ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೫೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಟಿಕೆ¥ಂಟಿಕೆ - ಅಂಟುಪದಾರ್ಥಗ¼ು À À

58

ಪ್ರಾಗ್ವಾತಾವgಣ ಕುರಿತು ಹಿಮವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಶೋzs£ಯಿಂದ ಬೆ¼ಕಿಗೆ À À À É À ಬಂದಿದೆ. 1982ರಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದಿಂದ ದೊರೆತ ಸ¸್ತÀನಿಗಳ ಪ¼ಯುಳಿಕೆ, É 1986ರ ಲಿ ್ಲ ದೆ ೂ ರೆ v À ಡೆ ೈ ನೆ ೂ ೀಸಾರ್‍ಗ ¼ À ಪ ¼ É ಂ iÀ ು ುಳಿಕೆ ಈ ಖಂಡ ಹಿಂದೆ ಉಷªಲಯದಲಿz್ದುzP್ಕÉ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾದಾರU¼£್ನು ಒದಗಿಸುತª.É 1984ರಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ್ಣ À ್ಲ À À s À À À ್ತ ಖಂಡದ ಅಲೆನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಭಾಗದ ಬಳಿ 1.9 ಕಿಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಆಲೂಗq್ಡÉ ಗಾತದ ್ರ ಉಲ್ಕೆಯ ತುಂಡು (ಂಐಊ-84001) ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದು ಮಂಗಳಗ್ರಹದಿಂದ ಸಿಡಿದು ಬಂದಿರುವ ತುಂಡೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕದ ಹಿಮದ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಕ ತುಂಡುಗ¼£್ನು ಸಂಗಹಿಸುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. À À ್ರ ಅಂತೆಯೇ ಚಂದ್ರ ಶಿಲೆಯ ತುಣುಕುಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಮದ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ಖಂಡದಿಂದ ಸುಮಾರು 15,000 ಉಲ್ಕಾ ತುಂಡುಗ¼£್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆUದಿದ್ದಾg.É ಇವು ಒಂದೊಂದೂ ಸೌರªÇ್ಯºದ ಉಗªು, À À É À À À ವಿಕಾಸ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಹಿಮದ ಸ್ತgUಳ ಕೆ¼ಗೆ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸgೂೀವgವಿರುವುದ£್ನು ಪv್ತºZಲಾಗಿದೆ. À À À É À À É À ್ಚÀ ಉಪUºUಳ ನೆgವಿನಿಂದ ಹಿಮದ ಹಾಳೆUಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು ್ರÀ À À À À À ಅಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 1985ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವೊಂದು ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕದ ನೆತಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾmೂೀಗೋಳzಲ್ಲಿ ಓಜೋನ್ ಪzರ ತೆ¼ುವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ್ತ É À À À ಸಂಸ್ಥಾ£zµ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ರಂzs್ರÀ ಉಂಟಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವgದಿ ಮಾಡಿತು. ಅದರಿಂದ À À À À ತೂರಿಬರುವ ಅತಿನೇರಿಳೆ ಕಿರಣಗ¼ು ¨sೂಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಎಂದು ತಿಳಿದ À À ಮೇಲೆ ಓಜೋನ್ ವಲಯವ£್ನು ಛಿದªiÁಡುವ ಮಾನದ ನಿರ್ಮಿತ ಕೋರೋ¥sೂgೂೀ À ್ರ À ್ಲ À ್ಲ É ಕಾರ್ಬನ್ ಪªiÁಣವ£್ನು ತಗ್ಗಿ¸ಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ್ರ À À À ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕದ ಏಕಾಂತತೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನೇಕ ದ±PUಳಿಂದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು ಅzs್ಯÀ ಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾg.É ಅಂಟಾರ್ಕ್‍ಟಿಕ ನಿಸರ್Uವೇ ÀÀ À À À ಒದಗಿಸಿರುವ ಜೀವಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಯೋಗಾಲಯ. ್ರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಂ., *.) ಅಂಟಿಕೆ¥ಂಟಿಕೆ : ಶಿವªೂಗ್ಗ ಮತ್ತು ಉತರ ಕ£್ನÀ ಡ ಜಿಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗU¼ಲ್ಲಿ À É ್ತ ್ಲ À À ಪಚಾರzಲಿgುವ ಒಂದು ಜನ¥ದ ಸಂಪದಾಯ. ಇದP್ಕÉ ಹಬ್ಬ ಹಾಡುವುದು, ದೀಪ ್ರ À ್ಲ À À ್ರ ನೀಡುವುದು ಎಂಬ ಹೆ¸gುಗ¼ೂ ಇವೆ. À À À ತೀರ್ಥಹಳಿಯ ಸುತªುುತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇದP್ಕÉ ಅಂಟಿಕೆ¥ಂಟಿಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾg.É ದೀಪಾವಳಿಯ ್ಳ ್ತ À À ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂರು ದಿನU¼ªgಗೆ ಹಳಿಯ ರೈತgು (ಒಕ್ಕಲಿಗgು, À À À É ್ಳ À À ದೀವgು, ಹ¸ಲರು ಮುಂತಾದ ವರ್Uಗ¼ªgು) ಮನೆªುನೆUೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಬೆ¼ಕಿನ À À À À À À À À À ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶª£್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಹಚ್ಚಿ ಹೀಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾg: ‘ಮಣ್ಣಲಿ ಹುಟ್ಟಿz, À À É É

ದೀಪದ ಕುಡಿ ವಿನಿಮಯ

ಮಣ್ಣಲಿ ಬೆಳೆದೆ, ಎಣ್ಣೇಲಿ ಕಣ್ಣಬಿಟ್ಟಿsದೆ- ಎಣ್ಣೇಲಿ ಕಣ್ಣಬಿಟ್ಟಿsದೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ನಾ ಸv್ಯÀ ದಿಂದುರಿಯೆ ಜಗe್ಯೂೀತಿ.’ ಒಂದೊಂದು ಸೀಮೆಯಲ್ಲೂ (3-4 ಹಳಿUಳ ಗುಂಪು) É ್ಳ À 4ರಿಂದ 6 ಜನರಿರುವ ಹಲವು ತಂಡU¼ು ಹಬ್ಬಹಾಡಲು ಹೋಗುವುದುಂಟು. ಆ ದಿನ À À ರಾತ್ರಿ ಆ ಸೀಮೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಾದಿಯುದ್ದP್ಕೂ ಹಾಡುತ¯ೀ ಮನೆªುನೆUೂ ಹೋಗುತ್ತಾg. ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯ À ್ತ É À À É ಮುಂದೂ ‘ಬಾಗಿಲತೆಗಿರªiÁ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಮ್ಷª್ಮು ಜ್ಯೋತ್ಯª್ಮು£ೂಳಗೆ ಕgPೂಳ್ಳಿ’ ಎಂದೂ À À À É À É ‘ಮುಳ್ಳಾಗೆ ಕಲ್ಲಾಗೆ ಬಂದೇವಯ್ಯಾ, ತಂದೀವಿ ದೀಪಾನ ಕೊಳ್ಳೀರಯ್ಯಾ’ ಮುಂತಾಗಿ ಹಾಡಿ ಬಾಗಿಲ ತೆUಸಿ ‘ಜ್ಯೋತಿಗೆuಯನೆgಯ ಬನ್ನಿ’ ಎಂಬಂಥ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ತª್ಮು É ್ಣÉ É À

ಹಣತೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೀಪದ ಕುಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾg.É ಅನಂತರ ಮನೆಯ ಜಗಲಿಯನ್ನೇರಿ ಅರ್ಜುನeೂೀಗಿ ಹಾಡು, ಉತgzೀವಿ ಹಾಡು, ತೆgಅಳೆಯುವ ಹಾಡು, ಕgು ಅಗZುವ É ್ತ À É É À À ಹಾಡು ಇತ್ಯಾದಿ ದೀರ್ಘ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗ¼ಗೀತೆ ಹೇಳುತ್ತಾg.É ಹಾಡುಗ¼ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿ£ªÅÀ ತ್ರಿ¥ದಿ, ಉಳಿದªÅÀ ದ್ವಿ¥ದಿ, ಚೌಪದಿ À À ್ಚ À À À ಮುಂತಾದ ಸgಳ ರZ£U¼ು. ಅಪgೂಪವಾಗಿ ಲಾವಣಿ ಅಥವಾ ಕೋಲಾಟದ ಮಟ್ಟುU¼ೂ À À É À À À À À ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಡುವಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾದ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಥನಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿವ£, ಶಿವ¨Pg, ಅಪgೂಪವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕxU¼ೂ À À s ್ತÀ À À É À À ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಡುವವರಿಗೆ ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ, ಬಟ್ಟೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಹಣ್ಣು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹಬ್ಬದತಿಂಡಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ಯಂತ ದೀಪ ನೀಡುವುದು ನqಯುತz. ಮೂರು ದಿನವಾದªುೀಲೆ ಬತ್ತಿಯನ್ನು É ್ತ É É ಹಣತೆಯಿಂದ ತೆUzು ಹಲಸಿನ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಅದP್ಕÉ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಾg.É É À ವಸೂಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಊರಿನವರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅಂಟಿಕೆ ಪಂಟಿಕೆ ಔತಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವನಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. (ಕೆ.ವಿ.ಎಸ್.) ಅಂಟು ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ : 19ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗದ್ಯ ಬರೆಹಗಾರ ಜಾನ್ ರಸ್ಕಿ£್ನÀ ನು (1819-1900) ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ. ತ£್ನÀ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಥಶಾಸ್ರ್ತದ ಪ್ರಥಮ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅನಂತರ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪದವೃಂದವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅಂಟು ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ. 1862ರಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾªiÁಣಿPvಯ ಮಹv-ಇವ£್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಅವನ ಉದ್ದೇಶ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ರ್ತP್ಕೂ À À É ್ತÀ ್ವ À À ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಾದವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದೃಷ್ಟಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಾರುತ್ತಾನೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಆರ್ಥಿಕvUೂ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕvUೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸª£್ನು É À É À À À ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಆರ್ಥಿಕvಯು ಹಣ ಒಂದ£್ನÉ ೀ ಸಂಪv್ತು ಎಂದು É À ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ದೇಶದ ಎಲ್ಲರ ಆರ್ಥಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮಹvª£್ನು ನೀಡುತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ£.É ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗವಾದ ಮಾರುಕmಯಲ್ಲಿ ್ವÀ À À ್ತ ್ಟÉ ಕೊಂಡುಕೊ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರು ಎನ್ನುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೃದಯಹೀನ; ಇದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ£.É ಅರ್ಥಶಾಸ್ರದ ನಿಜವಾದ ಗುರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವೂ ಸvಂತªÇ ್ರ ್ತ ್ವ À ್ರ À ಆದ ಜೀವ£ª£್ನು ಕಲಿ¸ುವುದು ಎಂದು ಈತ ಸಾಧಿ¸ುತ್ತಾ£.É ಈ ಕೃತಿಯು ಮೊದಲು, À À À ್ಪ À À ಪಸಿದ್ಧ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಥ್ಯಾPರೆ ನq¸ುತ್ತಿz್ದÀ ಕಾಲ್ಮ್‍ಹಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್‍ಜಿóೀನ್‍ನಲ್ಲಿ ್ರ À É À ಧಾರವಾಹಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು; ಆದರೆ ರಸ್ಕಿನ್ನನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮzs್ಯÀ ªುವರ್Uದ ಓದುಗರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿUಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪತಿ¨sಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಥ್ಯಾPರೆ À À É ್ರ À À ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಭಾವನೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿರಾಡಂಬರತೆಯ ಸೊಗಸು, ಘನತೆ, ವಾಗ್ಮಿತೆಗಳು ಬೆರೆತ ಶೈಲಿ-ಇವು ಈ ಕೃತಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗz್ಯÀ ಸಾಹಿತ್ಯzಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾ£ª£್ನು ನೀಡಿವೆ. ಇದರ ಮುಕ್ತಾಯಭಾಗದ À À À À ಉದಾತ್ತ ಭಾವನೆ, ಘನವಾದ ಧೋರಣೆ ಮರೆಯಲಾಗದಂಥವು. ಆರ್ಥಿಕ ತತ್ತ್ವಗಳ ವಿಚಾರzಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ನೀತಿಶಾಸ್ರ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ರU¼£್ನು ಸಮೀಪP್ಕÉ À ್ತ À À À ತಂದ ಕೃತಿ ಇದು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಧ್ಯೇಯ ಧೋರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವ ಸರ್ªವಿದಿತವಾಗಿದೆ (ನೋಡಿ- ರಸ್ಕಿನ್,ಜಾನ್). À (ಎಲ್.ಎಸ್.ಎಸ್.) ಅಂಟುಪದಾರ್ಥಗಳು : ಕಾಗದ, ಗಾಜು, ಲೋಹ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಎರqು ಅಥವಾ ಹೆZ್ಚು ಪzgU¼£್ನು ಅಂಟಿಸಲು, ಬಳ¸ುವ ವ¸ುU¼ು À À À À À À À À À್ತ À À (ಅಡೆಸಿವ್ಸ್). ಇವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಪುರಾತ£ವಾದುದು. ಸºಜವಾಗಿಯೇ ಮೊದಲು ್ಹ À À ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದವುಗಳು ಗಿಡಗಳಿಂದ ದೊರೆತ ಗೋಂದು, ಜಿಗುಟು ಪದಾರ್ಥಗಳು, ರಬ್ಬರ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು ಹಾಲಿನಲಿgುವ ಕೇಸಿಯಿನ್ ಎಂಬ ಸಸಾರಜನಕ (ನೈಟ್ರಾಜಿನಸ್) ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಮಾಡಿದ ್ಲ À ಅಂಟನ್ನು, ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರುಮಾಡಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೋಂದು ಮುಂತಾದ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಅಂಟುಪದಾರ್ಥಗ¼ು ನೀರಿನಿಂದ ಮೆದುವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅಂಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿ À ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಂಥ ಅಂಟುಗಳ ಬಳಕೆ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಮರದ ಉಪಯೋಗzಲ್ಲಿ À ಮಾತ್ರ ಇತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂಶೇಷಿತ ಅಂಟುಗ¼ು ಕಾರಿನ, ್ತ ್ಲ À ವಿಮಾನದ ತಯಾರಿಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮುಂತಾದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈಗ ಇರುವ ಅಂಟುಗಳು ಗಾಜು, ಲೋಹ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬಹು ¨szವಾಗಿ ಅಂಟಿಸಬಲ್ಲªÅÀ . ಹೀಗೆ ಅಂಟಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಎರqು ಅಥವಾ ಹೆZ್ಚು À ್ರÀ À À