ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೫೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


56

ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ

ಒಯ್ಯುತಿz್ದÀ ಕಾಲ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು, ಈ ಖಂಡದ ಪರಿಶೋzs£ಗೆ 1929ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ್ತ À É ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬೈರ್ಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವನ್ನು ಮೊತ್ತಮೊದಲಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿದ. ಅನಂತರ ಇವನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಹ¸ಯಾನUಳಾದªÅÀ . ಇದರ ಅನಂತರ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅzs್ಯÀಯನP್ಕÉ À À ಅನೇಕ ದೇಶU¼ು ಮುಂದಾದªÅÀ . À À ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ¨sೂಭೌತ ವರ್µ: 1957 ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಪ್ರಾgಂ¨sವಾಗಿ 1958 À À À À ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಭೌತ ವರ್ಷ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು (ಐ.ಸಿ.ಎಸ್.ಯು) ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 40 ದೇಶU¼£್ನು ಈ ಅzs್ಯÀ ಯನzಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಖಂಡದ ವ್ಯಾ¥ಕ ಸಂಶೋzsನಾ À À À À À À ಯೋಜನೆU¼ು ಮೈದ¼zು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಿಬಿರU¼£್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. À À É À À À À ಸಂಪರ್P ಸಾzs£Uಳ ನೆgªÅÀ ಪqಯುವುದು, ಹವಾಮಾನ ಕುರಿತು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಗ¼£್ನು À À À À À É À À ಪಡೆಯುವುದು, ಖಂಡದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 12 ದೇಶಗಳು ಮುಂದಾದವು. ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ, ಅದರ ಸುತªುುತಲಿನ ಸಣ¥ುಟ್ಟ ದ್ವೀಪU¼ಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 60 ಕೇಂದU¼£್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ್ತ À ್ತ ್ಣ À À À ್ರ À À À ಈ ಪೈಕಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾ£ªÇಂದೇ ಆರು ಸಂಶೋzsನಾ ಕೇಂದU¼£್ನು À É À ್ರ À À À ತೆರೆಯಿತು. ಆಗ ತೆರೆದ ಮ್ಯಾಕ್ ಮುರ್ಡೋ ಸೌಂಡ್ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಈಗಲೂ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ, ಸರ್ವಋತುವಿನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರ, ರಷ್ಯ, ಬ್ರಿಟನ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಕೂಡ ನೆಲ, ಜಲ, ಬಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅತ್ಯುZ್ಚÀ ಉಪPgಣಗ¼£್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಹಿತಿಗ¼£್ನು ಸಂಗಹಿಸಲು À À À À À À ್ರ ಪ್ರಾgಂಭಿಸಿದುವು. ಈ ಖಂಡP್ಕÉ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ¨sೂಭೌತ ವರ್µದ À À À ಅತ್ಯು£್ನÀ ತ ಸಾzsನೆ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಖಂಡª£್ನು ಅಡಹಾಯಲು ರೂಪಿಸಿದ ಕಾಮನ್‍ವೆಲ್ತ್ À À À ್ಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ್ ಯಾತ್ರೆ. ಇದರ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಸರ್ ವಿವಿಯನ್ ಫುಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಹಿಲೇರಿ. 1957ರಿಂದ ಪ್ರಾgಂಭಿಸಿ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ À ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಂಡವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಯಿತು. 12 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಾಷಿಂಗ್‍ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ 1959ರಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದುವು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಇಡೀ ಖಂಡªೀ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋzs£Uµೀ ಮೀಸಲಾಗಿರ¨ೀಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪgªiÁಣು É À É À ್ಟÉ É À À ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇಶವೂ ನೆಲ, ಜಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಘೋಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕದ ಪರಿಸgª£್ನು ಕಲುಷಿತUೂಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ À À À É ಖಂಡzಲ್ಲಿ ಸಂಶೋzsನ ಕೇಂದU¼£್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಹ£್ನÉ ರqೂ ದೇಶU¼ು 1961ರಲ್ಲಿ À À ್ರ À À À À À À ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದುವು. ಅನಂತರ 1991ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ 39 ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಲೆತು ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ಪರಿಸರ ಸಂರPuಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಷgvುUಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದುವು. ಈ ಷgತಿ£ಂತೆ ್ಷÀ É À À್ತ À À ್ತ À ಮುಂದಿನ 50 ವರ್µಗಳ ತ£ಕ ಈ ಖಂಡzಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಣಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. À À À  ಈ ಷgv£್ನು 1998ರ ಏಪ್ರಿಲ್‍ನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತgಲಾಗಿದೆ. ಭಾರvªÅÀ ಈಗ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ À ್ತÀ À À À ಕೂಟದ ಸz¸್ಯÀ v್ವÀ ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಕಾರ್ (ಸೈಟಿಂಫಿಕ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ್ À ರೀಸರ್ಚ್) ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿvP್ಕÉ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿ ಖಂಡದ ಪರಿಸರ ಸಂರPuಗೆ ್ವÀ ್ಷÀ É ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸೀಲ್ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಸಂರಕಿ¸ಲು ಕ£g್ವೀಷನ್ ಆಫ್ ್ಷ À ್ಸÀ É ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ್ ಮೆರೈನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಮಿತಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ದ್ವೀಪ, ಸಾಗರ, ತೀರದಲ್ಲದಿರುವ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಪಶೀಲು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಯೋಮಾಸ್ (ಬಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ವೇಸ್ಟಿUೀಷನ್ ಆಫ್ ಮೆರೈನ್ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ್ ಸಿಸªiï) ಎಂಬ É ್ಟ À ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ. ಮುಂದಿನ ತ¯ªiÁರಿಗೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡª£್ನು ಉಳಿಸ¯ಂದೇ ಮ್ಯಾಡಿಡ್ ಒಪಂದzಲ್ಲಿ É À À À É ್ರ ್ಪ À ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರU¼£್ನು ತೆUzುಕೊಳಲಾಗಿದೆ. ಅದgಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದªÅÀ ಈ ಖಂಡದ À À À É À ್ಳ À ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ಬೀರಿರುವ ಪ್ರಭಾವದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯದ ಸಂರPu,É ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ-ನಿರ್ವಹu,É ಸಾಗರ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ್ಷÀ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ಅವWqU¼£್ನು ಕುರಿತು ತೆUzುಕೊಳ¨ೀಕಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ À À À À À É À ್ಳ É ಕªುಗ¼ು ಸೇರಿವೆ. ಸಂಶೋzs£ಯ ಹೆ¸ರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಸ ಜೀವಿಗ¼£್ನೂ ್ರ À À À É À À À ತರುವಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2000ದಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಒಪಂದP್ಕÉ ಕೆಲವೊಂದು ್ಪ

ತಿದ್ದು¥ಡಿಗ¼£್ನು ತgಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದು¥ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ತೀರzಲ್ಲಿ ನೌಕೆUಳ À À À À À À À ಚಲನªಲನUಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತಣ ತgಲಾಗಿದೆ. ಹೆZುತಿgುವ ಪವಾಸೀ ಒತqª£್ನು À À ್ರ À À್ಚ ್ತ À ್ರ ್ತ À À À ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿ¸ಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕªುವ£್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. À ್ರ À À ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಯಾನ: ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರqು ಪªುುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುU¼£್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ À ್ರ À À À À ಹೆ¸gುಗಳಿಸಿತು. ಆರ್ಯ¨sಟ ಉಪUºª£್ನು ರೂಪಿಸಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶP್ಕÉ ಹಾರಿಸಿ ಒಂದು À À À ್ರÀ À À À ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವ£್ನು ತೆgದಿದ್ದು ಒಂದಾದg,É ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಕ್ರಾನಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸಿಯಾಗಿ À É ್ವ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬು ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ್ದು. ಭಾರತದ ಈ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ, ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಾಮಥ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿತ್ತು. ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವನ್ನು ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ಪರಿಶೋzs£ಯಲ್ಲೂ ತೋರುವಂತೆ ಈ ಸಾzs£U¼ು ಹೆZ್ಚು À É À É À À À ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದುವು. 1981ರಲ್ಲಿ 21 ಸz¸್ಯÀ ರ ಮೊದಲ ತಂಡ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ À ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ನಾರ್ವೆ ದೇಶದ ಪೋಲಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂಬ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿತು. ಈ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ: • ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರºೂಮ್ಮುವ ಆವಿಷ್ಟ ಕಣಗ¼ು ¨sೂಕಾಂತPೀತದ ಮೇಲೆ É À À ್ಷÉ ್ರ ವರ್ತಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲು, ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದ ಭೌತ ವಿದ್ಯªiÁನª£್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಪ±¸ವಾದ ನೆ¯. À À À ್ರ À ್ತÀ É • ಇಡೀ ¨sೂಗೋಳದ ಉಷvಯ ಆಯವ್ಯಯವ£್ನು ನಿzರ್sರಿಸುವುದು ಎರqು À ್ಣ É À À À zsುªU¼ೀ. ವಾಯುಗೋಳzಲ್ಲಿ ಉಷvಯ ಸಾಗuಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸಾಗgದಿಂದ À್ರ À À É À ್ಣ É É À ನೆಲಕ್ಕೆ, ನೆಲದಿಂದ ಸಾಗgP್ಕÉ ಹರಿಯುವಾಗ ವಾತಾವgಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಉದ್ದ ತgಂಗUಳಾಗಿ À À À À ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದ ವಾಯುಗೋಳದ ಮೇಲೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕದ ಪಬಾವª£್ನು ಅರಿಯಲು ನೆgವಾಗುತz. ್ರ s À À À ್ತ É • ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ, ಅಂಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ, ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕzಲ್ಲಿ ಸಂಗªುವಾಗುತª.É ಆಗ ಅದು ದಕಿಣ ಸಾಗರ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳುvz.É À À ್ತ ್ಷ ್ಳ ್ತÀ ಇಲ್ಲಿ ಶೀತ ಜಲ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಜಲಗಳ ವಿನಿಮಯವಾಗುತz.É ನª್ಮು ದೇಶದ ಮಾನೂನ್ ್ತ À ್ಸ ಮೇಲೆ ಇದರ ದಟ್ಟ ಪಬಾವವಿದೆ. ್ರ s • ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಇಡೀ ¨sೂಗೋಳz¯ೀ ಅತ್ಯಂತ ಎತgವಾದ ಖಂಡ. ದಕಿಣಾಕಾಶ À À ್ಲÉ ್ತ À ್ಷ ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಪರಿಸರದ ಕಲುಷಿತತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಇದು ನಿಸರ್ಗವೇ ಒದಗಿಸಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ. • ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡzಲ್ಲಿ ಜಗತಿನ ಶೇ. 90 ಭಾಗದ ಸಿಹಿನೀರು ಮಂಜುಗqಯ À ್ತ ್ಡÉ ರೂಪzಲಿz.É ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಹಿಮಗq್ಡ É ಎಷ್ಟು ಕgUುತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗgದ À ್ಲ À À ್ತ À ಮೇಲೆ ನೇರ ಪಬಾವ ಬೀರುತz.É ಇದರ ಅzs್ಯÀ ಯನª£್ನು ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಮನದಿಗಳಿಗೂ ್ರ s ್ತ À À ಅನಯಿಸಿ, ಏರುತ್ತಿgುವ ಜಾಗತಿಕ ಉಷದ ಪಬಾವª£್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ್ವ À ್ಣ ್ರ s À À ಈ ಖಂಡzಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ವೈವಿzs್ಯÀ ಹೇರ¼ವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದgೂ ಕೆಲವೇ ಜೀವಿಗ¼ು ಸªುೃದ್ಧವಾಗಿ À À À À À ಅಭಿವರ್ಧಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ಮೊದಲ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಲ್ ಎಂಬ ಸೀಗಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುvz.É ್ತÀ ಸು. 225 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್µಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಫಿP,À ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ, ಆಸ್ರ್ಟೇಲಿಯ, À ್ರ ಇಂಡಿಯ ಗೊಂಡ್ವಾನ ಖಂಡªಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಖಂಡವಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿದ್ದªÅÀ . É ಅನಂತರ ಒಡೆzು ಖಂಡUಳಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಈಗಿನ ನೆಲೆ ತಲಪಿದುವು. ಭಾರತ ಮತ್ತು À À ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕದ ¨sೂವಿಜ್ಞಾ£zಲ್ಲಿ ಸರ್ªಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ಅಂಶUಳಿವೆ. ಖಂಡUಳ À À À À À À ಉಗªು, ವಿಕಾಸª£್ನÀ ರಿಯಲು ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ಅzs್ಯÀ ಯನ ಹೊಸ ಅಂಶU¼£್ನು ಬೆ¼ಕಿಗೆ ತgುತz.É À À À À À À À ್ತ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ಅನ್ವೇಷuಗೆ ಹಿಂದೆ ತೊಡಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ದೇಶU¼ು ಆ É À À ಖಂಡದ ಖನಿಜ ಸಂಪ£್ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಕಣಟಿz್ದÀ ªÅÀ . ವಾಸªವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪªiÁಣದ À ್ಣ ್ಟ ್ತ À ್ರ À ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಈವರೆಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಯಾತೆಗೆ ಭಾರತ ತೊಡಗಿದುದರ ಉದ್ದೇಶU¼¯್ಲೂಂದು. ್ರ À À É ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ವಹuಯನ್ನು ಸಾಗರಾಭಿªೃÀ ದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿತು. É ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧvU¼£್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ü É À À À ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ತಜ್ಞರು ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. 1981ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಎಸ್.ಜೆಡ್.ಕಾಸಿಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 21 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಪೋಲಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವ ಬಂದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾರಿಷಸ್ ದ್ವೀಪದ ಮೂಲಕ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕದತ್ತ ಪಯಣ ಮಾಡಿದರು. ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ತಲಪಲು ಕಮಿಸ¨ೀಕಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ದೂರ 11,000 ಕಿಮೀ. ಈ ತಂಡzಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು, ್ರ É À À ¨sೂವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು, ಪª£ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು, ¨sೂಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು, ರೇಡಿಯೋ ಸಂವºನ À À À À À À À À ತಜgು ಮತ್ತು ನೌಕಾಪqಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇತು.್ತ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ತಂಡ ಮಾರಿಷಸ್ ್ಞ À É