ ಮಾಡುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುU¼ೂ ಒಂದೇ ಸªುನಾಗಿ ಒಣಗುವಂತೆ À À À À À À À ಮಾಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುವ ಮೊದಲು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅದುಮುತ್ತಾರೆ. ಅದುಮುವುದರಿಂದ ಪೆಟಿUU¼ಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುU¼£್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಬಹುದು. ¨sರ್ತಿಮಾಡುವ ್ಟ É À À À À À À ಮೊದಲು ಶೇ.3 ಉಪ್ಪಿರುವ ನೀರನ್ನು ಮರಳಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅದ್ದುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮೃದುವಾಗುವುವಲ್ಲದೆ ರುಚಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ¥ಡಿಸುತ್ತಾg.É À ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಸುಮಾರು 84ರಷ್ಟು ತಿರುಳಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುU¼ಲ್ಲಿ ಖನಿಜಾಂಶ ಮತ್ತು ಸP್ಕÀgUಳಿರುವುದರಿಂದ ಪುಷ್ಟಿPgವಾದ ಆಹಾರªನಿಸಿದ್ದು À À É À À À É ಬೇಡಿಕೆ ಹೆZು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಮತ್ತು ತಾಮದ ಅಂಶ ಇತರ ಹಣ್ಣುU¼ಲ್ಲಿgುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ À್ಚ ್ರ À À À ಇವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಸvುವಿನ ಅಂಶªÇ ಸಲ್ಪ ಇರುತz.É ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಅನ್ನಾಂಗU¼ು À À À ್ವ ್ತ À À ಹೆZ್ಚು ಪªiÁಣದಲ್ಲೂ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಅನ್ನಾಂಗU¼ು ಕಡಿಮೆ ಪªiÁಣದಲ್ಲೂ ಇರುತª.É À ್ರ À À À ್ರ À ್ತ ಇವುಗ¼ಲದೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮU¼ೂ ಇರುತª. À ್ಲ ್ಲ À À ್ತ É ಅಂಜೂರದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣು ಮೂತವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಉತೇಜನಕಾರಿ. ಹೆZುಕಾಲ ಬಳಸಿದರೆ ಆಹಾರದ ಕೊರvಯಿಂದ ್ರ ್ತ À್ಚ É ರPಹೀನvಯುಂಟಾಗುವುದ£್ನು ತಪ್ಪಿ¸ುತz. ್ತÀ É À À ್ತ É

53

ಫಸಲು ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ದನಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದುಂಟು. ಗಿಣ್ಣು ಉತ£್ನÀ ದಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರದ ಹಾಲನ್ನು ಹೆ¥ುUಟಿ¸ುವುದP್ಕÉ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾg.É ಹಾಲು ್ಪ À್ಪ À ್ಟ À ಕgುಳಿನಲ್ಲಿgುವ ಜಂತುಹುಳುಗ¼£್ನು ನಾಶªiÁಡುತ್ತz. ಹಣ£್ನು ಪೋಲ್ಟೀಸುಮಾಡಿ À À À À À É ್ಣ À ಕೀವು ಬರುವ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಮದಮೇಲೆ ಹಾಲು ಬಿದ್ದರೆ ಗಂದೆ ಮತ್ತು ಗುಳೆUಳಾಗುತª. ್ಳ À ್ತ É (ಎಚ್.ಎನ್.ಸಿ.) ಅಂಟಣಿಕ : ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವªgಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣU¼ಲ್ಲೂ ರೋಗzzುರು ಪತಿರPಣೆ À À À  À À É À ್ರ ್ಷÀ (ಇಮ್ಯು£ೈÉ ಸೇಷನ್) ಪqದಿರುವªgಲ್ಲೂ ಇರುವ ರೋzsª¸ುವಿನ (ಆಂಟಿಬಾಡಿ) ಮಾದರಿ ó É À À À À À್ತ (ಅಗೂಟಿನಿನ್). ಇವುಗಳ ಎದುರು ವರ್ತಿಸುವ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗ¼ು, ಮುಂಜೀವಿಗ¼ು ್ಲ À À (ಪೋಟೊಜೋóª), ಕೆಂಪು ರPPಣಗ¼ಂಥ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೋzsಜನPUಳಿರುವ ್ರ À ್ತÀ À À À À À (ಆಂಟಿಜೆನ್), ಕಣಗಳ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರುವ ತೂಗಟ್ಟುಗಳೊಂದಿಗೆ (ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್) ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ತೂಗಟಿಸಿದ ವ¸ುU¼ು ಒಂದP್ಕೂಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಗguUಟ್ಟಿ ತ¼P್ಕÉ ್ಟ À್ತ À À É À É À À ಬೀಳುವುದರಿಂದ ತೂಗಟ್ಟಿಸುವ ಸಾರಗುಂದಕ (ಡೈಲ್ಯುಯೆಂಟ್) ತಿಳಿದೇರುವುದು. ಅಂಟಣಿPದ (ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್) ಈ ವರ್vನೆ ರೋzsಜನಕ ರೋzsª¸್ತು ನqುವಣ À À À À À À À ಮಾದರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತೀರ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಇದನ್ನು ಹಿಮ್ಮರಳಿಸಬಹುದು. ಎದುರು ವರ್ತಿಸುವ ಕಿರಿಯ ಗುಂಪುಗಳು ಒಂದೊಂದರ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸರಿಯೆನ್ನಿಸುವ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಟಣಿP¥qಲಿ (ಪೆಸಿಪಿಟಿನ್) ಇಲ್ಲªೀ ಬೇರೆ ರೋzsª¸ುವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬಹುದು. À À À ್ರ É À À À್ತ ಸೋಂಕು ತUುಲಿಯೋ ಬೇರೆ ಪತಿರPಣಾವಿಧಾನUಳಿಂದ¯ೂೀ ರPಣೆ ಪqzªgಲ್ಲಿ À ್ರ ್ಷÀ À É ್ಷÀ É À À À ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ರೋಧವಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ರಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಣಿಕಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಂಟಣಿಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಹೀಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೋzsಜನPದಿಂದಾದ ಪತಿರPuಯನ್ನೋ ಇಂದಿನ ಇಲ್ಲªೀ ಹಿಂದಿದ್ದ ಸೋಂಕ£್ನು À À ್ರ ್ಷÀ É É À ಗುರುತಿಸಲೂ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ. ಇದರ ತಿರುವುಮುರುವಾಗಿ, ಗೊತ್ತಾದ ರೋಧಜನಕಗಳ ಎದುರಿನ ಅಂಟಣಿಕೆಗಳಿರುವ ರಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಗೊತ್ತಾದ ರೋಧಜನಕವಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಕಾಣುಜೀವಿಗಳು ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳು ಮತ್ತಿತರ ವ¸್ತುU¼£್ನು ಗುರುತಿಸಲೂ ಬಳ¸ಬಹುದು. À À À À À ಕೆಂಪು ಕಣಗ¼£್ನು ಗguUಟಿ¸ುವ ಸರಿರPಂಟಣಿPU¼ು (ಐಸೊಹೀಮಗೂಟಿನಿನ್) À À À É À ್ಟ À ್ತÀ É À À ್ಲ ಮಾನª£ಲಿª. ಇವುಗ¼ಲ್ಲಿ ಎರqು ರೋzsಜನPUಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ರPದ ನಾಲ್ಕು À À ್ಲ É À À À À À ್ತÀ ಗುಂಪುಗ¼ು ವಿಂಗqವಾಗಿವೆ : ಕೆಂಪು ರPPಣಗ¼ಲಿgುವ ಂ ಮತ್ತು ಃ ; ರPದ À À ್ತÀ À À ್ಲ À ್ತÀ ರಸಿಕೆಯಲ್ಲಿgುವ ಎರqು ಸರಿರPಂಟಣಿPUಳಾದ ಂ- ರೋzsP,À ಃ- ರೋzsP,À ಇದgಂತೆ. À À ್ತÀ À À À À À ಮಾನª£ಲ್ಲಿ ‘ಔ’ ಗುಂಪಿನಲಿ,್ಲ ಇವೆgqು ರೋzsಜನPU¼ೂ ಇರz,É ಎರqು ಅಂಟಣಿPU¼ೂ À À À À À À À À À À À À ಇರುತವೆ ; ಂ ಗುಂಪಿನಲಿ, ಂ - ರೋzsಜನಕ ಃ-ರೋzsಕ ಅಂಟಣಿPU¼ು ಇರುವುವು ್ತ ್ಲ À À À À À

ಹಾಗೇ ಃ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಃ-ರೋzsಜನPªÇ ಃ- ರೋzsಕ ಅಂಟಣಿPªÇ ಇರುತª; ಂ

À À À À À À ್ತ É ಃ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಾzgೂೀ ಎರqು ರೋzsಜನPU¼ೂ ಇದ್ದು ಯಾವ ಅಂಟಣಿPªÇ À É À À À À À À À ಇರzು. ಹುಟ್ಟುv¯ೀ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವು ವಿಶಿಷ್ಟ ದರ್±ಕU¼ು. ಇವೇ À ್ತÀ É À À À ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾನವನ ರಕ್ತದ ಕೆಂಪು ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ,ಒಓ,ಖho ನಂಥ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋzsಜನPUಳಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದg, ಇಂದು ಗೊತ್ತಿgುವ À À À É À ರೋzsಜನPUಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೋಡಿಗಳಿಂದ ಕೋಟಿಗಟಳೆ ರPದ ಗುಂಪುಗ¼ು ಆಗಬಹುದು. À À À ್ಟ ್ತÀ À ಮಾನªvಳಿಶಾಸ್ರ್ತ, ನ್ಯಾಯ ವೈದ್ಯ, ರP¥ೂರu, ಹ¸ುಗೂಸಿನ ರPPಣಲಯ À À ್ತÀ À É À ್ತÀ À (ಹೇಮೊಲಿಟಿಕ್) ರೋಗUಳ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ರPದ ಗುಂಪುಗ¼ು ಮುಖ್ಯ. ಕೂಸು ಹೆvªg£್ನು À ್ತÀ À ್ತÀ À À À ಗುರುತಿಸಲೂ ಅಪರಾzszಲ್ಲಿ ರPPಲೆ ಯಾರzಂದು ನಿzರ್sರಿಸಲೂ ರPದ ಗುಂಪುಗ¼ು À À ್ತÀ À É À ್ತÀ À ನೆgವಾಗುತª. ಒಂದP್ಕೂಂದು ಹೊಂದಿಕೊಳದ ರPU¼£್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ, À ್ತ É É ್ಳ ್ತÀ À À À ರPನಾಳzೂಳಗೆ ಅಂಟಣಿ¸ುವುದರಿಂದ¯ೀ ಯಾರಿಗಾದgೂ ರP್ತÀ ಕೊಡಲು, ರPದಾನಿಯ ್ತÀ É À É À ್ತÀ ಅಲ್ಲದೆ ಪqzªನ ರPದ ಗುಂಪುಗ¼£್ನೂ ಮೊದಲು ಕಂಡುಕೊಳ¯ೀಬೇಕು. ಹ¸ುಗೂಸಿನಲ್ಲಿ É À À ್ತÀ À À ್ಳ É À ಕಾಣಬರುವ ರPPೂರೆಗೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿನ ಕಾರಣ ಖho ಇಲ್ಲªೀ ಆ ಎಂಬ ರೋzsಜನPªೀ. ್ತÀ É É À À É ಇದು ಬಲು ಅಪgೂಪವಾದgೂ ಮಾರಕ ರೋಗ. ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕೂಸಿನಲಿgುವ À À ್ಲ À ರೋzsಜನPU¼ೂಂದಿಗೆ, ತಾಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ರೋzsª¸ುU¼ು ಎದುರು ವರ್ತಿಸುವುದೇ À À À É À À À್ತ À À ಈ ರೋಗದ ಕಾರಣ. (ನೋಡಿ- ರP; ರPದ ಗುಂಪುಗ¼ು; ಪತಿರP್ಷÀ ಣೆ; ಪgvಂತ್ರ ್ತÀ ್ತÀ À ್ರ À À (ಪgಪಿಂಡಿ) ಜೀವಶಾಸ್ರ್ತ; ರೋಗಶಾಸ್ರ್ತ; ಲಸಿಕೆgೂೀಗಚಿಕಿತೆ; ಜೀವವಿಷ; ಜೀವವಿಷgೂೀzsP) À É ್ಸ É ÀÀ (ಡಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.)

ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ : ದಕಿಣ zsುªದ ಸುತ್ತ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಖಂಡ, 66º 30' ದಕಿಣ ್ಷ À್ರ À ್ಷ

ಅಕ್ಷಾಂಶzೂಳಗಿರುವ ನೀರ್ಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಹಿಮಾವೃತ ಖಂಡದ ಚಾಚು ಮತ್ತು ಸಾಗg. É À ಆರ್ಕ್‍ಟಿಕ್‍ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೆ¯ಯಾಗಿರುವ ಖಂಡ. ಸಾಗgª£್ನು ಸುತುªರಿದಂತೆ ದ್ವೀಪU¼ು, É À À À ್ತ À À À ಖಂಡUಳ ತುದಿಗ¼ು ನೆ¯ಯಾಗಿರುವುದು ಆರ್ಕ್‍ಟಿಕ ವಿಶೇಷ. ಖಂಡª£್ನು ಸುತುªರಿದಂತೆ À À É À À ್ತ À ದ್ವೀಪ, ಸಾಗgUಳಿರುವುದು ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ವೈಶಿಷ್ಯ. ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡª£್ನು À À ್ಟ À À