ಪುಟ:Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf/೬೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಅಂಡಕ (ಸ¸್ಯÀ ಗ¼ಲ್ಲಿ) À ಮಾತವಿರಬಹುದು. ಉದಾ: ಕೆಲವು ಆರ್ಕಿಡ್‍ಗ¼ಲಿ,್ಲ ಅಂಡಕ ಎಂದರೆ ಹೊರZರ್ªುದಿಂದ ್ರ À À À ಆವೃತವಾದ ಕೆಲವೇ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲಿ,್ಲ ಅದgಲಿಯೂ ಪರಾವಲಂಬಿಗ¼ಲ್ಲಿ ಅಂಡPP್ಕÉ ಒಳ¥ಟ್ಟ ಬೇರೆ¨ೀರೆ ಭಾಗU¼ು À À À ್ಲ À À À É À À ಅಂಡPದ ಕಾರ್ಯವ£್ನು ಎಸUುತª.É ಅಂಡPದ ಬೆ¼ªಣಗೆ ಕೇಸgದ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ À À À ್ತ À À À  À ಬೆ¼ªಣUಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿರುತzಯಾದgೂ ಓಕ್‍ಮರ (ಕ್ವಿರ್‍ಕಸ್) ಎಂಬ À À Â É ್ತ É À ಸ¸್ಯÀ zಲ್ಲಿ ಪರಾಗಾರ್ಪಣೆಯಾಗುವªgUೂ ಅಂಡ ಬೆ¼ಯದಿರುವಂಥ ನಿದರ್±ನUಳಿವೆ. À À É À É À À ಕೆಲವು ಆರ್ಕಿಡ್‍ಗ¼ಲ್ಲಿ ಪರಾಗಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಹಲವು ವಾರU¼ು ಸಂದಿದ್ದgೂ ಅಂಡಕ À À À À ತನ್ನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಂಡಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವೃತ ಬೀಜಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ವೈವಿzs್ಯÀ ª£್ನು ಪzರ್ಶಿಸುತz.É À À À À ್ರ À ್ತ ಅಂಡPª£್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಕv್ತÀರಿಸಿದಾಗ (ಚಿತ್ರ 2) ಹಲವಾರು ಒಳಬಾಗU¼£್ನು À À À s À À À ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಬಗೆಯ ಜೀವಕೋಶಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಡಕಾಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾg. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರqು ಹೊದಿಕೆUಳಿಂದ É À À (ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್) ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಡಕದ ತಳಬಾಗವಾದ ಹಾಗು ತೊಟ್ಟಿನ s ಭಾಗದಿಂದ ಪzರ ಬೆ¼zುಬಂದು _ ಆರಂ¨szಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ ಬೆ¼zು ಕªುೀಣ À É À À À É À ್ರ É ಎರಡಾಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಎರಡು ಹೊದಿಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆ¼ಯಬಹುದು_ಇದು ನ್ಯೂ¸ಲಸ್ ಭಾಗª£್ನು ಕೊಂಚ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ É É À À ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತz. ಹೀಗೆ ಹೊದಿಕೆU¼ು ಆವರಿಸಿಕೊಳುವಾಗ ಹೊರºೂದಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ್ತ É À À ್ಳ É ಹೆಚಿಗೆ ಬೆ¼zುಕೊಂಡು ಹೋಗಲೂಬಹುದು. ಈ ಹೊದಿಕೆU¼ು ಪg¸್ಪರ ಸಂಧಿ¸ುವ ್ಚ É À À À À À À ಪzೀಶzಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ ರಂzsವಿರುತz.É ಇದ£್ನು ಬೀಜರಂzs್ರÀ (ಮೈಕೋಪೈಲ್) ಎಂದು. ್ರ É À ್ರÀ ್ತ À ್ರ ಈ ಭಾಗದಿಂದ¯ೀ ಕೇಸgದಿಂದ ಹೊರzೂಡಲಟ್ಟ ಪರಾಗ ಅಂಡPzೂಳP್ಕÉ ಹೋಗುತz.É É À À ್ಪ À É ್ತ ಆವೃತ ಬೀಜಸ¸್ಯÀ Uಳ ಅಂಡPU¼ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎರqು ಹೊದಿಕೆU¼ು ಇರುವುವಾದgೂ À À À À À À À À ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಹೊದಿಕೆU¼ು ಇರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಹೊದಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲzಯೂ À À É ಇರಬಹುದು. ಅಂಥ ಅಂಡPP್ಕÉ ನU್ನÀ ಅಂಡಕ ಎಂದು ಕgಯುತ್ತಾg. (ನU್ನÀ ಅಂಡPದ À É É À ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಸ¸್ಯÀ ಕುಟುಂಬಗ¼ಲ್ಲಿ ಗªುನಿಸಬಹುದು. ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ À À ಅಂಡಕ ಹೂವಿನಂತೆಯೇ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರಳರೂಪ ನಗ್ನತೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸ್ಯಾಂಟಲೇಸೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ (ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರದ ಗುಂಪು) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗ್ನ ಅಂಡಕಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು). ಅಂಡಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊದಿಕೆ ಮಾತವಿರುವಾಗ ಕೇವಲ ಎರqು ಮೂರು ಹೊದಿಕೆ ಜೀವPೂೀಶUಳಿದ್ದgೂ_ ಹೊರಬಾಗದ ್ರ À É À À s ಹೊದಿಕೆ ಗqಸಾಗಿದ್ದು, ಒಳಬಾಗz್ದು ತೆ¼ುವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತz. ಒಂದೇ ಹೊದಿಕೆ À s À À ್ತ É ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಗಡಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಂಡಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗದ ಹೊದಿಕೆ ಪ್ರಾªುುಖ್ಯª£್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರºೂದಿಕೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡುತz.É À À À É ್ತ ಇಂಥ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಸೀತಾಫಲ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೊದಿಕೆUಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುವಂಶೀಯ ಪ¨ೀದª£್ನು ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗ¼ು À ್ರ És À À À ಗªುನಿಸಿರುವರಾದgೂ ಅದೊಂದೇ ಪªುುಖವಾದ ಅಂಶªೀನಲ. À À ್ರ À É ್ಲ ಎರqು ಹೊದಿಕೆUಳಿರುವ ಅಂಡPU¼£್ನು ನಿಮ್ನ ಬೀಜಗ¼ಲ್ಲೂ ಏಕzಳ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲೂ À À À À À À À À À À ಕಾಣಬಹುದು. ಸಂಯುಕ್ತ ದಳಗಳ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ ಇರುವುದು_ ಅದು ಎರqು ಹೊದಿಕೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೆ ಸvಂತವಾಗಿ À ್ವ À ್ರ ಒಂದೇ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಪವಾದUಳಿವೆ. ಉದಾ: ಕುಂಬಳ ಸ¸್ಯÀ Pುಟುಂಬ ಸಂಯುಕ್ತ ದಳ ದ್ವಿzಳ ಸ¸್ಯÀ ವಾದgೂ À À À À ಅಂಡಕ ಎರqು ಹೊದಿಕೆU¼£್ನು ಪqದಿದೆ. À À À À É ಹೊರºೂದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ರಂzsU¼ು ಕೆಲವು ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಪzರ ಸಂಪೂರ್ಣ É ್ರÀ À À À À À ಬೆಳೆದ ಅನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಳ ಹೊದಿಕೆ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಅಂಡಕದಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರೂಣಕೋಶ ಭಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ (ಆಗ ನ್ಯೂ¸ಲಸ್ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿರುತz) ¨sೂಣದ ್ತ É ್ತ É À ್ರ ಬೆ¼ªಣUಗೆ ಆಹಾರª£್ನು ಒದಗಿಸುತz.É ಹೊದಿಕೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರvವಾದಾಗ À À Â É À À ್ತ À ಎಂಡೋತೀಲಿಯಂ ಅಥವಾ ಇದ£್ನು ಟೆU್ಯುªುಂಟರಿ ಟಿಪೀಟಂ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾg. À À É É ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಗೆಯ ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಬೀಜರಂzsಬಾಗದ ಒಳºೂದಿಕೆಯಲ್ಲಿgುವ ಹಲವು À À ್ರÀ s É À ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನೀಯಬಹುದು. ಗುಲಾಬಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಾಗೂ ಬದನೆ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಸ¸್ಯÀ U¼ಲ್ಲಿ ಇಂಥ ¨sೂಣಗ¼£್ನು ಕಾಣಬಹುದು. À À À ್ರ À À ಅಂಡ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೂ ಭೂಣವಾಗಿ ಕಮೇಣ ಬೆಳೆದು ಬೀಜವಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ್ರ ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳºೂದಿಕೆ ನಶಿಸಿಹೋಗುತz. ಬೀಜದ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೊರºೂದಿಕೆಯಿಂದ É ್ತ É É ಆಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೊª್ಮು ಈ ಹೊರºೂದಿಕೆªೀ ಪದಾನವಾಗಿದ್ದು ಬೀಜವ£್ನು ಕಾಪಾಡುವ É É É ್ರ s À ಅಂಗವಾಗಿ ಇರಬಹುದು.

61

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಡPzಲ್ಲಿ ಎರqು ವಿzsUಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನ್ಯೂ¸ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ À À À À À É ಕ್ರಾಸಿನ್ಯೂಸಿಲೇಟ್ ಹೊದಿಕೆಗಳು ಭ್ರೂಣಕೋಶದ ಆದಿಕೋಶ ಹೊರಚರ್ಮದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದರೆ, ಟೆನ್ಯೂನ್ಯೂಸಿಲೇಟ್ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಸಲಸ್‍ನ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ದಪ್ಪನಾಗಿರುವ ಕೋಶ ಸಮೂಹ ಇರುವುದುಂಟು. ಇದನ್ನು ಹೈಪೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾg. ಇದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹuಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. É É ಕೆಲವು ಆರ್ಕಿಡ್‍ಗಳ ಅಂಡಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಗ್ನ ಅಂಡಕವಿರುವ ಸಸ್ಯ ಜಾತಿಯಾದ ಲೊರಾಂತೇಸೀಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸೆಂಟ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಅಂಡದ ಭಿತ್ತಿ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್‍ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನೆಸಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ: ಆರ್‍ಸಿತೋಬಿಯಂ ಪುಸಿಲ್ಲಂ ಎಂಬ ಸ¸್ಯÀ zಲ್ಲಿ ಅಂಡPವಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಪ¨ೀದೀಕgಣ À À ್ರ És À ಹೊಂದದ ಪ್ಲಾಸೆಂಟದ ಕೋಶ ಸಮೂಹ ಮಾತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮೂಹದಿಂದ

ಅಂಡಕ 1. ಹೂವಿನ ಉದ್ದಸೀಳಿಕೆ : i. ಶಲಾಕಾಗ್ರ ii. ಶಲಾಕೆ iii. ಅಂಡಕೋಶ iv. ಅಂಡಕ 2. ಅಂಡಕದ ಉದ್ದಸೀಳಿಕೆ : i. ಚಲಾಜ ii. ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ iii. ವಾಹಕ ಅಂಗಾಂಶ iv. ತೊಟ್ಟು v. ಬೀಜರಂಧ್ರ vi. ಒಳPªಚ vii. ಹೊರಕವಚ À À 3. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಂಡಕಗಳು : i. ಆತ್ರ್ರೋಟ್ರೋಪಸ್ ii. ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ iii. ಕಾಂಪೈಲೊಟೋಪಸ್ vi. ಮzs್ಯÀ ಂತರ ಬಗೆಯ ಅಂಡಕ ್ರ (ಹೆಮಿ ಅನಾಟೋಪಸ್) ್ರ

ಕªುೀಣ ಎರqು ¨sೂಣಕೋಶU¼ು ವೃದ್ಧಿºೂಂದುತª.É ಒಮ್ಮೊª್ಮು ನ್ಯೂ¸ಲಸ್ ಬೀಜರಂzs್ರ À ್ರ É À À ್ರ À À É ್ತ É É ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅಂಡPzಲ್ಲಿ ವಿ¥sುಲವಾಗಿದ್ದುPೂಂಡು À À À É ಕªುೀಣ ನ್ಯೂನೀಕgಣ ಹೊಂದಬಹುದು. ಅಪೋಸೈನೇಸೀ ಸ¸್ಯÀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ್ರ É À ಬಗೆಯ ನ್ಯೂನೀಕgಣವಿದೆ. À ವಿಪುಲವಾದ ನ್ಯೂ¸ಲಸ್ ಇರುವ ಸ¸್ಯÀ U¼ು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆ¼ªರ್UದªÅÀ ಎಂಬುದೊಂದು É À À À À À ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೆಳವರ್ಗದ ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬವಾದ ರೋಸೇಸೀ (ಗುಲಾಬಿ ಕುಟುಂಬ) ಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನೀಕgಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತU¼£್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೆ¼ªರ್Uದ À À À À À À À