ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೫೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ದ್ವೀಪ ತಲಪಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಈ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಹೊರಟು ಸಾಗgದ ಪPುಬ್ದ À ್ರ ್ಷÀ ಅಕ್ಷಾಂಶUಳಾದ 48 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 60 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಟುವಾಗ 49 ಮೀಟರು ಉದ್ದದ 500 À ಟನ್ನು ಭಾರದ ಪೋಲಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೌಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಓಲಾಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಹತ್ತಿgzಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನೆಲವಿರದ ಕಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಗgzಲ್ಲಿ ಏಳುವ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆUಳಿಗೆ À À À À À ತqಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರೂ ಸಾಗgU¼ು ಒಂದುಗೂಡುವ ಜಾಗ ಬಹು ದೊಡ್ಡ É À À À ಅಲೆಗಳನ್ನು ಏಳಿಸುತ್ತದೆ. 55 ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶದಿಂದ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ತಲಪುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಾಣುವ ಬರ್ಫದ ರಾಶಿ ತೇಲಿತೇಲಿ ಬರುತz. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಭಾರvದ ಕqಗಿರುವ ಸಾಗರ ್ತ É À É ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಬರ್ಫದ ತುಂಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಎಂದೇ ಹಿಂದೆ ಬಹುತೇಕ ತಂಡU¼ು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಭಾಗದ ದಕಿಣ ಸಾಗgª£್ನÉ ೀ ತª್ಮು ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ À À ್ಷ À À À ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿz್ದÀ ªÅÀ . ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ತಲಪಲು ತೆUzುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿz್ದÀ É À ಕಾಲವೂ ಕಡಿಮೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ¥ರ್sಗ¼£್ನು ತುಂಡರಿಸುವ ಹಲ್ಲುUಳಿಂದ ಸಜ್ಜಾದ ಪೋಲಾರ್ À À À À ಸರ್ಕಲ್ ನೌಕೆ ಜನವರಿ 9, 1982ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ 00.30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ತೀರವನ್ನು ತಲಪಿತು. ಈ ಭಾಗ ಕ್ವೀನ್ ಮೌಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಒಡನೆಯೇ ತಂಡ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಯಿತು. ಹಿಮ, ಹಿಮದ ಉಷ್ಣ ವಿತgu,É ಸ್ಫಟಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮುಂತಾದª£್ನು ಅರಿಯಲು ಹಿಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು À À À À ಅzs್ಯÀ ಯನ ಕೈಗೊಂಡgು. ¨sೂವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಲಾಮಾದರಿಗ¼£್ನು ಸಂಗಹಿಸಿದgು. À À À À À ್ರ À ಪವನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹವಾಮಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಬಾನು ಹೇಗೆ ಸಂವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದ£್ನು ಅರಿಯಲು ಅನೇಕ ಪರೀಕೆU¼£್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು À ್ಷ À À À À ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕದ ಜೀವಿಗಳ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪZನ ಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಅನೇಕ ಶೋzsU¼£್ನು À À À À À ಕೈಗೊಂಡgು. ಹೆಲಿಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಹಿಮದ ಸ್ಕೂಟರುಗ¼£್ನು ಬಳಸಿ ತಂಡ ಸಜ್ಜಿvವಾಗಿ À ್ಟ À À À ಅಲ್ಲಿನ ¨sೂಭಾಗª£್ನು ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಎರqು ಗುಡUಳ ನqುವೆ ನೆ¯ಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಹಿನೀರಿನ À À À À ್ಡ À À É ಸgೂೀವgª£್ನು ಅzs್ಯÀ ಯನªiÁಡಿತು. ಮೊತªೂದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಗುಣ É À À À À ್ತ É ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದವನ್ನು ತಂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೊದಲ ್ರ ಸಂಶೋzsನಾ ಕೇಂದದ ಹೆ¸gು ದಕಿಣ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಇದು ನಾರು ಗಾಜಿನಿಂದ (¥sೈÉ ಬರ್ À ್ರ À À ್ಷ ಗ್ಲಾಸ್) ಕಟ್ಟಿದ ಕೇಂದ. ಇದರ ನೆಲೆ 70º 45’ 12º 962" ದ.: 11º 38’13.618" ಪೂ. ್ರ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡzಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ನೆ¯ಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನ À É ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ನೆರವು ಪಡೆದು ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ದೇಶ£Uಳ ನೆgªÅÀ ಪqಯಬೇಕಾಗುತz. À À À É ್ತ É ಮೊದಲ ಯಾನದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡವನ್ನು ತಲಪುವ ಮುನ್ನ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಾಗರಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸಾಗರ ತಳದಿಂದ ಎದ್ದಿರುವ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನೆಲೆ 53º 39.79' ದ. ಮತ್ತು 47º 55.82' ಪೂ. ಸಾಗರ ತಳದ 4,500 ಮೀಟರು ಆಳದಿಂದ ಇದು 1200 ಮೀಟರು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಶೃಂಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಶೃಂಗ ಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ ಕೇವಲ 880 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ. ಸುತ್ತಳತೆ 134 ಕಿಮೀ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪರ್ªತªಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದ£್ನು ಇಂದಿರಾ À É À ಮೌಂಟ್ ಎಂದು ಕgದಿದ್ದಾg. É É ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಯಾತೆಯ ಯಶಸಿನ ನಂತರ ಭಾರತ ನಿರಂತgವಾಗಿ ್ರ ್ಸ À ಪತಿವರ್µವೂ ಸಂಶೋzsನಾ ತಂಡª£್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿz. ಮೊದಲ ಯಾತೆಯಲ್ಲಿ ್ರ À À À À É ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದಕಿಣ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ದಾಸ್ತಾನಿಗµೀ ಬಳPಯಾಗುತ್ತಿz.É ಎರq£ಯ ್ಷ ್ಟÉ É À É ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೈತ್ರಿ, ಶಿರ್ಮಾಚರ್ ಓಯಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಾಂಶ 70º 45' 53" ರೇಖಾಂಶ 11º 44' 03". ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಮ ಸಂಚಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್µವಿಡೀ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋzs£ಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳಬಹುದು. À À É ್ಳ ಈ ಕೇಂದª£್ನು 1988-89ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸರ್ªಋತು ಕೇಂದ. 26 ್ರ À À À ್ರ ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದದಿಂದ 255 ಮೀಟರ್ ್ರ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಸರೋವರದಿಂದ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯª¸್ಥÉ ಇದೆ. ಉಷತೆ -40 ಡಿಗ್ರಿ ತಲಪಿದgೂ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಬಾzsPವಾಗzಂತೆ À ್ಣ À À À À ಕಾಸುವ ವ್ಯª¸್ಥÉ ಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. À ಭಾರತದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಯಾತ್ರೆಯ ನಂತರ ಇದೀಗ 23 ತಂಡU¼ು (2004) ಈ ಖಂಡzಲ್ಲಿ ಕೆಲಸªiÁಡಿವೆ. ಇಂದೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿª.É À À À À ಮೊದಲನೇ ತಂಡದ ಸಾಹಸ ಯಾತೆಯ ಯಶ¸್ಸು ಭಾರvP್ಕÉ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ್ರ À À ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸz¸್ಯÀ vª£್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿvು. ಈ ಖಂಡzಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅನು¨sªದ À ್ವÀ À À À À À À

57

ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಂಡ ವೆಡೆಲ್ ಸಮುದ್ರದ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು. ಇದೊಂದು ಅತಿ ದುರ್ಗಮವಾದ ಭಾಗ. 1823ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಗgಯಾನಿ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆqಲ್ ಈ ಭಾಗª£್ನು ಹಾಯ್ದಿz್ದÀ . À É À À ಭಾರತದ ಸಾಗರಾಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಅzs್ಯÀ ಯನ ಕೇಂದªÇಂದ£್ನು ತೆUದಿದೆ (ಇದರ ಹೆ¸g£್ನು ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ್ರ É À É À À À ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಸಂಶೋzs£ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ). ಮೈತ್ರಿ À É ಕೇಂದದ ಸುತªುುತ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಪತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುvªು ತಂತಜ್ಞಾನ ಅನಯಿಸಿ ್ರ ್ತ À ್ರ ್ತÀ À ್ರ ್ವ ಕೈಗೊಂಡ ಭಾರvದ ತಂಡದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಶೋzsನೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಉನ್ನತ ಭಾಗU¼ಲ್ಲಿ À À À À ಹಿಮದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡುವ ಅzs್ಯÀ ಯನP್ಕÉ ಹೆZ್ಚು ನೆgವಾಗಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ À À ಸಾಗರ ಕುಗ್ಗುವುದರ ಬದಲು ವ್ಯಾಕೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾg.É 2007-08ರಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ರುವ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಅವಕಾಶª£್ನು ಪqದಿದೆ. À À É ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಪವಾಸ: ಸz್ಯÀ zಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡP್ಕÉ ಪವಾಸಿಗಳಿಂದಾಗಿ ್ರ À ್ರ ಭಾರೀ ಒತಡ ಏರ್ಪಟ್ಟಿz.É ದಕಿಣ zsುªದ ನೆತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನ, ಹೆಲಿಕಾಪgುಗ¼ಲ್ಲಿ ್ತ ್ಷ À್ರ À ್ತ ್ಟ À À ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ದಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕದ ಸಂಶೋzs£ಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ದೇಶ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಆ ಖಂಡದ À É ಕೆಲವು ಭಾಗUಳ ಸ್ವಾª್ಯುª£್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈಗ ಅಂಥ ಘೋಷಣೆ ಊರ್ಜಿತªಲ. À À À À ್ತ À ್ಲ ಆದgೂ ವಿಕೋರಿಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಜಾಗzಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಸ್ಕಾಟ್ À ್ಟ À ಬೇಸ್ ಎಂಬ ಶಿಬಿರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಈ ಶಿಬಿರದ ಹತ್ತಿರವೇ ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದವಾದ ಮ್ಯಾಕ್ ಮುರ್ದೋ ಸೌಂಡ್ ಎಂಬ ಕೇಂದವಿದೆ. ್ರ ್ರ ಪತಿ ಬೇಸUಯಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು 1,000 ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋzs£ಯಲ್ಲಿ ನಿರvರಾಗಿರುತ್ತಾg.É ್ರ É À É À ಚಳಿಗಾಲದ ಶಿಬಿರP್ಕÉ ಂದೇ 200 ಮಂದಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾg. ಹತ್ತಿgz¯್ಲÉೀ ಮೌಂಟ್ É À À ಎರಬಸ್ ಎಂಬ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಇದೆ. ಇದ£್ನು ಪವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೋರಿಸ¯ಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ À ್ರ É ಪತಿವರ್µವೂ ಕೈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್‍ನಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಲಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಟೆರ್ರಾ ್ರ À ್ರ ್ಪ ನೋವ ಕೊಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಅನೇಕ ರೆ¸ೂರಾಂಟುಗ¼£್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪವಾಸಿಗg£್ನು É ್ಟ À À ್ರ À À ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೌಂಟ್ ಮೆಲ್ಬೋರನ್ ಎಂಬ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ದಕಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಲಿಯ ದಕಿಣ ತುದಿಯಿಂದ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕದ ್ಷ ್ಷ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪP್ಕÉ ಯಾತ್ರಿPg£್ನು ಒಯ್ಯುvz.É ಮುಂದಿನ ದಿನU¼ಲ್ಲಿ ದಕಿಣ zsುªP್ಕÉ À À À ್ತÀ À À ್ಷ À್ರ À ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತಗಲುವ ತಲಾ ವೆZ್ಚÀ 33,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್. ಪತಿವರ್µ 21,000 ಮಂದಿ ಪವಾಸಿಗgು ್ರ À ್ರ À ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ಸುತ್ತಣ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪೆಂಗ್ವಿನ್, ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿU¼£್ನು ಪತಿಬಂಧಿ¸ಲು, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗzಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಲು ಗ್ರೀನ್‍ಪೀಸ್ À À À ್ರ À À ್ಳ ಸz¸್ಯÀ ರು ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಕೂಟದ ಸz¸್ಯÀ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದಿದ್ದಾg. À À É ಜಾಗತಿಕ ಅzs್ಯÀ ಯನ: ಸz್ಯÀ 39 ದೇಶU¼ು ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ಅzs್ಯÀ ಯನzಲ್ಲಿ À À À ತೊಡಗಿವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಈ ಖಂಡ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿª. ಖಂಡದ ಹಿಮದ ಅzs್ಯÀ ಯನ, ಪª£ವಿಜ್ಞಾ£, ¨sೂಕಾಂತv್ವÀ, ¨sೂಕಂಪನ É À À À À À ವಿಜ್ಞಾ£,À ಅಯಾನೋಗೋಳದ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದª£್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿಗ¼£್ನು À À À À ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಯಂ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸರ್ವಋತುವಿನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸªiÁಡುತª.É ಹಾಗೆಯೇ ಮುಕವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗ¼£್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳುvª.É À ್ತ ್ತ À À ್ಳ ್ತÀ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದ ಸುತಣ ದಕಿಣ ಸಾಗgzಲಿgುವ ಸªುೃದ್ಧ ಪೋಷPUಳ ಬಗ್ಗೆ ್ತ ್ಷ À À ್ಲ À À À À ಅನೇಕ ಕೇಂದU¼ು ಆಸಕ್ತಿ ತ¼ದಿವೆ. ಈ ನೀರಿನಲಿgುವ ಮೀನುಗಳ ರPzಲ್ಲಿ ಪತಿಶೀತಲ ್ರ À À É ್ಲ À ್ತÀ À ್ರ ಅಂಶವಿದ್ದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೈತ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದರ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು ಅರಿತಿದ್ದಾg.É ಪೆಂಗ್ವಿನ್, ಸೀಲ್, ಕ್ರಿಲ್ ಕುರಿತು ಈಗ ಮಾಡಿರುವ ಅzs್ಯÀ ಯನ À ಅವುಗಳ ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಗರದ ಆಹಾರದ ಮೊದಲ ಕೊಂಡಿ ಎನಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಲ್ ಎಂಬ ಸೀಗಡಿಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಿರುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆ¼¸¨ೀಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿವೆ. É À É ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಖಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಶಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಗೊಂಡ್ವಾನ ಖಂಡದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇತರ ಸz¸್ಯÀ ಖಂಡUಳ ¨sೂವಿಜ್ಞಾ£P್ಕÉ ಹೇಗೆ ತಾಳೆಯಾಗುತವೆ ಎನ್ನುವುದ£್ನು ಸಮೀಕೆUಳಿಂದ À À À À ್ತ À ್ಷ À ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖಂಡ ಈಗಿನದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಮರಾಶಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತೆಂದು