ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೫೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಟುವಾಳ ಪದರದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ, ಒತ್ತಡ, ಆಘಾತ-ಇವನ್ನು ತಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ, ಮೊದಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಲ್ಲದ ಉಪಯೋಗಕರವಾದ ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ರಂzs್ರ À ಮಾಡಿದ ಜಾಗU¼ಲ್ಲಿ ದೃqsತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಅಂಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ À À À ಈ ನೂನ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈ ಹೊಸರೀತಿಯ ಅಂಟುಗಳ ಬಳಕೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾzgೂ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. À À ಅಂಟುಶಕಿಯ ಸµ್ಟÀ ಪರಿಚಯ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅಂಟುಗ¼ು ರಾಸಾಯನಿಕ ್ತ ್ಪ À ಬದಲಾವuಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಹೊಸ ಬಂzsU¼ು ಉಂಟಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅಂಟುಶಕಿಗೆ É À À À ್ತ ಆಧಾರವಾಗಿರುತª. ಹೊಸ ಬಂzsU¼ು ಈ ಅಂಟಿಗೂ ಅಂಟಿಸಿದ ಪzgP್ಕೂ ನqುವೆ ್ತ É À À À À À À À ಏರ್ಪಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದgಲ್ಲಿ ಭೌತ±ಕಿಯೂ ಸೇರಿರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿ£ಲ್ಲಿ ಎರqು À À ್ತ À À ಪದರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಅಂಟುಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಟುಗಳ ನಡುವಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಂಟಿಗೂ ಪzgದ ಮೇಲ್ಮೈಗೂ ಇರುವ ಬಂzs±ಕಿ-ಎರqೂ ಸೇರಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ À À À À ್ತ À ಅಂಟಿನ ಪೂರ್ಣ ಪಯೋಜನ ಪqಯಲು ವ¸ುವಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಶುದ್ಧªiÁಡಿ, ್ರ É À್ತ À ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಟು ಹZ¨ೀಕು. ಅಂಟು ಎಷ್ಟು ತೆ¼ಗಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ್ಚÀ É ್ಳÀ ಉತ್ತಮ. ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಲೋಹಗಳ ಮೈಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಒರಟು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಅಂಟು ಪದಾರ್ಥಗ¼£್ನು ದ್ರಾªಣಗಳ ರೂಪzಲ್ಲಿ ಬಳ¸ುವುದಾದರೆ À À À À À ದ್ರಾªPª£್ನು ಆವಿಯಾಗಿಸ¨ೀಕು. ಸgಂzs್ರÀ ವ¸ುU¼£್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಈ ದ್ರಾªಣ ಆ À À À À É À À್ತ À À À À ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ದ್ರಾವಕವನ್ನು ಆವಿಯಾಗಿಸಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಸೋಡಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರಟ್ಟಿನ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕಾಗದದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಟಿಸ¨ೀಕೆಂದಿರುವ ವ¸ುವಿನ ಮೈಮೇಲೆ ಹಚಿದ ಅಂಟು, ಅದರ ಅಣುಗ¼ು ಹಲವಾರು É À್ತ ್ಚ À ಸೇರಿ ಬೃಹತ್ ಅಣು ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ. ಅಂಟಿಸುವ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಆವಶ್ಯಕ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಾನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮೇಲಿನ ಮೈ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಅಂಟುಗಳು ಹಲವಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಬಂದ ಮಿಶಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ್ರ ಪPೃÀ ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರPುವ ಅಂಟು ಪದಾರ್ಥಗ¼ು : ಪ್ರಾಣUಳ ಚರ್ªು, ಮೂಳೆUಳಿಂದ ್ರ À À  À À À ತಯಾರಾದ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಅಂಟುಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಲಟಿನ್ ಎಂಬ ರಸಾಯನವಸ್ತು ಅಪರಿಶುದ್ಧgೂಪzಲ್ಲಿ ಇರುತz.É ಬಿಸಿಯಿರುವಾಗ ಹಚಿ,್ಚ ಪzgU¼£್ನು ಒತ್ತಿ, ಆರಿಸಿದಾಗ À À ್ತ À À À À À ಅವು ನೀರು ಕ¼zುಕೊಂಡು ಗಟಿಯಾಗುತª.É ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಮರದ É À ್ಟ ್ತ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಕಾಗದದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕೇಸಿಯಿನ್ ಅಂಟು ಸರಂಧ್ರವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಮರಗೆಲಸಕ್ಕೆ, ಕಾಗದದ ಉತ್ಪ£್ನÀ ಗ¼ಲ್ಲಿ ಹೆZ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದು. ಗಿಡದ ಕಾಂಡª£್ನು ಗಾಯಮಾಡಿದಾಗ À À À À ಜಿನುಗುವ ಗೋಂದು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದುದು. ಗಮ್ ಅರಾಬಿಕ್ ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. ನೀರಿನ ಆವಿಯಿದ್ದರೆ ತ£್ನÀ ದೃqsvಯನ್ನು ಕ¼zುಕೊಳ್ಳುªÅÀ ದರಿಂದ ಅವುಗಳ À É É À ಉಪಯೋಗ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಮಾತ್ರ. ಇದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ರಬ್ಬರ್ ದ್ರಾವಣ, ಅರಗು ಮುಂತಾದುವುಗಳು ನೀರನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಬಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ರಬರ್ ದ್ರಾªಣವ£್ನು ಚರ್ªು ಮುಂತಾದುವುಗ¼£್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾg.É ್ಬ À À À À À ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರವಯವ ಅಂಟುಗಳ ಪೈಕಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ನೀರುಗಾಜು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಟು 280º ಸೆಲಿಯಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆZ್ಚು ಶಾಖವ£್ನು ್ಸ À À ತಡೆಯಬಲ್ಲದು. ಇದು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶಾಖ ನಿರೋಧಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದ ಬುರುಡೆಯ ತಳಕ್ಕೆ, ಗಾಜು ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಭಾಗª£್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಅಲ್ಲದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುzುಪPgಣಗಳ À À À À À ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳ¸ುತ್ತಾg.É ನೀರುಗಾಜನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಗz¥ಟಿUUಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ À À É ್ಟ É À ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಶೇಷಿತ ಅಂಟುಪದಾರ್ಥಗ¼ು ಎರqು ಬಗೆಯವು. ಮೊದಲನೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ್ಲ À À ಸೇರಿದ ಅಂಟುಗ¼ು ಆರಿದಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ದೃqsವಾಗುವುವು. À À ಇವುಗಳಿಂದ ಅಂಟಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಸಿದರೂ ಅಂಟಿನ ದೃಢತೆಗೆ ಕುಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಮೊದಲಿನ ಶಕಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳುvª.É ಎರq£ಯ ಗುಂಪಿನ ್ತ ್ಳ ್ತÀ À É ಅಂಟುಗಳು ಆರಿದಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆತ್ತಗಾಗುವುವು. ಈಪಾಕ್ಸಿ ಅಂಟು, ಫೀನಾಲಿಕ್ಸ್, ಯೂರಿಯಾ ಸಿಲಿಕೋನು, ಅಲ್ಕೈಡ್‍ರಾಳ, ರಿಸಾರ್ಸಿನಾಲ್ ರಾಳ, ಸಂಯುಕ್ತ ತಯಾರಿಕೆಯ ರಬರ್-ಮುಂತಾದªÅÀ ಗ¼ು ಮೊದಲನೆಯ ಗುಂಪಿಗೂ ್ಬ À ವೀನೈಲ್ ರಾಳ, ಸೆಲ್ಯು¯ೂೀಸ್ ಉತ£್ನÀ ಗ¼ು, ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ರಸಾಯನ ವ¸ುU¼ು ಎರq£ಯ É ್ಪ À À್ತ À À À É ಗುಂಪಿಗೂ ಸೇರಿವೆ. ಮೊದಲ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂಟುಗ¼ಲ್ಲಿ ಈಪಾಕ್ಸಿ ಅಂಟುಗ¼ು ಶಕಿಯುತವಾಗಿದ್ದು À À ್ತ ತುಂಬ ಉಪಯುಕವಾಗಿವೆ. ಇವP್ಕÉ ದ್ರಾªಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗಟಿಯಾಗುವುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ್ತ À ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ. ಆದುದರಿಂದ ಇವ£್ನು ಲೋಹU¼£್ನು ಅಂಟಿಸಲೂ ಸgಂzsª¸ುU¼£್ನು À À À À À ್ರÀ À À ್ತ À À À

59

ಅಂಟಿಸಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಪಾಕ್ಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ದೊರೆಯುವುದು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ. ಮೊದಲನೆಯದು ಅಂಟು, ಎರq£ಯದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ À É ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಕ. ಬಳಸುವ ಮುಂಚೆ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಈಪಾಕ್ಸಿ ಅಂಟುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಶೀಘವಾಗಿಯೂ ಹಿಡಿಯುವುವು. ಎರqು ಲೋಹU¼£್ನು ್ರ À À À À ಬೆಸೆದ ಈ ಅಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಚ.ಅಂ.ಕ್ಕೆ 3000-7000 ಪೌಂಡಿನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರಲು ಸಾzs್ಯÀ . ಬೆಲೆ ಹೆZು.್ಚ ಆದgೂ ಏರೋಪೇನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೈಗಾರಿಕೆU¼ಲ್ಲಿ À À ್ಲ À À ಇವುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು. ಫೀನಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂಟುಗ¼ು ದ್ರಾªಣರೂಪzಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತª. ಪ್ಲೈವುಡ್, ಮರ À À À É ಮುಂತಾದ ಸgಂzs್ರÀ ವ¸ುU¼£್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಬಳ¸ುತ್ತಾg.É ಗಾಜು ಮತ್ತು ಲೋಹU¼£್ನು À À್ತ À À À À À À À ಅಂಟಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದುವಲ್ಲ. ಯೂರಿಯಾಗಳ ಗುಂಪಿನ ಪಾಲಿಯೂರಿಥೇನ್ ಗಳನ್ನು ಗಾಜು, ಲೋಹ, ಮತ್ತು ಸರಂಧ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಪಾಲಿ ಎಸ್ಟರ್ ರಾಳಗಳಿಂದ ಗಾಜಿನ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಂಬಿಗಳನ್ನು, ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ದೋಣಿ ಹಾಗೂ ಕಾರಿನ ಭಾಗಗಳು ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಸಂಕುಚಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ರಾವಣವೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಖ ಇದ£್ನು ಬೇಗನೆ ದೃqsವಾಗಿಸುತz.É ಸಿಲಿಕೋನುಗ¼ು ದೃqsವಾದªುೀಲೆ À À ್ತ À À É 280º ಸೆಲ್ಸಿಯಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲುವು. ಅಲ್ಲದೆ ನೀರನ್ನು ನಿರೋಧಿ¸ುವ ಶಕಿಯೂಂಟು. ವಿದ್ಯುv್ತು ಹರಿಯದಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಾಹಕ ಪಟಿUಳ À ್ತ À ್ಟ À ತಯಾರಿಕೆU, ಗಾಜಿನ ಎಳೆU¼£್ನು ಅಂಟಿಸಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ É À À À ಉಪಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು. ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ರಬ್ಬರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂಟಿಸಿದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿದರೂ ಅಂಟುಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅದ£್ನು ¥sಲ್ಟು À É ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು, ರಬ್ಬರ್ ಚರ್ªುಗ¼£್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಬಳ¸ುತ್ತಾg. À À À À É ಎರಡನೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ವೀನೈಲ್ ರಾಳವನ್ನು ಗಾಜು, ಲೋಹಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಬಳ¸ುತ್ತಾg. ಹೆZ್ಚು ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಶಕಿಯನ್ನು ಕ¼zುಕೊಂಡgೂ ಬಹುಬೇಗ À É À ್ತ É À À ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ನೀರ£್ನು ನಿರೋಧಿ¸ುವ ಶಕಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಇದ£್ನು ಕಾರಿನ À À ್ತ À ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕಿತ ಗಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾg.É ಗೋಂದುಗಳ ್ಷ ಬದಲು ವೀನೈಲ್ ರಾಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಮತ್ತು ನೈಟೇಟುಗಳ ದ್ರಾªಣಗ¼ು ಬಹು ಬೇಗ ಗಟಿಯಾಗುವುವು; ಅಲ್ಲದೆ ನೀರ£್ನು ನಿರೋಧಿ¸ುವ ್ರ À À ್ಟ À À ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಈ ಅಂಟುಗ¼ು ಮನೆಯ ಕೆಲಸUಳಿಗೆ, ಮರ, ಕಾಗzU¼£್ನು ಅಂಟಿಸಲು À À À À À À ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಅಂಟುಗಳಿಗೆ ಅಂಟುಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಅವು ಪಾರzರ್±ಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಯೋಗªÅÀ ಂಟು. ಇದೇ ಗುಂಪಿಗೆ À À ಸೇರಿದ ಸಯನೊ ಅಕ್ರಿ¯ೀಟ್ ಎಂಬುದು ಬೇಗ ಗಟಿಯಾಗುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ É ್ಟ ಅದ£್ನು ಗಾಜು ಮತ್ತು ಲೋಹU¼£್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾg.É (ಎ.ಎಸ್.ಆರ್.) À À À À ಅಂಟುವಾಳ : ಸ್ಯಾಪಿಂಡೇಸೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾªುುಖ್ಯªÅÀ ಳ್ಳ À ಸ¸್ಯÀ (ಸೋಪ್‍ನಟ್). ಸ್ಯಾಪಿಂಡಸ್ ಜಾತಿಯ ಲಾರಿ¥sೂೀಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಈಮಾರ್ಜಿನೇಟಸ್ É ಎಂಬ ಎರqು ಪ¨ೀದUಳಿಗೆ ಈ ಹೆ¸gು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತz. À ್ರ És À À À É ಅಂಟುವಾಳ ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಗಳ ಪರ್ಣಪಾತಿಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆ¼ಯುತz. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ಕಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾªiÁಂತರ ಪzೀಶU¼ಲಿ, ಮಲೆನಾಡ É ್ತ É À ್ರ É À À ್ಲ ತೋಟಗ¼ಲಿ, ಬದುಗ¼ಲ್ಲಿ ಬೆ¼¸ಲಾಗುತz. À ್ಲ À É À ್ತ É ಇದು 10-12ಮೀ ಎತgP್ಕÉ ಬೆ¼ಯುವ ಮzs್ಯÀ ªು ಗಾತದ ಮರ. ಇದರ ಎಲೆU¼ು ್ತ À É À ್ರ À À ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾದರಿಯವು. ಒಂದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ 2-3 ಜೊತೆ ಒರಟಾದ ಅಂಡಾಕಾರದ ಉಪ¥vUಳಿರುವುವು. ಹೂಗೊಂಚಲುಗ¼ು ಕಿರುಎಲೆU¼ು ಕಾಂಡ, ಮುಖ್ಯ ಅಥವಾ À ್ರÀ À À À À ರೆಂಬೆಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಗೊಂಚಲಿನ ಕೆಲವು ಹೂಗಳು ದ್ವಿಲಿಂಗಿಗಳಾದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಏಕಲಿಂಗಳಾಗಿರುವುದು ಈ ಮರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಹೂಬಿಡುವ ಕಾಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್- ನವೆಂಬರ್. ಫೆಬ್ರವರಿ ವೇಳೆಗೆ ಕಾಯಿ ಬಲಿಯುವುವು. ಅಂಟುವಾಳ ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೀಜದ ತಿರುಳ£್ನು ್ತ À ಶುಂಠಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಎಲಚಿ ಬೀಜದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ದಮ್ಮು ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಯ ಲೇಪದಿಂದ ಗಂಡಮಾಲೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾಯಿಯನ್ನು ತೇದು ವಿನಿಗರ್‍ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತ¯ಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇನು É ನಾಶ. ಕಾಯಿಯ ನಯಚೂರ್ಣವನ್ನು ನಶ್ಯದ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮೂರ್ಛೆರೋಗ ಹvೂೀಟಿಗೆ ಬರುತz.É ಅಂಟುವಾಳದ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಸ¥ೂೀನಿನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ É ್ತ É ಇದರ ನೊರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೆ£ಸಿ, ಲಭಿ¸ುವ É À ನೊರೆಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ, ತಲೆಗೂದಲನ್ನೂ, ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಶುಚಿ ಮಾಡಲು ಸಾಬೂನಿನ ಬದಲು ಬಳ¸ುತ್ತಾg. À É (ಡಿ.ಜಿ.ಕೆ.)