ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೫೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚು. 600 ಮೀಟರ್ ಆಳದವರೆಗೆ ಇವು ಮುಳುಗಬಲ್ಲವು. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮೀನುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಗರದ ಬಹುತೇಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಕ್ರಿಲ್ ಎಂಬ ಸೀಗಡಿಯೇ ಆಧಾರ. ಈ ಸಾಗgzಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 270 ದ±ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕ್ರಿಲ್ ಸಂಪ£್ಮೂಲವಿದೆಯೆಂದು À À À À ಅಂದಾಜು. ನೀಲ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಕೂಡ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ಆಸುಪಾಸಿನ ದ್ವೀಪUಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರುತª.É 1994ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ರಚಿಸಿ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳ À ್ತ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿ¸ಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಖಂಡP್ಕÉ ಸಂಶೋzs£Uಂದು ಬರುವªgು À À É É À À ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಪ¨ೀದª£್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತgುವಂತಿಲ್ಲ. ್ರ És À À À ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡP್ಕÉೀ ಸೀಮಿತವಾದ ಮೇಲ್ವರ್Uದ ಸ¸್ಯÀ Uಳಿಲ್ಲ. ಸ¸್ಯÀ ದ ಸಾಲು À À ಈ ಖಂಡದ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಕೊನೆಯ ಅಂಚಿನಿಂದ 1200 ಕಿಮೀ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿಂತುಬಿಡುತz.É ಟೆರಾ ಡೆಲ್ಫಿಯಾಗೋ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ (54 ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶ) ವೃಕರಾಶಿ ್ತ ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಪಶ್ಚಿಮದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು 300 ಜಾತಿಯ ಪಾಚಿ, 400 ಜಾತಿಯ ಶಿಲಾವಲ್ಕ, ಹಾವಸೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ತೆರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಖಂಡದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಗಳನ್ನು ಪvºZಲಾಗಿದೆ. ್ತÉ À ್ಚÀ ಖನಿಜ ಸಂಪ£್ಮೂಲ: 20ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ À ಖಂಡª£್ನು ಅನೇಕ ದೇಶU¼ು ಕೇವಲ ತª್ಮು ಸಾಹ¸ದ ಪzರ್±ನP್ಕÉ ಆಯ್ದುPೂಳಲಿಲ್ಲ. À À À À À À ್ರ À À É ್ಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ£ದ ಒಂದೂವgಯಷ್ಟಿgುವ ಈ ಖಂಡzಲ್ಲಿ À É À À ದೊಡ್ಡ ಪªiÁಣದ ಖನಿಜ ಸಂಪ£್ಮೂಲಗಳಿರಬಹುದೆಂದು ಹಲವು ದೇಶU¼ು ಊಹಿಸಿದ್ದªÅÀ . ್ರ À À À À ಅದರ ಒಡೆತನ ಸಾಧಿಸಲು ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಈ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವು. ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಕ್ಕೆಯಂತಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಭಾಗ ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಇದು ಆಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ. ಹಿಂದೆ ಸ್ಕಾಟ್ ತನ್ನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಶಿಲಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿz್ದÀ ಲ£್ನೂ ಸಂಗಹಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ. ಈ ಖಂಡªÅÀ ಗೊಂಡ್ವಾನ ಮಹಾಖಂಡದ ಒಂದು ್ಲ ್ಲ À ್ರ ಭಾಗವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ, ಭಾರv, ದಕಿಣ ಅಮೆರಿಕ, ಆಫಿಕ ಖಂಡU¼ಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಪ£್ಮೂಲಗ¼ು ತಾತ್ವಿPವಾಗಿ À ್ಷ ್ರ À À À À À ಇಲ್ಲೂ ಇರಲೇಬೇಕೆಂಬುದು ಒಂದು ಊಹೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದ ಚಿನ್ನ ದೊರೆಯುವ ವಿಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‍ನ ಪಶಿªು ಭಾಗದ ಶಿಲೆU¼ು ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ್ಚ À À À ಖಂಡದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಮೌಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‍ನ ಪಶಿªು ತೀರP್ಕÉ ಸªiÁಂತgವಾಗಿ ಹಾಯುತ್ತz. ್ಚ À À À É ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶಿಲೆಗಳ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವೋ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಭಾರvದ ಮೈತ್ರಿ ಕೇಂದದ ಸುತªುುತ್ತ ಇರುವ ಬೆಟU¼ು ಕಂಡುಬರುತª.É À ್ರ ್ತ À ್ಟ À À ್ತ ಈವgಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪªiÁಣದ ನಿಕೇಪU¼ು ಯಾವುದೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದgೂ ಅವು É ್ರ À ್ಷ À À À ಹಿಮದ ಸgzಡಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಚ್ಚಿºೂೀಗಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ¨sೂಭೌತ ವರ್µದ ್ತ À À É À À ಕಾರ್ಯಾಚguಯ ಅನಂತರ ಈ ಖಂಡದ ಬಹು ಭಾಗª£್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. À É À À ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಭಾಗzಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪªiÁಣದ ತಾಮದ ನಿಕೇಪUಳಿರುವುದ£್ನು ಪv್ತÉ À ್ರ À ್ರ ್ಷ À À ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕದ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಯುರೇನಿಯಂ, ಕೋಮಿಯಂ, ಚಿನ್ನ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸೀಸ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಮಾಲಿಬ್ಡಿ£ಂ ಮತ್ತು ಸvುವು ಅಲ್ಪ ್ರ À À ಪªiÁಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಖನಿಜಗಳ ಉತ್ಪಾzನೆ ಲಾ¨sದಾಯಕªಲ.್ಲ ರಾಸ್ ್ರ À À À À ಸªುುದ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದಡಿ ತೈಲ ಇರುವ ಸಾzs್ಯÀ vಯನ್ನು À É ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬೈರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚgಣೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪªiÁಣದ ನಿಕೇಪU¼ು À ್ರ À ್ಷ À À ಕಂಡುಬಂದgೂ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರU¼ು ಸ್ವಾª್ಯುª£್ನು ಹಿಂದೆ À À À À À À ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ ಅವು ಊರ್ಜಿತವಲ್ಲ. ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಮುಗಿಯದ ಸಂಪ£್ಮೂಲವೆಂದರೆ ಹಿಮದ ಗqಯ ರೂಪzಲ್ಲಿ ಘನೀ¨sವಿಸಿರುವ ಶುದ್ಧ À ್ಡÉ À À ನೀರು. ಇದನ್ನು ಒಯ್ಯಲು ಯಾರ ಪರವಾನಗಿಯೂ ಬೇಡ. ಖಂಡದ ಶೋಧ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಯಾನU¼ು: 8ನೆಯ ಶvªiÁನದ ಉತರಾzರ್sದಿಂದ À À À À ್ತ À ಪ್ರಾgಂಭಿಸಿ 1957-58ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ¨sೂಭೌತ ವರ್µದ ಆಚguಯವgಗೆ À À À À É É ಈ ಖಂಡ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋzs£ಯಾಗಿದೆ. ಪತಿಕೂಲ ವಾತಾವgಣವಿರುವ, À É ್ರ À ಸಾಹಸಿಗರಿಗೂ ಸವಾಲಾಗಿರುವ ಈ ಖಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವgU¼£್ನು ಪqಯಲು ಸಾಕµ್ಟು À À À À É À ಕಾಲವೇ ಬೇಕಾಯಿತು. ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲದ ಕೆಳಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉತರ zsುವ ಪzೀಶª£್ನು ಗ್ರೀಕgು ಆರ್ಕ್‍ಟಿಕ್ ಎಂದgು. ಅದP್ಕÉ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿ£ಲಿgುವ ್ತ À್ರ ್ರ É À À À À À ್ಲ À

55

ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಎಂದರು. ಗ್ರೀಕ್ ಭೂಗೋಳ ತಜ್ಞ ಟಾಲಮೀ (ಪ.್ರ ಶ. 127-151) ದಕಿಣ zsುವ ಪzೀಶ ನೆಲವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿ ್ಷ À್ರ ್ರ É ಅದP್ಕÉ ಟೆರ್ರಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಸ್ ಇನ್‍ಕಾಗ್ನೇಟಾ (ಅಜ್ಞಾತ ದಕ್ಷಿಣ ನೆಲ) ಎಂದು ಕgz. É À ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ವೃತದ ಸುತ್ತ ಗ¸್ತು ಹೊಡೆದ ಮೊದಲಿಗ ಕೊಲಂಬಸ್ ್ತ À (1768). ಇದು ಪ್ರಾಯಃ ಯುರೋಪಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆಂದು ಕೈಗೊಂಡ ಯಾನU¼¯ೂಂದು. À À É ್ಲ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ವೃತದ ಒಳಗೆ ಪªೀಶಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕ್ಯಾ¥ನ್ ಕುಕ್‍ಗೆ ಸೇರುತದೆ (177್ತ2 ್ರ É ್ಟÀ ್ತ 75). ಈತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಯಾನ ಕೈಗೊಂಡು ನೆಲವೆಲ್ಲ ಹಿಮಾವೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದµೀ ್ಟÉ ವಿವgಣೆ ನೀಡಲು ಸಾzs್ಯÀ ವಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರz¯್ಲೀ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಪರ್ಯಾಯ À À É ದ್ವೀಪವಿದ್ದುzು ಅವನಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹತಿgzಲಿz್ದÀ ಜಾರ್ಜಿಯ ಎಂಬ ದ್ವೀಪª£್ನು À ್ತ À À ್ಲ À À ಪತ್ತೆಮಾಡಿದ. ಅದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈಗಲೂ ಆ ದ್ವೀಪ ಪರಿಚಿತ. ಯಾರಾದರೂ zsೈÉ ರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಖಂಡವಿದೆಯೆಂದು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದರೆ ನಾನು ಕೆಚಿನಿಂದ ್ಚ ಈ ಮಾತ£್ನು ಹೇಳುತ್ತಿz್ದÉ ೀನೆ. ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಗಾಸಿನ ಪಯೋಜನªÇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು À ್ರ À ಬರೆz. ಕುಕ್‍ನ ಸಾಹಸ ಯಾನದ ಹಿಂದೆಯೇ ಯುರೋಪ್ ಚೀನzೂಡನೆ ವ್ಯಾಪಾರ À É ಕುದುರಿಸಲು ಕೇಪ್ ಹಾರನ್ ಮೂಲಕ ಯಾನ ಮಾಡಿದ ನಾವಿಕರು ಸೀಲ್‍ಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ನೌಕೆಗಳು ತೀರ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಾನದಿಂದಾಗಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ಸುತ್ತ ನಾವಿಕgು ಸುತ¨ೀಕಾಯಿತು. À ್ತ É ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ£, ಅಂದಿನ ಸೋವಿಯತ್ ರµ್ಯÀ , ಇಂಗೆಂಡ್ ಈ ಮೂರೂ À ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಅಜ್ಞಾತ ಖಂಡವನ್ನು ಕಂಡ ಖ್ಯಾತಿ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೇ ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ವಾದಿಸುತ್ತ ಬಂದªÅÀ . ಸೀಲ್ ಬೇಟೆUಂದು ಹೊರಟ 20ರ ತgುಣ ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಮರ್, É À ಹೀರೋ ಎಂಬ ಹೆ¸ರಿನ ಪುಟ್ಟ ನೌಕೆಯನ್ನು ತಾನೇ ನqಸಿ ಸೀಲ್ ಸಂತಾನಾಭಿªೃÀ ದ್ಧಿಯ À É ತಾಣವ£್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಹಿಮಾಚ್ಛಾದಿತ ಕೋಡುಗಲ£್ನು ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡzಲ್ಲಿ À ್ಲ À À ಕಂಡ£ಂದು (1820) ಅಮೆರಿಕ ವಾದಿಸಿದೆ. É ಇದೇ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ವೋಸೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಿರ್ನಿ ಎಂಬ ಎರqು ನೌಕೆU¼ೂಡನೆ ü ್ತ À À É ರಷ್ಯದ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸನ್ ಎಂಬ ನಾವಿಕ ಪಾಮರ್‍ಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ. ಕೇವಲ 30 ಕಿಮೀ. ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡP್ಕÉ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿ ಅವ£ದಾಗುತ್ತಿvು.್ತ ಆದರೆ ಹಿಮಾಚ್ಛಾದಿತ ಖಂಡª£್ನು ಕಂಡು ಹಿಂತಿರುಗ¨ೀಕಾಯಿತು. À À À À É 1823ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸಾಗgಯಾನಿ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆqಲ್ ದಕಿಣ ಸಾಗgದ 74º ರೇಖಾಂಶ À À ್ಷ À ತಲಪಿ ಈಗಿನ ವೆಡಲ್ ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ. 1837ರಲ್ಲಿ ಫಾನ್ಸ್ ಲೆಪಿ£ಂಟ್ ದುಮಾಂಟ್ ದ ಊರ್ವಿಲ್, ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ಪರ್ಯಾಯ ್ರ ್ಟü É ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಿದ. ಅದನ್ನು ಅಡಿಲೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೆದ (ಅಡಿಲೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್‍ಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲ ಇದೇ). 1838-41ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ವಿಲ್ಕಸ್, ಪೂರ್ವ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕದ 2400 ಕಿಮೀ. ಉದ್ದದ ತೀರವನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂಚ£್ನು ಮುಟ್ಟಿz, ಪರ್ªತU¼£್ನು ಕಂಡ. ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಯಥೋಚಿತ ಸ್ವಾUvದ À À À À À À À À ಬದಲು ಸಂಗಡಿಗರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ದಿವಾಳಿಗೆ ತಳಿvು. 1839-43ರ ನqುವೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಪರಿಶೋzsಕ ಜೇಮ್ಸ್ ್ಳ À À À ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ರಾಸ್, ಎರ¨ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆgರ್ ಎಂಬ ಎರqು ನೌಕೆU¼ೂಂದಿಗೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ É É À À É ಖಂಡದ ಪP್ಷುಬ್ಧ ಸಾಗgª£್ನು ಹಾಯ್ದು ರಾಸ್ ಸªುುದª£್ನು ಪv್ತÉ ಹಚಿz. 190್ರ1 À À À À À ್ರ À À ್ಚ À 04ರ ನqುವೆ ಇಂಗೆಂಡಿನ ನೌಕಾಪqಯ ರಾಬರ್ಟ್ ಫಾಲ್ಕನ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ À ್ಲ É ಖಂಡದ ಹಿಮನದಿಯನ್ನು ರಾಸ್ ಸªುುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಯುವುದgಲ್ಲಿ ಯಶಸಿಯಾದ. À À ್ವ ಆದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗ¨ೀಕಾಯಿತು. 1909ರಲ್ಲಿ ಇಂಗೆಂಡಿನ ಷಾಕಲನ್ É ್ಲ ್ಟ ದಕಿಣದ ಕಾಂತzುªª£್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುªÅÀ ದgಲ್ಲಿ ಸ¥ಲನಾದ. ಅದೇ ವರ್µ ಅಮೆರಿಕದ ್ಷ Às ್ರ À À À À Às À ರಾಬರ್ಟ್ ಪಿಯರಿ ಉತರ zsುವ ಯಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ¸್ಸು ಸಾಧಿ¸ುತ¯ೀ ದಕಿಣ zsುವ ್ತ À್ರ ್ರ À À ್ತ É ್ಷ À್ರ ತಲಪುವ ಸರ್z ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ಈ ಸರ್zಗಿಳಿದ ಇಬ್ಬgು ಪªುುಖರೆಂದರೆ ್ಪ És ್ಪ És À ್ರ À ನಾರ್ವೆಯ ಅಮುಂಡ್‍ಸನ್ (1912), ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ರಾಬರ್ಟ್ ಫಾಲ್ಕನ್ ಸ್ಕಾಟ್ (1912). ಅಮುಂಡ್‍ಸನ್, ಫ್ರಾಮ್ ಎಂಬ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟ. 43 ಮಂದಿ ಪಳಗಿದ ಎಸ್ಕಿªೂೀಗ¼ು, ನಾಲ್ಕು ಶ್ವಾ£ಬಂಡಿ, ಕುದುರೆU¼ೂಡನೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಮೌಡ್ ಪರ್ªತ ಸಾಲಿನ É À À À É À ಮೂಲಕ ಹಾದು 1911 ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ದಕಿಣ zsುªª£್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಇತಿಹಾಸ ್ಷ À್ರ À À À ನಿರ್ಮಿಸಿದ. 1912 ಜನªರಿ 17ರಂದು ಸ್ಕಾಟ್ ತ£್ನÀ ತಂಡzೂಂದಿಗೆ ಅದೇ zsುªª£್ನು À É À್ರ À À À ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಾಗ ಅಮುಂಡ್‍ಸನ್‍ನ ಹೆe್ಜÉ ಗುರುತು ನೋಡಿ ಖಿನ್ನನಾಗಿದ್ದ. ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಆಹಾರªÇ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆvP್ಕÉ ಸಿಲುಕಿ, ದಣzು ತ£್ನÀ ಸಂಗಡಿಗgೂಂದಿಗೆ À À  À É ಕೊನೆಯುಸಿರೆ¼z.À ಅವನ ದಿನZರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗ¼ು ದೊರೆvªÅÀ . zsುªª£್ನು É À À À À್ರ À À À ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸರ್zಗೆ ಇದು ತೆರೆ ಎಳೆಯಿತಾದgೂ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನೇಷuಗೆ ನªZೈÉ ತ£್ಯÀª£್ನು ್ಪ És À ್ವ É À À À ತಂದಿತು. ಶ್ವಾ£¥q,É ಬಂಡಿ, ಪುಟ್ಟ ನೌಕೆU¼£್ನು ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ತಂಡದ ಪರಿಶೋzs£ಗೆ À À À À À À É